Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних
НазваЗаступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних
Сторінка3/7
Дата конвертації05.04.2013
Розмір0.79 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7
Тематичнийвідвідування всіх уроків, відве­дених на вивчення теми в даному класі, з метою знайомства із системою роботи вчителя, оцінки оптимальності вибраних структур уроків, сполучення форм, методів і засобів навчання.

2. Паралельнийвідвідування уроків про­тягом робочого тижня в одному класі з метою порівняння ефективності організаційної діяль­ності вчителів і вивчення системи роботи кож­ного учня, його самостійності, активності, ініціативи, якості виконання завдань та рішення навчальних завдань уроку.

3. Комплекснийвідвідування уроків різних учителів протягом дня в одному класі з метою оцінки обсягу інформації, яку отримує учень протягом на­вчального дня, сумарного обсягу домашніх завдань, виконання учнями єдиних вимог, інтенсивності їхньої праці на різних уроках, стилю та порівняльної мето­дики уроку. Оцінка працездатності учнів одного й то­го ж самого класу в різних учителів.

4. Оцінний відвідування уроків учителя протя­гом робочого дня в різних класах з метою вивчення відповідності методичних прийомів віковим особли­востям учнів.

5. Вибірковий відвідування уроків за планом адміністрації (без попередження вчителя з метою пе­ревірки його готовності до уроку (іноді).

6. Цільовий відвідування уроків із запрошен­ням спеціаліста (оцінка знань і розумових умінь учнів, методів роботи вчителя, сформованості практичних умінь учнів і т. п.).

7. Фронтальний— відвідування уроків з метою глибокої та всебічної перевірки зі всіх питань діяль­ності вчителя чи групи вчителів. Його може бути про­ведено за такою орієнтовною програмою:

- виконання Закону про освіту України;

- підготовка до уроку та якість складених календарно-тематичних, поурочних планів;

- виконання навчальних програм (теоретичної і практичної частин);

- рівень проведення уроків;

- визначення та реалізація освітньо-виховно-розвиваючих завдань уроків;

- дидактична обробка навчального матеріалу та визначення форм, методів і засобів навчання;

- здійснення керівництва пізнавальною діяльністю учнів у ході уроків;

- рівень сформованості знань, умінь і навичок (розумових і практичних) учнів;

- володіння вчителем новими педагогічними технологіями під час організації навчання;

- розвиток в учнів пізнавального інтересу та потреби в знаннях;

- дотримання єдиного орфографічного режиму;

- робота вчителя з попередження відставання учнів, робота з невстигаючими;

- диференціація та індивідуалізація навчання;

- здійснення зв'язку урочної, домашньої, позаурочної та позакласної роботи;

- стан зошитів учнів (система письмових робіт, співвідношення репродуктивних і творчих самостійних робіт);

- оформлення класного журналу;

- виховна робота з учнями;

- самоосвіта вчителя;

- результативність діяльності вчителя в цілому.

Завдання контролю:

1. Визначити діяльність вчителя, її результативність.

2. Проконтролювати діяльність учителя (виконання програм, рівень підготовленості учнів)

3. Надати своєчасну допомогу вчителю.

4. Вивчити та узагальнити позитивних досвід учителя.

Етапи контролю:

1. Постановка мети.

2. Вибір об'єкта контролю.

3. Планування контролю.

4. Визначення суб'єкта контролю (виконавця).

5. Збір та оброблення інформації.

6. Підбиття підсумків контролю.

7. Вироблення пропозицій і рекомендацій.

Методи контролю:

1. Спостереження.

2. Інтерв'юрування.

3. Анкетування.

4. Вибіркова спеціальна співбесіда.

5. Адміністративні перевірки.

6. Індивідуальні бесіди (з учнями, батьками, колегами).

7. Вивчення документації (класних журналів, планів роботи, учнівських зошитів і т. п.).

Фронтальний контроль

Обґрунтуванням фронтального контроль можуть бути:

 • Низька якість знань з будь-якого предмета (за аналізом попереднього навчального року)

 • Випробування нововведеного предмета;

 • Планове узагальнення стану викладання якого-небудь предмета тощо.
Об’єкти контролю

Питання контролю

Виконавці (методи контролю)

1. Зміст предмета

Відповідність змісту меті

введення предмета

Заступник директора з навчальної роботи, запрошені методисти (робота з документацією, тематичними поурочними планами, класними журналами, бесіди)

2. Методика викладання

Особливості методики,

творча активність учнів на уроці.

Диференційований підхід в роботі

з учнями. Ступінь інтересу класу до предмета.

Заступник директора з навчальної роботи, керівник МО, запрошені методисти (спостереження на уроках, бесіди з учителями).

Психолог (анкетування).

3.Уміння учнів

Здатність вийти за межі стереотипів

і алгоритмів у вирішенні навчальних

завдань

Заступник директора з навчальної роботи, керівник МО (контрольні зрізи в класах, що перевіряються, і подібних класах інших шкіл, де немає такого предмета).

4.Майстерність учителя

Чи сприяє робота з цим предметом загальному методичному зростанню

вчителя

Заступник директора з навчальної роботи (бесіди)

Можливі висновки за результатами контролю:

 • Чи відповідає стан викладання нового предмета цільовим установкам закладу;

 • Загальні методичні вимоги до викладання цього предмета;

 • Необхідна корекція в програмах нового предмета;

 • Аргументи на користь його викладання;

 • Підготовка програми курсу і результатів його викладання до рецензування.


Можливі управлінські рішення за підсумками цієї перевірки

Об’єкти контролю

Можливі управлінські рішення

1. Зміст предмета

Відкоригувати і підготувати для використання в паралелі тематичне планування, розроблене певним учителем, як найбільш відповідне цільовим установкам. Більш детально розробити програму та календарне планування

2. Методика викладання

Зобов’язати всіх учителів виконувати такі методичні вимоги…

Підготувати і провести відкриті уроки для обміну методичним досвідом таким учителям…

Усунути певного вчителя від викладання даного предмета.


^ Персональний контроль

Перш ніж планувати цю форму контролю, необхідно використати такий засіб управління, як індивідуалізація методичної роботи.

Характеристика педагогів за групами

Якості педагогів

Мета контролю

Виконавець контролю

1.Компетентність і сумлінність очевидні, перевірені часом

Рівень продуктивності

Сам педагог (самоконтроль)

2.Майстри своєї справи, але потребують нових ідей

Зацікавити ідеєю (співбесіда, відвідування уроків за запрошенням учителя)

Заступник директора з навчальної роботи, керівник відповідного МО

3.Потребують тільки методичного контролю

Методична допомога (відвідування уроків, співбесіди)

Керівники МО, педагоги з першої та другої груп

4.Недостатня сумлінність, професійна інфальтивність

Жорсткий контроль за рівнем професіоналізму (відвідування уроків, контроль планування, співбесіди)

Адміністрація

5.Щойно прийняті на роботу (зі стажем і молоді вчителі)

Встановити рівень педагогічної майстерності. Прогноз педагогічного потенціалу молодого фахівця, методична допомога (відвідування уроків, співбесіди)


Адміністрація, керівники МО, педагоги з першої та другої груп

^ Класно-узагальнюючий контроль

До контролю мають бути залучені: психолог (він складає анкету з усіх питань контролю), заступник директора з виховної роботи, заступник директора з навчальної роботи, керівники методичних об’єднань.

Об’єкт контролю

Запитання контролю

Метод контролю

Персональний контролю за роботою вчителів, що мають найнижчу якість знань учнів, найбільшу кількість пропусків уроків

Система контролю і обліку навчальних досягнень учнів

Рівень вимог до знань учнів

Диференційований підхід в роботі з дітьми

Доступність пояснення

Наявність прийомів, спрямованих на пробудження інтересу до предмета

Стиль взаємовідносин з дітьми

Дисципліна на уроці

Методи активізації пізнавальної діяльності на уроці

Бесіди

Контрольна робота

Спостереження

Анкетування

Оперативний розгляд

Робота класного керівника

Навчально-виховний план

Щоденники (своєчасне висвітлення поточного навчання)

Робота з журналом

Робота з батьками (індивідуальні бесіди, батьківські збори)

Індивідуальна робота з учнями

Робота з документацією

Спостереження

Бесіди з батьками

Анкетування учнів

Навчання учнів

Спостереження за школярами, що мають початковий рівень навчальних досягнень

Спостереження під час відвідування всіх уроків

Психологічна атмосфера в класі

Характер стосунків між учнями, учнями і вчителями, батьками і вчителями, батьками і дітьми

Анкетування

Бесіди

Спостереження


^ Результати попереднього контролю та управлінські рішення

Об’єкт контролю і причини низької успішності

Можливі управлінські рішення

1.Учитель (слабка підготовка, невміння працювати з класом, недбалість у підготовці до занять)

Заміна вчителя в цьому класі

Методичні рекомендації вчителеві

Призначення наставника

Попередження про необхідність добросовісного виконання своїх функціональних обов’язків

Постановка вчителя на персональний попереджувальний контроль тощо

2.Учень (слабкі здібності, конфліктна ситуація, педагогічна занедбаність

Постановка учня на персональний контроль

Організація індивідуальної допомоги з боку учнів або вчителя

Догана за порушення правил поведінки тощо

3. Класний керівник (формальна робота, відсутність контакту з класом тощо)

Заміна класного керівника

Персональний контроль за роботою класного керівника

Методична допомога

Наставництво

Попередження

4.Батьки

Зобов’язання відвідувати щотижня школу з метою контролю

Попередження про належне виконання батьківських обов’язків

Допомога в педагогічному і психологічному аспектах виховання

^ Тематичний контроль

Обов’язковий тематичний контроль необхідний у зв’язку:

 • з роботою школи над визначеною на навчальний рік методичною проблемою;

 • з необхідним поточним контролем (стан шкільної документації, охорона праці, санітарно-гігієнічний стан приміщень тощо)

Схема контролю

Об’єкти контролю

Питання контролю

Виконавці (методи контролю)

1. Вчитель, класний керівник

Наявність розуміння актуальності проблеми

Теоретична підготовленість до її вирішення

Педагогічний досвід з проблеми


Заступник директора з навчальної роботи, психолог (тестування), заступник директора з виховної роботи, керівника МО, класні керівники (відкрите анкетування, бесіди, спостереження на уроках, виховні заходи, аналіз навчально-виховних планів класних керівників)

2.Батьки
(тестування на батьківських зборах, бесіди, рекомендації)

Можливі висновки за результатами контролю:

 • розробити програму діяльності психолога;

 • формувати переконаність учителів і батьків у необхідності вирішення даної проблеми;

 • визначити програму теоретичного навчання вчителів і батьків з даної проблеми;

 • визначити терміни і структуру подальшого контролю.


^ Оглядовий контроль

Цю форму контролю варто проводити щороку, адже вона дає інформацію про дуже важливі питання роботи школи. Наприклад, про стан навчальних кабінетів на кінець року, стан навчально-технічного обладнання, забезпеченість учнів навчальною літературою тощо.

В результаті оглядового контролю можна з'ясувати професійний рівень кожного вчителя, побачити нове, передове в практиці роботи вчителя, спланувати конкретні заходи для надання допомоги тим, хто цього потребує.
^ Аналіз виконання навчальних планів і програм
1. Послідовність проходження навчального матеріалу і дотримання кількості годин, визначених програмою на кожну тему (відповідність проходження матеріалу календарному
плануванню).
2. Кількість годин, які заплановані до моменту перевірки (доцільно до моменту перевірки заготувати довідку, з якою звіряти фактично проведене число уроків).
3. Кількість фактично проведених уроків.
4. Виконання обов'язкового мінімуму практичних і лабораторних робіт.
5. Виконання обов'язкового мінімуму контрольних робіт.
6. Перевірка використання кількості годин, які відведено на повторення матеріалу, розв'язування задач.
7. Проведення консультацій, передбачених навчальними планами.
8. Проведення заліків і системи робіт для ліквідації прогалин з пройденої теми.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу
Міністерство освіти І науки України надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу
Відділ освіти надсилає Вам для практичного використання «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconРекомендації вчителям початкових класів щодо організації навчально-виховного...

Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconНаказ
Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconІнформація про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з історії І правознавства
У першу чергу вивчення було спрямовано на вивчення позитивних сторін викладання цих навчальних предметів, стану навчально-методичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка