Весел івська районна різнопрофільна гімназія Групові форми організації навчально – пізнавальної діяльності учнів як засіб інтерактивного навчання та формування соціальних І комунікативних компетентностей учнів Підготувала вчитель англійської мови: Дмитровська Тетяна Анатоліївна Веселе 2010
Скачати 160.51 Kb.
НазваВесел івська районна різнопрофільна гімназія Групові форми організації навчально – пізнавальної діяльності учнів як засіб інтерактивного навчання та формування соціальних І комунікативних компетентностей учнів Підготувала вчитель англійської мови: Дмитровська Тетяна Анатоліївна Веселе 2010
Дата конвертації11.04.2013
Розмір160.51 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Веселівська районна різнопрофільна гімназія


Групові форми організації навчально – пізнавальної діяльності учнів як засіб інтерактивного навчання та формування соціальних і комунікативних компетентностей учнів
Підготувала вчитель англійської мови: Дмитровська Тетяна Анатоліївна

Веселе 2010

Докорінна зміна освітньої мети переорієнтовує процес навчання на особистість дитини - його гуманізацію, загальнорозвивальний характер. Особистісно орієнтоване навчання передбачає організацію навчання на засадах глибокої поваги до особистості вихованця, врахування особливостей індивідуального розвитку, ставлення до нього як до свідомого відповідального суб'єкта навчально - виховної взаємодії.

Питання про групові форми навчальної діяльності в психолого-педагогічній літературі посідає важливе місце, тому що вони відкривають для дітей можливості співпраці, стосунків, пізнання довкілля і формування ключових компетентностей. Серед ключових компетентностей (соціальна, полі культурна, інформаційна, самоосвітня, мовленнєва) значна роль належить саме комунікативній, тому що комунікативна компетентність означає не лише вміння спілкуватися рідною та іноземними мовами, а ще й характеризується умінням взаємодіяти з людьми, навичками роботи у групі, умінням володіти різними соціальними ролями у колективі. Комунікативна компетентність характеризується цілою низкою інших здібностей людини, що виявляються у швидкості, глибині та міцності оволодіння засобами і прийомами діяльності, таким як:

- умінням слухати, сприймати і відтворювати інформацію;

- вести діалог;

- брати участь у дискусіях;

- вести переговори, уміння переконувати і відстоювати свою точку. Групова діяльність сприяє розвитку соціальної компетентності - володіння сукупністю засобів, що дають можливість особистості взаємодіяти з різними соціальними. Соціальні (характеризують вміння людини повноцінно жити в суспільстві) - брати на себе відповідальність, приймати рішення, робити вибір, безконфліктно виходити з життєвих ситуацій, приймати діяльність демократичних інститутів суспільства. В школі формуванню комунікативних і соціальних компетентностей сприяє організація навчально – виховного процесу в цілому і, звичайно, урок .

Комунікативний підхід є домінантним у викладанні іноземних мов. Вчителі іноземних мов усвідомлюють, що мови як засобу комунікації можна навчити і навчитися тільки в процесі комунікації (спілкування) Моделюючи реальні ситуації, організуючи пізнавальну діяльність в групах, за методом проектів, треба забезпечити на уроці інтерактивне спілкування, що передбачає обмін думками, ідеями, почуттями між співрозмовниками, умінням критично і творчо мислити; велику увагу приділяти діалогічному і монологічному мовленню школярів. Досягнення комунікативної компетентності не можливе без оволодіння певним обсягом культурної інформації, дати знання про культуру країни, мова якої вивчається (історію, географію, побут тощо).

У психолого - педагогічній літературі немає єдиного підходу до визначення групової навчальної діяльності. Групова навчальна діяльність - це форма організації навчання в малих групах учнів, об'єднаних загальною навчальною метою при опосередкованому керівництві вчителем і в співпраці з учнями.

Учитель в груповій навчальній діяльності керує роботою кожного учня опосередковано, через завдання, які він пропонує групі та які регулюють діяльність учнів. Стосунки між учителем та учнями набувають характеру співпраці, тому що педагог безпосередньо втручається у роботу груп тільки в тому разі, якщо в учнів виникають запитання і вони самі звертаються по допомогу до вчителя. Це їхня спільна діяльність. Групова навчальна діяльність, на відміну від фронтальної та індивідуальної, не ізолює учнів один від одного, а навпаки, дозволяє реалізувати природне прагнення до спілкування, взаємодопомоги і співпраці. Відомо, що учням буває психологічно складно звертатись за поясненням до вчителя і набагато простіше - до ровесників.

Психолого - педагогічні дослідження свідчать, що групова навчальна діяльність сприяє активізації й результативності навчання школярів, вихованню гуманних стосунків між ними, самостійності, умінню доводити і відстоювати свою точку зору, а також прислуховуватися до думки товаришів, культурі ведення діалогу, відповідальності за результати своєї праці. Групова навчальна діяльність на занятті створює певні умови для формування позитивної мотивації учіння школярів (X.Й. Лійметс, К.Ф. Hop, Н.А. Побірченко, О.Я. Савченко, Г.О. Цукерман, І.М. Чередов, О.Г. Ярошенко та інші). Як вважають В.В. Виноградова, О.К. Дусавицький, В.В. Рєпкін, це відбувається в групах, де створено умови доброзичливості, чуйності, оволодіння учнями формами взаємодопомоги. Як свідчить шкільна практика, під час групової роботи активізується діяльність всіх без винятку її виконавців. Психологи пояснюють це тим, що "одна з найважливіших характеристик людини в групі полягає в тому, що вона звертається до своєї групи як до джерела орієнтації у навколишній дійсності" .

Як вид навчальної діяльності школярів, групова діяльність багатофункціональна.

У груповій навчальній діяльності учні показують високі результати засвоєння знань, формування вмінь. Пояснюється це тим, що "в цій роботі слабкі учні виконують за обсягом будь - яких вправ на 20-30% більше, ніж у фронтальній роботі. Групова форма роботи сприяє також організації більш ритмічної діяльності кожного учня".

Важливу роль групова діяльність відіграє у досягненні виховної функції навчання. У груповій навчальній діяльності формується колективізм, моральні, гуманні якості особистості. Важливу роль у формуванні цих якостей відіграють особливості організації групової роботи; розподіл функцій і обов'язків між учасниками діяльності, обмін думками, взаємна вимогливість і допомога, взаємоконтроль і взаємооцінка.

Групова навчальна діяльність виконує й організаційну функцію. Полягає вона в тому, що учні вчаться розподіляти обов'язки, вчаться спілкування один з одним, розв'язують конфлікти, що виникають у спільній діяльності. В груповій роботі дитина бере на себе функції вчителя і виконує дорослі види діяльності.

Таким чином, групова форма навчальної діяльності в порівнянні з іншими організаційними формами має низку значних переваг:

-за той самий проміжок часу обсяг виконаної роботи набагато більший;

висока результативність у засвоєнні знань і формуванні вмінь;

-формується вміння співпрацювати;

-формуються мотиви навчання, розвиваються гуманні стосунки між дітьми;

-розвивається навчальна діяльність (планування, рефлексія, самоконтроль, взаємоконтроль).

Мета технології групової навчальної діяльності - розвиток дитини як суб'єкта навчальної діяльності.

Завдання:

-навчати школярів співпраці у виконанні групових завдань;

-стимулювати моральні переживання взаємного навчання, зацікавленості в успіхові товариша;

-формувати комунікативні вміння школярів;

-формувати рефлексивні компоненти навчальної діяльності: цілеспрямованість, планування, контроль, оцінку;

-поєднувати фронтальну, індивідуальну та групову форми навчальної діяльності.

^ Зміст технології групової навчальної діяльності учнів

Запропонована технологія групової навчальної діяльності школярів базується на таких положеннях:

- навчати школярів прийомів ділової співпраці;

-забезпечувати спеціальний добір дітей у групи;

-актуалізувати активність кожного учня;

-поєднувати всі форми навчальної діяльності школярів на занятті.

Встановлено, що оптимальний розмір групи як функціональної системи не визначається її психологічними властивостями, а зумовлюється конкретним змістом предметної діяльності та факторами, що мають соціальну природу.

Для педагогічної теорії і практики питання кількості навчальної групи має першочергове значення. Як свідчать публікації в педагогічній літературі (X.Й. Діймете, В.В. Котов, І.М. Чередов та інші), кількість навчальних груп коливається в межах від трьох до восьми осіб. Реальні умови масової школи свідчать, що в школі найбільш раціонально організовувати навчальні групи із чотирьох - п'яти осіб. Нечисленні групи сприяють зручному і швидкому розміщенню учнів, активній діяльності кожного члена групи, розподілу обов'язків. Істотним моментом у створенні навчальних груп є їх склад. Групи мають бути гетерогенними за навчальними та психологічними можливостями дітей: у групі повинен бути хоча б один сильний учень. Групу слід формувати на основі особистісних переваг учнів, обрати константа, розподілити обов`язки (В.О. Вихруш, Є.С.Задоя, X.Й. Діймете, О.Я. Савченко, І.М. Чередов та інші). При створенні груп потрібно брати до уваги психологічну єдність дітей, бажання учнів, потенціал можливостей для їх успішної спільної діяльності. Консультанта, за товариською згодою, призначає вчитель. Це, зазвичай, успішний у навчанні учень. Робота в навчальних групах будується на принципі рівноправності.

Організовуючи групову навчальну діяльність на занятті, потрібно забезпечити активність кожного учня. Цього можна досягти, розподіливши запропоновані групі завдання на частини за кількістю учасників групи, коли кожен має виконати свою частину роботи і пояснити спосіб її виконання іншим, а також налагодивши систему обліку діяльності кожного учня в групі. Для цього після виконання запропонованого групі завдання діти на спеціальних картках відображають оцінку роботи всієї групи, а також дають оцінку роботі кожного учня в групі.

Для відображення діяльності роботи учням можна запропонувати такі питання:

1. ^ Функціонування в групі:

-Чи розв'язала група те, що повинна була розв'язати?

-Як, на твою думку, чи були у групі труднощі?

-Чи були розв'язані труднощі?

2. ^ Ролі учасників:

-Чи мав ти певну роль у групі? -Яку?

-Як ти вважаєш, ти її виконав?

-Тобі було важко? Чому?

-Чи був ти корисним у групі? У чому конкретно:

а) у пропозиції плану роботи;

б) у пошуку інформації;

в) у пропозиції розв'язування труднощів.

3. ^ Робота індивідуальна (робота колективна):

- Чи працював ти самостійно в той час, коли вся группа працювала разом?

4. Оцінка:

-Як ти визначиш те, що вивчив?

Як уже вказувалося, групова навчальна діяльність корисна на всіх етапах уроку, особливо під час перевірки домашнього завдання, закріплення знань, застосування їх на практиці, де допомога дорослого вже не потрібна і навіть шкодить, бо заважає становленню рефлексії, і водночас повністю самостійно дитина діяти не може.

Дослідження вчених з проблеми виявило, що групова навчальна діяльність сприяє підвищенню успішності учнів, вирішує багато виховних і розвивальних завдань. Зокрема, це успішне, швидке занурення дитини у навчальну діяльність, формування самооцінки та саморегуляції, уміння пристосовуватися до темпу роботи групи, формування в школярів позитивного ставлення до навчання, підготовка учнів до спілкування. На думку Ж. Феррі, робота в малій групі відкриває широке "поле" вільної діяльності, тобто активності, зорієнтованої на інтереси учня в межах навчальної програми. Обмін думками із змісту уроку являє собою тренування логічного мислення в дитини і не має аналогів в інших ситуаціях.

^ Робота в малих группах

Роботу в групах варто використовувати для вирішення складних проблем, що потребують колективного розуму. Якщо витрачені зусилля й час не гарантують бажаного результату, краще вибрати парну роботу або будь-яку з наведених вище технологій для швидкої взаємодії. Використовуйте малі групи тільки в тих випадках, коли завдання вимагає спільної, а не індивідуальної роботи.

^ Як організувати роботу:

1.Переконайтеся, що учні володіють знаннями та вміннями, необхідними для виконання завдання. Якщо робота виявиться надто складною для більшості учнів - вони не стануть докладати зусиль.

2.Об'єднайте учнів у групи. Почніть із груп, що складаються з трьох учнів. П'ять чоловік - це оптимальна верхня межа для проведення обговорення в рамках малої групи. У процесі формування груп остерігайтеся навішування будь-яких «ярликів» на учнів.

3. Запропонуйте їм пересісти по групах. Переконайтеся в тому, що учні сидять по колу -«пліч-о-пліч, один проти одного». Усі члени групи повинні добре бачити один одного.

4. Повідомте (нагадайте) учням про ролі, які вони повинні розподілити між собою і виконувати під час групової роботи.

* Спікер, головуючий (керівник групи):

- зачитує завдання групі;

-організовує порядок виконання;

-пропонує учасникам групи висловитися по черзі;

-заохочує групу до роботи;

-підбиває підсумки роботи;

- визначає доповідача.

* Секретар:

-веде записи результатів роботи групи;

-записи веде коротко й розбірливо;

-як член групи, повинен бути готовий висловити думки групи при підбитті підсумків чи допомогти доповідачу.

* Посередник:

-стежить за часом;

-заохочує групу до роботи.

* Доповідач:

-чітко висловлює думку групи;

-доповідає про результати роботи групи.

5. Будьте уважні до питань внутрішньогрупового керування. Якщо один з учнів повинен відзвітувати перед класом про роботу групи, забезпечте справедливий вибір доповідача.

6. Дайте кожній групі конкретне завдання й інструкцію (правила) щодо організації групової роботи. Намагайтеся зробити свої інструкції максимально чіткими. Малоймовірно, що група зможе сприйняти більш як одну чи дві, навіть дуже чіткі, інструкції за один раз.

Робота в малих групах дасть змогу вам набути навичок спілкування та співпраці.Після того як вчитель об'єднав вас у малі групи і ви отримали завдання, ваша група за короткий час (3-5 хв) повинна виконати це завдання та представити результати роботи своєї групи.

Починайте висловлюватися спочатку за бажанням, а потім по черзі. Дотримуйтесь правил активного слухання, головне - не перебивайте

Утримуйтесь від оцінок та образ учасників групи. Намагайтеся дійти спільно)' думки, хоча в деяких випадках у групі може бути особлива думка і вона має право на існування. Стежте за часом. Дайте групам досить часу на виконання завдання. Подумайте, чим зайняти групи, які справляться із завданням раніше за інших. Подумайте про те, як ваш метод заохочення (оцінки) впливає на застосування методу роботи в малих групах. Забезпечте нагороди за групові зусилля. Будьте готові до підвищеного шуму, характерного для методу спільного навчання. Під час роботи груп обійдіть їх, запропонувавши допомогу. Зупинившись біля визначеної групи, не відволікайте увагу на себе. Подумайте про свою роль у подібній ситуації.Запропонуйте групам подати результати роботи. Запитайте учнів, чи була проведена робота корисною і чого вони навчилися. Використайте їхні ідеї наступного разу. Прокоментуйте роботу груп з точки зору її навчальних результатів та питань організації процедури групової діяльності. Приблизно таким чином ви маєте організовувати роботу в групах доти, доки вона стане звичною для учнів.

Важливими моментами групової роботи є опрацювання змісту і подання групами результатів колективної діяльності.

^ Залежно від змісту та мети навчання можливі різні варіанти організації роботи груп.

1. «Діалог». Суть його полягає в спільному пошуку групами узгодженого рішення. Це знаходить своє відображення у кінцевому тексті, переліку ознак, схемі тощо. Діалог виключає протистояння, критику позиції тієї чи тієї групи. Всю увагу зосереджено на сильних моментах у позиції інших.

Клас об'єднується у 5-6 робочих груп і групу експертів з сильних учнів. Робочі групи отримують 5-10 хвилин для виконання завдання. Група експертів складає свій варіант виконання завдання, стежить за роботою груп і контролює час. По завершенні роботи представники від кожної робочої групи на дошці або на аркушах паперу роблять підсумковий запис. Потім, по черзі, надається слово одному доповідачеві від кожної групи. Експерти фіксують спільні погляди, а на завершення пропонують узагальнену відповідь на завдання. Групи обговорюють і доповнюють її. До зошитів занотовується кінцевий варіант.

^ 2. «Синтез думок». Дуже схожий за метою та початковою фазою на попередній варіант групової роботи. Але після об`єднання в групи і виконання завдання учні не роблять записів на дошці, а передають свій варіант іншим групам, які доповнюють його своїми думками, підкреслюють те, з чим не погоджуються. Опрацьовані таким чином аркуші передаються експертам, які знову ж таки зіставляють написане з власним варіантом, роблять загальний звіт, котрий обговорює весь клас.

^ 3.«Спільний проект». Має таку саму мету та об'єднання в групи, що й діалог. Але завдання, які отримують групи, різного змісту та висвітлюють проблему з різних боків. По завершенні роботи кожна група звітує і записує на дошці певні положення. В результаті з відповідей представників груп складається спільний проект, який рецензується та доповнюється групою експертів.

^ 4.«Пошук інформації». Різновидом, прикладом роботи в малих групах є командний пошук інформації (зазвичай тієї, що доповнює раніше прочитану вчителем лекцію або матеріал попереднього уроку, домашнє завдання), а потім відповіді на запитання. Використовується для того, щоб оживити сухий, іноді нецікавий матеріал.

Для груп розробляються запитання, відповіді на які можна знайти в різню джерелах інформації. До них можуть належати:

-роздатковий матеріал;

-документи;

-підручники;

-довідкові видання;

-доступна інформація на комп'ютері;

-артефакти (пам'ятки матеріальної культури);

-прилади.

Учні об'єднуються в групи. Кожна група отримує запитання по темі уроку Визначається час на пошук та аналіз інформації. Наприкінці уроку заслуховуються повідомлення від кожної групи, які потім повторюються і, можливо, розширюються всім класом.

^ 5. «Коло ідей» (Раунд робін, кругова система). Метою «Кола ідей» є вирішення гострих суперечливих питань, створення списку ідей та залучення всіх учнів до обговорення поставленого питання. Технологія застосовується, коли всі групи мають виконувати одне і те саме завдання, яке складається з декількох питань (позицій), які групи представляють по черзі.Коли малі групи завершують виконувати завдання і готові подати інформацію, кожна з них по черзі озвучує лише один аспект проблеми, що обговорювалась. Продовжуючи по колу, вчитель запитує всі групи по черзі, поки не вичерпаються ідеї. Це дасть можливість кожній групі розповісти про результати своєї роботи, уникаючи ситуації, коли перша група, що виступає, подає всю інформацію. Як варіант можуть подаватись по колу результати не тільки групової, а й індивідуальної роботи. Цей метод є ефективним для вирішення проблемних питань. Для створення списку думок, точок зору можна попросити кожного учня по черзі запропонувати одну ідею усно або написати свою думку чи ідею на картці-індексі без імені. Вчитель збирає всі картки і складає список зазначених у них ідей на дошці або починає дискусію, користуючись інформацією з карток.

Коло ідей: метою технології є залучення всіх до обговорення проблеми. Порядок проведення:

- вчитель ставить дискусійне питання та пропонує обговорити його в малих групах;

-після того як вичерпався час на обговорення, кожна група представляє лише один аспектпроблеми, яку ви обговорювали;

-групи висловлюються по черзі, поки не буде вичерпано всі відповіді;

-під час обговорення теми на дошці складається список зазначених ідей;

-коли всі ідеї з вирішення проблеми висловлені, можна звернутись до розгляду проблеми в цілому і підбити підсумки роботи.

^ Магічні дрібнички:

Застосовуючи для записів результатів групової роботи великі листи паперу і маркери, пам'ятайте, що різні кольори є доречними в різних ситуаціях. Особливо це стосується червоного і чорного. Червоний - знак підвищеної уваги. Використовуйте його переважно для підкреслювання чи іншого виділення вже ним тоді, коли ви хотіли б ше більше підсилити увагу до написаного, або тоді, коли те, що ви пишете, є неприємним, небажаним, недобрим і його варто змінити.

Акваріум:

Ще один варіант кооперативного навчання, що є формою діяльності учнів у малих групах, ефективний для розвитку навичок спілкування в малій групі, вдосконалення вміння дискутувати та аргументувати свою думку. Може бути запропонований тільки за умови, що учні вже мають добрі навички групової роботи.

Як організувати роботу: Учитель об'єднує учнів у групи по 4-6 осіб і пропонує їм ознайомитися із завданням. Одна з груп сідає в центр класу (або на початку середнього ряду в класі, де стоять парти). Це необхідно для того, щоб відокремити діючу групу від слухачів певною відстанню.

Ця група отримує завдання для проведення групової дискусії, сформульоване приблизно так:

-прочитайте завдання вголос;

-обговоріть його в групі;

- за 3-5 хвилин дійдіть спільного рішення або підсумуйте дискусію.

Поки діюча група займає місце в центрі, вчитель знайомить решту класу з завданням і нагадує правила дискусії у малих групах. Групі пропонується вголос протягом 3-5 хвилин обговорити можливі варіанти розв'язання проблемної ситуації. Учні, що знаходяться у зовнішньому колі, слухають, не втручаючись у хід обговорення. По закінченні відведеного для дискусії часу група повертається на свої місця, а вчитель ставить до класу такі запитання:

- Чи погоджуєтесь ви з думкою групи?

- Чи була ця думка достатньо аргументованою, доведеною?

-Який з аргументів ви вважаєте найбільш переконливим?

На таку бесіду відводиться не більше 2-3 хв. Після цього місце в «Акваріумі» займає інша група й обговорює наступну ситуацію.Наприкінці вчитель повинен обговорити з учнями хід групової роботи, прокоментувати ступінь володіння навичками дискусії у малих групах і звернути увагу на необхідність та напрями подальшого вдосконалення таких навичок. У межах «акваріуму» можна підбити підсумки уроку або за браком часу обмежитись обговоренням роботи кожної групи.

^ Типи уроків з груповими формами роботи

Розглядаються такі типи уроків за посібником Полетило Є.А.:

Урок - семінар;

Урок - прес - конференція;

Урок - змагання;

Урок - обговорення;

Урок-гра "Що? Де? Коли?";

Урок міжпредметного узагальнення (або інтегрований урок);

Урок експериментального випробування (або урок - експериментальне дослідження);

Урок винахідництва (або урок фантазії);

Урок - аукціон;

Урок - залік (урок - узагальнений огляд знань);

Здвоєний урок (бінарний урок);

Урок конструювання.

Отже, групова навчальна діяльність сприяє формуванню соціальних і комунікативних компетентностей, підвищенню успішності учнів, вирішує багато виховних і розвивальних завдань. Зокрема, це успішне, швидке занурення дитини у навчальну діяльність, формування самооцінки та саморегуляції, уміння пристосовуватися до темпу роботи групи, формування в школярів позитивного ставлення до навчання, підготовка учнів до спілкування. На думку Ж. Феррі, робота в малій групі відкриває широке "поле" вільної діяльності, тобто активності, зорієнтованої на інтереси учня в межах навчальної програми. Обмін думками із змісту уроку являє собою тренування логічного мислення в дитини і не має аналогів в інших ситуаціяхСхожі:

Весел івська районна різнопрофільна гімназія Групові форми організації навчально – пізнавальної діяльності учнів як засіб інтерактивного навчання та формування соціальних І комунікативних компетентностей учнів Підготувала вчитель англійської мови: Дмитровська Тетяна Анатоліївна Веселе 2010 iconАнкета екооб’єднання районної різнопрофільної гімназії смт Веселе...
Керівник: вчитель біології, вища кваліфікаційна категорія, вчитель-методист Перекрест Марія Онуфріївна, командир – Білоус Антон (Веселівська...
Весел івська районна різнопрофільна гімназія Групові форми організації навчально – пізнавальної діяльності учнів як засіб інтерактивного навчання та формування соціальних І комунікативних компетентностей учнів Підготувала вчитель англійської мови: Дмитровська Тетяна Анатоліївна Веселе 2010 iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Веселівська...
Мета: здійснити мандрівку сторінками казок, узагальнити І закріпити знання про казки, пригадати героїв, розвивати логічне мислення,...
Весел івська районна різнопрофільна гімназія Групові форми організації навчально – пізнавальної діяльності учнів як засіб інтерактивного навчання та формування соціальних І комунікативних компетентностей учнів Підготувала вчитель англійської мови: Дмитровська Тетяна Анатоліївна Веселе 2010 icon«формування самостійної пізнавальної діяльності учнів та студентів...
Психолого-педагогічні аспекти організації самостійної пізнавальної діяльності учнів та студентів
Весел івська районна різнопрофільна гімназія Групові форми організації навчально – пізнавальної діяльності учнів як засіб інтерактивного навчання та формування соціальних І комунікативних компетентностей учнів Підготувала вчитель англійської мови: Дмитровська Тетяна Анатоліївна Веселе 2010 iconІнтерактивні методи роботи як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів
В 2009-2010 н р. Мо вчителів природничого циклу Шепетівської сзош №2 І –ііі ст працювали над проблемою: Шляхи модернізації навчально-виховного...
Весел івська районна різнопрофільна гімназія Групові форми організації навчально – пізнавальної діяльності учнів як засіб інтерактивного навчання та формування соціальних І комунікативних компетентностей учнів Підготувала вчитель англійської мови: Дмитровська Тетяна Анатоліївна Веселе 2010 iconУрок розробила вчитель математики Красноармійського нвк пономаренко О. О
Мета: Активізування пізнавальної діяльності учнів, формування вміння міркувати, аналізувати І робити висновки, розвивати творчі здібності...
Весел івська районна різнопрофільна гімназія Групові форми організації навчально – пізнавальної діяльності учнів як засіб інтерактивного навчання та формування соціальних І комунікативних компетентностей учнів Підготувала вчитель англійської мови: Дмитровська Тетяна Анатоліївна Веселе 2010 iconВідділ української мови та літератури Інтернет-консультація
Систематична навчально-тренувальна робота обов’язково матиме позитивний результат, якщо педагоги формують глибоку мотивацію до пізнавальної...
Весел івська районна різнопрофільна гімназія Групові форми організації навчально – пізнавальної діяльності учнів як засіб інтерактивного навчання та формування соціальних І комунікативних компетентностей учнів Підготувала вчитель англійської мови: Дмитровська Тетяна Анатоліївна Веселе 2010 iconАналіз роботи кафедри іноземних мов за 2009-2010 н рік
На кафедрі працює 6 вчителів іноземної мови. Із них 5 вчителів мають вищу категорію. Федорченко Є. П. – вчитель-методист, Дмитровська...
Весел івська районна різнопрофільна гімназія Групові форми організації навчально – пізнавальної діяльності учнів як засіб інтерактивного навчання та формування соціальних І комунікативних компетентностей учнів Підготувала вчитель англійської мови: Дмитровська Тетяна Анатоліївна Веселе 2010 iconПроект за методикою intel «шкільна соціальна реклама»
Автор: вчитель англійської мови ІІ категорії Н. М. Савченко, вчитель англійської мови Н. П. Маруніна, нвк№16, м. Мелітополь
Весел івська районна різнопрофільна гімназія Групові форми організації навчально – пізнавальної діяльності учнів як засіб інтерактивного навчання та формування соціальних І комунікативних компетентностей учнів Підготувала вчитель англійської мови: Дмитровська Тетяна Анатоліївна Веселе 2010 iconМетодика І практика форми та методи інтерактивного навчання
За визначенням О. Я. Савченко, "форма ор­ганізації навчання" означає певну взаємодію вчителя та учнів, що регулюється встановленим...
Весел івська районна різнопрофільна гімназія Групові форми організації навчально – пізнавальної діяльності учнів як засіб інтерактивного навчання та формування соціальних І комунікативних компетентностей учнів Підготувала вчитель англійської мови: Дмитровська Тетяна Анатоліївна Веселе 2010 iconЗагальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти
Поступальне вдосконалення загальної середньої освіти спрямоване на переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка