Про затвердження Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті І науці” на 2006-2010 роки Кабінет Міністрів України постановля є
Скачати 320.87 Kb.
НазваПро затвердження Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті І науці” на 2006-2010 роки Кабінет Міністрів України постановля є
Сторінка1/2
Дата конвертації01.03.2013
Розмір320.87 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2
ПОСТАНОВА

КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

від 7 грудня 2005 р. № 1153

Про затвердження Державної програми
“Інформаційні та комунікаційні технології
в освіті і науці” на 2006–2010 роки


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Державну програму “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці” на 2006–2010 роки (далі — Програма), що додається.

2. Міністерству освіти і науки щороку до 1 березня подавати Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання Програми.

3. Міністерству освіти і науки, Міністерству фінансів, Міністерству економіки під час складання проектів Державного бюджету та Державної програми економічного і соціального розвитку України передбачати кошти на фінансування визначених Програмою заходів.

Прем’єр-міністр України
^ Ю. ЄХАНУРОВ


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2005 р. № 1153

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
“Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці”
на 2006–2010 роки


Загальна частина

Однією з найважливіших особливостей нашого часу є перехід розвинутих країн світу від постіндустріального до інформаційного суспільства, що зумовлює необхідність вжиття невідкладних заходів із впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у сфері освіти і науки. Створення глобальних відкритих освітніх та наукових систем, з одного боку, сприятиме накопиченню наукових знань, а з другого, розширенню доступу широких верств населення до різноманітних інформаційних ресурсів.

Не менш важливим завданням в умовах інформаційного суспільства є навчити дітей користуватися інформаційними технологіями. Від успішного його вирішення визначальною мірою залежатиме розвиток країни і її місце у світовій спільноті.

Інформаційні та комунікаційні технології становлять вагому частку світового виробництва, що спричиняє глобальний перерозподіл як ринку праці, так і ринку освітніх послуг. Крім того, створення єдиного європейського освітнього простору в рамках Болонського процесу істотно підвищує їх роль в освіті, сприяє розвитку так званих відкритих університетів.

Українське науково-освітнє середовище також не може існувати без інфраструктури національної науково-освітньої телекомунікаційної мережі (УРАН), основним завданням якої є проведення українськими вченими спільних досліджень, налагодження ними кооперативних зв’язків із західними науковими колективами. В удосконаленні телекомунікаційної мережі насамперед заінтересовані українські наукові співтовариства, які працюють у галузях фундаментальної і прикладної науки, де циркулюють потужні потоки даних, що зумовлює необхідність створення сучасних засобів їх обробки. Це, зокрема, медицина, фізика високих енергій і радіаційна безпека, радіоастрономія і космічні дослідження, аеродинаміка, геологія і розвідка корисних копалин, океанологія і метеорологія тощо.

^ Мета Програми

Метою Програми є створення умов для розвитку освіти і науки, підвищення ефективності державного управління шляхом впровадження інформаційних та комунікаційних технологій, забезпечення реалізації прав на вільний пошук, одержання, передачу, виробництво і поширення інформації, здійснення підготовки необхідних спеціалістів і кваліфікованих користувачів, сприяння розвитку вітчизняного виробництва високотехнологічної продукції і насамперед — конкурентоспроможних комп’ютерних програм як найважливішої складової інформаційних та комунікаційних технологій, сприяння переходу економіки на інноваційний шлях розвитку.

^ Основні завдання Програми

Програма передбачає виконання комплексу завдань, які повинні забезпечити:

підвищення загальної інформаційної грамотності населення;

оснащення навчальних закладів сучасним комп’ютерним та телекомунікаційним обладнанням;

впровадження інформаційних та комунікаційних технологій у навчальний процес і проведення наукових досліджень, забезпечення доступу до національних і світових інформаційних ресурсів;

розроблення, впровадження та легалізацію програмного забезпечення;

залучення мережевих технічних ресурсів для забезпечення підключення наукових установ та навчальних закладів до Інтернет;

розвиток технологій дистанційного навчання і використання їх для запровадження в Україні системи навчання протягом усього життя;

забезпечення захисту прав інтелектуальної власності (авторів та розробників);

підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів;

розбудову інфраструктури науково-освітньої телекомунікаційної мережі (УРАН), підключення до неї наукових установ, наукових бібліотек, центрів науково-технічної інформації за допомогою каналів передачі даних, інтеграцію її з європейською науково-дослідницькою мережею (GEANT);

розширення мережі електронних бібліотек навчальних закладів та наукових установ;

розроблення систем забезпечення інформаційної безпеки функціонування мереж та інформаційних ресурсів.

Виконання завдань Програми здійснюватиметься з урахуванням стратегії соціально-економічного розвитку регіонів, стану та перспектив розвитку інформаційних і комунікаційних технологій, новітніх досягнень в інформаційній сфері.

Для виконання основних завдань Програми необхідно здійснити заходи згідно з додатком.

^ Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, які щороку передбачаються в державному бюджеті, із залученням інших джерел, у тому числі міжнародної технічної допомоги, внесків заінтересованих міжнародних організацій тощо.

Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених для забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

^ Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

підвищити якість, доступність та конкурентоспроможність національної освіти і науки на світовому ринку праці та освітніх послуг; надати нові можливості для наукового пошуку та технологічного розвитку;

підвищити ефективність наукових досліджень, створити умови для ефективного міжнародного наукового співробітництва, розв’язати соціальні проблеми, пов’язані із створенням рівних умов доступу до освіти і науки;

забезпечити доступ громадян до науково-освітніх ресурсів і створити умови для безперервного навчання протягом усього життя;

підвищити ефективність державного управління за рахунок впровадження і масового поширення інформаційних та комунікаційних технологій;

забезпечити реалізацію права громадян на вільний пошук, одержання, передачу, виробництво і поширення інформації;

забезпечити прискорення інтеграції України до світового науково-освітнього простору.

 

Додаток

до програми

^ ЗАХОДИ,

спрямовані на розвиток інформаційних та комунікаційних технологій в освіті і науці
на 2006–2010 роки


Найменування заходу

Відповідальні
за виконання

Строк вико-нання, роки

Орієн-товний обсяг фінансу-вання, тис. гривень

У тому числі за роками

2006

2007

2008

2009

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

^ Оснащення комп’ютерною технікою та програмними засобами

Оснащення універсальними навчально-комп’ютерними комплексами:

 

 

 

 

 

 

 

 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів

МОН
Академія педагогічних наук

2006–2007

524 600

123 388

401 212

 

 

 

позашкільних навчальних закладів, що належать до сфери управління МОН Автономної Республіки Крим, обласних, Київської
та Севастопольської міських держадміністрацій

МОН

2007

5000

 

5000

 

 

 

позашкільних навчальних закладів, що належать до сфери управління міських, районних держадміністрацій

—”—

2007

73 720

 

73 720

 

 

 

наукових та науково-методичних установ, інститутів системи післядипломної педагогічної освіти

МОН
Академія педагогічних наук

2006–2007

3800

471

3329

 

 

 

Оснащення мобільними навчально-комп’ютерними комплексами:

 

 

 

 

 

 

 

 

наукових та науково-методичних установ

—”—

2006–2007

400

94

306

 

 

 

загальноосвітніх навчальних закладів
I–III ступеня

—”—

2008–2010

370 000

 

 

50 000

200 000

120 000

Оснащення професійно-технічних навчальних закладів навчально-комп’ютерними комплексами

—”—

2006–2010

190 000

8941

45 265

45 265

45 264

45 265

Створення мережі регіональних, базових та локальних центрів системи дистанційного навчання, оснащення їх програмно-технічними засобами

МОН
Мінагрополітики
МОЗ
Академія педагогічних наук

2006–2008

17 000

1412

8294

7294

 

 

Забезпечення вищих навчальних закладів, наукових та науково-методичних установ технічними засобами і мережевим обладнанням

МОН
Мінагрополітики
Міноборони Академія педагогічних наук

2006–2010

10 100

1108

2510

2160

2162

2160

Створення і модернізація локальних мереж у навчальних закладах, наукових та науково-методичних установах

МОН
МОЗ
інші центральні органи виконавчої влади Академія педагогічних наук

2006–2010

8400

494

2301

2001

1803

1801

Підключення загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладів до Інтернет

МОН
Мінтрансзв’язку

2006–2007

128 400

15 106

113 294

 

 

 

Впровадження бездротових технологій. Створення типових проектів абонентського доступу до інформаційних ресурсів

Мінтрансзв’язку
МОН
Національна академія наук

2006–2010

10 000

471

4382

2382

1383

1382

Розроблення та впровадження мікрохвильових систем широкосмугового радіодоступу до Інтернет у важкодоступних районах

—”—

2006–2010

39 900

824

4169

13 569

10 669

10 669

Розроблення та впровадження технології xDSL для доступу до Інтернет дротовою мережею зв’язку

Мінтрансзв’язку
МОН
Національна академія наук

2006–2010

10 000

706

3574

2574

1572

1574

Оснащення ліцензійними програмами

МОН
Мінагрополітики
МОЗ
Академія педагогічних наук

2006–2010

35 000

1647

8338

8338

8339

8338

Разом

 

 

1 426 320

 

 

 

 

 

^ Програмні засоби для загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів

Забезпечення програмними засобами навчального призначення загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів

МОН
Академія педагогічних наук

2006–2007

11 000

1306

2449

2449

2447

2449

Створення електронних підручників та енциклопедій навчального призначення

МОН
Національна академія наук
Академія педагогічних наук

2006–2010

17 750

1129

5393

3976

4126

3126

Створення фільмотеки навчальних фільмів на електронних носіях (40 відеофрагментів)

МОН

2006–2007

2000

235

1765

 

 

 

Створення педагогічних програмних засобів для професійно-технічних навчальних закладів

МОН
Академія педагогічних наук

2006–2010

60 000

2824

14 294

14 294

14 294

14 294

Створення банку електронних документів нормативно-правового, науково-методичного, психолого-педагогічного, організаційного, програмно-технологічного та інформаційного забезпечення дистанційного навчання

МОН
Національна академія наук
Академія педагогічних наук

2006–2010

7000

424

1944

1744

1444

1444

Створення та впровадження програмних засобів пілотної системи поточного і підсумкового контролю знань студентів у вищих навчальних закладах

—”—

2006–2010

3500

306

824

824

772

774

Створення та впровадження програмних засобів для уніфікованої системи дистанційного навчання

—”—

2006–2010

14 500

494

3301

6701

2703

1301

Створення банку атестованих курсів дистанційного навчання для загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти

МОН
МОЗ
інші центральні органи виконавчої влади
Національна академія наук
Академія педагогічних наук

2006–2010

34 900

3129

12 843

6343

6342

6243

Розроблення елементів штучного інтелекту та інтерактивних засобів і технологій для індивідуалізації навчального процесу та їх впровадження в систему дистанційного навчання

МОН
Національна академія наук Академія педагогічних наук

2006–2010

2350

165

634

584

533

434

Створення системи дистанційного навчання для перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів

МОН
Мінагрополітики Академія педагогічних наук

2006–2010

6000

282

1429

1429

1431

1429

Створення центру розроблення та впровадження програмних засобів навчального призначення

МОН
Академія педагогічних наук

2006–2010

2880

136

686

686

686

686

Разом

 

 

161 980

 

 

 

 

 

Створення GRID-інфраструктури для забезпечення наукових досліджень

МОН
Національна академія наук

2006–2010

3500

235

1191

691

692

691

Разом

 

 

3500

 

 

 

 

 
  1   2

Схожі:

Про затвердження Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті І науці” на 2006-2010 роки Кабінет Міністрів України постановля є iconРайонна програма „ Інформаційні та комунікаційні технології в освіті І науці” на 2008-2010 роки
Про програму „Інформаційні та комунікаційні технології в освіті І науці області” на 2006-2010 роки ” та наказу Міністерства освіти...
Про затвердження Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті І науці” на 2006-2010 роки Кабінет Міністрів України постановля є iconКабінет міністрів україни постанова від 7 березня 2007 р. №410 Київ...
Затвердити Державну цільову програму протидії торгівлі людьми на 2006-2010 роки (далі -програма), що додається
Про затвердження Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті І науці” на 2006-2010 роки Кабінет Міністрів України постановля є iconПро затвердження Державної програми подолання дитячої безпритульності...
З метою соціально-правового захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та застосування ефективних форм їхсоціальної...
Про затвердження Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті І науці” на 2006-2010 роки Кабінет Міністрів України постановля є iconВідділ освіти золочівської районної державної адміністрації
Золочівської районної державної адміністрації про виконання Програми «Інформаційно-комунікаційні технології в закладах та установах...
Про затвердження Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті І науці” на 2006-2010 роки Кабінет Міністрів України постановля є iconРозділ Інформаційні технології в організації процесу навчання Поняття...
Аналіз програми курсу «Основи економіки» та психологічна характеристика групи навчання; 15
Про затвердження Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті І науці” на 2006-2010 роки Кабінет Міністрів України постановля є iconКабінет міністрів україни постанов а від 27 грудня 2006 р. N 1849 Київ
Про затвердження Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року
Про затвердження Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті І науці” на 2006-2010 роки Кабінет Міністрів України постановля є iconПрограми "Репродуктивне здоров'я нації на 2006-2015 роки" Схвалити...
Моз розробити та подати у травні 2006 р. Кабінетові Міністрів України проект Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації на...
Про затвердження Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті І науці” на 2006-2010 роки Кабінет Міністрів України постановля є iconПрограми "Репродуктивне здоров'я нації на 2006-2015 роки" Схвалити...
Моз розробити та подати у травні 2006 р. Кабінетові Міністрів України проект Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації на...
Про затвердження Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті І науці” на 2006-2010 роки Кабінет Міністрів України постановля є iconПро затвердження Державної програми подолання дитячої безпритульності...
Затвердити Державну програму подолання дитячої безпритульності І бездоглядності на 2006-2010 роки, що додається
Про затвердження Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті І науці” на 2006-2010 роки Кабінет Міністрів України постановля є iconІнформаційні мережеві технології в науці та освіті
Використання мережевих технологій у наукових дослідженнях
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка