Шостого скликання
НазваШостого скликання
Сторінка1/3
Дата конвертації05.04.2013
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3
ДРУГА СЕСІЯ

МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я

від 20 січня 2010 року № 34
м.Мала Виска


Про затвердження Положення про постійні комісії Маловисківської міської ради шостого скликання

___________________________________


На підставі статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та розглянувши проект Положення про постійні комісії Маловисківської міської ради шостого скликання :
Міська рада

В И Р І Ш И Л А :
1. Затвердити Положення про постійні комісії Маловисківської міської ради шостого скликання ( додаток 1 ).

2. Затвердити склад постійних комісій Маловисківської міської ради шостого скликання ( додаток 2 ).


Міський голова Ю.Гульдас

Додаток 1

до рішення міської ради від 20 січня 2011 р. № 34


ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Маловисківської міської ради

^ Розділ і. Загальні положення

1.І. Повноваження постійних комісій міської ради визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та цим Положенням.

Завдання і компетенція постійних комісій визна­чаються Законом, Регламентом та рішеннями міської ради.

  1. Порядок створення, ліквідації або реорганізації постійних комісій, обрання та відкликання голів постійних комісій визначаються Законом та Регламентом районної ради.

  2. Організація роботи постійних комісій визначається Регламентом та цим Положенням.

  3. Перелік постійних комісій, функціональна спрямо­ваність їх діяльності визначаються міською радою.

Розділ П. Функції і повноваження постійних комісій

2.1. Основними функціями постійних комісій є:

І) розробка за дорученням міської ради чи з власної іні­ціативи проектів рішень та інших актів, що розглядаються міською радою, попередній розгляд та підготовка виснов­ків і пропозицій щодо проектів рішень внесених органа­ми виконавчої влади та іншими суб’єктами, які згідно Закону мають право вносити питання на розгляд міської ради, доопрацювання та редагування за дорученням міської ради чи з власної ініціативи окремих проектів рі­шень, узагальнення зауважень і пропозицій, що надійшли щодо них;

2)вивчення доцільності і ефективності дій інших органів дер­жавної влади на території району, їх посадових осіб у питаннях, що віднесені до компетенції постійних комісій

3) участь у складанні, прийнятті, контролі виконання міського бюджету у частині, що відповідає компетенції комісії;

4) попередній розгляд та підготовка висновків щодо проектів програм соціально- культурного, економічного роз­витку міста , інших спільних проектів територіальних громад і звітів про їх виконання;

5) попереднє обговорення кандидатур посадових осіб, які відповідно до Закону обираються, призначаються або затверджуються міською радою.

2.2. Постійні комісії мають право публікувати в пресі проекти рішень, що вносяться на розгляд міської ради і належать до їх компетенції, звертатися до установ, ор­ганізацій, громадян та їх об’єднань з пропозицією висловити свою думку щодо цих проектів.

2.3. Постійні комісії з питань, що належать до їх відання, вивчають діяльність підприємств і організацій незалежно від форм власності а також закон­ність, економність та ефективність витрат з міського бюджету. Результати цієї роботи оформляються письмово.
2.4. Усі підприємства, установи і організації, їх посадові особи зобовязані виконувати законні вимоги постійних комісій щодо надання їм оригіналів необхідних матеріа­лів і документів та їх копіювання.

2.5. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду сесією міської ради, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями, що розміщені в межах міської територіальної громади. Про результати розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено постійним комісіям у встанов­лений ними строк.

2.6. Постійні комісії під час попереднього об­говорення кандидатур посадових осіб, які відповідно до Закону обираються, призначаються або затверджуються міською радою, мають право вимагати необхідні для цього документи, перелік яких визначається постійними комісіями відповідно до законодавства.

2.7. Постійні комісії під час здійснення своїх функцій мають право запрошувати на свої засідання керівників відділів, управлінь, інших органів державної влади , керівників підприємств, ус­танов, організацій незалежно від форм власності, що знаходяться в межах міської територіальної громади, представників об'єднань громадян з метою одержання роз"яснень з питань, що входять в компетенцію постійної комісії.

2.8.Постійні комісії мають право вносити пропо­зиції щодо порядку денного сесії міської ради, ро­бити на них доповіді і співдоповіді з питань, від­несених до їх відання, визначати доповідачів /спів­доповідачів/.

2.9. Постійні комісії мають право звернутися з питань, віднесених до їх відання, до голови міської ради, керівників об"єктів комунальної власності міста, інших установ і організацій, закладів і підприємств незалежно від форм власності, що зна­ходяться території міської ради.

2.10. Звернення комісій розглядаються у порядку передбаченому Законом України "Про статус депутатів місцевих рад".

2. 11. За дорученням міської ради чи за влас­ною ініціативою постійні комісії готують висновки щодо окремих пропозицій або запитів депутатів міської ради, а також щодо наказів виборців депутатам.

2.12. Постійні комісії мають право вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії звітів керівників об"єктів, що входять до спільної власності територіальної громади міста.

2.13. Постійні комісії зобов'язанні:

1) якісно відповідно до вимог чинного законодавства готу­вати проекти рішень для розгляду на сесіях, здійснювати попе­редній їх розгляд, редагування та підготовку питання, що належить до їх відання;

2) періодично звітувати перед міською радою про свою роботу;

3) своєчасно виконувати доручення міської ради та її голови;

4) вивчати громадську думку з питань, що входять до їх компетенції;

5) у разі невиконання головами постійних комісії своїх обов'язків міська рада може достроково відкликати їх з посади, ліквідувати чи реорганізувати комісію у порядку, передбаче­ному Регламентом.
^ Розділ Ш. Організація роботи постійних комісій :

3.1. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійних комісій є правомочними, якщо на них присутні більше як половина, від затвердженого міською радою складу її членів. Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням постійної комісії про­водиться закрите засідання. Для запрошення представників за­собів масової інформації необхідна згода комісії.

3.2. За результатами обговорення питання на засіданнях пос­тійних комісій більшістю голосів від загального складу комісії, шляхом голосування /відкритого, поіменного або таємного/ приймається:

1) рішення з питань, що стосуються організації роботи постійних комісій ;

2) рекомендації щодо розгляду питань сесією міської ра­ди, які вносяться особами і органами, які мають на це право згідно чинного законодавства ;

3) висновки щодо кандидатур, які пропонуються для обрання, призначення чи затвердження міською радою;

4) відкрите голосування здійснюється особисто членами ко­місії шляхом підняттям руки. Підрахунок голосів під час відкритого голосування здійснює секретар постійної комісії. За пропозицією 1/З членів комісії результати голосування за­носяться до протоколу /поіменне голосування/. В окремих ви­падках, за своїм рішенням постійні комісії проводять таємне голосування шляхом подачі бюлетенів;

5) рішення, рекомендації, висновки постійних комісій можуть бути переглянуті, якщо за це подано більшість голосів від загального складу постійної комісії.

3.3. На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол.

В протоколі зазначаються:

1) номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання ;

2) прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх, список запрошених осіб, та тих з них, які присутні на засіданні;

3) порядок денний засідання;

4) розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених, які виступили під час їх обгово­рення;

5) назви документів, розглянутих на засіданні постій­ної комісії;

6) результати голосування з питань порядку денного ;

7) прийняті рішення, рекомендації, висновки;

8) до протоколу додаються прийняті комісією документи і окрема думка членів комісії, які голосували проти або утримались;

9) протокол засідання постійної комісії підписують головуючий на засіданні та секретар цієї комісії;

10) протоколи засідань постійних комісій зберігають­ся у встановленому порядку і за зверненням депутатів міської ради надаються для ознайомлення;

11) протокол засідання комісії є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішення, рекомендації чи висновок комісії.

3.4. 1) Засідання постійної комісії відповідно до затвердженого нею плану роботи, або за дорученням міської ради чи її голови , або за власною ініціативою скликає голова постійної комісії;

2) голова постійної комісії зобов’язаний скликати засідання комісії, якщо на цьому наполягає не менше як третина членів комісії. В разі, коли голова комісії на вимогу її членів не скликає засідання, вони можуть зіб­ратися самостійно і за наявності кворуму обрати голо­вуючого для ведення засідання;

3) розклад роботи постійної комісії не менше як на З місяці складається головою комісії.

3.5. 1) Організація роботи постійних комісій скла­дається на їх голів.
2) Голова постійної комісії:
1. Забезпечує складання плану її роботи;

2. забезпечує виконання плану роботи;

3. запрошує в разі необхідності для участі в роботі постійної комісії фахівців:

4. представляє її у відносинах з органами виконавчої влади і об'єднаннями громадян;

5. підписує документи, прийняті постійною комісією;

6. організовує роботу по виконанню рішень постійної комісії, інформує її членів про хід їх виконання ;

7. доповідає міській раді про роботу постійної комісії;

8. координує роботу комісії з роботою інших постійних комісій ;

9. пропонує кандидатури на посаду заступника, голови та секретаря постійної комісії ;

10. дає доручення заступнику голови і секретарю .

11. головує на засіданні постійної комісії.
3). Заступник голови постійної комісії:
1. Виконує обов"язки голови постійної комісії у разі його відсутності

2. Виконує за дорученням голови постійної комісії окремі його функції, а також завдання по організації роботи комісії;

3. Підписує протоколи засідань постійної комісії у разі відсутності голови. Секретар постійної комісії обирається з чле­нів комісії на II засіданні.
4). Секретар постійної комісії:

1) бере участь у складанні плану роботи постійної комісії;

2) контролює ведення діловодства постійної комісії;

3) веде облік засідань та присутніх на засіданнях;

4) контролює забезпечення членів комісії необхід­ними документами.

5). Члени постійних комісій зобов'язанні:
1) бути присутніми на засіданнях постійних комісій, до складу яких вони входять і брати участь у їх роботі ;

2) виконувати доручення визначенні рішеннями постійної комісії.
Члени комісії мають право:

1) вносити пропозиції про розгляд на засідан­нях постійних комісій будь-яких питань, що належать до їх відання, а також брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків, прийнятті рішень та підготовці проектів. Пропозиція члена комісії, на його вимогу, повинна бути проголосована на засіданні постійної комісії;

2) викласти свою окрему думку як додаток до рішення, рекомендації чи висновку постійної комісії.
3.6. Для підготовки проектів рішень ради , рекомендацій, висновків постійні комісії можуть створю­вати робочі групи:

1. до складу робочої групи можуть включатися також депутати, члени інших комісій, за їх згодою, а також працівники апарату міської ради, навчальних зак­ладів, установ, фахівці-практики, автори проектів;

2. робочу групу очолює депутат, за дорученням комісії;

3. робоча група подає напрацьовані матеріали на розгляд постійної комісії.
3.7. 1) Питання, що належать до відання кількох постійних комісій, можуть за їх ініціативою, а також за дорученням міської ради, її голови розглядатися постійними комісіями спільно.

2) Рішення, прийняті на спільному засіданні постійних комісій, підписуються головами відповідних постійних комісій. Голосування з обговорених питань проводяться окремо.
Розділ ІV . Функціональна направленість постійних комісій

4.1. В компетенцію відповідних постійних комісій Маловисківської міської ради входять такі питання:
1. З питань бюджету, фінансів, власності, інвестиційної діяль­ності та приватизації:

- розгляд проекту бюджету;

- планів соціально-економічного розвитку району;

- здійснення, за дорученням районної ради, контролю за їх виконанням;

- вивчення фінансово-економічного стану району та окремих підприємств і господарств незалежно від форми власності;

- рекомендації щодо розподілу переданих з Державного бюджету коштів;

- вирішення питань функціонування об"єктів спільної влас­ності територіальних громад, приватизації та інвести­ційної діяльності.

2. З питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології та раціонального використання природних ресурсів:
- питання розвитку агропромислового комплексу міської територіальної громади.

- регулювання земельних відносин.

- екології, раціонального використання природних ресурсів.
3. З питань регуляторної політики, підприємництва та торгівлі.
- питання розвитку підприємництва, промисловості, будівництва, транспортних мереж, автобусного сполучення, телефонного зв"язку, торгівлі, побутового обслуговування населення.

4. З питань охорони здоров"я та со­ціального забезпечення населення:
- питання розвитку охорони здоров"я ;

- соціальний захист та соціальне забезпечення населення.
5. З питань освіти, культури, спорту та молодіжної політики .
- питання розвитку освіти, культури, спорту та молодіжної політики .
6. З питань, благоустрою, розвитку населених пунктів, житлово – комунального господарства :
- питання, благоустрою, розвитку населених пунктів, жит­лово-комунального господарства;

7. З питань діяльності ради, депутатської етики та регламенту.
-питання діяльності ради, депутатів їх взаємовідносини;

- дотримання положень Закону України "Про статус депутата місцевих рад";

- рекомендації щодо вирішення кадрових питань, які відно­сяться до компетенції міської ради;

- співпраця з правоохоронними органами;

- рекомендації щодо звернення до суду з питань визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад, діяльності рухів, об"єднань громадян.

РОЗДІЛ V . Зміни і доповнення до Положення

5.1. Зміни і доповнення до цього Положення можуть вноситись виключно сесією міської ради.

5.2. Питання не передбачені цим Положенням регу­люються відповідно до Регламенту міської ради.

Секретар міської ради О.Ткаченко

Додаток 2

До рішення міської ради

Від 20 січня 2011 року № 34
^ Склад

постійних комісій Маловисківської міської ради на 2010-2014 рр.


^ Комісії з питань

Голова

Заступник

Члени комісії

Бюджету, фінансів та інвестицій

Баєва Раїса Миколаївна

Гульдас Сергій Юрійович

Стець Віталій Володимирович

Лановенко Тетяна Михайлівна

Дануца Тетяна Семенівна

Агропромислового комплексу, земельних відносин,

Екології та раціонального використання земельних ресурсів

Бондаренко Анатолій Іванович

Сімбаба Микола Олександрович

Діордіца Володимир Анатолійович

Сипливий Микола Миколайович

Рула Сергій Анатолійович

Охорони здоров’я та соціального забезпечення

Таран Людмила Василівна

Зайва Людмила Василівна

Пішоха Лариса Ігорівна

Регуляторної політики, підприємництва та торгівлі

Гончарова Ольга Вадимівна

Силенко Олег Васильович

Бровченко Борис Дмитрович

Сорока Павло Володимирович

Семчишина Алла Богданівна


Освіти, культури та молодіжної політики

Кіріченко Олександр Іванович

Пєєва Катерина Михайлівна

Самотуга Тетяна Іванівна

Житлово-комунального господарства та благоустрою міста

Ільїн Валерій Іванович

Орєхов Сергій Веніамінович

Аврунов Володимир Анатолійович

Зматченко Микола Іванович

Янченко Владислав Петрович

Діяльності ради, етики та регламенту

Жигалов Тарас Миколайович

Гіляровський Василь Васильович

Секретар міської ради О.ТкаченкоУ К Р А Ї Н А

^ ДРУГА СЕСІЯ МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
Від 20 січня 2011 року № 35

м. Мала Виска
Про затвердження Положення про виконавчий комітет Маловисківської міської ради

-------------------------------------------------------
Керуючись ст.ст. 26, 51, 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, міська рада
В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Положення про виконавчий комітет Маловисківської міської ради (додається).
2. Контроль за дотриманням виконавчим комітетом міської ради даного Положення покласти на постійну комісію міської ради з питань діяльності ради, етики та регламенту.


Міський голова Ю.Л.Гульдас


 Додаток

до рішенням міської ради

від  20 січня 2011року № 35

П О Л О Ж Е Н Н Я

про  виконавчий комітет Маловисківської міської ради


1. Загальні положення

1.1. Це Положення, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету Маловисківської міської ради (далі - виконавчий комітет).

1.2. Виконавчий комітет є виконавчим органом міської ради, який утворюється нею на строк її повноважень. 
1.3. Виконавчий комітет у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями обласної, районної та міської ради, цим Положенням. 

1.4. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді.

1.5. Виконавчий комітет утворюється відповідно до статей 26, 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Кількісний склад виконавчого комітету визначається радою. Персональний склад виконавчого комітету затверджується міською радою за пропозицією міського голови. 

1.6. Виконавчий комітет здійснює свої повноваження на підставі статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглядає і вирішує питання, віднесені цим Законом до відання виконавчих органів ради, а саме:

- у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку;

- в галузі бюджету, фінансів і цін;

- щодо управління комунальною власністю;

- в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку;

- у галузі будівництва;

- у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту;

- у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;

- у сфері соціального захисту населення;

- в галузі зовнішньоекономічної діяльності;

- в галузі оборонної роботи;

- щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

1.7. Виконавчий комітет не менш як один раз на рік через звіт міського голови інформує про свою діяльність територіальну громаду, готує інформацію про роботу на засідання сесії міської ради.

1.8. Після закінчення повноважень міської ради виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування радою нового складу виконавчого комітету. 

^ 2. Організація роботи виконавчого комітету

2.1. Організація роботи виконавчого комітету здійснюється шляхом проведення: 

2.1.1. Засідань виконавчого комітету. 

2.1.2.Оперативних нарад міського голови з заступниками з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарем ради, керуючим справами міськвиконкому, апаратом ради, керівниками підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, з питань, віднесених до компетенції міської ради. 

2.1.3. Нарад міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретаря ради, керуючого справами міськвиконкому, які скликаються ними відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

2.1.4. Засідань комісій, інших дорадчих органів, створених виконавчим комітетом для координації дій та організації роботи в тій чи іншій сфері виконання повноважень виконавчого комітету. 

2.1.5. Загальноміських заходів чи зібрань (референдумів, громадських слухань, конференцій, зборів, круглих столів, тощо).

2.1.6. Об'їздів територій, відвідань підприємств, установ і організацій, зустрічей з мешканцями територіальної громади, представниками політичних партій та громадських організацій з метою ознайомлення зі станом справ, оцінки соціально-економічної обстановки. 

2.2.Створення комісій та робочих груп із спеціалістів виконавчих органів міської ради з залученням спеціалістів підприємств, установ та організацій, представників політичних партій, громадських об'єднань, членів територіальної громади для вивчення питань і підготовки проектів рішень виконавчого комітету, виконання інших доручень. 

2.3. Видання розпоряджень та доручень міського голови, розпорядчих документів керівників виконавчих органів для виконання своїх функціональних повноважень, а також організації виконання розпорядчих документів вищих органів виконавчої влади. 
^ 3.Організаційно-технічне забезпечення діяльності депутатів та постійних комісій міської ради
3.1. З метою сприяння депутатам у здійсненні ними повноважень виконавчий комітет:
- інформує депутатів про діяльність апарату ради;

- забезпечує депутатів довідками та інформаційними матеріалами, необхідними для їх діяльності;
- вживає заходів щодо запитів, звернень, пропозицій депутатів на адресу виконавчого комітету;

- розглядає на своїх засіданнях пропозиції депутатів з питань, які потребують колегіального рішення і своєчасно повідомляє про дату, час розгляду цих питань;

- сприяє участі депутатів у підготовці питань для розгляду на засіданнях виконавчого комітету, в роботі комісій при виконавчому комітеті тощо.

3.2. З метою сприяння діяльності постійних комісій міської ради виконавчий комітет: 
- сприяє участі постійних комісій у підготовці питань, що виносяться на розгляд виконавчого комітету;

- запрошує на свої засідання і наради голів, членів постійних комісій, діяльності яких стосується питання, що розглядається;

- розглядає завдання, пропозиції постійних комісій з проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, з інших питань;

- не пізніше як у двотижневий термін повідомляє постійній комісії про результати розгляду їх пропозицій чи вжиті заходи;

- інформує постійні комісії про роботу виконавчого комітету;

- забезпечує організаційно - технічне і господарське обслуговування постійних комісій міської ради.
^ 4. Планування роботи

4.1. Практична діяльність виконавчого комітету щодо реалізації повноважень, передбачених чинним законодавством, організовується відповідно до планів роботи, які затверджуються рішеннями виконавчого комітету.

4.2. План роботи виконавчого комітету складається, як правило, на рік та містить такі розділи: 
4.2.1. Питання для розгляду на засіданнях виконавчого комітету. 

4.2.2. Перелік рішень, хід виконання яких розглядається в порядку контролю. 

4.3. Проект плану виконавчого комітету розробляється з урахуванням пропозицій постійних комісій, утворених виконавчим комітетом, членів виконавчого комітету і подається керуючим справами виконавчого комітету міської ради на засідання виконавчого комітету. 

4.4. План роботи виконавчого комітету готується не пізніше, як за місяць та подається на розгляд виконавчому комітету не пізніше, як за 10 днів до початку року. 

4.5. Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету здійснює керуючий справами виконавчого комітету. 

^ 5. Порядок проведення засідань виконавчого комітету

5.1. Основною формою роботи виконавчого комітету міської ради є його засідання, які скликаються міським головою.

5.2. Засідання виконавчого комітету міської ради проводяться, як правило, у четвертий четвер  кожного місяця. За необхідності скликаються позачергові засідання виконавчого комітету.
Початок засідань виконавчого комітету, як правило, о 13.00 год. Тривалість засідань - до двох годин.

5.3. Засідання виконавчого комітету є легітимним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу. 

Члени виконавчого комітету зобов'язані брати участь в його засіданнях, а якщо, з поважних причин, такої можливості немає, про це повідомляється міському голові або керуючому справами виконавчого комітету. 
5.4. У засіданні виконавчого комітету мають право брати участь депутати міської та інших рад, керівники комунальних підприємств, а також інші запрошені особи.
5.5. Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, співдоповідачів та осіб, зазначених у пункті 5.4, про дату, час і місце проведення засідання виконкому, завчасне ознайомлення їх з проектами рішень здійснює керуючий справами виконавчого комітету міської ради. 

5.6. Засідання виконавчого комітету здійснюється відповідно до порядку денного, який формує керуючий справами виконавчого комітету.

5.7. В окремих випадках засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення з цього питання приймається більшістю від складу присутніх членів виконавчого комітету.

5.8. Засідання виконавчого комітету оформляється протоколом спеціалістом (діловодом) виконавчого комітету.

5.9. Оформлені протоколи не пізніш, як за 10 днів після засідання виконавчого комітету, подаються на підпис міському голові.

5.10. Оригінали протоколів, рішень з додатками зшиваються в справи і зберігаються протягом 5 років у спеціаліста (діловода) міськвиконкому, а потім передаються до архівного відділу Маловисківської РДА на постійне зберігання.
^ 6. Підготовка проектів рішень

6.1. Офіційним документом, який приймається на засіданні виконавчого комітету, є рішення, що має відповідні реквізити: віддруковане на бланку встановленого зразка, має реєстраційний номер, дату і підпис міського голови, засвідчене гербовою печаткою.

6.2. Рішення виконавчого комітету приймаються на виконання Указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, законів України, рішень обласної, районної, міської рад, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій, а також відповідно до плану роботи виконавчого комітету, за пропозиціями постійних комісій, підприємств, установ, організацій та громадян. 

6.3. Проекти рішень розробляються також за вказівками (дорученнями) міського голови або, в ініціативному порядку, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретарем ради.

6.4. Контроль за підготовкою проектів рішень на розгляд виконавчого комітету, їх доопрацюванням, організацією доведення рішень до виконавців, належним станом ведення діловодства та обліку рішень покладається на керуючого справами виконавчого комітету міської ради. 
6.5. Проекти рішень повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають їх зміст, констатуючу і розпорядчу частину, можуть мати додатки. Текст рішення складається з двох частин. У констатуючій частині першим йдеться посилання на Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", інші законодавчі акти, зазначається підстава або обґрунтування для складання документу, узагальнюються основні положення (позитивні та негативні). У розпорядчій частині вміщуються висновки, пропозиції, конкретні змістовні заходи з усунення зазначених недоліків та виконання поставлених завдань, терміни виконання, відповідальні виконавці та на кого покладено контроль за виконанням рішення в цілому. Розпорядча частина викладається у вигляді пунктів з нумерацією арабськими цифрами.

6.6. Для підготовки окремих рішень виконавчого комітету, особливо з планових питань, може створюватися комісія, склад якої затверджується розпорядженням або дорученням міського голови.

6.7. Підготовлені проекти рішень виконавчого комітету подаються особами, відповідальними за підготовку питання, керуючому справами виконавчого комітету. Разом з проектом рішення, первинними документами, на підставі яких воно приймається, керуючому справами виконкому подається і електронна версія з текстом цього документа. Відповідальність за відповідність тексту оригіналу, що знаходиться на магнітному носії, несе виконавець.
^ 7. Прийняття рішень

7.1. З усіх питань порядку денного з урахуванням змін і доповнень до проектів, що виникли в процесі обговорення на засіданні, виконавчий комітет приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і є обов'язковим для виконання. 

7.2. Рішення виконавчого комітету можуть прийматися без обговорення, якщо до проекту рішення не надійшло зауважень і на цьому не наполягає ніхто із членів виконавчого комітету. 
У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету, він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд ради.

7.3. Рішення виконавчого комітету підписуються міським головою, додатки до рішень – керуючим справами виконавчого комітету міської ради.

7.4. Порядкова індексація рішень здійснюється в межах календарного року. Нумерація рішень виконкому здійснюється керуючим справами виконавчого комітету. Рішення формуються спеціалістом (діловодом) в протокол засідання виконавчого комітету, який прошивається, проводиться нумерація аркушів.

7.5. Не пізніш, як у десятиденний строк з дня прийняття рішення спеціаліст (діловод) виконавчого комітету надсилає їх виконавцям згідно зі списком розсилки. 
7.6. Контроль за виконанням рішень здійснюють зазначені в них посадові особи. Доручення виконавчого комітету, міського голови, надані в ході засідання, оформляються керуючим справами, доводяться до відома виконавців, які інформують виконавчий комітет про хід їх виконання. 

7.7. У разі необхідності виконавці розробляють заходи щодо виконання рішень, які погоджуються з особою, на яку покладено контроль їх виконання. 


^ 8. Відміна рішень виконавчого комітету та розпоряджень міського голови 

8.1. Підставою для відміни рішення виконавчого комітету, розпорядження міського голови є:

8.1.1.Визнання недійсним (нечинним) на підставі рішення суду.

8.1.2.Визнання недійсним (незаконним) на підставі внесеного протесту.

8.1.3.За власною ініціативою, у разі необхідності.
^ 9. Порядок підготовки та прийняття розпоряджень міського голови

9.1. Розпорядження приймаються на виконання повноважень, відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної та районної державної адміністрації.

9.2. Проекти розпоряджень та додатки до них готують спеціалісти міської ради та її виконавчого комітету з питань, що належать до їх відання.

9.3. У розпорядженні зазначаються конкретні строки реалізації намічених завдань, відповідальні за його виконання та контроль. 

9.4. Розпорядження підписує міський голова, а в разі його відсутності - секретар ради. У випадках відсутності секретаря ради розпорядження з питань діяльності виконавчих органів ради підписуються заступником міського голови, який, за письмовим розпорядженням міського голови, отримав відповідні повноваження. Додатки до розпорядження підписуються керуючим справами виконавчого комітету, оригінали розпоряджень засвідчуються гербовою печаткою. 

9.5. Підписані розпорядження реєструються спеціалістом (діловодом) виконавчого комітету. Датою розпорядження є дата його підписання. Порядкова індексація розпорядження здійснюється протягом календарного року.

9.6. Спеціаліст (діловод) тиражує підписані розпорядження і протягом двох-трьох днів надсилає їх виконавцям. 
9.7. Оригінали розпоряджень підшиваються у справи в хронологічному порядку і зберігаються у спеціаліста (діловода) виконавчого комітету міської ради п’ять років, після чого передаються на зберігання до архівного відділу Маловисківської РДА.
^ 10. Організація контролю за виконанням документів

10.1. Контроль за виконанням документів органів вищого рівня, інших службових документів, рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови здійснюється міським головою, секретарем ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

10.2. Документи органів вищого рівня без винятку реєструються спеціалістом (діловодом) в день їх надходження і передаються на розгляд міському голові.

10.3. На всіх розглянутих документах міський голова (інша відповідальна посадова особа) пише резолюцію. Резолюція повинна містити такі обов'язкові елементи: зазначення конкретного виконавця (виконавців), зміст дій щодо виконання документа, строк виконання, особистий підпис, дата. На документі повинно бути не більше однієї резолюції. 

10.4. З резолюцією документ протягом дня доводиться до відома виконавця, який розписується в контрольному листі та ставить дату. Якщо в резолюції вказано декілька виконавців, то координація цієї роботи здійснюється особою, зазначеною першою. Їй надається право уточнення завдання, скликання співвиконавців на нараду, здійснення додаткових перевірок, підпису відповідей, узагальнюючих матеріалів, звітів, інформацій про виконання документа. 

10.5. Строки виконання вказуються в документах або встановлюються міським головою, секретарем ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, які фіксуються в резолюціях. 

10.6. Строк виконання може бути продовжений лише особами, які його встановили.

10.7. Відповідальність за виконання документів несуть посадові особи, яким це доручено. 

10.8. На виконання нормативних документів органів вищого рівня можуть прийматися рішення, розпорядження, готуватися звіти, інформації. 

10.9. Виконавці рішень, розпоряджень за три дні до закінчення встановлених контрольних строків подають керівництву інформацію про хід їх виконання, а про хід виконання документів довгострокової дії за підсумками календарного року - у січні. 

10.10. Рішення, розпорядження знімаються з контролю лише після повного виконання всіх поставлених завдань. Підставою для зняття з контролю рішень, розпоряджень є інформація про його виконання, підписана особою, на яку покладено контроль.

10.11. Документи органів вищого рівня вважаються виконаними лише тоді, коли порушені в них питання вирішені і кореспонденту дана вичерпна відповідь по суті. Після виконання документи знімаються з контролю, при цьому на документі і в журналі робиться відмітка про зняття з контролю.
10.12. Питання організації контролю розглядаються на загальних нарадах щоквартально.
^ 11. Організація роботи зі службовими документами, порядок їх проходження і виконання

11.1. Організація роботи із службовими документами у виконавчому комітеті здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства.

11.2. Службові документи, які надійшли до виконавчого комітету міської ради, реєструються у день їх надходження.

11.3. Розглянуті документи повертаються до спеціаліста (діловода), зміст резолюції заноситься в журнал. У день повернення документа копія документа передається для виконання спочатку особі, зазначеній у резолюції першою. 

11.4. Під час взяття документа на контроль в правому верхньому кутку аркуша та реєстраційно-контрольній картці ставиться запис "Контроль", поруч з яким зазначається строк виконання документа. 
11.5. Службові документи, на які даються попередні відповіді, з контролю не знімаються. Контроль завершується тільки після вжиття заходів щодо їх вирішення.

11.6. Оригінали службових документів з усіма необхідними матеріалами щодо їх виконання повертаються до спеціаліста (діловода). Не допускається формування і зберігання справ у виконавців. 
11.7. У документах-відповідях робляться посилання на документи, на виконання яких вони підготовлені. Обов'язковим реквізитом вихідних документів є найменування адресатів, для надсилання яким вони призначені. Документ не повинен містити більше чотирьох різних адрес. При надсиланні документа більш, ніж чотирьом адресатам, складається їх список на окремому аркуші, а на кожному примірнику при розсилці зазначається лише один адресат. На останньому аркуші вихідного документа зазначається прізвище та номер службового телефону його безпосереднього виконавця, ініціали особи, яка надрукувала документ. 

11.8. Підписані вихідні документи розсилаються звичайним поштовим відправленням. 
11.9. Вихідні документи, службові листи, що містять завдання або вимагають відповіді, беруться на контроль. 
^ 12. Організація прийому громадян та порядок розгляду їх звернень

12.1. Робота зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті міської ради здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про звернення громадян", діловодство з цих питань - відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 р. N 348, відповідної Інструкції по міській раді, затвердженої міським головою. 

12.2. Прийом громадян міським головою, секретарем ради, заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету здійснюється згідно з графіком, який розміщений на інформаційному стенді у виконавчому комітеті міської ради. 

12.3. Письмові звернення громадян реєструються в день їх надходження в журналі реєстрації заяв, скарг та пропозицій громадян, після чого вони передаються на розгляд міському голові. 
12.4. Результати розгляду звернень керівництвом фіксуються в резолюціях. Розглянуті керівництвом звернення передаються виконавцям в той же день під розписку. Оригінал звернення передається особі, що зазначена в резолюції першою. Якщо виконання порушених в зверненнях питань доручається кільком виконавцям, то координація і узагальнення цієї роботи здійснюється особою, зазначеною першою.

12.5. Звернення, на які даються проміжні відповіді, з контролю не знімаються. Контроль завершується тільки після вирішення питання по суті.

12.6. Звернення з усіма документами про його розгляд повертаються до спеціаліста (діловода) міськвиконкому. Спеціаліст (діловод) щокварталу та щороку аналізує стан роботи зі зверненнями громадян, готує статистичні звіти. Звіт про роботу зі зверненнями громадян двічі на рік виноситься на розгляд виконавчого комітету міської ради.
^ 13. Організація роботи з кадрами та ведення документації

13.1. Організація роботи з кадрами в міській раді забезпечує державну політику у сфері служби в органах місцевого самоврядування в Україні.

13.2. Ведення документації з питань кадрової роботи посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому комітеті міської ради здійснюється керуючим справами виконавчого комітету. Ведення документації з питань кадрової роботи посадових осіб, не віднесених до категорії посадових осіб місцевого самоврядування, здійснює спеціаліст (діловод) міськвиконкому.

13.3. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, визначеною законодавством. Прийняття працівників на роботу на посади, не віднесені до категорії посад посадових осіб місцевого самоврядування, та їх звільнення здійснюється відповідно до законодавства про працю. 

13.4. Особи, які вперше зараховуються на службу в органи місцевого самоврядування, приймають Присягу посадової особи місцевого самоврядування, підписують її текст, про що робиться запис у трудовій книжці, а також підписують текст попередження про обмеження, пов‘язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби, ознайомлюються із загальними правилами поведінки державного службовця. 

13.5. Посадові особи міської ради в своїй діяльності суворо дотримуються Конституції України, законів України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, нормативних документів органів державної виконавчої влади в частині делегованих повноважень. 
13.6. Документи з особового складу посадових осіб місцевого самоврядування ведуться та зберігаються у керуючого справами виконавчого комітету, а документи з особового складу інших працівників міської ради – у спеціаліста (діловода) у суворій відповідності до вимог чинного законодавства України.
^ 14. Організація використання робочого часу. Режим роботи. Порядок надання відпусток

14.1. Робочий час працівників виконавчого комітету Маловисківської міської ради починається щоденно о 8.00 годині та закінчується о 17.15. Напередодні святкових та неробочих днів, що визначені статтею 73 КЗпП України, тривалість роботи працівників скорочується на одну годину. Працівникам надається щодня перерва для відпочинку та харчування з 12.00 до 13.00. Перерва не включається в робочий час.

14.2. Перебування працівників виконавчого комітету зі службових питань у робочий час за межами будівлі повинно бути заздалегідь погоджено з міським головою. 

14.3. Вирішення питань надання інших днів відпочинку за відпрацьований час у вихідні дні, відпусток без збереження заробітної плати здійснюється міським головою.

14.4. У фінансово-економічному відділі міськвиконкому ведеться табельний облік робочого часу його працівників.

14.5. Щороку (до 15 грудня) складаються графіки щорічних відпусток працівників міської ради на наступний календарний рік відповідно до Кодексу законів про працю.
Графік відпусток на календарний рік затверджується міським головою за погодженням з профспілковим комітетом не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відому всіх працюючих.

 
Секретар ради                                                    О.А.Ткаченко


^ УКРАЇНА
ДРУГА СЕСІЯ МАЛОВИСКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


ЩОСТОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 20 січня 2011 року № 36
м. Мала Виска

Про затвердження Регламенту роботи міської ради шостого скликання

Відповідно до п.13 ст.46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада


В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити Регламент роботи Маловисківської міської ради шостого скликання (Регламент додається)

Міський голова Ю.Гульдас

Додаток

до рішення другої сесії міської ради

від 20 січня 2011 року №36


  1   2   3

Схожі:

Шостого скликання iconШостого скликання
Пункту 2 статті 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та заслухавши інформацію голови Маловисківської міської...
Шостого скликання iconСписок депутатів кобеляцької міської ради шостого скликання

Шостого скликання iconШостого скликання
Про встановлення ставок податку за земельні ділянки на території м. Мала Виска, с. Краснопілка, с. Комсомольське, с. Ульянівка
Шостого скликання iconШостого скликання
Про встановлення ставок податку за земельні ділянки на території м. Мала Виска, с. Краснопілка, с. Комсомольське, с. Ульянівка
Шостого скликання iconШостого скликання
...
Шостого скликання iconШостого скликання
...
Шостого скликання iconСклад постійних комісій Вознесенської районної ради шостого скликання
З питань планування, бюджету, фінансів, економічної реформи та соціального розвитку села
Шостого скликання iconШостого скликання
Відповідно до ст ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до звернення групи маловищан вх.№ …...
Шостого скликання iconШостого скликання
На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись положеннями Бюджетного кодексу України,...
Шостого скликання iconШостого скликання
На підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та керуючись положеннями Бюджетного кодексу України,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка