Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2011 2012 навчальному році Наталія Скрипчук
Скачати 102.01 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2011 2012 навчальному році Наталія Скрипчук
Дата конвертації01.03.2013
Розмір102.01 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2011 – 2012 навчальному році
Наталія Скрипчук,

завідуюча навчально-методичним кабінетом іноземних мов;

Тетяна Редченко,

методист навчально-методичного кабінету іноземних мов
Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів

Робочі навчальні плани на 2011-2012 навчальний рік складаються:

- для початкової школи – за Типовими навчальними планами поча­ткової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 р. № 682;

- для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноос­вітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66;

- для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загально­освітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834;

- для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов: 1-9 класи – за Типовим навчальним планом спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженим наказом МОН України від 13.03.2006 р. № 182; для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загально­освітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834 (додаток13);

- для спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, класів з поглибленим вивченням окремих предметів: 5-9 класи – за Типовими навчальними планами, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 р. № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 р. № 66; для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердже­ними наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834 (додаток 23).

5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мо­вами національних меншин з вивченням двох іноземних мов можуть користуватися варіантами навчальних планів, доведеними до місцевих органів управління освітою та шкіл листом МОН України від 14.06.2005 р. №1/9-321. За цим варіантом можуть також складатись робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів, які передбачають вивчення двох мов національних меншин (замість другої іноземної мови планується мова національної меншини); для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 р. № 834 (додаток).

Як і в минулі роки інваріанта складова типового навчального плану основної школи (2-11 класи) забезпечує реалізацію змісту іншомовної освіти на рівні Державного стандарту.

Якість загальної середньої освіти забезпечується через реалізацію інваріантної та варіативної частин навчального плану, які фінан­суються з відповідних бюджетів.

Курси за вибором визначаються загальноосвітнім навчальним закладом у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням інтересів та потреб учнів, а також рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу.

Вивчення іноземних мов у старшій школі (10-11 класи) буде здійснюватися за трьома (моделями) рівнями: рівень стандарту – 3 години на тиждень; академічний рівень – 3 години на тиждень; профільний рівень – 5 годин на тиждень.

^ Перша модель (рівень стандарту) забезпечує загальноосвітній рівень підготовки з іноземної мови (Рівень В1) і відповідає рівню, запропонованому Радою Європи для європейських шкіл.

Цей рівень допускає досягнення функціональної грамотності у володінні іноземною мовою, формування іншомовної комунікативної компетенції як інтерактивної мети навчання, що включає мовну, соціокультурну, стратегічну і навчальну компетенції і передбачає виховання та розвиток школярів засобами іноземної мови.

Досягнення порогового рівня є необхідною передумовою для практичного використання іноземної мови в найпоширеніших ситуаціях міжособистісного та міжкультурного спілкування з носіями цієї мови, а також є обов’язковою умовою для продовження освіти у ВНЗ. Отже, дана модель, не будучи профільною, не виключає разом з тим переходу окремих школярів в інші типи шкіл / класів і не закриває для них можливості подальшої освіти у ВНЗ.

^ Друга модель (академічний рівень) забезпечує академічний рівень підготовки з іноземної мови (Рівень В1). Ця модель в основному буде реалізовуватися в класах гуманітарно-філологічного профілю (рідна мова та література, історія, суспільствознавство).

^ Третя модель (профільний рівень) передбачає поглиблене вивчення іноземної мови на старшій ступені школи. Поглиблене вивчення іноземної мови і, відповідно, країнознавства і літератури країни, мова якої вивчається, може розглядатися як профільна мовна підготовка. Ця модель співвіднесена за цілями і до певної міри за змістом із спеціалізованими школами з поглибленим вивченням іноземної мови.

У цій моделі планується досягнення рівня навченості учнів (В2), що перевищує пороговий рівень (в термінах Ради Європи). Цей рівень передбачає більш гнучке і вільне володіння іноземною мовою, використання її як засобу міжособистісного та міжкультурного спілкування в широкому спектрі ситуацій офіційної і неофіційної взаємодії з носіями мови.

Досягнення цього рівня дозволяє випускникам продовжити освіту в лінгвістичному чи іншому спеціалізованому ВНЗ або здійснювати трудову діяльність відразу після закінчення школи в обраній професійній сфері, що передбачає професійно орієнтоване використання іноземної мови, наприклад, в якості секретаря-референта (зі знанням іноземної мови).

Введення спецкурсів, факультативів і курсів за вибором в класах цього рівня дозволяє не тільки краще готувати випускників до професійної діяльності, а й розширює діапазон підготовки випускників з іноземної мови.

^ Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів

У 2011/2012 н.р., як і в попередні роки, іноземна мова буде вивчатися за декількома навчальними програмами, а саме:

- Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 2-12 класи, Перун, 2005 р.;

- Програма з англійської мови для дошкільних навчальних закладів та 1 класу загально­освітніх навчальних закладів, Іноземні мови в навчальних закладах. №1, 2010 р.;

- Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна мова 5-12 класи, Перун, 2005 р.;

- Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов 1-11 клас, 2010 р.;

- Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. Програми для профільного навчання. 10-11 класи, Навчальна книга, 2004 р.;

- Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. Іноземна мова, 2010р.

Навчальні програми не встановлюють порядок (послідовність) вивчення предметної тематики у рамках навчального року, а лише вказують на зміст, вивчення якого є об’єктом тематичного контролю та оцінювання у рамках семестрового і підсумкового контролю.

Провідна роль у забезпеченні варіативної складової навчальних планів належить курсам за вибором. Перелік цих курсів визначається самим загальноосвітнім навчальним закладом з урахуванням бажань учнів і об’єктивних можливостей школи. Для забезпечення варіативної складової у класах допрофільної підготовки (8-9 класи) загально­освітніх навчальних закладів можуть бути використані програми спецкурсів: "Країнознавство. Великобританія" (8 клас), "Англійська мова навколо світу" (9 клас). Варіативна складова навчальних планів 10-11 класів реалізується шляхом введення спецкурсів "Країно­знавство", "Література", "Технічний переклад", "Ділове спілкування".

^ Організація навчально-виховного процесу та

навчально-методичне забезпечення

У загальноосвітніх навчальних закладах можe використовуватися лише те навчально-методичне забезпечення, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

Перелік рекомендованої літератури затверджується наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та оприлюднюється через "Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України". Із зазначеним переліком можна буде ознайомитись на сайті Міністерства www.mon.gov.ua

Для учнів 11-го класу підготовлені нові підручники та навчаль­но-методичні комплекти. Зміст підручників укладено відповідно до про­гра­ми і представлено розділами, що відповідають тематиці ситуа­тивного спілкування.

Структура кожного підручника є чіткою і послідовною, вона відображає специфіку предмета іноземна мова, яка полягає у тому, що провідним компонентом змісту навчання іноземної мови є не основи наук, а способи діяльності – навчання різних видів мовленнєвої діяльності: говоріння, аудіювання, читання, письма.

Перелік підручників для учнів 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів

1. Карпюк О.Д. Англійська мова (10 рік навчання. Рівень стандарту): підручник: Астон, 2011.

2. Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В. Англійська мова (10 рік навчання, академічний рівень): підручник: Наш час, 2011.

3. Несвіт А.М. Англійська мова (10 рік навчання, профільний рівень): підручник: Ґенеза, 2011.

4. Савчук І.Г. Німецька мова (10-й рік навчання. Рівень стандарту, академічний рівень): підручник: Світ, 2011.

5. Басай Н.П. Німецька мова (10-й рік навчання. Рівень стандарту, академічний рівень): підручник: Освіта,2011.

6. Кириленко Р.О., Орап В.І., Соколова Є.В. Німецька мова (10-й рік навчання, профільний рівень): підручник: Ґенеза,2011.

7. Чумак Н.П Французька мова (10-й рік навчання. Рівень стандарту, академічний рівень): підручник: Перун, 2011.

8. Клименко Ю.М. Французька мова (10-й рік навчання. Рівень стандарту, академічний рівень): підручник: Ґенеза, 2011.

9. Редько В.Г., Береславська В.І. Іспанська мова (10-й рік навчання): підручник: Ґенеза, 2011.

10. Козловська Т.П. Англійська мова (7-й рік навчання, для ЗНЗ з вивченням двох іноземних мов, 7-й рік навчання, профільний рівень): підручник: Оберіг, 2011.

11. Сотникова С.І., Гоголєва Г.В. Німецька мова (7-й рік навчання, для ЗНЗ з вивченням двох іноземних мов, 7-й рік навчання, профільний рівень): підручник: Ранок, 2011.

12. Сидоренко М.М., Палій О.А. Німецька мова (7-й рік навчання, для ЗНЗ з вивченням двох іноземних мов, 7-й рік навчання, профільний рівень): підручник: Оберіг, 2011.

13. Горбач Л.В. Німецька мова (7-й рік навчання, для ЗНЗ з вивченням двох іноземних мов, 7-й рік навчання, профільний рівень): Генеза, 2011.

14. Клименко Ю.М. Французька мова (7-й рік навчання, для ЗНЗ з вивченням двох іноземних мов, 7-й рік навчання, профільний рівень): підручник: Ґенеза, 2011.

15. Редько В.Г., Шмігельський І.С. Іспанська мова (2-й рік навчання): підручник: Педагогічна думка, 2011.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов

Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне, тема­тичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атеста­ція. Більшість прийомів поточного оцінювання спрямовано на деталь­ну перевірку окремих параметрів мови або вмінь мовлення, яких щой­но навчили. Тематичне оцінювання проводиться на основі поточ­ного оцінювання і виставляється єдиний тематичний бал. Під час вистав­лення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються.

Семестрове оцінювання з іноземної мови проводиться один раз наприкінці семестру за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо).

Оцінка за семестр виставляється на основі тематичного та семестрового оцінювання.

На сьогодні внесено певні зміни до критеріїв навчальних досягнень учнів (наказ Міністерства освіти і науки України №371 від 05.05.2008) а саме: уточнені схеми і критерії оцінювання письма, оскільки формат завдань з іноземних мов носить компетентнісний характер і в тій чи іншій мірі охоплює всі компоненти комунікативної компетенції в якості об’єктів контролю.

Для виконання всіх видів навчальних робіт з іноземної мови учням рекомендується мати 2 зошити, один з яких може бути на друкованій основі. Для виконання тематичних, підсумкових, контрольних робіт окремі зошити не заводяться.

При перевірці робіт з іноземної мови у початковій школі (1-4 кла­си) вчитель виправляє помилки і пише зверху правильний варіант сло­ва, виразу тощо. Зошити, у яких виконуються класні та домашні робо­ти, перевіряються після кожного уроку у всіх учнів з виставленням оці­нок. В 5-9 класах зошити перевіряються один раз на тиждень. В 10-11 класах у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи, але з та­ким розрахунком, щоб один раз в місяць перевірялись роботи всіх учнів.

Словники перевіряються один раз в семестр. Вчитель виправляє помилки і ставить підпис та дату перевірки.

Відповідно до загальних вимог до ведення класного журналу "За­писи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета".

Всі записи в зошитах учні повинні проводити з урахуванням наступних вимог: писати акуратно та розбірливо, записувати дату виконання роботи (число та місяць).

Дата в зошитах з іноземних мов записується так, як це прийнято у країні, мова котрої вивчається. Після дати необхідно вказати, де виконується робота (класна чи домашня робота), вказати номер вправи або вид роботи, що виконується.

Зошити та словники підписуються мовою, яка вивчається.

Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.02 р. № 128. При поглибленому вивченні іноземної мови з 1-го класу клас ділиться на групи з 8-10 учнів у кожній (не більше 3 груп); при вив­ченні іноземної, що не є мовою навчання, а вивчається як предмет – клас чисельністю понад 27 учнів ділиться на 2 групи.

У зв’язку з проведенням Чемпіонату Європи з футболу закінчення навчального року планується у 5-8 та 10 класах – 24.05.12, у 9-х класах – 16.05.12, у 11-х класах – 03.05.12.

Беручи до уваги ущільнення годин, для виконання програмових вимог вчителям іноземної мови, що працюють у загальноосвітніх навчальних закладах та спеціалізованих школах рекомендується при складанні календарно-тематичних планів, зменшити кількість годин на вивчення окремих тем, зберігаючи при цьому змістову частину програми, та за рахунок вилучення годин на проведення форм контро­лю (таблиця 1) чотирьох видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письма).


^ Форми контролю

Кількість годин
І семестр

ІІ семестр

Аудіювання

0,5

0,5

Читання

0,5

0,5

Письмо

0,5

0,5

Говоріння

0,5

0,5


Усі навчальні програми з іноземних мов для 11-річної школи не вста­новлюють послідовність вивчення тематичного змісту та не виз­начають жорсткі часові рамки на вивчення лексико-граматичного ма­те­ріалу. Навчальні програми зорієнтовані на кінцеві цілі навчання та відображають основні методичні прийоми, що найбільш підходять для їх реалізації.

Схожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2011 2012 навчальному році Наталія Скрипчук iconМетодичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов в загальноосвітніх...
Пріоритетним напрямком у вивченні іноземних мов стало опанування ними, як засобом спілкування. Для сучасної мовної освіти вкрай необхідні:...
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2011 2012 навчальному році Наталія Скрипчук iconМетодичні рекомендації щодо вивчення Київщинознавства у 2011 2012...
Методичні рекомендації щодо вивчення Київщинознавства у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2011 2012 навчальному році Наталія Скрипчук iconМетодичні рекомендації щодо викладання іноземних мов в 2012-2013 навчальному році
Значно зросли їх освітня І самоосвітня функції у школі та внз, професійна значущість на ринку праці в цілому, що спричинило за собою...
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2011 2012 навчальному році Наталія Скрипчук iconМетодичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов в 2011/2012 н р
Значно зросли їх освітня І самоосвітня функції у школі та внз, професійна значущість на ринку праці в цілому, що спричинило за собою...
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2011 2012 навчальному році Наталія Скрипчук iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови І літератури...
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови І літератури у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2011 2012 навчальному році Наталія Скрипчук iconМетодичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії у 2011...
Методичні рекомендації щодо вивчення фізики та астрономії у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2011 2012 навчальному році Наталія Скрипчук iconМетодичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2011 2012...
Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2011 2012 навчальному році Наталія Скрипчук iconМетодичні рекомендації щодо вивчення біології у 2011 2012 навчальному році Тетяна Матущенко
У 2011/2012 навчальному році навчання біології у загально­ос­вітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2011 2012 навчальному році Наталія Скрипчук iconМетодичні рекомендації щодо вивчення російської мови І літератури...
Методичні рекомендації щодо вивчення російської мови І літератури у 2011 – 2012 навчальному році
Методичні рекомендації щодо вивчення іноземних мов у 2011 2012 навчальному році Наталія Скрипчук iconМетодичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх...
Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 навчальному році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка