Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних
НазваЗаступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних
Сторінка2/7
Дата конвертації05.04.2013
Розмір0.79 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7


Планування роботи заступника директора з навчально-виховної – обов’язкова і важлива ділянка їхньої роботи. Досвідчений керівник індивідуальний план використовує не лише як засіб, інструмент організації особистої праці, а й, образно кажучи, як двигун, який рухає діяльність всього шкільного колективу. Тому в добре складеному плані заступника директора школи приховано один із найбільших резервів успіху.

Важливими умовами успішного планування є:

 • Додержання чіткої цільової настанови, підпорядкування всього комплексу заходів основній меті і завданням педагогічного процесу;

 • Врахування циклічності педагогічних процесів, що дає можливість оптимізувати планування;

 • Режим особистої праці заступника директора узгоджується із режимом роботи всієї школи;

 • Дотримання принципів планування, а саме:

 • Цілеспрямованості – постановка мети діяльності, передбачення її кінцевого результату;

 • Науковості – врахування вимог до освіти суспільства, організація втілення в життя досягнень психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду,

 • Перспективності – врахування перспективних завдань розвитку школи;

 • Конкретності – формулювання заходів без декларативності, передбачення проведення конкретної роботи, здійснення якої контролюється; чітке визначення термінів здійснення заходу та відповідального за його виконання;

 • Наступності – врахування результатів роботи за попередні роки, подальший розвиток досягнутого та передбачення ліквідації наявних недоліків;

 • Доцільності – передбачає врахування соціального замовлення на особистість як члена суспільства;

 • Об’єктивності – планування роботи на діагностичних даних про стан і результативність її функціонування;

 • Координації – узгодження всіх видів планування окремих підрозділів закладу освіти з метою забезпечення єдності дій колективу;

 • Комплексного підходу – реалізується в науково обґрунтованому змістовому і часовому поєднанні всіх складових навчально-виховного процесу;

 • Принцип урахування специфічних особливостей школи;

 • Інтеграції – поєднання наукових ідей, теорій, змісту освіти, виховання й розвитку учнів.


Щоденні оперативні форми роботи завуча

 • Робота з нормативними документами.

 • Корекція розкладу уроків (заміни уроків ).

 • Ведення журналу заміни уроків.

 • Відвідування й аналіз одного уроку вчителя.

 • Самоаналіз професійної діяльності за день і рефлексія щодо планування роботи на наступний день.

 • Інформативно-аналітична діяльність (читання педагогічної, психологічної, дидактичної, науково-популярної літератури, періодики — до 30-ти сторінок щодня).

 • Ведення щоденника педагогічних спостережень.

 • Організація у індивідуальних і колективних формах методичної роботи.

 • Облік щоденної методичної роботи.

 • Контроль виїзду вчителів на курси, постійно діючі семінари, районні методоб’єднання, методичні сесії, школи методичної майстерності тощо.

 • Ранкова зустріч з учителями, учнями.

 • Індивідуальний прийом батьків, учителів і учнів.

 • Контроль відвідування учнями школи (через журнал обліку відвідування, який веде черговий клас по школі).

 • Контроль умов для успішного навчання (чистота, температурній режим, чергування по класах, прибирання на великих перервах і т. д.).

 • Оперативне втручання у вирішення конфліктних ситуацій, що виникають упродовж дня у школі.

 • Контроль виконання плану роботи школи на поточний день.

 • Контроль чергування учителів по школі, чергового класу.

 • Допомога в роботі учнівського самоврядування.

 • Оперативний контроль стану охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 • Контроль ранкової фізичної зарядки.

 • Контроль проведення фізпауз на 4–6-х уроках.

 • Перевірка в окремих учителів поурочних планів. Підготовка різноманітних звітів (директору, райво, РМК).


Основні форми роботи завуча

 • Заступник директора комплектує класи.

 • Складає разом із директором школи план роботи школи на рік, навчальні півріччя.

 • Керує складанням тематичних планів учителів, затверджує їх. Систематично контролює складання поурочних планів і дає вказівки про якість цих планів, учить планувати навчальний процес.

 • Складає розклад уроків і позакласних занять, розклад консультацій та інших додаткових навчальних занять для учнів.

 • Організовує заміну вчителів, які не вийшли на роботу, веде книгу обліку заміщених уроків. Веде та підписує табель для нарахування заробітної плати вчителям.

 • Відвідує уроки, консультації, класні виховні заходи, аналізує їх, дає методичні вказівки. Як правило, завучі повинні здійснювати 6-8 контрольних процедур у тиждень.

 • Організовує та контролює застосування на уроках ТЗН.

 • Разом із директором школи складає графік внутрішньошкільного контролю, що включає різного роду перевірки навчальних досягнень учнів, терміни перевірок, відповідальних за перевірку, підсумкове оцінювання.

 • Контролює виконання навчальних програм.

 • Організовує методичну роботу у школі, узагальнення й поширення педагогічного досвіду.

 • Перевіряє поурочні плани вчителів, ведення класних журналів, щоденників, зошитів.

 • Здійснює контроль успішності й поведінки учнів.

 • Контролює виконання рішень і постанов, що відносяться до сфери діяльності завуча.

 • Здійснює особистий контроль над групою учнів з низькою успішністю або відхиленнями від норм поведінки.

 • Організує самоосвітню роботу вчителів.

 • Приймає відвідувачів.

 • Складання табеля на зарплату вчителям;

 • Контроль за участю вчителів школи в методичних заходах району;

 • Організація та контроль за проходженням курсової перепідготовки вчителями;

 • Проведення індивідуальних бесід з учнями та їхніми батьками з питань успішності, відвідування, дисципліни. Прийом батьків;

 • Участь у роботі оперативних нарад при директорі;

 • Організація роботи над розв’язанням педагогічних проблем школи;

 • Контроль за збереженням здоров’я дітей упродовж навчального року;

 • Вивчення, узагальнення, впровадження перспективного педагогічного досвіду;

 • Надання допомоги і контроль за самоосвітою вчителів;

 • Надання індивідуальної методичної допомоги молодим учителям та тим, у кого в роботі є істотні недоліки;

 • Контроль за навчально-виховним процесом;

 • Систематичне поповнення вмісту методичного кабінету;

 • Ознайомлення з методичною літературою, навчальними програмами, посібниками, підручниками з різних предметів, відвідування інших шкіл, інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, бібліотек тощо;

 • Диспетчерська робота з розкладом щодо заміни уроків;

 • Робота з нормативними та розпорядчими документами (органів освіти та власними).

Серпень

Т

Зміст роботи

Прим.2

Оформлення довідки про зарплату вчителів за серпень.

Оформлення списків дітей 5-18 річного віку.

Оформлення списків дітей 0-6 річного віку.

3

Інформація про працевлаштування випускників 9 та 11 класів.

Уточнення контингенту учнів школи.

4

Складання статистичної звітності.

Проект наказу про зарахування учнів 1-х та 10-х класів.

Проект наказу про зарахування учнів, які прибули у 2-9 класи.

Комплектування класів та груп.

Участь у підготовці та проведенні засідання педради.

Участь у серпневих нарадах та методичних заходах району.

Співбесіда з новопризначеними спеціалістами з питань організації навчально-виховного процесу.

Перевірка готовності навчальних кабінетів, спортзалу та майстерні до початку нового навчального року , відповідності вимогам з техніки безпеки та науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу.

Складання розкладу уроків на І тиждень.

 • Методична оперативка. Про підготовку до першого уроку

„ Моя рідна школа ” – 1 клас, « Україна – моя Батьківщина » - 2-4 класи, « Державний прапор України » - 5-11 класи.

Підготовка документації до проведення тарифікації.

Вересень

Т

Зміст роботи

Прим.

1

Інформація про мережу класів.

Складання розкладу уроків.

Вивчення пояснювальних записок, опрацювання програм, методичних листів, інструкцій.

Складання статистичної звітності.

Оформлення довідки про заробітну плату вчителів.

Проведення річної атестації для учнів, які не атестовані.

Узагальнена інформація про стан відвідування учнями школи станом на

5 вересня.

Контроль за оформленням та станом ведення особових справ учнів.

Контроль за станом відвідування учнями уроків.

Консультація для молодих спеціалістів про ведення шкільної документації.

Методичні оперативки:

1. Уточнення навчальних планів і програм на 2008-2009 н.р.

2. Опрацювання інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення шкільних дисциплін у 2008-2009 н.р.”

3. Опрацювання інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів.

4. Опрацювання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

5. Про особливості навчально-виховного процесу у 8-их класах.

6. Методичні рекомендації щодо впровадження допрофільної підготовки учнів.

Оформлення алфавітної книги.

Організація роботи предметних гуртків, факультативів, спецкурсів.

Перевірка стану поповнення навчальних кабінетів науково-методичними та дидактичними матеріалами, оформлення документації.

Перевірка наочності з техніки безпеки у кабінетах.

Оформлення актів дозволів на проведення навчальних занять у кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, у спортзалі та майстерні.

Аналіз стану методичного забезпечення викладання варіативної складової навчального плану. Оформлення звіту.

Оформлення журналу обліку інструктажів з техніки безпеки для учнів.

Оформлення журналу обліку інструктажів з техніки безпеки для вчителів.
2

Вхідний етап моніторингу рівня навчальних досягнень учнів 10-11 класів з профільних дисциплін.

Тарифікація заробітної плати вчителів.

Оформлення особових справ вчителів.

Оформлення довідки про зарплату вчителів за вересень.

Погодження календарних планів на І семестр.

Складання графіка проведення контрольних робіт по класах на І семестр.

Складання постійного розкладу уроків.

Діагностика стану методичної роботи.

Методична оперативка.

 1. Про ведення класних журналів.

 2. Організація профільного навчання у 10 класах.

Оглядовий контроль за станом викладання навчальних предметів

Районний моніторинг рівня навчальних досягнень учнів.

Оформлення списків учнів для проходження медогляду.

Оформлення списків дітей, які потребують підвезення.

Проведення дня здоров’я.

Узагальнення інформації про предметні гуртки на громадських засадах. Організація роботи гуртків.

Підготовка проекту наказу « Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами ».

Підготовка проекту наказу « Про організацію стажування молодих вчителів».

3

Організація планування методичної роботи.

Засідання методичної ради. Затвердження структури науково-методичної роботи.

Планування роботи науково-методичних кафедр.

Моніторинг освітнього рівня педагогічних працівників.

Корекція комплексної цільової програми розвитку науково-методичної роботи на 2007-2010 роки.

Уточнення графіка курсової перепідготовки вчителів.

Організація роботи творчих груп та динамічної групи.

Організація методичної роботи округу.

Аналіз стану самоосвітньої роботи вчителів. Оновлення планів самоосвіти

Оформлення списків вчителів.

4

Оформлення електронної бази вчителів

Оглядовий контроль за станом викладання навчальних предметів.

Методична оперативка. Опрацювання „ Типового положення про атестацію” з вчителями, які атестуються.

Класно-узагальнюючий контроль по 5 класу.

Конкурс творів учнів 8-11 класів, присвячений 300-річчю з дня народження Івана Мазепи.

Оформлення матеріалів роботи районної творчої групи завучів.

Узгодження графіка атестації вчителів.

Жовтень

Т

Зміст роботи

Прим.

1

Складання статистичної звітності.

Оформлення списків вчителів.

Оформлення довідки про заробітну плату вчителів на жовтень.

Участь в роботі атестаційної комісії.

Контроль за станом ведення класних журналів.

Тематичний контроль за станом формування комунікативних здібностей в учнів початкових класів у процесі навчання.

Розподіл учнів на групи для занять фізичною культурою у відповідності до результатів медичного огляду.

Контроль за станом викладання навчальних предметів.
2

Засідання ради методкабінету.

Перевірка поурочних планів вчителів.

Контроль за роботою науково-методичних кафедр.

Контроль за станом ведення щоденників учнями та якістю перевірки їх вчителями.

Контроль за роботою факультативів та спецкурсів природничо-математичного циклу.

Інструктивно-методична нарада « Про стан ведення шкільної документації».

Організація інструктажів з учнями « Про заборону перебування на аварійно небезпечних територіях».
3

Контроль за виконанням зауважень щодо ведення класних журналів.

Методична оперативка « Про систему роботи з вчителями, що атестуються».

Засідання школи молодого вчителя.

Організація занять з учнями за 4-годинною програмою про правила користування газом.

Перевірка стану ведення зошитів з математики та якості їх перевірки вчителями.
4

Участь у засіданнях науково-методичних кафедр.

Організація роботи по підготовці учнів 11-х класів до зовнішнього незалежного оцінювання.

Засідання педагогічної ради.

Підготовка проекту наказу «Про систему роботи з вчителями, що атестуються».

Тиждень ініціативи і творчості вчителів суспільних дисциплін.

Листопад

Т

Зміст роботи

Прим.

1

Складання статистичної звітності.

Оформлення довідки про заробітну плату вчителів за листопад.

Перевірка стану поповнення навчальних кабінетів науково-методичними та дидактичними матеріалами, оформлення документації.

Організація роботи по підготовці учнів до зовнішнього незалежного оцінювання ЗНО

Підготовка до конкурсу „Вчитель року”

Засідання динамічної групи « Педагогічні проекти».

Засідання методичної ради.

Підготовка проекту наказу « Про розвиток комунікативних здібностей учнів початкових класів у процесі на навчання»
2

Підготовка перспективної мережі 1-х класів на 2009-2010

Узагальнення інформації про предметні гуртки на громадських засадах.

Засідання творчої групи « Інтерактивне навчання».

Підготовка матеріалів на виставку педагогічних ідей та знахідок.

3

Тематичний контроль за станом впровадження інтерактивних технологій на уроках інформатики.

Перевірка поурочних планів.

Контроль за станом ведення учнівських зошитів та якістю їх перевірки вчителями.

Участь в роботі науково-методичної кафедри вчителів початкових класів.

Тематичний контроль за станом впровадження інтерактивних технологій на уроках англійської мови.

Проведення роз’яснювальної роботи щодо реєстрації учнів 11-х класів для участі у пробному ЗНО.

Підготовка проекту наказу « Про заходи щодо вдосконалення роботи з фізичного виховання».

Оформлення стенду « Куточок абітурієнта ».


4

Оформлення замовлення на документи про освіту для випускників 9-х та 11-х класів.

Контроль за станом ведення класних журналів.

Контроль за дотриманням вимог щодо виконання лабораторних та практичних робіт.

Участь в засіданні творчої групи « Особистісно орієнтоване навчання».

Оформлення інформації про оволодіння вчителями комп’ютерною технікою.

Узагальнена інформація про стан методичного кабінету.

Грудень

Т

Зміст роботи

Прим.

1

Складання статистичної звітності.

Оформлення довідки про заробітну плату вчителів за грудень.

Реєстрація учнів 11-х класів до зовнішнього незалежного оцінювання .

Оформлення звіту по реєстрації учасників ЗНО.

Підготовка до конкурсу „Вчитель року”

Організація проведення конкурсу « Вчитель року » з української мови. Ознайомлення вчителів з програмами підготовки учнів 11-х класів до ЗНО.

Фронтальний контроль за станом викладання навчальних предметів у початкових класах.
2

Контроль за дотриманням вчителями фізвиховання рекомендацій щодо організації роботи з учнями спецмедгруп, підготовчої групи та звільнених.
3

Підготовка до проведення засідання педагогічної ради.

Перевірка журналів обліку роботи гуртків за інтересами.

Контроль за діяльністю науково-методичних кафедр.

Аналіз стану організаційно-педагогічної та методичної роботи за І семестр.

Оформлення узагальненого звіту про роботу школи за І семестр.


4

Засідання педагогічної ради.

Контроль за станом ведення класних журналів.

Перевірка стану ведення зошитів для лабораторних, практичних та контрольних робіт з предметів природничо-математичного циклу та якості їх перевірки вчителями.

Контроль за виконанням навчальних програм.

Січень

Т

Зміст роботи

Прим.


1

Інформація про мережу класів на 2009-2010 н.р.

Проведення коригування семестрового оцінювання.

Складання розкладу уроків на ІІ семестр.

Перевірка календарних планів.

Оформлення графіка контрольних робіт на ІІ семестр 2008-2009 н.

Складання статистичної звітності.

Узагальнена інформація про стан відвідування учнями школи станом на 12.01.2009 року.

Оформлення довідки про заробітну плату вчителів за січень.

Організація методичної роботи округу.

Співбесіда з батьками учнів, які за І семестр мають не атестації з окремих предметів.

Узагальнення інформації про внесення змін до наказу про розподіл учнів на групи для занять фізкультурою.

Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 10-11 класів з профільних предметів.

2

Організація педагогічної практики студентів педагогічних вузів.

Контроль за оформленням та станом ведення особових справ учнів.

Засідання ради методкабінету.

Контроль за станом відвідування учнями уроків.

Оформлення матеріалів на конкурс « Школа сприяння здоров’ю »

Методична оперативка. Про підготовку до атестації.

Перевірка стану поповнення навчальних кабінетів науково-методичними та дидактичними матеріалами, оформлення документації.

Уточнення графіка курсової перепідготовки вчителів.

Перевірка документації науково-методичних кафедр.

Тематичний контроль за впровадженням інтерактивних технологій на уроках інформатики.

3

Фронтальний контроль за станом викладання навчальних предметів у початкових класах.

Виступ на засіданні творчої групи завучів.

Діагностика стану методичної роботи.

Методична оперативка. Про ведення класних журналів.

Тематичний контроль за станом викладання навчальних предметів.

Узагальнення інформації про предметні гуртки на громадських засадах.

Організація роботи з дітьми старшого дошкільного віку по підготовці до навчання у школі.

Перевірка стану роботи з техніки безпеки та охорони праці.
4

Організація роботи творчих груп та динамічної групи.

Аналіз стану самоосвітньої роботи вчителів.

Реєстрація учасників ЗНО.

Оформлення матеріалів роботи районної творчої групи завучів.

Персональний контроль за роботою вчителя музики.

Лютий

Т

Зміст роботи

Прим.

1

Нарада заступників по проведенню апробації тестових завдань.

Апробація тестових завдань з української мови для проведення зовнішнього незалежного оцінювання .

Складання статистичної звітності.

Оформлення довідки про заробітну плату вчителів на лютий.

Оформлення роботи творчої групи заступників директорів на виставку педагогічних ідей та знахідок.

Контроль за станом ведення учнями початкових класів зошитів та альбомів для образотворчого мистецтва та якістю їх перевірки вчителями.

Реєстрація учасників ЗНО.

Збори батьків майбутніх першокласників.

Підготовка проекту наказу про стан впровадження інтерактивних технологій на уроках інформатики.

Збори батьків учнів 11-х класів з питань реєстрації та проведення ЗНО та пробного ЗНО.

Проведення у школі засідання районної школи молодого вчителя історії та географії.

Підготовка проекту наказу про систему роботи вчителя музики.
2

Контроль за станом ведення учнями зошитів з української мови та літератури та якістю їх перевірки вчителями.

Засідання ради методкабінету.

Перевірка поурочних планів вчителів.

Засідання школи молодого вчителя.

Інструктажі з учнями про небезпеку виходу на лід та заборону перебування у аварійних приміщеннях.
3

Організація екстернатної форми навчання.

Контроль за станом самоосвітньої діяльності вчителів.

Контроль за виконанням зауважень щодо ведення класних журналів.

Засідання науково-методичної ради.

Інструктивно-методична оперативка по опрацюванню листа МОН України

« Про закінчення 2008-2009 н.р. та проведення державної підсумкової атестації учнів».
4

Контроль за роботою спецкурсів та факультативів з предметів суспільно-гуманітарного профілю.

Участь у засіданнях науково-методичних кафедр.

Перевірка стану ведення щоденників учнями.

Узагальнення інформації про реєстрацію учнів 11-х класів до участі у ЗНО.

Участь у роботі шкільної атестаційної комісії.

Статистична звітність.

Проведення батьківських зборів у 11-х класах з питань підготовки учнів до участі у ЗНО.

Підготовка проектів наказів.Графічне планування:

 • Розклад уроків.

 • Розклад гурткової роботи.

 • Розклад спецкурсів і факультативів.

 • Графік контрольних робіт.

 • Розклад роботи вихователів ГПД.

 • Режим дня.

 • Графік внутрішкільного контролю.

 • Розклад роботи шкільних, районних семінарів, нарад.

 • Графік занять учителів на міських курсах.

 • Графік проведення методичних форм роботи.

Папки ( номенклатура справ)

 1. Нормативно-правова база.

 2. План роботи школи.

 3. Перспективний план роботи школи.

 4. Робочий навчальний план.

 5. План роботи завуча на рік, на місяць.

 6. Книга обліку особового складу педагогічних працівників.

 7. Алфавітна книга запису учнів.

 8. Документація з атестації педпрацівників.

 9. Внутрішкільний контроль.

 10. Зовнішнє незалежне оцінювання.

 11. Державна підсумкова атестація.

 12. План роботи науково-методичних кафедр.

 13. Копії довідок на зарплату вчителів.

 14. Інструкції, накази (картотеки на них);

 15. Звіти про рух та рівень навчальних досягнень учнів.

 16. Методична робота: плани, протоколи.

 17. Педагогічний моніторинг.

 18. Передовий педагогічний досвід.

 19. На допомогу завучу.

 20. Курсова перепідготовка вчителів.

 21. Організація самоосвітньої діяльності вчителів.

 22. Інноваційна освітня діяльність.

 23. Державна статистична звітність.

 24. Облік дітей і підлітків шкільного віку.

 25. Екстернат.

 26. Робота з дошкільнятами.

 27. Працевлаштування випускників.

Журнали:

 • Книга обліку записів наслідків внутрішкільного контролю,

 • Облік пропущених та заміщених уроків.

 • Журнал обліку інструктажів з техніки безпеки та охорони праці.

Зошити:

 • Запис відвіданих уроків ; індивідуальні співбесіди з учителями.

 • Наради у школі, районі.

 • Тести, аналіз моніторингових досліджень.

Розділ ІІ


Внутрішкільний контроль – це одна з основних функцій управління, спрямована на отримання інформації про навчально-виховну діяльність учителів і на її оцінювання з метою прийняття конструктивних рішень.

Внутрішкільний контроль забезпечує здійснення методичної допомоги вчителю з метою удосконалення і розвитку педагогічної майстерності, взаємодії адміністрації і педагогічного колективу, зорієнтовану на підвищення ефективності педагогічного процесу.1.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу
Міністерство освіти І науки України надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу
Відділ освіти надсилає Вам для практичного використання «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconРекомендації вчителям початкових класів щодо організації навчально-виховного...

Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconНаказ
Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconІнформація про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з історії І правознавства
У першу чергу вивчення було спрямовано на вивчення позитивних сторін викладання цих навчальних предметів, стану навчально-методичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка