Звіт науково-педагогічного працівника про виконання індивідуального плану роботи
Скачати 160.46 Kb.
НазваЗвіт науково-педагогічного працівника про виконання індивідуального плану роботи
Дата конвертації11.04.2013
Розмір160.46 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Звіт науково-педагогічного працівника
про виконання індивідуального плану роботи

в 2010/2011 навчальному році
_______________Яблучанський Микола Іванович_____________ ____

прізвище, ім`я, по батькові

________завідувач кафедри внутрішньої медицини медичного факультету,_____

______________________доктор медичних наук, професор_____________________

посада (із зазначенням кафедри, факультету), вчене звання, науковий ступінь

1. Навчальна робота – надається ксерокопія сторінок індивідуального плану.

^ 2. Навчально-методична роботаЗміст завдання

Термін виконання

Індикатор виконання

Позначка про виконання/причина невиконання

1.


Видання навчального посібника для ВНЗ з грифом МОЗ/АМН України:

Основи діагностики, лікування та профілактики ендокринних захворювань : навчально-наочний посібник : лекції за змі­стов­им модулем 1 / Під редакцією Л. В. Журавльової, М. І. Яблучанського. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 184 с.

2010/2011
виконано

2.

Видання навчального посібника з грифом Вченої ради університету:

Золотий перетин клінічного діагнозу / Яблучан­сь­кий М.І та інш. ХНУ ім В.Н. Каразіна, 2010. – 95 с.

2010/2011
виконано

3.

Розміщення підручника в електрон­ному репозитарії універси­тету:

Клінічна фармакологія: підручник для студентів і лікарів / за загальною редакцією М. І. Яблучан­сь­ко­го та В. М. Савченка. – Х. : ХНУ імені В. Н. Ка­ра­зі­на, 2011.– 405с.

ttp://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/4475

2010/2011
виконано


3. Навчально-виховна роботаЗміст завдання

Термін виконання

Індикатор виконання

Позначка про виконання/причина невиконання

^ 4. Методична роботаЗміст завдання

Термін виконання

Індикатор виконання

Позначка про виконання/причина невиконання

1.

Розробка тестових завдань підсумкового модульного контролю з дисципліни «Внутрішня медицина» для студентів 3, 4, 5 та 6 курсів

2010/2011
виконано

2.

Розробка робочої навчальної програми з внутрішньої медицини: Модуль 3, Модуль 4 (6 курс).

2010/2011
виконано

3.

Розробка та доопрацювання (відповідно до нових рекомендацій) кусу лекцій з Пропедевтики внутрішньої медицини та Внутрішньої медицини для студентів 3-5 курсів.

2010/2011
виконано

4.

Комп’ютерне забезпечення підсумкового модульного контролю з дисципліни «Внутрішня медицина» для 6 курсу

2010/2011
виконано

5.

Розробка наочних презентацій до практичних занять з дисципліни «Внутрішня медицина» для студентів 3-6 курсів

2010/2011
виконано

6.

Розміщено навчально-методичних джерел в електронному архіві (репозитарії університету), список додається.

2010/2011
виконано

7.

Створення кафедрального електронного ресурсу з загальним доступом http://yadoc.ru/

2010/2011
виконано


^ Розміщення навчально-методичної літератури в електронному архіві (репозитарії університету):

 1. Яблучанский Н.И., Панчук С.Н., Бычкова О.Ю., Мартимьянова Л.А., Лысенко Н.В., Макиенко Н.В. Общая пропедевтика. Cерия для настоящих врачей и студентов. Ред Н.И. Яблучанский

 2. Яблучанский Н.И., Бычкова О.Ю., Мартимьянова Л.А., Лысенко Н.В., Макиенко Н.В. Индикаторы здоровья: артериальное давление. Cерия для настоящих врачей. Ред Н.И. Яблучанский

 3. Яблучанский Н.И., Мартимьянова Л.А., Бычкова О.Ю., Лысенко Н.В., Макиенко Н.В. Острые коронарные синдромы.

 4. Яблучанский Н.И., Мартимьянова Л.А., Макиенко Н.В., Бычкова О.Ю., Лысенко Н.В. Амбулаторное мониторирование ЭКГ, фибрилляция предсердий, диагностика, лечение.

 5. Яблучанский Н.И., Мартимьянова Л.А., Бычкова О.Ю., Лысенко Н.В., Макиенко Н.В. Хроническая сердечная недостаточность.

 6. Журавльова Л.В., Яблучанський М.І., Хворостинка В.М., Бичкова О.Ю., Лисенко Н.В., Мартим’янова Л.О., Макієнко Н.В., Моісеєнко Т.А. Основи діагностики, лікування та профілактики ендокринних захворювань. Навчально-наочний посібник: лекції за змістовним модулем 1. Під редакцією Журавльової Л.В. та Яблучанського М.І.

 7. Яблучанский Н.И., Мартимьянова Л.А., Бычкова О.Ю., Лысенко Н.В., Макиенко Н.В. Врачебный діагноз.  

 8. Яблучанский Н.И., Мартимьянова Л.А., Бычкова О.Ю., Лысенко Н.В., Бондаренко И.А., Кулик А.Л. Пропедевтика внутренней медицины: интервьюирование и общий осмотр пациента.

 9. Яблучанский Н.И., Мартимьянова Л.А., Макиенко Н.В., Бычкова О.Ю., Лысенко Н.В. Холтеровское мониторирование (ХМ) ЭКГ при постоянной фибрилляции предердий (ФП).

 10. Яблучанский Н.И. Макиенко Н.В. Лысенко Н.В. Бычкова О.Ю. Мартимьянова Л.А. Хроническая сердечная недостаточность // Серцева недостатність. Науково-практичний журнал для лікарів з проблем СН. – 2010. – № 1. – С. 115-117.

 11. Яблучанский Н.И. Мартимьянова Л.А. Бычкова О.Ю. Лысенко Н.В. Макиенко Н.В. Врачебный диагноз.

 12. Яблучанский Н.И.; Мартимьянова Л.А.; Фомич, А.Н.; Черная, Ю.А.; Бурда, И.Ю.; Кулик, В.Л. Стратегия и тактики постоянной фибрилляции предсердий.

 13. Мальцева, М.С.; Мартимьянова Л.А.; Власенко, О.А.; Савченко, В.Н. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента в терапевтической клинике // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Медицина». – 2009. – № 879. – Випуск 18. – С. 31-39.

 14. Яблучанский, Н.И.; Мартимьянова Л.А.; Бычкова, О.Ю.; Лысенко, Н.В.; Макиенко Н.В. Ожирение и его последствия.

 15. Яблучанский, Н.И.; Ануфриева, Л.В.; Бондаренко, И.А.; Бычкова, О.Ю.; Горшунская, М.Ю.; Лысенко, Н.В.; Макиенко, Н.В.; Мартимьянова Л.А.; Панчук, С.Н.; Пасько Е.Н. Золотое сечение клинического диагноза. Серия: для настоящих врачей: Учебно-методическое пособие / Яблучанский Н.И., Ануфриева Л.В., Бондаренко И.А. и др.; под ред. Н.И. Яблучанского. – Х.: ХНУ имени В.Н. Каразина, 2010. – 95 с.


^ 5. Наукова робота
Зміст завдання

Термін виконання

Індикатор виконання

Позначка про виконання/причина невиконання

1.


Керівництво НДР «Науково-технологічні, теоретичні проблеми та дослідження механізмів і закономірностей проявів життєдіяльності, біологічних систем різного рівня організації, життє­діяльності організму його органів, засобами і методами молекулярної біології, фізи­ки, хімії, математики й кі­бернетики їх взаємодії з навколишнім середовищем, поведінки в різних умовах існування, а також на різних стадіях росту й розвитку он­тогенезу і філогенезу».

2010/2011
виконано


2.

Керівництво аспірантами

2010/2011
виконано

3.

Робота в якості головного редактора Вісника університету, серія «Медицина»

2010/2011

виконано^ Перелік публікацій у 2010/2011 навчальному році:

 1. Яблучанский Н.И. Хроническая сердечная недостаточность: синдром или заболе­вание? // Серцева недостатність. Науково-практичний журнал для лікарів з проблем СН. – 2010. – №1. – С. 115-117.

 2. Солдатенко И. В., Яблучанский Н. И. Эффективность контроля коморбидной с остеоартрозом артериальной гипертензии у пациентов с разными типами ортостатических реакцій систолического артериального давления // Український терапевтичний журнал. – 2010. – №2. – С. 45-50.

 3. Солдатенко І. В., Яблучанський М. І. Особливості клінічного перебігу коморбідної з остеоартрозом артеріальної гіпертензії на етапах терапії // Одеський медичний журнал. – 2010. – №3 (119). – С. 26-29.

 4. Кулик А.Л., Задерихин А.К., Шульгин В.И., Мартыненко А.В., Яблучанский Н.И. Захват и удержание показателей вариабельности сердечного ритма метроно­ми­зиро­ва­н­ной частотой дыхания у здоровых добровольцев // Вісник Харківського націона­ль­но­го університету імені В.Н. Каразіна, серія «Медицина». – 2010. – № 898. – Випуск 19. – С. 46-52.

 5. Кулик А.Л., Задерихин А.К., Шульгин В.И., Мартыненко А.В., Яблучанский Н.И. Сравнение различных методик нахождения оптимальных частот дыхания на основе изучения соотношений спектральных показателей вариабельности сердечного ритма // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, серія «Медицина». – 2010. – № 898. – Випуск 19. – С. 53-55.

 6. Томина Е.Е., Бычкова О.Ю., Мартимьянова Л.А., Серая Т.С., Яблучанский Н.И. Комор­бидная патология: язвенная болезнь и артериальная гипертензия // Медицинская газета «Medicus Amicus» – 2010. – № 3 (июнь). – С. 22-23.

 7. Кулик А.Л., Задерихин А.К., Шульгин В.И., Мартыненко А.В., Яблучанский Н.И. Временные колебания спектральных показателей вариабельности сердечного ритма у здоровых добровольцев // Клиническая информатика и Телемедицина, – 2010. – T.6., Вып. 7. – С. 47-50.

 8. Яблучанский Н. И. Я – метеопат // Медицинская газета «Medicus Amicus» - 2010. – № 4 (сентябрь). – С. 1.

 9. Бурда И.Ю., Каменская Э.П., Мартимьянова Л.А., Яблучанский Н.И. Ведение пациента с коморбидной патологией: ишемическая болезнь сердца, хроническая болезнь почек, ожирение // Медицинская газета «Medicus Amicus» - 2010. – № 4 (сентябрь). – С. 18-19.

 10. Яблучанский Н.И., Гарькавый П.А., Егорова А.Ю. Типы ортостатических реакций АД и частота первичных и конечных точек у пациентов с эссенциальной АГ // Український кардіологічний журнал. Додаток 2/2010. Матеріали ХІ Національного конгресу кардіологів України (Київ, 28-30 вересня 2010 р.) – Київ : Видавництво «Четверта хвиля», 2010. – С. 47-48.

 11. Яблучанський М.І., Мартим'янова Л.О., Макієнко Н.В., Бурда І.Ю., Кулік В.Л. Місце оцінки тривалості комплексу QRS та інтервалу QT в контролі постійної фібриляції передсердь // Український кардіологічний журнал. Додаток 2/2010. Матеріали ХІ Національного конгресу кардіологів України (Київ, 28-30 вересня 2010 р.) – Київ : Видавництво «Четверта хвиля», 2010. – С. 138-139.

 12. Яблучанский Н.И. Где заканчивается здоровье и наступает болезнь // Функциональное состояние и здоровье человека. Материалы ІІІ Всероссийской научно-практической конференции. 4-7 октября 2010 г. – Ростов н/Д : Изд-во ЮФУ, 2010. – С. 88-89.

 13. Мальцева М.С., Прасол С.Д., Кожин М.И., Яблучанский Н.И. Инволютивный аритмический синдром // Функциональное состояние и здоровье человека. Материалы ІІІ Всероссийской научно-практической конференции. 4-7 октября 2010 г. – Ростов н/Д : Изд-во ЮФУ, 2010. – С. 154-157.

 14. Єгорова А.Ю. Яблучанський М.І. Кінцеві  точки в пацієнтів старшого віку з артеріальною гіпертензією з  зо- та гіпертензивними реакціями систолічного й діастолічного артеріального тиску в ортостатичній пробі  за різних типів терапії / Український терапевтичний журнал. – 2010. –  № 3. – С.30-34.

 15. Солдатенко И.В., Яблучанский Н.И. Эфективность контроля коморбидной с остеоартрозом артериальной гипертензии у пациентов с разными типами ортостатических реакций диастолического артериального давления / Проблеми сучасної медичної науки та освіти. – 2010. – № 2. – С. 28–32.

 16. Солдатенко І. В., Яблучанський М. І. Особливості клінічного перебігу коморбідної з остеоартрозом артеріальної гіпертензії на етапах терапії / Солдатенко І. В., Яблучанський М. І. // Одеський медичний журнал. – 2010. – № 3 (119). – С. 26–29.

 17. Солдатенко И.В., Яблучанский Н.И. Эфективность контроля коморбидной с остеоартрозом артериальной гипертензии у пациентов с разными типами ортостатических реакций систолического артериального давления / Український терапевтичний журнал. – 2010. – № 2.С. 45–50.

 18. Солдатенко И. В., Яблучанский Н. И. Особенности ортостатических реакций диастолического артериального давления у пациентов с коморбидной с остеоартрозом артериальной гипертензией на этапах терапии // Експериментальна і клінічна медицина. – 2010. – №2 (47). – С. 75-80.

 19. Солдатенко И. В., Яблучанский Н. И. Особенности ортостатических реакций систоли­чес­кого артериального давления коморбидной с остеоартрозом артериальной гипер­тензии на этапах терапии // Медицина сьогодні і завтра. – 2010. – №1 (46). – С. 61-67.

 20. Томина Е. Е. Яблучанский Н.И. Типы ортостатических реакций систолического артериального давления и вариабельность сердечного ритма у пациентов с коморбидной с язвенной болезнью артериальной гипертензией / Е. Е. Томина, Н. И. Яблучанский // Экспериментальная медицина. – 2010. – № 2 (47). – С. 81–86.

 21. Томина Е. Е. Яблучанский Н.И. Типы ортостатических реакций диастолического артериального давления и вариабельность сердечного ритма у пациентов с коморбидной с язвенной болезнью артериальной гипертензией / Медицина сегодня и завтра. – 2010. – № 1(46) – С. 55–60.

 22. Бурда И.Ю., Яблучанский Н.И. Влияние препаратов, контролирующих частоту желудочковых сокращений, на продолжительность комплекса QRS ЭКГ у пациентов с постоянной фибрилляцией предсердий // Експериментальна і клінічна медицина. – 2010. –№ 4 (49). – С. 71–75.

 23. Яблучанський М.І. Мартім'янова Л.О., Макієнко Н.В., Бурда І.Ю., Кулік В.Л. Місце оцінки тривалості комплексу QRS та інтервалу QT в контролі постійної фібриляції передсердь / Тези. Український кардіологічний журнал. Матеріали ХI Національного конгресу кардіологів України. – Київ, 28-30 вересня 2010 р. – Додаток 2/2010. – С. 138-139.

 24. Яблучанский Н.И., Гарькавый П.А., Егорова А.Ю. Типы ортостатических реакций АД и частота первичных и конечных точек у пациентов с эссенциальной АГ // Український кардіологічний журнал. Додаток 2/2010. Матеріали ХІ Національного конгресу кардіологів України (Київ, 28-30 вересня 2010 р.) – Київ : Видавництво «Четверта хвиля», 2010. – С. 47-48.

 25. Яблучанський М.І., Мартим'янова Л.О., Макієнко Н.В., Бурда І.Ю., Кулік В.Л. Місце оцінки тривалості комплексу QRS та інтервалу QT в контролі постійної фібриляції передсердь // Український кардіологічний журнал. Додаток 2/2010. Матеріали ХІ Національного конгресу кардіологів України (Київ, 28-30 вересня 2010 р.) – Київ : Видавництво «Четверта хвиля», 2010. – С. 138-139.

 26. Яблучанский Н. И. Моя философия здоровья и болезни // Перспективи технології діагностики і лікування терапевтичних захворювань. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 30-річчю з дня заснування ДУ «Інститут терапії імені Л.Т.Малої НАМН України» 21 жовтня 2010 року. – Харків, 2010. – С. 193.

 27. Яблучанский Н. И. Прикоснемся к живому сердцу, или структурные основы ритмов сердца / Аритмология и электрофизиология. Сборник лекций в схемах и таблицах. Под ред. проф. О. С. Сычева. – Киев, 2010. – С. 14-24.

 28. Солдатенко И. В., Яблучанский Н. И. Особенности ортостатических реакций систолического артериального давления коморбидной с остеоартрозом артериальной гипертензии на этапах терапии // Медицина сьогодні і завтра. – 2010. – №1 (46). – С. 61-67.

 29. Солдатенко И. В., Яблучанский Н. И. Особенности ортостатических реакций диастолического артериального давления у пациентов с коморбидной с остеоартрозом артериальной гипертензией на этапах терапии // Експериментальна і клінічна медицина. – 2010. – №2 (47). – С. 75-80.

 30. Яблучанский Н. И., Афанасьев М. В. «Узкие места» организации и проведения клинических испытаний в лечебно-профилактических учреждениях // Клинические исследования лекарственных средств в Украине: Материалы работы Третьей научно-практической конференции с международным участием, Киев, 4-5 ноября 2010 г. – К. : МОРИОН, 2010. – С. 71.

 31. Макиенко Н.В., Лысенко Н.В., Бычкова О.Ю., Мартимьянова Л.А., Яблучанский Н.И. Анти­агреганты // Медицинская газета «Medicus Amicus» – № 6–7. – 2010. – С. 14-15, 8–9.

 32. Яблучанский Н.И., Бычкова О.Ю. Хронический панкреатит // Медицинская газета «Medicus Amicus» – № 6–7. – 2010. – С. 24-25, 26-27

 33. Егорова А. Ю., Гарькавый П. А., Яблучанский Н. И. Течение и исходы артериальной гипертензии у пациентов с разными типами ортостатических реакций систолического артериального давления / Егорова А. Ю., Гарькавый П. А., Яблучанский Н. И. // Вiсник Харкiвського нацiонального університету iменi В. Н. Каразiна, серiя “Медицина”. – 2010. – № 918, Вип. 20. – С. 28-32.

 34. Моя философия здоровья и болезни / Н. И. Яблучанский // Вiсник Харкiвського нацiонального університету iменi В. Н. Каразiна, серiя “Медицина”. – 2010. – № 918, Вип. 20. – С. 7-12.

 35. Временные колебания спектральных показателей вариабельности сердечного ритма у здоровых добровольцев при метрономизированном дыхании / Кулик А.Л., Задерихин А.К., Шульгин В.И., Мартиненко А.В., Яблучанский Н.И.// Вiсник Харкiвського нацiонального університету iменi В. Н. Каразiна, серiя “Медицина”. – 2010. – № 918, Вип. 20. – С. 36-40.

 36. Яблучанский Н.И. Факторы риска здоровья и болезни // Медицинская газета «Medicus Amicus» – № 1. – 2011. – С. 1, 21-21.

 37. Яблучанский Н.И., Лысенко Н.В. Болезнь Шенлейна-Геноха // Медицинская газета «Medicus Amicus» – № 1. – 2011. – С. 12-13.

 38. Яблучанский Н.И., Бычкова О.Ю., Томина Е.Е. Хронический гастрит // Медицинская газета «Medicus Amicus» – № 1. – 2011. – С. 17, 19.

 39. Яблучанский Н.И. Индикаторы здоровья: уровень артериального давления гастрит // Медицинская газета «Medicus Amicus» – № 1. – 2011. – С. 22-23

 40. Яблучанский Н.И., Бычкова О.Ю., Мартимьянова Л.А., Томина Е.Е., Рыбальченко И.Ю. Инкретиномиметики при сахарном диабете 2-го типа // Медицинская газета «Medicus Amicus» – № 1. – 2011. – С. 28-29

 41. Arnold W.; Fedorischeva V. A.; Naumova E. A.; Yabluchansky N. I. Craniometric measurements of artificial cranial deformations in Eastern European skulls / Arnold Wolfgang; Fedorischeva Victoria A.; Naumova Ella A.; Yabluchansky N. I. // Anthropologischer Anzeiger, Volume 66, No. 2 (2008), p. 139–146.

 42. M. Iabluchanskiy. Ukrainian Healthcare Transformation Priorities: Focus on Classical Universities Medical Education and Science Role / Participation at the European Union FP-7 on Research and Technology Development, FP-7 HEALTH Priority, 14 March 2011, Kiev // http://yadoc.ru/?page_id=203

 43. Яблучанський М. І. Інгібітори АПФ в профілактиці та лікуванні ХСН: класовий чи диференційований підхід? // Матеріали науково-практичної конференції «Хронічна серцева недостатність як мультидисциплінарна проблема: практичні аспекти» 14-15 квітня 2011 р., м. Київ // http://yadoc.ru/?page_id=203

 44. Якість біологічного зворотного зв’язку у здорових добровольців у алго­ритмі метрономізованого дихання при старті з вікової фізіологічної норми / Бєлал С. А. С., Лінська К. І., Кулик O. Л., Мартиненко O. В., Задеріхін O. К., Шульгін В. І., Яблучанський М. І. // Вiсник Харкiвського нацiонального університету iменi В. Н. Каразiна, серiя “Медицина”. – 2011. – № 938, Вип. 21. – С. 29-37.

 45. Ортостатичні реакції частоти шлуночкових скорочень у пацієнтів з постійною формою фібриляції передердь / Фомич Г. М., Мартим’янова Л. О., Яблучанський М. І. // Вiсник Харкiвського нацiонального університету iменi В. Н. Каразiна, серiя “Медицина”. – 2011. – № 938, Вип. 21. – С. 77-84.

 46. Яблучанський М. І. Тактика ведення хворого з постійною формою фібриляції передсердь // Майстер-клас «Тактика ведення хворого з миготливою аритмією», м. Кіровоград, 16 лютого 2011 р.

 47. Яблучанський М. І. Тактика ведення хворого з постійною формою фібриляції передсердь // Майстер-клас «Тактика ведення хворого з миготливою аритмією», м. Полтава, 20 квітня 2011 р.

 48. Черная Ю. А., Мартимьянова Л. А., Яблучанский Н. И. Ортостатические реакции систоли­ческого артериального давления у пациентов с постоянной формой фибрилляции предсердий // Международный медицинский журнал. – 2011. – № 2. – С. 22–26.


^ 6. Організаційна роботаЗміст завдання

Термін виконання

Індикатор виконання

Позначка про виконання/причина невиконання

1Організація та проведення наукової конференції


24-26 лютого 2011

«Актуальні питання сучас­ної медицини»,

м. Харків

2.

Член вченої ради факультету

2010/2011
Виконано


7. Виховна роботаЗміст завдання

Термін виконання

Індикатор виконання

Позначка про виконання/причина невиконання

_______________________________

(підпис науково-педагогічного працівника)
Звіт розглянуто та затверджено на засіданні кафедри 06.09.2011 р., протокол № 1/2.


______________________ _________Яблучанський М.І._________

(підпис завідуючого кафедрою) прізвище, ініціали завідуючого кафедрою

Схожі:

Звіт науково-педагогічного працівника про виконання індивідуального плану роботи iconЗвіт науково-педагогічного працівника про виконання індивідуального плану роботи
Клінічна фармакологія : Підручник для студентів І лікарів / [Абдуєва Ф. М., Бичкова О. Ю., Бондаренко І. О. та ін.]; за загальною...
Звіт науково-педагогічного працівника про виконання індивідуального плану роботи iconЗвіт науково-педагогічного працівника про виконання індивідуального плану роботи
Клінічна фармакологія : Підручник для студентів І лікарів / [Абдуєва Ф. М., Бичкова О. Ю., Бондаренко І. О. та ін.]; за загальною...
Звіт науково-педагогічного працівника про виконання індивідуального плану роботи iconЗвіт науково-педагогічного працівника за 5 років, при переукладанні...
Нова, самостійно розроблена робоча програма, лекційний курс та навчально-методична документація
Звіт науково-педагогічного працівника про виконання індивідуального плану роботи iconЗвіт про роботу педагогічного колективу над науково-методичною роботою
Основними завданнями науково-методичної діяльності Володимирівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів
Звіт науково-педагогічного працівника про виконання індивідуального плану роботи iconПлан роботи педагогічного колективу з реалізації науково- методичної...
Виявлення проблем І зондування розу­міння вивченої про­блеми. Підготовка до складання плану реалізації проблем­ної теми
Звіт науково-педагогічного працівника про виконання індивідуального плану роботи iconРоботи школи над науково-методичною
Аналіз результатів педагогічного процесу для виявлення загальних та окремих аспектів науково методичної роботи
Звіт науково-педагогічного працівника про виконання індивідуального плану роботи iconПро виконання плану роботи за минулий навчальний рік та обговорення...

Звіт науково-педагогічного працівника про виконання індивідуального плану роботи iconНа виконання Плану роботи обласного центру науково-технічної творчості...
Слухачі зазначеної школи матимуть можливість отримувати теоретичні та практичні знання, вміння, навички в галузях наук, а також виконувати...
Звіт науково-педагогічного працівника про виконання індивідуального плану роботи iconВідомості про педагогічного працівника, що має пройти курси підвищення кваліфікації у 2010 році

Звіт науково-педагогічного працівника про виконання індивідуального плану роботи iconЗвіт про експериментально – дослідну виховну роботу в зош І – ІІІ ст. №25
На основі плану експериментально- дослідної роботи перед колективом були поставлені такі завдання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка