Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних
НазваЗаступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних
Сторінка1/7
Дата конвертації05.04.2013
Розмір0.79 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6   7
Розділ І


Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних предметів, здійснює контроль постановки навчально-виховної роботи, успішності й відвідування учнів, регулює навантаження вчителів, організовує методичну роботу, складає розклад навчальних занять і звіти про стан навчально-виховної роботи.

У своїй роботи заступник директора з навчально-виховної роботи керується посадовою інструкцією, яка затверджується директором школи.1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на ос­нові тарифно-кваліфікаційної характеристики за­ступника директора (керівника, начальника, за­відувача) закладу освіти, затвердженої наказом

Під час розробки Інструкції враховувалися ре­комендації щодо організації служби охорони праці в загальноосвітніх закладах Міністерства освіти України.

1.2. Заступник директора школи з навчально-виховної роботи призначається на посаду і звільняється з неї начальником (завідувачем) уп­равління (відділу) освіти.

На період відпустки чи тимчасової непраце­здатності заступника директора школи з навчаль­но-виховної роботи його обов'язки можуть бути покладені на заступника директора з виховної роботи або вчителя з числа найбільш досвідче­них педагогів. Тимчасове виконання обов'язків у таких випадках здійснюється на підставі наказу директора школи, виданого з дотриманням ви­мог законодавства про працю.

1.3. Заступник директора школи з навчально-виховної роботи повинен мати вищу педагогічну освіту і стаж роботи не менше ніж 5 років на пе­дагогічних чи керівних посадах.

1.4. Заступник директора школи з навчально-виховної роботи підпорядковується безпосеред­ньо директору школи.

1.5. Заступнику директора школи з навчаль­но-виховної роботи безпосередньо підпорядкову­ються:
1.6. У своїй діяльності заступник директора школи з навчально-виховної роботи керується Конституцією України, Законом України «Про освіту», Указами Президента України, рішення­ми Кабінету Міністрів України та органів управ­ління освітою всіх рівнів з питань навчання та виховання учнів, трудовим законодавством, пра­вилами і нормами охорони праці, техніки безпе­ки і протипожежної охорони, а також Статутом, локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпо­рядку, наказами й розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим договором (контрак­том).

Заступник директора школи з навчально-ви­ховної роботи дотримується Конвенції про права дитини.

2. Функції

Основними напрямами діяльності заступника директора школи з навчально-виховної роботи є:

2.1. Організація навчально-виховного процесу в школі, управління ним і контроль за

розвитком цього процесу.

2.2. Методичне керівництво педагогічним ко­лективом.

2.3. Забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в навчальному процесі.

^ 3. Посадові обов'язки

Заступник директора школи з навчально-ви­ховної роботи виконує такі посадові обов'язки:

3.1. Організовує поточне і перспективне пла­нування діяльності педагогічного колективу.

3.2. Координує роботу вчителів та інших пе­дагогічних працівників з виконання навчальних

планів та програм.

3.3. Організовує і координує розробку необхід­ної навчально-методичної документації.

3.4. Здійснює систематичний контроль за які­стю навчального та виховного процесів і об'єктив­ністю оцінювання результатів освітньої підготов­ки учнів, роботою гуртків і факультативів, відвідує уроки та інші види навчальних занять, що прово­дяться педагогічними працівниками школи, ана­лізує їхні форму та зміст, доводить результати аналізу до відома педагогів.

3.5. Організовує роботу з підготовки й прове­дення екзаменів.

3.6. Організовує просвітницьку роботу серед батьків, приймає батьків (осіб, які їх замінюють) з питань організації навчально-виховного про­цесу.

3.7. Надає допомогу педагогічним працівни­кам в опануванні й розробці інноваційних про­грам і технологій.

3.8. Здійснює контроль за навчальним наван­таженням учнів.

3.9. Складає розклад навчальних занять та іншої освітньої, в тому числі й культурно-розва­жальної, діяльності, забезпечує якісну і своєчас­ну заміну уроків тимчасово відсутніх вчителів, веде журнал обліку пропущених і замінених уроків.

3.10. Забезпечує своєчасну підготовку встанов­леної звітної документації, контролює правильне і своєчасне ведення вчителями класних журналів та журналів груп продовженого дня, іншої доку­ментації.

3.11. Бере участь у комп'ютеризації школи, здійснює заходи щодо збереження контингенту учнів.

3.12. Контролює дотримання учнями правил для учнів.

3.13. Бере участь у підборі та розстановці пе­дагогічних кадрів, організовує підвищення квалі­фікації та рівня професійної майстерності, керує роботою методоб'єднань, підвищує свою кваліфі­кацію.

3.14. Вносить пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу, бере участь у роботі педа­гогічної ради школи.

3.15. Бере участь у підготовці й проведенні ате­стації педагогічних та інших працівників школи.

3.16. Веде, підписує і передає директору шко­ли табель обліку робочого часу безпосередньо підпорядкованих йому вчителів та навчально-до­поміжного персоналу.

3.17. Здійснює заходи щодо забезпечення на­вчальних кабінетів сучасним обладнанням, наоч­ними посібниками й технічними засобами навчан­ня, поповнення бібліотеки науково-методичною, художньою, навчальною літературою, фаховими газетами та журналами.

3.18. Організовує роботу з Дотримання в на­вчальному процесі норм і правил охорони праці.

3.19. Здійснює контроль за безпечним станом обладнання, приладів, технічних і наочних засобів навчання, які використовуються в навчальному процесі.

3.20. Дозволяє проведення навчального про­цесу з учнями, вихованцями за наявності облад­наних для таких цілей навчальних приміщень, що відповідають нормам і правилам безпеки життє­діяльності і прийняті до експлуатації з укладан­ням відповідного акту.

3.21. Організовує за участю заступника дирек­тора з адміністративно-господарської роботи своє­часне та якісне проведення паспортизації навчаль­них кабінетів, майстерень, спортзалу, а також підсобних приміщень.

3.22. Складає на підставі даних, отриманих від медичного закладу, списки осіб, які підлягають періодичному медичному огляду, із зазначенням факторів, які зумовлюють необхідність проведення останнього.

3.23. Організовує розробку і періодичний пе­регляд (не менше одного разу на 5 років) інструкцій з охорони праці, а також розділів, що стосуються вимог безпеки життєдіяльності, в ме­тодичних вказівках до виконання практичних і лабораторних робіт.

3.24. Контролює своєчасне проведення інструк­тажів для учнів, вихованців, їх реєстрацію у відпо­відному журналі.

3.25. Спільно із заступником директора шко­ли з виховної роботи визначає методику, поря­док навчання правил дорожнього руху, пове­дінки на воді й вулиці, пожежної безпеки. Здійснює перевірку зазначених знань учнів, вихованців.

3.26. Здійснює спільно з профспілковою організацією адміністративно-господарський контроль за дотриманням правил безпечного ко­ристування навчальними приладами та обладнан­ням, хімічними реактивами, наочними посібни­ками, шкільними меблями та їх зберіганням. Своєчасно вживає заходів щодо вилучення хімічних реактивів, навчального обладнання, приладів, не передбачених типовим переліком, в тому числі саморобних, встановлених у май­стернях, навчальних та інших приміщеннях без відповідного акту-дозволу; зупиняє навчальний процес у приміщеннях навчального закладу, якщо там створюються небезпечні для здоров'я працівників і учнів умови.

3.27. З'ясовує обставини нещасних випадків, що сталися з працівниками, учнями, вихован­цями.

3.28. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога, в школі, побуті, в громадських місцях.

3.29. Надає учнівським колективам допомогу у проведенні оздоровчих, культурно-освітніх та інших заходів.

4. Права

Заступник директора школи з навчально-ви­ховної роботи має право в межах своєї компе­тенції:

4.1. Бути присутнім на будь-яких заняттях, які проводяться з учнями (вихованцями) школи (без права входити в клас після початку заняття без термінової потреби і робити зауваження вчите­леві під час заняття).

4.2. Давати обов'язкові для виконання розпо­рядження безпосередньо підпорядкованим йому працівникам.

4.3. Притягати до дисциплінарної відповідаль­ності учнів (вихованців) за вчинки, які дезорга­нізують навчально-виховний процес, у порядку, визначеному Статутом школи й Правилами зао­хочення та покарання учнів.

4.4. Вносити в разі потреби тимчасові зміни до розкладу занять, відміняти заняття, тимчасово об'єднувати групи і класи для проведення спільних занять.

5. Відповідальність

5.1. За невиконання чи неналежне виконан­ня без поважних причин Статуту і Правил внут­рішнього трудового розпорядку школи, закон­них розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обо­в'язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, заступ­ник директора школи з навчально-виховної ро­боти несе дисциплінарну відповідальність у по­рядку, визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення трудової дисципліни як дис­циплінарне покарання може бути застосоване звільнення.

5.2. За застосування (в тому числі одноразове) методів виховання, пов'язаних із фізичним чи психічним насиллям над особистістю учня (ви­хованця), а також скоєння іншого аморального вчинку заступник директора школи з навчально-виховної роботи може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства.

5.3. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних норм органі­зації навчально-виховного процесу заступник ди­ректора школи з навчально-виховної роботи при­тягається до адміністративної відповідальності в порядку і у випадках, передбачених адміністра­тивним законодавством.

5.4. За завдані школі чи учасникам навчально­го процесу у зв'язку з виконанням (невиконан­ням) своїх посадових обов'язків збитки заступ­ник директора школи з навчально-виховної ро­боти несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.

^ 6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Заступник директора школи з навчально-ви­ховної роботи:

6.1. Працює в режимі ненормованого робочо­го дня за графіком, затвердженим директором школи.

6.2. Самостійно планує свою роботу на на­вчальний рік та навчальну чверть. План роботи затверджується директором школи не пізніше як за п'ять днів до початку запланованого пе­ріоду.

6.3. Подає директору школи письмовий звіт про свою діяльність обсягом не більше п'яти ма­шинописних сторінок протягом 10-ти днів після закінчення кожної чверті.

6.4. Отримує від директора школи інформа­цію нормативно-правового і організаційно-мето­дичного характеру, ознайомлюється з відповідни­ми документами.

6.5. Візує накази директора школи з питань організацїї навчально-виховного процесу.

6.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до його компетенції, з пе­дагогічними працівниками школи, заступниками . директора з виховної та адміністративно-госпо­дарської роботи.

6.7. Виконує обов'язки директора школи в пе­ріод тимчасової його відсутності. Виконання обо­в'язків директора здійснюється відповідно до тру­дового законодавства і Статуту школи на підставі наказу директора чи наказу керівника органу управління освітою.

З інструкцією ознайомлений(а) ___________________________________________________

Підпис ( Прізвище, ім'я, по батькові ) • Планування:
  усі види планування, починаючи з перспективного планування роботи школи до поурочних планів учителів.

 • Організаційна:
  організація та проведення стратегічних, тактичних, поточних заходів у школі.

 • Контролююча:
  оцінка результатів праці педагогічних працівників школи на основі одержаної інформації з уроків і позакласних заходів.

 • Діагностична:
  проведення діагностичного дослідження різноманітних видів діяльності вчителя з метою визначення пріоритетних напрямів роботи з педкадрами.

 • Прогностична:
  Передбачення розвитку навчально-виховного процесу на основі вивчення інтересів, потреб учителя, учнів, батьків.

 • Керуюча:
  Виправлення недоліків у роботі вчителів, у першу чергу застарілих консервативних методів навчання та учіння.

 • Координуюча:
  Узгодженість методів праці, проведення тематичних оцінювань, демократизація планування.

 • Пропагандистська:
  Постійна інформація про новини науки та передового педагогічного досвіду серед учителів, батьків, дітей.

 • Агітаційна:
  Агітація окремих учителів про перехід на інноваційні технології, ураховуючи можливості вчителя.

 • Відновлюючи:
  Відновлення того, що забули вчителі після закінчення ВНЗ, через відповідні матеріали ШМК, проведення диференційованих методичних днів.

 • Компенсаторна:
  Забезпечення педагогів корисною інформацією, яку вони не одержали у процесі професійної підготовки (у першу чергу через самостійну й методичні форми роботи).

 • Моделююча:
  Упровадження педагогічної та психологічної науки та ППД у практику роботи школи через систему алгоритмів, пам’яток і т. д.

 • Інформаційна:
  Негайне ознайомлення всіх педпрацівників з важливими рішеннями Верховної Ради, Уряду, МОН України, обласного та районного управління освіти через інформаційну систему у школі.

 • Інтегральна:
  Цілісний вплив усіх функцій завуча на педагога за певний період із набутою рефлексією методичної роботи.

 • Моніторингова:
  Простеження професійного росту кожного педагога, проблемних питань навчально-виховного процесу.


  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу
Міністерство освіти І науки України надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу
Відділ освіти надсилає Вам для практичного використання «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconРекомендації вчителям початкових класів щодо організації навчально-виховного...

Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconНаказ
Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconІнформація про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з історії І правознавства
У першу чергу вивчення було спрямовано на вивчення позитивних сторін викладання цих навчальних предметів, стану навчально-методичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка