Індивідуальна робота передбачає самостійне виконання школярем навчального завдання без взаємодії з іншими школярами, з використанням допомоги вчителя безпосередньо чи опосередковано
Скачати 101.27 Kb.
НазваІндивідуальна робота передбачає самостійне виконання школярем навчального завдання без взаємодії з іншими школярами, з використанням допомоги вчителя безпосередньо чи опосередковано
Дата конвертації05.03.2013
Розмір101.27 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Форми організації навчальної діяльності на уроці. Методи, прийоми навчанняНавчальний процес починається з проектування його цілей і завдань. Цілі і завдання визначають усі наступні компоненти процесу – засоби навчання, форми і методи. Зміст навчального матеріалу має забезпечувати повноту розв’язання поставлених завдань. Зміст навчального матеріалу впливає на вибір методів, форм і технічних засобів навчання.

Форми організації навчальной діяльності на уроці
Індивідуальна робота передбачає самостійне виконання школярем навчального завдання без взаємодії з іншими школярами, з використанням допомоги вчителя безпосередньо чи опосередковано.


Приклади: • учні виконують домашню роботу за рекомендаціями вчителя;

 • самостійні, контрольні роботи вчитель пропонує з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, тобто здійснюється особистісно зорієнтоване навчання;

 • а
  Фронтальна робота передбачає одночасне виконання всіма учнями одного й того ж завдання під керівництвом учителя (фронтальна бесіда, фронтальне опитування).
  ктуалізація опорних знань ( на уроці математики 1-2 учні працюють індивідуально біля дошки, решта пишуть математичний диктант, потім перевіряють).


Групова робота - спосіб організації навчального заняття, під час якого ставиться певне завдання для групи школярів.


Групова робота - передбачає, що:

 • клас на занятті об’єднується в декілька груп для розв’язування конкретних навчальних завдань;

 • кожна група отримує певне завдання та виконує його під безпосереднім керівництвом лідера групи або вчителя;

 • завдання планують так, щоб можна було врахувати й оцінити індивідуальний внесок кожного члена групи;

 • склад групи добирають таким чином, щоб із максимальною ефективністю могли реалізуватися можливості кожного члена групи. Для цього до груп включають школярів із різним рівнем інформованості (щоб вони мали можливість допомагати один одному) й ураховують соціально-психологічні фактори ( не включають до однієї групи тих, хто негативно ставиться до когось із групи).

Форми групової роботи:

Ланкова форма передбачає організацію навчальної діяльності постійних груп учнів, які разом планують навчальну діяльність, сприймають та усвідомлюють інформацію, обговорюють, здійснюють взаємоконтроль. Усі учні працюють над єдиним завданням. Наприклад: під час вивчення нового матеріалу вчитель пояснює тему, а потім учні в групах повторно розбирають її за питаннями, які запропонував педагог. Після цього проводять взаємоконтроль.

Парна робота. Учень демонструє іншому нову інформацію, що сприяє швидкому та якісному її засвоєнню через спілкування між школярами. Наприклад, таблиця похідних, правила тощо.

Бригадна робота передбачає формування тимчасових груп учнів для виконання певних навчальних завдань.

Розрізняють:

 • кооперативно-групову (кожна група виконує частину спільного завдання);

 • диференційовано-групову (кожна група виконує окреме завдання відповідно до рівня навчальних можливостей).


Колективна форма передбачає спілкування, взаємодію учнів .


Під час колективної роботи:

 • клас усвідомлює спільну мету, відповідальність за виконання завдань, запропонованих учителем;

 • здійснюється розподіл функцій, обов’язків, які враховують інтереси, здібності кожного учня;

 • переважає атмосфера співпраці й товариської допомоги;

 • існує взаємоконтроль і відповідальність кожного перед класом.

^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ – СПОСОБИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Слово «метод» грецького походження – «шлях дослідження, спосіб пізнання».

Визначення методів навчанняКласифікація методів навчання

скругленный прямоугольник 11

скругленный прямоугольник 17

стрелка вниз 16стрелка вниз 15

скругленный прямоугольник 14

стрелка вниз 8стрелка вниз 7


 • Лабораторний метод

 • Практичний метод

 • Робота з книгою • Розповідь

 • Лекція

 • Пояснення

 • Екскурсія

 • Демонстрація

 • Cпостереження

спостереження


скругленный прямоугольник 18скругленный прямоугольник 19

стрелка вниз 21стрелка вниз 24

 • Методи набуття нових знань

 • Методи формування умінь і навичок

 • Методи використання знань

 • Методи закріплення та перевірки знань, умінь, навичок

 • Пояснювально-ілюстративні

 • Репродуктивні

 • Проблемного викладу

 • Частково-пошукові (евристичні)

 • дослідницькі
скругленный прямоугольник 27

стрелка вниз 31стрелка вниз 32стрелка вниз 33

скругленный прямоугольник 28скругленный прямоугольник 29скругленный прямоугольник 30стрелка вниз 34стрелка вниз 35стрелка вниз 36


 • Розповідь

 • Пояснення

 • Бесіда

 • Дискусія

 • Лекція

 • Робота з книгою

 • Наочні посібники

 • Схеми

 • Таблиці

 • Малюнки

 • Моделі

 • Прилади

 • ТЗН

 • Кінофільми, відеофільми

 • Вправи

 • Лабораторні роботи

 • Практичні роботи

 • Досліди

 • Написання творів

 • Складання таблиць

 • Виготовлення приладу


Зміст і характер діяльності вчителя й учнів під час навчання, організованого за різними методами, суттєво відрізняються. Так, пояснювально-ілюстративний метод навчання полягає в тому, що вчитель передає учням готову інформацію за допомогою різних засобів навчання, а учні сприймають, осмислюють і фіксують її в пам’яті. Роль учителя зводиться до організації сприйняття інформації або ж способів діяльності з її засвоєння. Повідомлення інформації вчителем забезпечується за допомогою усного та друкованого слова, наочних засобів навчання, практичного демонстрування способів діяльності.

Репродуктивний метод навчання використовують для формування вмінь і навичок учнів на рівні, що дозволяє застосувати їх в умовах, які раніше розглядалися, або трохи змінених. Учитель за допомогою системи завдань організовує діяльність учнів з неодноразового відтворення повідомлених знань або способів діяльності.

Використання репродуктивного методу необхідно дозувати, бо зловживання великою кількістю одноманітних завдань і вправ знижує інтерес до вивчення нового матеріалу, виключає можливість здійснювати пізнавальну діяльність учнів у зоні їх найближчого розвитку.

У процесі навчання репродуктивний метод найчастіше застосовують у поєднанні з пояснювально-ілюстративним.

Сутність методу проблемного викладу навчального матеріалу полягає в тому, що вчитель не тільки організовує передавання інформації різними способами, а й ознайомлює учнів з процесом пошуку розв’язання тієї чи іншої проблеми, пояснюючи міркування від одного етапу пізнання до іншого, ілюструючи логіку цього руху та протиріччя, що виникають при цьому. Тобто вчитель з учнями ставлять проблему, у ході уроку розв’язують її, а учні відстежують логіку цього процесу й одночасно засвоюють етапи розв’язування проблеми.

Структура проблемного викладу може мати таку послідовність дій:

За проблемного методу навчання учні не тільки сприймають, осмислюють, запам’ятовують інформацію, а й стежать за логікою доведення, за рухом власних думок і думок учителя, можуть брати участь у прогнозуванні наступного етапу досліду або роздумів. Тобто учні включаються в ознайомлення з процесом пізнання.

Евристичний (частково-пошуковий) метод – це метод, за якого вчитель організовує участь учнів у виконанні окремих кроків пошуку розв’язання проблеми. Роль учителя полягає в конструюванні пізнавального завдання, розчленуванні його на окремі етапи, визначенні тих етапів, які учні виконуватимуть самостійно, тобто вчитель організовує самостійно-пізнавальну діяльність учнів. За одних умов учнів навчають бачити проблему, за других – будувати докази, за третіх – робити висновки з викладених або продемонстрованих фактів, за четвертих – висловлювати гіпотези, за п’ятих – складати план перевірки висловлюваних припущень та інше. Тобто організовують засвоєння досвіду творчої діяльності за елементами, оволодіння окремими етапами розв’язання проблемних задач. Однією з форм цього методу є евристична бесіда, яка потребує не тільки відтворення наявних знань, а й здійснення творчого пошуку нових.

Сутність дослідницького методу полягає в організації вчителем пошукової, творчої діяльності учнів з розв’язання нових проблем і проблемних ситуацій. Цей метод передбачає досконале засвоєння учнями досвіду творчої діяльності. Дослідження психологів показали, що участь учнів у частковому розв’язуванні творчих проблем не приводить до формуванні вмінь досліджувати й аналізувати цілісні задачі.

Цілісна задача передбачає вміння аналізувати її умову відповідно до поставлених вимог, перетворювати проблему на низку окремих проблем, складати план та етапи розв’язання проблеми, формулювати гіпотезу, перевіряти одержані результати теоретично й експериментально тощо.

Дослідницький метод є основним методом навчання та збагачення досвіду творчої діяльності.

Уся група продуктивних методів навчання (проблемний, евристичний, дослідницький) сприяє засвоєнню знань і вмінь учнями на рівні можливості їх творчого застосування. Роль учителя в реалізації цієї групи методів полягає у фасилітації ( «полегшенні» процесу самостійного виконання певних етапів пізнавальної діяльності).

^ МЕТОДИ ВИКЛАДЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ

Методи навчання застосовують практично як сукупність одномоментних дій учителя - прийомів.

^ ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ – окремі операції, розумові чи практичні дії вчителя або учнів, які розкривають або доповнюють спосіб засвоєння матеріалу, що виражає певний метод. Наприклад, прийоми активізації розумової діяльності під час усного викладення знань (порівняння, зіставлення); прийом стимулювання, контролю, взаємоконтролю й самоконтролю поєднує такі прийоми: викладення інформації, активізація уваги та мислення, прийоми запам’ятовування, ілюстрування.

Методи навчання і методичні прийоми можуть мінятися місцями, замінювати один одного в конкретних педагогічних ситуаціях. Одні й ті самі методичні прийоми можуть бути застосовані в різних методах. І навпаки, один і той самий метод у різних учителів може поєднувати різні прийоми.

Таким чином, метод складається з низки прийомів, але не є їх простою сумою. Прийоми визначають своєрідність методів роботи вчителя й учнів, надають індивідуальний характер їх діяльності.

^ ПРИКЛАДИ СУЧАСНИХ ПРИЙОМІВ НАВЧАННЯ

прямоугольник с двумя скругленными противолежащими углами 675

«Відстрочена відгадка»

прямоугольник с одним скругленным углом 678

блок-схема: знак завершения 680

прямоугольник с двумя вырезанными противолежащими углами 679

прямоугольник с двумя вырезанными противолежащими углами 681

блок-схема: документ 20

выноска-облако 677

багетная рамка 682блок-схема: сохраненные данные 688

овал 673овальная выноска 674

7-конечная звезда 685

блок-схема: задержка 684

пятиугольник 23

блок-схема: ссылка на другую страницу 672автофигура 2 Український педагог В.Шаталов неодноразово підкреслював, що в його арсеналі напрацьовано більше ніж тисяча прийомів, але застосовує лише 30 методів, указуючи цим на те, що прийоми є складовою частиною методу. Кожен учитель створює низку прийомів шляхом спроб і відбору найефективніших, відкидаючи ті, що не сприймають учні. Учитель створює власний почерк завдяки застосуванню індивідуальних прийомів.
ЛІТЕРАТУРА

1. Форми організації навчальної діяльності на уроці. Методи, прийоми навчання

/ Автор- упорядник Т.В. Свєтлова. Математика в школах України. – 2012. - №28 -с.6-11.

2.Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій

/Автор-укладач Н.П.Наволокова. - Х: Вид.група «Основа»,2009.


Схожі:

Індивідуальна робота передбачає самостійне виконання школярем навчального завдання без взаємодії з іншими школярами, з використанням допомоги вчителя безпосередньо чи опосередковано iconПередбачає самостійне виконання школярем навчального завдання без...
Цілі І завдання визначають усі наступні компоненти процесу – засоби навчання, форми І методи. Зміст навчального матеріалу має забезпечувати...
Індивідуальна робота передбачає самостійне виконання школярем навчального завдання без взаємодії з іншими школярами, з використанням допомоги вчителя безпосередньо чи опосередковано iconП І дготовк азагальноосвітнього навчального закладу до нового навчального року
План організаційних та ремонтних робіт передбачає виконання основних робіт до початку експлуатації приміщень навчального закладу...
Індивідуальна робота передбачає самостійне виконання школярем навчального завдання без взаємодії з іншими школярами, з використанням допомоги вчителя безпосередньо чи опосередковано iconМетодичний тиждень
Форма навчальної діяльності: робота в парах, робота в групах,індивідуальна робота
Індивідуальна робота передбачає самостійне виконання школярем навчального завдання без взаємодії з іншими школярами, з використанням допомоги вчителя безпосередньо чи опосередковано icon«Особливим вихованцям»
Одним з методів психологічної допомоги є спеціально організована робота з використанням на заняттях арттерапії ( один з основних...
Індивідуальна робота передбачає самостійне виконання школярем навчального завдання без взаємодії з іншими школярами, з використанням допомоги вчителя безпосередньо чи опосередковано icon1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства І держави
Розуміння правил взаємодії людей у сім’ї, суспільстві; безконфліктного прагнення проживання з іншими народами, виконання правил у...
Індивідуальна робота передбачає самостійне виконання школярем навчального завдання без взаємодії з іншими школярами, з використанням допомоги вчителя безпосередньо чи опосередковано icon1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства І держави
Розуміння правил взаємодії людей у сім’ї, суспільстві; безконфліктного прагнення проживання з іншими народами, виконання правил у...
Індивідуальна робота передбачає самостійне виконання школярем навчального завдання без взаємодії з іншими школярами, з використанням допомоги вчителя безпосередньо чи опосередковано icon1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства І держави
Розуміння правил взаємодії людей у сім’ї, суспільстві; безконфліктного прагнення проживання з іншими народами, виконання правил у...
Індивідуальна робота передбачає самостійне виконання школярем навчального завдання без взаємодії з іншими школярами, з використанням допомоги вчителя безпосередньо чи опосередковано icon1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства І держави
Розуміння правил взаємодії людей у сім’ї, суспільстві; безконфліктного прагнення проживання з іншими народами, виконання правил у...
Індивідуальна робота передбачає самостійне виконання школярем навчального завдання без взаємодії з іншими школярами, з використанням допомоги вчителя безпосередньо чи опосередковано iconЗвертаючись до серця дитини
Дитина не може стати особистістю І громадянином без засвоєння сучасних цивілізованих форм взаємодії, без уміння співпереживати, без...
Індивідуальна робота передбачає самостійне виконання школярем навчального завдання без взаємодії з іншими школярами, з використанням допомоги вчителя безпосередньо чи опосередковано icon1. Самостійна робота передбачає виконання завдань, які описані в...
Вам пропонуються обов’язкові та альтернативні (вибіркові) види завдань (читайте п. 2)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка