Уроку
Скачати 486.89 Kb.
НазваУроку
Сторінка2/4
Дата конвертації04.04.2013
Розмір486.89 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
1   2   3   4
^ Програмові вимоги до рівня загальноосвіт­ньої підготовки учнів

№ уроку

Дата

Тема уроку

Мета уроку

Примітки

Розв'язують:

  • показникові рів­няння;

  • показникові нерів­ності;

  • логарифмічні рів­няння;

  • логарифмічні нерівності

ЗО
Показникові рівняння

^ Сформувати поняття показникового рів­няння; сформувати вміння розв'язувати показникові рівняння виду а* = Ь та a'W = Ь шляхом зведення обох частин рівняння до спільної основи
31
Показникові рівняння

^ Сформувати вміння розв'язувати по­казникові рівняння способом винесення спільного множника за дужки та спосо­бом зведення до квадратного рівняння32
Показникові рівняння

Сформувати вміння розв'язувати по­казникові рівняння, які можна звести до однорідних рівнянь; розглянути приклади показникових рівнянь, для розв'язування яких використовують спеціальні прийоми (використання влас­тивостей відповідних функцій тощо)33
Показникові нерівності

^ Сформувати поняття показникової нерів­ності; сформувати вміння розв'язувати найпростіші показникові нерівності34
Показникові нерівності

^ Сформувати вміння розв'язувати показникові нерівності способом зве­дення до нерівностей відомого виду (квадратних, дробових тощо) та за до­помогою методу інтервалів^ Програмові вимоги до рівня загальноосвіт­ньої підготовки учнів

уроку

Дата

Тема уроку

Мета уроку

Примітки
35
Розв' язування задач. Само­стійна робота

Узагальнити та систематизувати зна­ння учнів із теми «Показникова функ­ція. Показникові рівняння та нерівно­сті»; узагальнити вміння розв'язувати задачі з цієї теми; перевірити рівень засвоєння знань із теми шляхом прове­дення самостійної роботи36
Логарифми та їх властивості

Сформувати поняття логарифма чис­ла, десяткового логарифма; домогтися засвоєння властивостей логарифмів; сформувати вміння розв'язувати за­дачі, що передбачають використання означення та властивостей логарифмів37
Логарифми та їх властивості

^ Удосконалити вміння розв'язувати за­дачі, що передбачають використання означення та властивостей логарифмів38
^ Логарифми та їх властивості [Натуральний логарифм]

Удосконалити вміння розв'язувати задачі, що передбачають викорис­тання означення та властивостей логарифмів і перетворення логариф­мічних виразів; сформувати поняття натурального логарифма39
Логарифмічна функція, її властивості та графік

^ Сформувати поняття логарифмічної функції; домогтися засвоєння власти­востей логарифмічної функції; сфор­мувати вміння розв'язувати задачі,^ Програмові вимоги до рівня загальноосвіт­ньої підготовки учнів

уроку

Дата

Тема уроку

Мета уроку

Примітки

що передбачають використання озна­чення та властивостей логарифмічної функції40
Логарифмічні рівняння

^ Сформувати поняття логарифмічного рівняння; сформувати вміння розв'язу­вати найпростіші логарифмічні рівняння41
Логарифмічні рівняння

^ Сформувати вміння розв'язувати логариф­мічні рівняння з використанням рівнянь- наслідків і рівносильних перетворень42
Логарифмічні рівняння

^ Удосконалити вміння розв'язувати логарифмічні рівняння43
Логарифмічні нерівності

^ Сформувати поняття логарифміч­ної нерівності; сформувати вміння розв'язувати найпростіші логариф­мічні нерівності44
Логарифмічні нерівності

^ Сформувати вміння розв'язувати ло­гарифмічні нерівності за допомогою рівносильних перетворень та загаль­ного методу інтервалів45
^ Дослідження показникової та логарифмічної функцій мето­дами матема­тичного аналізу

Домогтися засвоєння формул для об­числення похідних показникової та логарифмічної функції; сформувати вміння досліджувати показникові та логарифмічні функції за допомогою похідних^ Програмові вимоги до рівня загальноосвіт­ньої підготовки учнів

уроку

Дата

Тема уроку

Мета уроку

Примітки
46
Розв' язування типових вправ

Узагальнити та систематизувати зна­ння учнів із теми «Показникова та ло­гарифмічна функції»; провести огляд типових вправ із цієї теми
47
Контрольна ро­бота № 3

^ Перевірити рівень засвоєння знань і вмінь учнів із теми «Показникова та логарифмічна функції»
48
Узагальнення матеріалу, ви­вченого за І се­местр

^ Узагальнити та систематизувати зна­ння учнів, набуті під час вивчення ал­гебри та початків аналізу в І семестрі
II семестр (57 годин)

Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики (12 годин)

Обчислюють:

  • відносну частоту події;

  • ймовірність події, користуючись озна­ченням і комбіна­торними схемами.

Пояснюють

зміст середніх показників і харак­теристик вибірки.

49
^ Елементи ком­бінаторики. Комбінаторні правила суми та добутку

Ознайомити учнів із областю задач комбінаторики; домогтися засвоєння комбінаторних правил суми та добут­ку; сформувати вміння розв'язувати задачі, що передбачають використан­ня цих правил
50
[Перестановки,

розміщення,

комбінації]

Сформувати поняття перестановок, розміщень та комбінацій без повто­рень; домогтися засвоєння формул для обчислення числа перестановок,^ Програмові вимоги до рівня загальноосвіт­ньої підготовки учнів

уроку

Дата

Тема уроку

Мета уроку

Примітки

Знаходять

числові характерис­тики вибірки даних


розміщень та комбінацій без повто­рень; сформувати вміння визначати вид сполуки та розв'язувати задачі на обчислення числа сполук51
[Перестановки,

розміщення,

комбінації]

Удосконалити вміння розв'язувати за­дачі на обчислення числа перестановок, розміщень, комбінацій без повторень52
^ Випадкова по­дія та випад­ковий дослід. Відносна часто­та події

Ознайомити учнів із областю задач теорії ймовірностей; сформувати поняття випадкового досліду ви­падкової події, відносної частоти випадкової події, ймовірності події; сформувати вміння розв'язувати за­дачі, що передбачають використання цих понять53
Класичне озна­чення ймовір­ності

Сформувати поняття операцій над подіями; домогтися засвоєння озна­чення класичної ймовірності; сфор­мувати вміння розв'язувати задачі, використовуючи класичне означення ймовірності54
Класичне озна­чення ймовір­ності

^ Удосконалити вміння розв'язувати задачі, використовуючи класичне означення ймовірності^ Програмові вимоги до рівня загальноосвіт­ньої підготовки учнів

уроку

Дата

Тема уроку

Мета уроку

Примітки
55
^ Використан­ня комбіна­торних схем для обчислен­ня ймовір­ності

Сформувати вміння розв'язувати задачі на обчислення ймовірностей, використовуючи комбінаторні схе­ми56
^ Розв'язу­вання задач на обчислен­ня ймовір­ностей

Удосконалити вміння розв'язувати задачі на обчислення ймовірностей; перевірити рівень засвоєння знань із цієї теми шляхом проведення само­стійної роботи57
^ Поняття про статистику. Генеральна сукупність і вибірка. Вибіркові ха­рактеристики

Ознайомити учнів із задачами мате­матичної статистики та її методами; сформувати поняття генеральної сукупності, вибірки, вибіркових характеристик; сформувати вміння розв'язувати задачі, що передбача­ють використання цих понять58
Графічне подання ін­формації про вибірку

Ознайомити учнів із наочним зоб­раженням статичного розподілу; сформувати поняття гістограми та полігону розподілу; сформувати вміння будувати гістограми та полі­гони розподілу1   2   3   4

Схожі:

Уроку iconСамоаналіз уроку вчителем
Яке місце уроку в темі, розділі, курсі? Як він пов'язаний із попе­редніми, на що в них опирається? Як він працює на наступні уроки,...
Уроку iconПлан-конспект уроку алгебри (11 клас)
Запропоновані форми роботи підтримують інтерес учнів до уроку. Наведена технологічна карта дозволяє творчому педагогу надати власному...
Уроку icon2. Урок відносно самостійна ланка у системі навчання
Схеми аналізу уроків за різними аспектами. Орієнтовна схема комплексного аналізу уроку. Орієнтовні схеми аналізу уроків відповідно...
Уроку iconПсихолого-педагогічні та техніко-гігієнічні вимоги до сучасного уро­ку
Точне І творче виконання програмно-методичних вимог до уроку; чітке визначення типів уроку І його місце в темі, бачення особливостей...
Уроку iconУроку з математики у 5 класі. Тема уроку
Мета уроку: закріпити вміння І навички виконувати дії з десятковими дробами при розв’язуванні задач. Показати учням, де в практичному...
Уроку icon«Цілепокладання й планування як реалізація управлінських функцій...
За яким алгоритмом відбувається аналіз уроку мови? Що слід обов’язково тримати в полі зору, готуючись до уроку?
Уроку iconТема уроку: трансформатор (11 клас) Мета уроку
Обладнання уроку: трансформатор лабораторний (36/42В), джерело змінної напруги вс-24, мультиметр dt-830B (або інший), з’єднувальні...
Уроку iconТема уроку: Теорема про при перпендикуляри. Мета уроку
Мета уроку: Навчати через моделювання висувати гіпотези І доводити їх, знаходити способи розв’язку задачі, розвивати логічне мислення...
Уроку iconТема. Хімія — наука про природу. Хімія в навколиш­ньому світі Цілі уроку
Знайомство з класом, вступне слово вчителя, загальні уявлення про структуру курсу хімії в школі, оголошення теми уроку, плану й основних...
Уроку iconТема уроку: «Приготування перших страв». Мета уроку
Мета уроку: поглибити І закріпити знання учнів при приготуванні перших страв, дотримання правил техніки безпеки, санітарних вимог,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка