Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних
НазваЗаступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних
Сторінка4/7
Дата конвертації05.04.2013
Розмір0.79 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7

^ 2.2.1 Вивчення системи робити вчителя

Під системою роботи вчителя розуміють весь комплекс його педагогічної праці, сукупність форм, методів і прийомів, властивих діяльності певного вчителя, які дають йому змогу отримувати ті або інші результати у навчанні та вихованні учнів. Вивчення СРВ – одна із форм внутрішкільного контролю, яка забезпечує фронтальну перевірку діяльності вчителя.
^ Орієнтовний план вивчення системи роботи вчителя

№п/пЗміст роботиМетоди і форми вивчення


Кількість годин

Дата

Клас

Хто вивчає

1

Аналіз об’єктивних даних про вчителя

Робота з документами


Заступник директора

2

Вивчення навчально-матеріальної бази для викладання предмета

Бесіда, аналіз


Заступник директора

3

Відвідування та аналіз системи уроків (назва тем, які передбачається вивчати)

Спостереження і аналіз


Заступник директора

4

Епізодичне відвідування уроків у класах різних вікових категорій (назва теми, класи)

Керівники МО

5

Проведення контрольних зрізів знань ( назва розділу чи теми навчальної програми, класи)

Тестування, усне опитування тощо


Заступник директора, керівники МО

6

Співбесіда з учителем (питання самоосвіти, самоаналізу і аналізу відвіданих занять, стану виховної роботи в класі, )

Бесіда


Заступник директора

7

Відвідування позакласних заходів з навчального предмета (назва заходу, тема)

Спостереження та аналіз


Керівники МО

8

Відвідування заходів з виховної роботи (назва заходу, тема)

Спостереження та аналіз


Заступник директора з виховної р.

9

Відвідування заходів по роботі з батьками

Спостереження та аналіз


Директор

10

Перевірка навчальної документації.

Бесіда, аналіз, узагальнення

11

Аналіз та узагальнення матеріалів за наслідками

вивчення системи роботи

Доповідна записка та проект наказу чи рішення педради


Заступник директора

^ Пам’ятка по вивченню

системи роботи вчителя інформатики

І. Загальні положення

1.Стан організаторської роботи по забезпеченню комп’ютерної грамотності учнів, і введення в навчальний процес електронно-обчислювальної техніки.

2.Характеристика навчально-матеріальної бази. Підготовка кабінету обчислювальної техніки обладнанням мікро -ЕОМ.

3. Форми підвищення кваліфікації вчителя.

4. Забезпеченість учнів навчальними посібниками, а вчителя основою (програми, навчальні і методичні посібники) і додатковою навчально-методичною літературою.

5. Як оцінюють комп'ютерне навчання вчителі, батьки, громадськість.

II. Використання обчислювальної техніки.

1. Наявність мікрокалькуляторів, персональних комп’ютерів.

2. Використання обчислювальної техніки в процесі вивчення курсу, її результативність.

3. Використання обчислювальної техніки при вивченні інших загальноосвітніх предметів.

ІІІ. Стан викладання курсу, рівня навчальних досягнень і умінь учнів.

1. Рівень науково-теоретичної і методичної підготовки вчителя до викладання курсу.

2. Використання вчителем матеріалів місцевої преси, телепередач,

самоосвіта.

3. Стан викладання програми курсу.

4. Відповідність знань, умінь і навичок учнів вимогам програми.

5. Рівень засвоєння учнями основних понять курсу , (контрольна робота, усне опитування )

6. Вивчення причин, що забезпечують високий (низький) рівень знань.

7. Використання у навчальному процесі електронно-обчислювальної техніки і педагогічних програмних засобів.

^ 2.2.2. Вивчення стану викладання навчальних предметів Вивчення стану викладання навчальних дисциплін – це постійна відповідальна і складна частина роботи заступника директора. Від того, як виконує її завуч, залежить не тільки якість навчального процесу, а й професіоналізм і настрій вчителя. Від того, як завуч побачить урок, як його проаналізує, які слова скаже вчителю, залежить те, чи окрилиться вчитель від його слів, чи захоче більше знати і рефлексувати власну діяльність, чи в нього опустяться руки і зникне будь-який ентузіазм. Багато практиків і вчених працюють над тим, як краще, ефективніше аналізувати урок. Дані рекомендації присвячені цій проблемі, це лише технічний бік проблеми. Все залежить від розуму, доброти, терпіння завуча.

^ Пам'ятка вивчення стану викладання математики

І. Навчально-виховна робота

1. Підготовка вчителя до уроку:

 • знання та використання вчителем вимог удосконалення програм, інших нормативних документів та інструктивно-методичних рекомендацій з питань викладання математики;

 • визначення вчителем мети уроку,

 • відбір форм і методів роботи на уроці, підготовка дидактичних матеріалів, наочних посібників і ТЗН.

2. Науково-методичний рівень викладання:

 • використання можливості програмного матеріалу для формування діалектико-матеріалістичного світогляду учнів;

 • глибина розкриття вчителем змісту програмного матеріалу;

 • науковість і доступність викладання;

 • забезпечення чіткого виділення та пояснення основних понять, теорем, формул, передбачених програмою;

 • використання вчителем найефективніших методів і прийомів викладання,

застосування наочності, ТЗН, мікрокалькуляторів;

 • форми і методи роботи вчителя з відстаючими і здібними учнями;

 • робота вчителя з розвитку логічного мислення учнів на уроках, розв'язування задач з аналізом, спеціальний підбір запитань, задач і вправ, виявлення раціональних шляхів розв'язку;

 • використання елементів лекційно-практичної форми навчання математики;

 • розвиток активної пізнавальної і розумової діяльності учнів;

 • виховання в учнів навичок самостійної роботи: розв'язування задач,

робота з підручником, довідником, таблицями;

 • повторення навчального матеріалу, його доцільність і зв'язок з новою і наступними темами;

 • вироблення в учнів прийомів усної лічби та навичок математичних обчислень;

 • система самостійних, практичних і контрольних робіт, їх зміст, ступінь

трудності;

 • співвідношення з трудністю й обсягом домашніх і класних робіт;

 • робота на уроках з профорієнтації учнів.

II. Позакласна робота, факультативні заняття.

1. Форми позакласної роботи: гуртки, клуби, товариства, предметні тижні, КВК, математичні конкурси, олімпіади, випуск бюлетенів, математичних газет. Залучення до них школярів.

2. Організація та зміст роботи факультативних занять.

ІІІ. Навчально-матеріальна база.

1. Наявність математичного кабінету і забезпечення його необхідним

обладнанням.

2. Наявність, зберігання та використання наочності, ТЗН.

IV. Керівництво і контроль.

1. Укомплектованість школи відповідними фахівцями, проходження ними курсової підготовки, атестації.

2. Математична робота з учителями. Самоосвіта, впровадження в практику роботи передового педагогічного досвіду.

3. Відвідування та аналіз уроків і позакласних занять дирекцією школи. Вивчення системи роботи вчителів. Ефективність наданих адміністрацією рекомендацій. Обґрунтованість управлінських рішень.

4. Розгляд стану викладання математики на засіданнях педагогічної ради, узагальнення матеріалів у наказах по школі.

V. Результативність навчання.

1. Стан виконання навчальних програм.

2. Стан знань, умінь і практичних навичок учнів, об'єктивність оцінок (за результатами директорських контрольних, практичних робіт та усного опитування;

 • володіння теоретичним матеріалом, математична культура школярів, уміння застосовувати теоретичні знання на практиці;

 • наявність навичок усного рахунку і сформованість обчислювальних навичок;

ступінь розвитку мислення учнів, умінь розв'язувати задачі, обґрунтовувати

математичні розрахунки;

 • сформованість навичок роботи учнів з підручником, , таблицями.

^ Пам'ятка вивчення стану викладання фізики

І. Навчально-виховна робота.

І. Підготовка вчителя до уроку:

 • знання і реалізація вимог навчальної програми, інших нормативних документів та інструктивно-методичних рекомендацій з питань викладання фізики;

 • підготовка лабораторних робіт, завдань для практичних занять і проведення екскурсій:

 • підготовка навчального обладнання, дидактичного матеріалу.

ІІ. Науково-теоретичний і методичний рівень викладання. Результативність

навчально-виховного процесу:

 • політехнічна спрямованість уроків, формування матеріалістичного світогляду учнів;

 • науковість викладання, забезпечення доступності сприймання учнями програмного матеріалу;

 • здійснення зв'язку теорії з практикою, прищеплювання практичних навичок проведення експерименту, дослідів, розв'язування задач;

 • висвітлення досягнень вітчизняної науки і техніки;

 • забезпечення єдності процесу навчання, виховання і розвитку пізнавальних можливостей учнів;

 • поєднання навчальної роботи з профорієнтацією школярів;

 • якість демонстрацій, що проводяться на уроці, доцільність застосування наочних посібників;

 • використання міжпредметних зв'язків: форми і методи активізації діяльності учнів на уроці, формулювання навичок самостійного здобуття знань;

 • організація повторення навчального матеріалу на уроці і вдома:

 • методи і прийоми закріплення навчального матеріалу на уроці;

 • індивідуальна робота з учнями, диференціація навчання;

 • дотримання техніки безпеки і санітарно-гігієнічного режиму на уроках, особливо під час проведення дослідів і виконання лабораторних робіт;

 • ступінь засвоєння теоретичного матеріалу, якість знань, умінь, практичних навичок учнів;

 • систематичність та об'єктивність оцінювання знань учнів.

II. Позакласна робота, факультативи.

1. Організація і зміст гурткової роботи.

2. Організація і проведення фізичних вечорів, олімпіад та ін.

3. Випуск предметної стіннівки та бюлетенів, організація тематичних радіопередач.

4. Зміст роботи факультативів.

5. Робота лекторської групи вчителів та учнів старших класів з пропаганди досягнень науки і техніки.

6. Зв'язок школи з технічними гуртками позашкільних установ.

7. Організація позакласного читання учнями науково-популярної літератури з питань фізики і техніки.

III. Навчально-матеріальна база.

1. Наявність кабінету фізики, відповідність його обладнання Положенню та вимогам навчальних програм.

2. Стан виготовлення та використання саморобних навчально-наочних посібників і діючих моделей.

3. Стан зберігання навчально-виховних посібників та ТЗН. Дотримання техніки безпеки.

ІV. Результативність навчання.

1. Стан виконання навчальних програм.

2. Стан знань, умінь і практичних навичок учнів, об'єктивність оцінок

Пам'ятка вивчення стану викладання біології

І. Навчально-виховна робота

1. Підготовка вчителя до проведення уроків:

 • знання змісту навчальної програми та інших документів, творче використання інструктивно-методичних матеріалів з питань викладання біології:

 • планування роботи;

 • використання додаткової літератури під час підготовки до уроку (наукової, науково-популярної, хрестоматійної, періодичної преси);

 • забезпечення уроку навчально-наочними посібниками (таблицями, картками, гербаріями, муляжами, вологими препаратами, навчальними фільмами, колекціями).

2. Науково-теоретичний і методичний рівень викладання:

 • науковість викладання, формування діалектико-матеріалістичного світогляду;

політехнічна і практична спрямованість змісту навчання;

 • здійснення міжпредметних зв'язків;

 • використання раціональних методів і прийомів навчання, їх удосконалення;

доцільність вибору форм організації навчання та оптимальність їх поєднання,

місце лекційних і семінарських форм занять;

 • формування в учнів прийомів навчальної праці;

 • дотримання вчителем програмних вимог щодо виконання практичної частини: досліди, лабораторні роботи. практичні заняття і організація в школі навчально-дослідницької роботи на ділянках, у теплицях, оранжереях;

 • обсяг і складність домашніх завдань.

3. Діяльність факультативних і різних форм позакласної роботи (гурток юннатів, заняття на станції юних натуралістів).

II. Навчально-матеріальна база.

1. Наявність кабінету біології і відповідність його обладнання типовому

положенню:

 • забезпеченість мікроскопами, лабораторними лупами препаратним інструментарієм, лабораторним посудом;

 • наявність наочних посібників, періодичність їх використання.

2. Організація виготовлення саморобних посібників:

 • виготовлення учнями роздаткового матеріалу з ботаніки, зоології, анатомії, фізіології та гігієни людини, загальної біології;

 • наявність і доцільність використання ТЗН.

3. Навчально-дослідні ділянки в школі, зміст роботи на них. Наявність розсадника плодового саду, теплиці, парників, забезпечення насінням та іншим посівним матеріалом, збереження його в зимових умовах. Забезпечення учнів відповідним інвентарем для роботи на ділянках.

III. Результати навчально-виховного процесу.

1. Реалізація вчителем навчальних програм, відповідність здобутих учнями

знань, умінь і навичок програмним вимогам.

2. Рівень і якість засвоєння та розуміння учнями найістотніших положень, понять

і закономірностей.

3. Уміння учнів використовувати набуті знання для обґрунтування біологічних

законів, понять, явищ природи.

4. Характеристика системи набутих учнями знань, сформованість навчальних

практичних умінь і навичок, трудових умінь виробничого характеру.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу
Міністерство освіти І науки України надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу
Відділ освіти надсилає Вам для практичного використання «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconРекомендації вчителям початкових класів щодо організації навчально-виховного...

Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconНаказ
Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconІнформація про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з історії І правознавства
У першу чергу вивчення було спрямовано на вивчення позитивних сторін викладання цих навчальних предметів, стану навчально-методичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка