Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних
НазваЗаступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних
Сторінка5/7
Дата конвертації05.04.2013
Розмір0.79 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7

^ Графік проведення контролю
за станом викладання навчальних предметів


Об'єкт перевірки

Дата перевірки (місяць року)

 

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


^ Умовні позначення:
У графах позначають буквами;
ФК - фронтальний контроль;
ТК - тематичний контроль;
ПК - попереджувальний контроль;
ЦК - цільовий контроль і т. д.
У графи заносять дати і вид контролю.

2.2.3. Аналіз уроку як цілісної складної педагогічної системи

Урок – основний аспект навчально-виховного процесу. Відвідування й аналіз уроку – важлива складова контролю з боку адміністрації школи. Від повсякденного вдосконалення уроку та вдумливого аналізу залежить весь педагогічний процес у школі.
Види аналізу уроку

^ I. Короткий оціночний аналіз — це загальна оцінка навчально-виховної функції уроку, що ха­рактеризує рішення освітнього, виховного та розвиваючого;завдань і яка дає оцінку їхньої реалізації.

^ II. Системний аналіз це розглядання уроку як єдиної системи з точки зору рішення головного ди­дактичного завдання й одночасно рішення розвиваю­чих завдань уроку, забезпечення формування знань, умінь і навичок учнів, засвоєння ними способів на­вчання.

^ III. Повний — це система аспектних аналізів, що включають оцінку реалізації завдань уроку, зміст і види навчальної діяльності учнів за таки­ми характеристиками, як рівні засвоєння учнями знань і способів розумової діяльності, розвиток учнів, реалізація дидактичних принципів, ре­зультативність уроку.
^ Орієнтовна схема повного аналізу уроку

1. Мета, завдання уроку (освітні, виховні, розвит­ку), їх взаємозв'язок та шляхи реалізації.

2. Готовність учителя та учнів до уроку, облашту­вання уроку, наочні та навчальні посібники, ТЗН, санітарно-гігієнічний стан класу і т. д.

3. Організаційна структура. Тип уроку, його місце в системі занять з предмета, чіткість, послідовність етапів уроку, дозування часу, відповідність етапів уро­ку характеру пізнавальної діяльності учнів.

4. Зміст уроку: науковість навчального матеріалу, його виховне та розвивальне значення; правильність відбору матеріалу за обсягом, змістом і труднощі для учнів; співвідношення теоретичного та дидактичного матеріалів; групування, класифікація матеріалу навко­ло ключових понять; спрямованість матеріалу на зв'язок із життям.
5. Методичне забезпечення уроку:

а) використання методів і прийомів навчання, ха­рактер їхнього сполучення, обґрунтованість їхнього вибору, доцільність та ефективність застосування (відповідність змісту матеріалу рівню підготовленості учнів і т. д.), відповідність принципам навчання. Темп навчальної роботи на уроці;

б) методика проведення різних частин уроку:

- поставлення пізнавальних завдань перед учнями;

- методика перевірки домашніх завдань;

- методика викладення нових знань;

- методика проведення та закріплення навчального матеріалу;

- методика перевірки та оцінки знань, умінь і навичок учнів;

- прийоми активізації пізнавальної діяльності школярів (їх сприйняття, пам'яті, мислення, уяви і т. д.);

- організація репродуктивної та творчої діяльності учнів, їх співвідношення;

- застосування на уроці проблемного та елементів програмованого навчання (використання навчальних карток, завдань, перфокарт і т. д.);

- врахування індивідуальних особливостей та інтересів учнів, рівня їх підготовленості, здійснення індивідуалізації навчання та диференційованого підходу;

- організація різних видів самостійної роботи учнів (відтворювальних, творчих та ін.), їх місце на уроці;

- домашнє завдання (як задається, обсяг);

- здійснення виховного навчання на уроці; виховання свідомості й переконань, трудових, естетичних і фізичних якостей особистості, культури, навчальної праці учнів;

- виявлення та застосування на уроці внутрішньо-предметних і міжпредметних зв'язків у навчальному матеріалі;

- обґрунтування їхньої педагогічної доцільності.
6. Поведінка та діяльність учнів на уроці:

а) порядок і дисципліна учнів, методика їх підтри­мання;

б) активність, самостійність, інтерес до занять учнів різного рівня підготовленості; зосередженість і стійкість уваги на різних етапах уроку;

в) діяльність учнів, їхня організованість, охайність; ставлення до невстигаючих і порушників дисципліни; характер участі в роботі на уроці окремих учнів і всьо­го колективу;

г) ставлення учнів до вчителя і один до одного (підслуховування, боязкість, доброзичливість, повага, взаємна допомога, підказки і т. п.).

7. Характеристика ділових якостей учителя:

а) рівень наукових знань учителя і його підготов­леність до уроку;

б) знання вчителем теорії навчання та виховання учнів, методики предмета, психології та гігієни, його вміння застосовувати ці знання на уроці;

в) педагогічний такт, стиль у роботі, культура праці та поведінки, мова вчителя:

г) взаємостосунки вчителя з класом та окремими учнями, авторитет учителя.

8. Загальні результати уроку:

а) виконання плану уроку;

б) досягнення загальноосвітньої, виховної та роз­виваючої цілей уроку;

в) загальна оцінка уроку, результати його, ефек­тивність і якість;) висновки та пропозиції з подальшого вдоскона­лення роботи, закріпленню успіхів і усуненню помилок.
^ Орієнтовна схема структурного аналізу уроку

Структурний (поетапний) аналіз — це вияв­лення та оцінка домінуючих структур (елементів) уроку, їх доцільність, що забезпечує розвиток пізна­вальних здібностей учнів.

1. Тип і структура уроку.

• Тип, структура уроку, його місце в системі уроків з теми.

• Тема, цілі уроку (освітня, розвиваюча, виховна), дидактичні завдання на окремих етапах.

• Дозування часу.

2. Зміст і методика повторення навчального матеріалу.

• Повнота та глибина перевірки.

• Методика повторення, диференціація завдань.

• Охоплення учнів перевіркою, зайнятість класу.

• Об'єктивність та аргументація оцінки.

3. Робота над новим навчальним матеріалом.

• Вимоги програми.

• Науковість, зв'язок із життям, систематичність, доступність, співвідношення в навчальному матеріалі головного та другорядного.

• Відповідність матеріалу освітнім, розвиваючим і виховним завданням уроку.

4. Методи навчання.

• Оснащеність уроку наочними посібниками, ТЗН, дидактичними матеріалами.

• Обґрунтованість методів, що застосовуються.

• Активізація пізнавальної діяльності учнів.

• Використання методів проблемного навчання.

• Сполучення фронтальної та індивідуальної форм роботи з учнями.

• Самостійна робота з учнями.

• Методика контролю та обліку знань учнів у процесі викладення нового матеріалу.

5. Засвоєння нового матеріалу.

• Відбір матеріалу для формування знань, умінь і навичок.

• Самостійна робота під час закріплення.

• Зворотний зв'язок. Оцінка відповідей учнів.

6. Домашнє завдання.

• Обсяг, характер матеріалу.

• Наявність і характер інструктажу.

• Диференційованість завдання.

7. Характер діяльності вчителя.

' Рівень педагогічних вимог до праці учнів, до розвитку їхнього мовлення, мислення.

• Мова вчителя, стиль його поведінки, взаємостосунки з учнями.

8. Результати уроку.

• Підбиття підсумку уроку, виконання накресленого плану уроку.

• Досягнення освітніх, розвиваючих і виховних цілей уроку.

• Якість знань, умінь, навичок учнів.
^ Орієнтовна схема психологічного аналізу уроку

Психологічний аналіз - це вивчення вико­нання психологічних вимог до уроку (забезпечення пізнавальної діяльності учнів розвиваючого типу).

1. Організація пізнавальної діяльності учнів.

• Як на уроці були створені умови для продук­тивної праці мислення та уяви. (Існують різні види мислення: активне, самостійне, творче). Активне може і не бути самостійним. Са­мостійне — це не завжди творче. Творче ж мислення обов'язково буде і активним, і са­мостійним. Творча праця неможлива без про­дуктивної діяльності уяви. Створення нових образів — кінцевий результат діяльності уяви. Уява називається відтворювальною тоді, коли вона відтворює в

образах картини за описом, кресленням, схемою, картою і т. д. Творча уява породжує явища, в котрих втілюються замисли та моделі нових суспільне цінних предметів.

• Як домагався вчитель потрібної вибірковості, осмисленості, цілісності сприйняття учнями вивчаючих предметів.

• Як учитель використовував у своїй праці переко­нання, навіювання.

• Як домагався вчитель зосередженості та стійкості уваги учнів.

• Що робив учитель для більш успішного за­пам'ятовування матеріалу учнями та які особли­вості довільного, механічного і смислового за­пам'ятовування виявились у школярів на уроці.

• Які прийоми залучення і підтримки уваги та розвитку уважності на уроці.

• Які форми роботи використав учитель для актуалізації в пам'яті учнів раніше за­своєних знань, необхідних для розуміння нового матеріалу (індивідуальне опитуван­ня, співбесіда з класом, вправи та ін.).

2. Організація діяльності мислення та уяви учнів на уроці в процесі формування знань і вмінь.

' Як учитель використав відтворювальну та творчу уяву під час викладення нового матеріалу.

• На якому рівні формувались знання учнів: на рівні конкретно-чуттєвих уявлень, понять, узагальнюючих образів, «відкриттів», виведених формул тощо.

• За допомогою яких прийомів учитель домагався активності й самостійності мислення учнів: сис­тема запитань, створення проблемних ситуацій, різні рівні проблемно-евристичного розв'язуван­ня задач, використання задач з недостатніми та зайвими даними, організація пошукової,

дослідницької праці на уроці, індивідуальної, парної, групової і колективної форм праці тощо.

• Якого рівня розуміння домагався вчитель від учнів: описового, порівняльного, узагальнюючого, оціночного, проблемного. Як керував учитель формуванням переконань та ідеалів.
Орієнтовна схема аналізу уроку проблемного типу

1. Готовність учителя та учнів до уроку (зовнішня).

2. Внутрішня, психологічна готовність учнів до уроку.

3. Організаційні дії вчителя (за необхідності).

4. Планування вчителем і повідомлення учням за­вдань уроку.

5. Актуалізація знань і способів діяльності учнів.

6. Які методи проблемного навчання використову­вались учителем (пошукові, дослідницькі, проблем­ний виклад).

7. Застосування проблемних методів у навчанні школярів.

8. Співвідношення діяльності вчителя та діяльності учнів.

9. Обсяг і характер самостійних робіт учнів і співвідношення репродуктивних і продуктивних са­мостійних робіт.

10. Облік учителем рівнів актуального розвитку учнів і зони найближчого їх розвитку.

11. Способи підвищення в учнів позитивної мотивації.

12. Постановка вчителем проблемних питань, створення проблемних ситуацій, показ їхнього розв'язування.

13. Володіння вчителем способами створення про­блемних ситуацій.

14. Дотримання правил ставлення навчальної проблеми.

15. Використання підручника, співвідношення ре­продуктивної і частково-пошукової роботи.

16. Відповідність підбору наочних посібників ви­мозі проблемного навчання.

17. Формування спеціальних і загальних навчаль­них умінь учнів.

18. Наявність в учнів пізнавальних умінь: формулю­вання проблеми, висування та обґрунтування гіпотези, знаходження шляхів доведень (спростування) гіпотези, перевірка

правильності її розв'язання.

19. Уміння учнів здійснювати логічні операції.

20. Розвиток пізнавальних здібностей учнів на кож­ному етапі уроку (що це доводить).

21. Утруднення, що виникли в учнів всього класу, в окремих школярів, їхні причини. Як вони були усунені.
Орієнтовна схема психолого-педагогічного аналізу уроку

Психолого-педагогічний аналіз уроку — од­ночасний аналіз дотримання педагогічних і психо­логічних основ процесу навчання.

1. Загальні відомості про урок. Дата, клас, пред­мет, число учнів за списком, скільки присутніх, який урок по порядку.

^ Обстановка в класі: чистота, освітленість приміщення, чи провітрене приміщення, порядок у класі, чи готові учні до уроку.

Обладнання: чи підготовлені наочні посібники, їхня доцільність і необхідність на уроці, чи підготовлена дошка. Як почався урок, як учні привітали вчителя, чи була потреба витрачати час на організацію класу, встановлення порядку та дисципліни.

^ Тема уроку. Цілі уроку: чи визначає вчитель мету уроку, чи інформує учнів про цілі та завдання уроку, як він це здійснює.

2. Тип і структура уроку. Який вибрано тип уроку. Доцільність вибору з точки зору теми в цілому і ди­дактичної мети заняття. Місце уроку в системі занять по цілому розділу. Зв'язок уроку з попередніми, як він здійснюється. Структура уроку: чи відповідає вона да­ному типу уроку, які помічені відхилення і чим вони викликані. Послідовність окремих етапів уроку.

За­безпечення цілісності та завершеності уроку. Як підбиваються підсумки.

3. Зміст уроку. Відповідність змісту програмі. Як пов'язано навчальний матеріал із сучасністю, місцевим оточенням школи. Встановлення між-предметних зв'язків. Як здійснюється розвиток інтелектуальних здібностей, моральних та естетич­них почуттів в учнів. Використання дидактичних матеріалів і обладнання кабінету. Чи досягнуто приросту, вдосконалення навичок, знань і вмінь на основі раніше засвоєного.

4. Методи і прийоми навчання на уроці. Яка си­стема методів застосовується; які методи і прийо­ми в ній сполучаються. Чи відповідають методи і прийоми навчання змістові матеріалу, типу, цілям, завданням уроку та віковим особливостям учнів. Чи відповідають методи навчання здійсненню за­вдань виховання.

Як дотримуються основні вимоги до уроку: виховні, дидактичні, психологічні, санітарно-гігієнічні.

Як розвивається на уроці спостережливість і логічне мислення в учнів. Види і місце самостійної праці учнів з підручником, як здійснюється формуван­ня в учнів уміння вчитися. Як використовуються для самостійної праці дидактичні матеріали і технічні за­соби навчання.

Формування в учнів навичок самоконтролю. Послідовність застосування завдань і вправ для ви­роблення навичок і вмінь. Прищеплення учням нави­чок самоконтролю.

Способи індивідуалізації та диференціації завдань для учнів в залежності від їхніх особистісних і вікових особливостей і підготовки. Забезпечення належної послідовності в самостійному застосуванні учнями знань, навичок і вмінь у ході уроку.

Оцінка знань учнів. Наскільки учні були підготов­лені до виконання домашнього завдання. Чи здійснювались диференціація та індивідуалізація домашніх завдань учнів. Обсяг домашнього за­вдання. На який час розраховано домашнє завдан­ня. Як учні підготовлені до успішного виконання домашнього завдання. Як попереджається перевантаження учнів домашніми завданнями.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу
Міністерство освіти І науки України надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу
Відділ освіти надсилає Вам для практичного використання «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconРекомендації вчителям початкових класів щодо організації навчально-виховного...

Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconНаказ
Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconІнформація про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з історії І правознавства
У першу чергу вивчення було спрямовано на вивчення позитивних сторін викладання цих навчальних предметів, стану навчально-методичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка