Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних
НазваЗаступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних
Сторінка6/7
Дата конвертації05.04.2013
Розмір0.79 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4   5   6   7

5. Поведінка учнів. Наскільки учні залучені до ак­тивної розумової праці. Наскільки учні зацікавлені, старанні, дисципліновані. Як здійснювалась мотивація навчання протягом всього уроку, чи застосовуються для цього спеціальні прийоми. Ставлення учнів до вчителя. Які види творчих праць використав учитель на уроці і як керував творчою уявою учнів: пояснення теми і мети праці, навчання відбору та система­тизації матеріалу, обробці результатів і оформ­ленню роботи.

• Як на уроці здійснювалось формування стійкого й активного інтересу до навчального предмета та навчання в цілому.

6. Особистісний підхід до діяльності учнів на уроці.

• Які почуття дітей виявились на уроці, чим вони були викликані.

• Як здійснювалось керування спілкуванням учнів на уроці.

• Моменти уроку, де найбільш успішно формува­лись вольові якості школярів.

• Як здійснювався облік вікових та індивідуальних особливостей учнів.

7. Майстерність учителя.

• Які шляхи організації впливу і механізм впливу: наслідування, емпатія, рефлексія та ін.

• Уміння створювати психологічні умови для переконання: психологічний клімат, смислова єдність та ін.

• Уміння вчителя користуватися навіюванням як засобом (методом) педагогічного впливу.

• Як учитель керував спілкуванням учнів між собою на уроці.

• Які особливості самоорганізації вчителя: підго­товленість учителя до уроку, робоче самопочут­тя вчителя на початку уроку і в процесі його про­ведення: зібраність, розуміння теми та психо­логічної мети уроку, енергійність, наполегливість у здійсненні поставленої мети, оптимістичний підхід до всього, що відбувається на уроці, педа­гогічна імпровізація, педагогічний оптимізм, ви­нахідливість та ін.

• Педагогічний такт учителя.

• Психологічний клімат у класі.
^ Орієнтовна схема аналізу виховної спрямованості уроку

Аналіз виховної спрямованості уроку— це оцінка та виявлення шляхів найбільш ефективного використання навчального матеріалу для виховання якостей особистості учнів,

1. Використання виховних можливостей змісту ма­теріалу.

2. Доповнення навчального матеріалу історичними фактами.

3. Формування світогляду на уроці.

4. Формування моральних якостей особистості.

5. Виховання в учнів сумлінного ставлення до праці та навчання.

6. Оцінка виховних можливостей методів і прийомів навчання.

7. Використання виховних можливостей оцінки праці учнів.

8. Вплив особистості вчителя.

9. Характер діяльності та спілкування учнів на уроці.

10. Резерви підвищення виховних можливостей уроку.
Орієнтовна схема комбінованого аналізу уроку

Комбінований аналіз — це оцінка основної дидактичної мети уроку та структурних елементів.

^ 1. Організація уроку.

• Організаційна чіткість уроку.

• Наявність плану.

• Ефективність використання ТЗН, наочних і навчальних посібників.

• Виконання психологічних і гігієнічних вимог до уроку.

• Зворотний зв'язок.

• Ведення зошитів.

• Розподіл часу на етапи уроку.

^ 2. Особистісні якості вчителя.

• Який морально-психологічний клімат.

• Міра зацікавленості, доброзичливості та чуйності з учнями.

• Педагогічна культура, знання предмета, так, мова, зовнішній вигляд.

3. ^ Ефективність навчання.

• Міра реалізації принципів науковості, міцності, усвідомленості знань, доступності, проблемності, зв'язок навчання з життям.

• Міра досягнення головної дидактичної мети уроку.

• Оптимальність методів і прийомів навчання.

• Ефективність контролю за знаннями учнів.

^ 4. Ефективність виховної діяльності вчителя.

• Моральна спрямованість уроку.

• Формування трудових і навчальних навичок.

• Єдність навчання, виховання та розвитку.

• Естетичне, фізичне і гігієнічне виховання.

^ 5. Ефективність діяльності учнів.

• Як реалізовано принцип розвиваючого навчання та принцип самостійності й активності.

• Працездатність учнів.

• Інтерес до праці.

• Навички самостійної праці.

• Уміння виділяти головне в навчальному матеріалі, планувати відповідь, аналізувати свою працю та працю товариша.

• Розвиток мовлення, письмових, графічних і спеціальних навичок.

• Рівень культури, раціональності та ефективності праці учнів.

• Організованість і дисципліна учнів. Зовнішній вигляд.
^ Орієнтовна схема структурно-часового аналізу уроку

Структурно-часовий аналіз— це оцінка вико­ристання часу уроку з кожного його етапу.

1. Раціональний розподіл всього часу (45 хвилин) між окремими елементами уроку, тобто чи доцільно було за даних умов виділяти саме такий час на опи­тування, на психологічну підготовку до сприйняття но­вого матеріалу, на пояснення нового, на закріплення чи домашнє завдання.

2. Раціональність кожного зі структурних елементів уроку: які його елементи треба було скоротити в часі, а які збільшити і для чого саме.

3. Розподіл часу всередині окремих структурних елементів уроку, тобто скільки часу в цілому було приділено на засвоєння нового матеріалу, в який час (початок, середина, кінець) уроку це відбувалось, як при цьому проводилась психологічна підготовка до сприйняття нового матеріалу, його подача та закріплення, застосування. Точно так само аналі­зується час здійснення таких елементів уроку, як опи­тування учнів, перевірка та домашнє завдання.

4. Якісне використання часу на окремі елементи уроку, тобто, приміром, як раціонально та ефективно під час вивчення нового матеріалу було використано час на опитування, що він дав, як працював при цьо­му клас, скільки часу говорив учитель.

5. Раціональність використання прийомів і методів навчання, тобто наскільки доцільні за даних умов були ті або інші види бесіди, самостійної роботи, фор­ми опитування і т. д.

6. Доцільність зв'язку між змістом матеріалу та ти­ми методами, за допомогою яких він повідомлявся і засвоювався.
^ Орієнтовна схема дидактичного аналізу уроку

Дидактичний аналіз — це аналіз основних дидактичних категорій (реалізація принципів дидактики, відбір методів, прийомів і засобів навчання і навчання школярів, дидактична обробка навчально­го матеріалу уроку, педагогічне керівництво са­мостійною пізнавальною діяльністю тощо).

1. Своєчасність приходу вчителя на урок.

2. Готовність до початку уроку.

3. Санітарний стан класу та особиста гігієна учнів.

4. Організація класу.

5. Детальний аналіз перевірки домашнього завдання.

6. Які методи та дидактичні прийоми викори­стовувались учителем під час перевірки пройде­ного матеріалу і їх відповідність поставленій меті.

7. Дидактична цінність методів і прийомів пе­ревірки завдання, які використовує вчитель, їх вихов­не значення.

8. Якість знань учнів.

9. Як активізував клас учитель під час перевірки знань, умінь і навичок.

10. Аналіз поведінки учнів на даному етапі.

11. Аналіз викладення нового матеріалу або ж закріплення попередньої теми: ясність і до­ступність подачі матеріалу вчителем; методи, що використовуються, та їх відповідність за­вданням уроку; засоби навчання, що використо­вуються, їхня доцільність.

12. Реалізація вчителем у ході всього уроку прин­ципів дидактики.

13. Розумові прийоми праці учнів, які використову­ються вчителем у ході уроку.

14. Аналіз останнього етапу уроку: домашнє завдан­ня (як задається, обсяг); своєчасність закінчення уроку.

15. Реалізація вчителем у ході уроку виховних завдань.

16. Педагогічна поведінка вчителя на уроці, самовладання, педагогічний такт.

17. Індивідуальний підхід до учнів, сполучення йо­го колективною працею в класі.

18. Уміння організувати клас на навчальну діяльність і підтримання дисципліни.

19. Володіння голосом, правильність мови, дикції, темп, виразність, жестикуляція.
^ Схема аналізу особистісно орієнтованого уроку

Спостереження

^ Основні критерії

Використання індивідуального досвіду учнів


Виявлення цього досвіду шляхом постановки запитань. Організація обміну змістом власного досвіду між учнями. Підтримка учителем найбільш правильних версій.

Побудова на основі цих версій вивчення нового матеріалу

Застосування учителем на уроці дидактичного матеріалу

Використання учителем різних джерел інформації Заохочення учнів до виконання нестандартних, проблемних завдань Добір завдань різної складності Застосування карток з описом основних навчальних дій та послідовністю їхнього використання.

Характер педагогічного спілкування

Уважне вислуховування учнів, незалежно від рівня їхньої успішності Бесіда з дітьми на рівних, підтримка партнерських, доброзичливих стосунків. Підтримка незалежності учнів, упевненості в собі Прояв чуйності, доброзичливості вчителя до кожного учня Надавання допомоги дітям, які не встигають за темпом роботи класу.

Активізація способів навчальної праці

Стимулювання учнів до застосування різноманітних способів навчальної роботи Аналіз усіх запропонованих способів, розв'язання проблем. Обговорення найбільш раціональних способів. Виявлення серед запропонованих учням найбільш особистісно-значимих шляхів розв'язання завдань.

Організація, навчально-виховного середовища та його вплив на учнів

Рівень залучення кожного учня в роботу класу протягом усього уроку. Надання дітям можливості вибирати завдання серед різних варіантів, запропонованих учителем.

2.2.4. Схеми аналізу уроків з різних навчальних предметів

Схема аналізу уроку математики

1. Підготовка учителя до уроку (записи на дошці, обладнання, таблиці).

2. Обладнання робочого місця школяра (чи є все необхідне для уроку), підготовка учнів до уроку.

3. Чи правильно визначені вчителем навчальні, виховні, розвиваючі цілі? Які конкретно навчально-пізнавальні завдання ставив учитель перед учнями на уроці?

Чи досягнув учитель мети на уроці?

4. Відповідальність змісту уроку програмі. Місце серед інших уроків щодо вивчення всієї теми.

5. Виконання основних принципів дидактики (науковість, наочність, доступність, єдність теорії з практикою).

6. Як визначено структуру уроку, види, прийоми і методи роботи відповідно до мети, змісту уроку і рівня підготовленості учнів класу?

7.Як здійснювався диференційований підхід у навчанні школярів? Попередження неуспішності учнів.

8. НОП на уроці, раціональне використання часу на уроці.

9. Контроль за знаннями учнів. Форми контролю. Види опитування. Об'єктивність.

10. Способи розвитку розумової діяльності школярів.

11.Система повторення.

12. Види перевірки домашнього завдання.

13. Усвідомлення у засвоєнні учнями правил, математичних понять, математичної символіки.

14. Розвиток математичної мови.

15 . Як розв'язувалося завдання — озброїти учнів методами самостійної роботи (проведення спеціальних індивідуальних завдань, самостійна робота з підручником, літературою, навчаючих самостійних робіт)? .

16. Прищеплювання інтересу до предмета.

17 . Міжпредметні зв’язки.

18. Спілкування вчителя з учнями (такт, вміння володіти класом, бажання допомогти учневі).

19.Домашні завдання (рівень, обсяг, інструктаж, врахування індивідуальних можливостей).
Схема аналізу уроку хімії

1. Чи відповідає зміст уроку поставленій меті, чи правильно дібраний матеріал.

2. Чи відповідає теоретичний рівень викладу матеріалу рівню класу. Як використовується програма.

3.На якому науковому рівні викладається матеріал.

4. Чи здійснюється зв'язок із вивченим раніше. Як використовуються міжпредметні зв'язки.

5. Добір методів та засобів викладання матеріалу.

6. Застосування наочності.

7. Вимоги до хімічного експерименту:

а) підготовленість та стан обладнання;

б) дотримання техніки безпеки;

в) уважне ставлення учнів до роботи;

г) аналіз та фіксування дослідів.

8. Мова вчителя.

9. Контроль та оцінювання. Форми контролю.

10. Диференціація навчання.

11. Домашнє завдання. Обсяг, доступність, інструктаж із виконання.

12. Досягнення мети та завдань уроку.

Схема аналізу уроку іноземної мови

1. Мета уроку визначена (чітко, конкретно, дидактичне правильно, недостатньо чітко, неконкретна, дидактично виправдана).

2. Види (етапи) мовної діяльності (взаємопов'язані, недостатньо логічно послідовні, послідовні, обумовлені темою і метою уроку, не обумовлені змістом уроку поставленим дидактичним завданням).

3. Використані методи роботи (ефективні, малоефективні, неефективні, передбачають ознайомлюючий, стандартизуючий, варіативний, комбінований характер мовної діяльності школярів).

4. Прийоми (вступу, активізації, практичного застосування фонетичного, лексичного, граматичного матеріалу, різноманітні, доцільні, стимулюючі активну пізнавальну мовну діяльність учнів, одноманітні, доцільні, стимулюючі).

5. Учитель застосував (хорові, парні, індивідуальні, комбіновані форми роботи, які сприяли формуванню мовних умінь і навичок).

6. Використання аудіовізуальних способів навчання (магнітофон, програвач, діафільми, епідіаскоп, кінофільм, таблиці, картини і т.д.)

7. Зворотній зв'язок (достатній, достатній частково, незадовільний).

8. Темп уроку (високий, уповільнений). Мовною практикою охоплені (всі учні класу, більша частина, менша, окремі учні).

9. Мовна діяльність школяра (повністю, частково) спрямована на формування, активізацію, автоматизацію) умінь та навичок (вимови, аудіювання, діалогічне мовлення, монологічного читання) (відповідає, частково відповідає, не відповідає визначеній меті уроку).

10. Мовлення учнів має (рецептивний, репродуктивний, умовно-продуктивний, продуктивний характер), комунікативне (повністю, частково) обумовлене, необумовлене.

11. Учні оперують (фонетичним, лексичним, граматичним) матеріалом на рівні (слова, речення, репліки, зв'язного висловлювання) з використанням (без використання навчальної опори (логічних аналогій, алгоритмів., схем, таблиць, зорових, складових, слухозорових : картин, ілюстрацій, озвучень картин та діафільмів і т.д.)

12. Учні проявили (стійкі, слабкі, незадовільні) уміння і навички під час оперування лексичними одиницями, граматичними структурами (аналогічних, відмінних) ситуація усного спілкування, читання (про себе, вголос, синтетичного, аналітичного).

13. Типовими недоліками в мовній підготовці школярів є (недосконала вимова, відсутність фонематичного слуху, мовної інтуїції, обмежений лексичний запас, незнання або недостатнє усвідомлення граматичних структур, недостатні навички самостійного мовлення без використання навчальних опор, невміння користуватися стимулюючими до розмови репліками, уповільнена мовна реакція і т.д.).

14. Інтерес учнів до вивчення іноземної мови (великий, значний, незначний, відсутній).

15. Урок проведений на високому, невисокому, незадовільному (науковому рівні); методично: (грамотно, недостатньо грамотно, незадовільно).
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу
Міністерство освіти І науки України надсилає для практичного використання методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу
Відділ освіти надсилає Вам для практичного використання «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconРекомендації вчителям початкових класів щодо організації навчально-виховного...

Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconНаказ
Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах І навчальних...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconЗагальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...
Заступник директора відповідає за правильну організацію навчально-виховного процесу у школі, за виконання навчальних програм, якість викладання навчальних iconІнформація про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з історії І правознавства
У першу чергу вивчення було спрямовано на вивчення позитивних сторін викладання цих навчальних предметів, стану навчально-методичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка