Модель школи життєвої компетентності
НазваМодель школи життєвої компетентності
Дата конвертації01.03.2013
Розмір95.9 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы


МОДЕЛЬ ШКОЛИ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Мурашкіна О II

заступник директора з навчально-виховноїробити загальноосвітньої школи №5 м. Димит/н >«• і

Чим глибша прірва між різними типами імам«, потрібними для життя і тими, що подаю їм « школою, тим менший вплив школи на майбу і їй життя учнів.

Софія Русини

Початок XXI століття означений складним пошуком нового світо розуміння, педагогічного світовідчуття, здатного не лише дати адскни тну оцінку неоднозначним трансформаційним процесам, а й зазирну і и в майбутнє.

Сьогодні, як ніколи, гостро стоїть завдання осмислення й пізнанії« буття, створення нової філософії освіти, відкритої до таємниць ЖИТІ И людини, її прагнень, життєвого потенціалу. На цій основі повинна фо рмуватися нова педагогіка - педагогіка компетентної, відповідальної людини.

Компетентне ставлення особистості до життя означає прояв само­пізнання, саморозуміння, самореалізації в різних видах творчої діяльнос­ті; володіння науковими знаннями про сутність „Я”, принципами й ме­тодами життєздійснення; усвідомлення, організацію свого психологіч­ного часу, життєвого шляху особистого розвитку; проблемне бачення свого життя; осмислене розв’язання міжособистісних протиріч; здат­ність до об’єктивного оцінювання рівнів, сфер і меж поширення своєї життєвої активності; усвідомлене й адекватне оцінювання результатів своєї життєдіяльності; високу культуру споживання: відповідальне ставлення до свого життя, здоров’я; культуру фізичного розвитку; фі­лософське, етичне осмислення власного життя.

Основною метою освіти є виховання особистості, що відповідає стандартам часу й суспільства. Найважливішим завданням освіти в сучасних умовах є виховання всебічно розвинутої особистості з актив­ною життєвою позицією.

Метою діяльності навчального закладу повинна бути особистість із яскраво вираженими діловими та загальнолюдськими починаннями, такими як самостійність, активність, порядність, цілеспрямованість, високий інтелект; особистість, яка здатна до самоосвіти, самоаналізу, самоконтролю, самопізнання, до побудови власного життя гідного рів­ня, до постійного росту професійної майстерності.

Великого значення протягом усього процесу навчання набуває сформованість у школярів необхідних життєвих (ключових) компетен- іностей. Виробленню основних життєвих компетентностей сиріш мімпетентнісний підхід до навчання. Компетентніший підхід допоми і ш: досягнути розумного балансу між академічними знаннями та цраг етичними вміннями, допомагає уникнути конфліктів між учнями та педагогами.

Щоб знайти своє місце в житті, ефективно освоїти життєві та соці- ині.ні ролі, випускник української школи має володіти певними якос­тями, уміннями:

 • бути гнучким, мобільним, конкурентоздатним, уміти інтегрува­тися у динамічне суспільство, презентувати себе на ринку праці;

 • критично мислити;

 • використовувати знання як інструмент для розв’язання життє- инх проблем;

 • генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення й нести за них відповідальність;

 • володіти комунікативною культурою, уміти працювати в ко­манді;

 • вміти запобігати та виходити з будь-яких конфліктних ситуацій;

 • цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для саморе- алізації в професійному й особистісному плані, так і в інтересах суспі­льства, держави;

 • уміти здобувати, аналізувати інформацію, отриману з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку й самовдоско палення;

 • бережливо ставитися до свого здоров’я та здоров’я інших як до найвищої цінності;

 • бути здатним до вибору численних альтернатив, які пропонує сучасне життя.

Набути цих якостей та оволодіти певними ВМІННЯМИ учень може в школі життєвої компетентності.

Школа життєвої компетентності як соціально педагогічна система повинна забезпечити досягнення таких освітніх результаті», які б від­повідали цілям розвитку особистості й сучасним вимогам суспільства. Щоб гідно жити в сучасному суспільстві, особистість мас бу ти компе­тентною в різних сферах діяльності.

Центром уваги такої школи є розвиток особистості та її індивідуа­льності, формування її світогляду, світовідчуття й світосприйняття. Основними завданнями повинне бути розширення і пог либлення знань учнів шляхом узагальнення наявного життєвого досвіду.

^ Впровадження моделі школи життєвої компеїшгаосіі орієнтоване на:

 1. досягнення учнями успіху в рішенні життєвих проблем;

 2. використання учнями життєвого досвіду щодо орієнтації в будь- яких ситуаціях;

 3. уміння знайти своє місце в умовах нових ринкових економічних відносин;

 4. добитися збереження власного здоров’я та здоров’я своєї родини на благо суспільства й нації;

 5. вироблення в учнів активної життєвої позиції щодо демократич­ного суспільства;

 6. формування високих ідеалів духовності та вміння жшив гармонії із собою та світом.

^ Механізм розвитку життєвої компетенції учнів в загальноосвітній школі № 5

Метою впровадження напрямків школи життєвої компетенції в за­гальноосвітній школі № 5 є розкриття та розвинення в особистості зда­тності самостійно й творчо визначати та здійснювати плани на власне життя, що впливає на соціальну активність та соціальну мобільність особистості, збільшує її можливість щодо саморозвитку та самореалі- зації. Працюючи над єдиною педагогічною проблемою «Формування творчої особистості — основа компетентнісно орієнтованого навчання та виховання», педагогічний колектив школи спрямовує навчання та виховання учнів на розвиток уміння керувати власним життям, визна­чати власну житгєву стратегію, усвідомлювати смисл життя, вчить учнів усвідомлювати, що житгєтворчість є стержневою домінантою життєвої компетентності. Успішне оволодіння людиною механізмами життєтворчості зумовлює життєву компетентність, бо людина, яка творить своє життя, розуміє його краще, ніж інші.

Життєтворчість — це вищий прояв сутнісних сил, життєвого та творчого потенціалу особистості; духовно-практична діяльність люди­ни, спрямована на свідоме, самостійне й творче визначення (проекту­вання) та здійснення власного життя як індивідуально-особистішого життєвого проекту. Житгєтворчість передбачає свідоме й цілеспрямо­ване ставлення до головних вузлових життєвих проблем, характерних для кожного етапу життєвого шляху особистості. Тому в школі розви­ток життєтворчої компетенції - є одним з головних завдань. Життєт- ворча компетенція - це здатність і готовність творити власне життя. Змістом життєтворчості є творення свого «Я», побудова власного жит­тя, виходячи із потенціалу особистості, її духовного світу, світогляду, смислу життя.

У навчальному закладі активно впроваджується метод проектів, що с одним з провідних засобів перетворення школи навчання на шко- ну життя, оволодіння учнями навичками планування власної діяльнос- іі, навичками вибору засобів та шляхів її здійснення, формування та актуалізації життєвого досвіду учнів. Діяльність за проектом допома- і не учню включитися в активну соціальну дію. Освітні проекти «Обда­рованість», «Наступність», «Критичне мислення» містять дії, спрямо- иані як на модернізацію чи створення окремих систем освітньої моделі, гак і на формування особливого педагогічного стилю в школі.

Впровадження тих начальних програм, використання даних техно­логій, методів, підходів, які вчать дітей критично мислити, приймати рішення в стандартних і, головне, нестандартних ситуаціях, вільно користуватися інформаційними та телекомунікаційними технологіями, розв’язувати конфлікти, брати на себе відповідальність, орієнтуватися на ринку праці.

Тож, у рамках цих проектів у школі вивчають такі курси «Ділове мовлення», «Риторика», «Логіка». В умовах ринкових відносин кожна людина повинна вміти знайти для себе відповідну роботу, у зв’язку з ним учні 11 класів вивчають предмет «Основи професійних знань». Учні школи беруть активну участь у міських предметних олімпіадах, конкурсах, інтелектуальних турнірах.

Вибір навчальної програми ще не гарантує формування компетен- тнісних якостей вихованців. Щоб підготувати дитину до сучасного життя в загальноосвітньому навчальному закладі враховується цілий комплекс умов:

 • психологічний портрет учня (класу);

 • професійний рівень педагога, його готовність до інноваційної ді­яльності;

 • інформаційний простір школи (міста);

 • запити всіх учасників навчально-виховного процесу;

 • матеріально-технічний стан освітнього середовища;

 • рівень комфортності в школі.

Педагогічний колектив уміло, професійно, компетентно добирає та реалізує інноваційні педагогічні технології: інтерактивне навчання, інтегровані, розвивальні методики, елементи продуктивної системи навчання. Усе це допомагає створити умови, коли діти випробовують себе в різноманітних ситуаціях, приміряють всілякі «ролі», формують сукупність життєво необхідних компетенцій. Так, на уроках учні вчаться складати власне портфоліо, писати резюме, оцінювати ринок праці та шукати місце роботи, визначати власну позицію.

( амс формування життєвих компетентностей школярів було ГОЛО мною метою у визначенні тем педагогічних досліджень творчих груп учи гелів «Моніторинг навчальних досягнень учнів початкової ланки- впровадження ЗДО в навчально-виховний процес», «Школа проекі мої культури», «Самоосвітня діяльність учителя - основа професійної о зростання».

Освітні проекти школи, мета кожного з яких зорієнтована на запи ти сучасного суспільства, а дії сплановані після глибокої оцінки всіх ресурсів, дозволяють формувати саме життєві компетенції учнів шко ли.

Велика увага в школі приділяється розвитку компетенції здорової і > способу життя як основної із складових життєвої компетентності, ( а мопочутгя суттєво впливає на відвідування, ступінь та якість засвопі ня навчального матеріалу. Здоровий спосіб життя — це необхідний по казник життєвої компетентності, запорука життєстійкості особистої і та організму людини. У школі створені умови щодо формування вум нів здорового способу життя, а саме:

 • раціонально організоване, фізіологічно оптимальне навчальне, трудове навантаження;

 • раціональне харчування;

 • активний рухомий режим, систематичні заняття фізичною кулі, турою;

 • раціонально організоване дозвілля;

 • морально-гігієнічна вихованість;

 • відмова від шкідливих звичок.

У навчальному процесі важливе місце посідають факультативний курс для учнів початкової ланки «Цікаво про корисне. Шкідливі їм корисні звички», курс «Рівний - рівному: сприяння та розвиток здоро вого способу життя» для учнів середньої та старшої школи.

Підтримання здорового способу життя передбачає наявність сні' теми відповідних компетенцій (здатностей). Вони забезпечують фут ціонування важливих складових здорового способу життя, є необхіл ними передумовами життєстійкості особистості.

У процесі становлення нової школи, школи життєвої компетентно c ri, необхідне органічне поєднання позитивних традицій і новаторе і на врахування історичних уроків щодо недопущення перекосу в розви і к «, школи, абсолютизації академічного або прагматичного навчання.

Школа має стати простором життя дитини; дитина не повинна ю туватися в ній до життя, а повноцінно жити, тому вся діяльність заі а льноосвітньої школи №5 будується так, щоб сприяти становленні- життєво компетентної особистості, яка здатна до життєвого проекту- иання, свідомого та творчого визначення і творення власного життя.

Результатом компетентнісно орієнтованого навчання є особис­тість, яка має високий освітній рівень, може самостійно визначити вид діяльності, знаходити адекватні відносно до соціальних норм форми поведінки, уміє раціонально спланувати та організовувати свою діяль­ність у досягненні мети, готова відповідати за результати своєї діяль­ності.

Література

 1. Єрмаков І. Життєва компетентність особистості: від теорії до практики. - Запоріжжя, 2005. - 640 с.

 2. Життєва компетентність особистості: Науково-методичний посі­бник/ За ред.Л.В.Сохань та ін. - К.: Богдана, 2003. - 520 с.

 3. Папу О.В. Програма курсу «Крок за кроком до життєвої компе­тентності й успіху» //Управління школою.- 2005. -№5. - с. 18-22

З.Родигіна І.В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання. - X.: Основа, 2005 - 96 с.

^ МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНТНОГО ВЫПУСКНИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Гончарова В. В.,

учитель французского языка общеобразовательной школы 1-111 ступеней № 118 г. Донецка

На сегодняшний день, в нашей стране реформа образования буксу­ет, хотя являясь, при этом главным звеном, как развития человека, так и страны. ШКОЛА - это фундамент знаний, дающее далеко не среднее образование, а во много раз больше, а если учесть еще и духовно­нравственную сторону вопроса, то роль школы в 21 веке неоценима. Наш век предоставляет творческому человеку неограниченные воз­можности для самореализации. Новые идеи ценятся на вес золота. Чтобы подготовить детей к жизни в новом мире информационных тех­нологий, нужно развивать в них интуицию, эмоциональность, сообра­зительность, нестандартное или даже парадоксальное мышление, фан­тазию, целостное синтетическое мышление, гибкость ума.

К сожалению, сегодня школа, как и человек, стала приспосабли­ваться к жестоким реалиям рыночной экономики государства. Рефор­ма - это «заслонка» такой отрасли как образование. Проще говоря, за- латывания финансовых дыр в системе просвещения. Притом, что ре­форма, понятие растяжимое, а самое главное ВРЕМЕННОЕ, что никак не способствует развитию этой отрасли, а дает сбой. Механизм преоб-
Схожі:

Модель школи життєвої компетентності iconФормування життєвої компетентності через
Формування життєвої компетентності, виховання всебічно І гармонійно розвиненої особистості
Модель школи життєвої компетентності iconДиректор Педрада мо вчителів Заступники Творчі групи Індивідуальні...
Рмк працюють над створенням перспективної системи впровадження компетентнісно орієнтованого підходу в навчально-виховний процес та...
Модель школи життєвої компетентності iconФормування життєвої компетентності через активізацію пізнавальної...
«Формування життєвої компетентності особистості через розвиток в учнів потреби у здоровому способі життя.»
Модель школи життєвої компетентності iconІ.Є. Сілаєва Інститут післядипломної ос­ві­ти інженерно-педагогічних...
Диференційована модель розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної школи
Модель школи життєвої компетентності icon1слайд Роль шкільної бібліотеки у формуванні читацької компетентності...
Бібліотека – фактор становлення особистості учня, формування його компетентності
Модель школи життєвої компетентності iconБатькам п'ятикласників!!!
Адаптація процес пристосування до нових умов чи вимог середовища, результатом якої має бути пристосування, що є показником життєвої...
Модель школи життєвої компетентності iconМодель випускника школи

Модель школи життєвої компетентності icon«Життєва компетентність особистості» факультативний курс для учнів...
Розширилась функція навчального закладу: не тільки навчання та виховання, але І формування життєвої компетентності, розвиток соціально...
Модель школи життєвої компетентності iconСучасні підходи до організації життєдіяльності дітей у дошкільному віці
Головна мета національної дошкільної освіти – створити сприятливі умови для особистісного становлення І творчої самореалізації кожної...
Модель школи життєвої компетентності icon1. вступ у минулому навчальному році педагоги, члени методичної ради...
«Формування життєвої компетентності особистості шляхом використання інформаційних технологій». Ця проблема органічно поєднувалася...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка