Не можуть позитивно впливати на загальний стан роботи з охорони праці. Тільки
Скачати 98.02 Kb.
НазваНе можуть позитивно впливати на загальний стан роботи з охорони праці. Тільки
Дата конвертації14.04.2013
Розмір98.02 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Відповідальність за загальний стан роботи з охорони праці покладається на директора навчального закладу. Однак окремі директори навчальних за­кладів систематичну роботу з охорони праці підміняють короткочасними кампаніями після аварій і нещасних випадків. Зрозуміло, що такі кампанії не можуть позитивно впливати на загальний стан роботи з охорони праці.

Тільки систематична робота директора навчального закладу в цій сфері може організувати здорові і безпечні умови праці та навчання.

Основні напрямки адміністративного контролю стану роботи з охоро­ни праці рекомендовані директору навчального закладу.

^ ОБОВ'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Директор навчального закладу забезпечує:

—постійний контроль за своєчасним навчанням педагогічних праців­ників навчального закладу з охорони праці на короткочасних курсах і семі­нарах на базі методкабінету управління освіти. Навчання й перевірка знань педагогічних працівників здійснюються відповідно до інструкцій та листа Міністерства освіти України «Про вивчення правил охорони праці праців­никами народної освіти». Повторна перепідготовка і перевірка знань здійснюються кожних 3 роки відповідно до категорій працівників. У на­вчальному закладі повинні бути графік такого навчання і контроль за його виконанням;

— контроль за організацією і періодичним проведенням занять з охо­рони праці з усіма категоріями працівників навчального закладу й учня­ми, атакож за станом підготовки педагогічних працівників із цих питань;

—систематичний контроль за проведенням інструктажів з працівни­ками й учнями на уроках (фізики, хімії, біології, трудового навчання, інфор­матики та обчислювальної техніки, фізкультури, ДПЮ), під час організації суспільне корисної праці і масових позакласнпх заходів. Такі інструктажі проводять завідувачі навчальних кабінегів і майстерень, учителі, класні ке­рівники тощо. Контролю підлягає також і реєстрація цих інструктажів у відповідних журналах;

— контроль за проведенням інструктажу з техніки безпеки з працівни­ками навчального закладу в разі проведення різного типу робіт і реєстрації цих інструктажів у відповідному журналі;

— контроль за розробкою і правильним оформленням інструкцій з техніки безпеки для кабінетів, майстерень, кожного типу обладнання і виду робіт. Такі інструкції повинні бути у всіх кабінетах, на всіх робочих місцях. Вони всі затверджуються директором навчального закладу і погод­жуються з профкомом;

— перевірку наявності і якісного стану спецодягу й індивідуальних засобів захисту у відповідних категорій працівників навчального закладу та учнів під час трудового навчання, організації суспільне корисної праці. Під час забезпечення працівників спецодягом слід керуватися «Галузевими нормами видачі спец­одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту»;

— організацію і контроль за роботою приймальної комісії для оформ­лення актів-дозволів на використання нових навчальних кабінетів, лабора­торій, майстерень. У разі відсутності цього дозволу використання приміщен­ня та обладнання забороняється;

— контроль за своєчасним проведенням диспансеризації працівників навчального закладу;

— контроль за ходом виконання заходів відповідно до Закону України «Про охорону праці»;

— стан роботи з охорони праці і врахування результатів під час підбит­тя підсумків — це один із найважливіших показників в оцінюванні праців­ників взагалі.

^ ОБОВ'ЯЗКИ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ Заступник директора з НВР забезпечує:

—виконання постанов, розпоряджень і наказів МОН України і проф­спілкових органів з питань охорони праці;

— створення здорових і безпечних умов праці і навчання;

— безпечний стан робочих місць, пристосувань та інструментів;

—санітарний стан приміщень;

— систематичне проведення у встановлені терміни повторного інструк­тажу з техніки безпеки із реєстрацією в журналі;

— щорічну розробку заходів з охорони праці;

— своєчасне розслідування та облік нещасних випадків, пов'язаних із позакласною роботою, вжиття заходів щодо усунення причин виникнен­ня нещасного випадку;

— перевірку знань і використання учнями правил та інструкцій з охо­рони праці під час проведення позакласної роботи;

— оперативний контроль за станом охорони праці в навчальному закладі.

^ ОБОВ'ЯЗКИ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА З АДМІНІСТРАТНВНО-ГОСНОДАРСЬКОЇ ЧАСТИНИ Заступник директора з АГЧ забезпечує:

—виконання постанов, розпоряджень і наказів МОН України й проф­спілкових організацій з питань охорони праці та суворе дотримання пра­вил і норм техніки безпеки в приміщеннях;

— експлуатацію та утримання території, будівель і училищних (шкільних) споруд відповідно до вимог техніки безпеки і виробничої санітарії;

—безпечний рух людей і транспорту на території закладу;

— проведення періодичних аналізів повітряного середовища в усіх при­міщеннях на вміст пороху, газу і парів шкідливих речовин;

— регулярне проведення дезинфекції згідно з діючими правилами;

—щорічну перевірку заземлення електроустановок, ізоляції електро­проводки, електрообладнання згідно з діючими правилами експлуатації електроустановки;

—поточне і перспективне планування заходів з охорони праці;

— видачу спецодягу, спецвзуття, індивідуальних захисних засобів згідно зі встановленими нормами;

— правильний облік, зберігання білизни, ремонт і знешкоджування спецодягу, спецвзуття та індивідуальних засобів захисту;

—проведення обов'язкових первинних і періодичних інструктажів мо­лодшого обслуговуючого персоналу та інших працівників;

— облік і звіти про витрачання коштів, асигнованих на поліпшення охо­рони праці;

—розслідування і складання актів та звітів про нещасні випадки, пов'я­зані з виробничо-господарською діяльністю училища, школи.

^ ОБОВ'ЯЗКИ ЗАВІДУВАЧА МАЙСТЕРНІ

Завідувач майстерні забезпечує:

— виконання постанов, розпоряджень і наказів МОН України й проф­спілкових організацій з питань охорони праці;

—створення здорових і безпечних умов праці й навчання, а також кон­троль за виконанням правил і норм охорони праці;

—безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, належний стан приміщень;

—складання інструкцій ТБ, виробничої санітарії і протипожежної без­пеки та здійснення нагляду за їх виконанням;

—проведення інструктажу на робочому місці з учнями й оформлення його в журналі обліку інструктажів;

— безпечне зберігання і транспортування обладнання й матеріалів, а також безпечне застосування пальних і вибухових матеріалів;

— щорічну розробку заходів з охорони праці для включення їхдо пер­спективних планів і угод з охорони праці та їхнє виконання;

— своєчасне розслідування та облік нещасних випадків, пов'язаних із виробництвом, і вжиття заходів для усунення їхніх причин;

— проведення у визначені терміни аналізів повітря, навколишнього середовища на вміст газів, парів шкідливих речовин і пороху;

— перевірку знань і виконання працівниками й учнями правил та ін­струкцій з ТБ;

— проводить у визначені терміни контроль стану охорони праці з обго­воренням результатів на виробничій нараді.

^ ОБОВ'ЯЗКИ ВИКЛАДАЧА І ЗАВІДУВАЧА КАБІНЕТУ ФІЗИКИ

Викладачі і завідувачі кабінетів відповідають за організацію і проведен­ня занять з фізики і забезпечують:

— виконання постанов, розпоряджень і наказів МОН України і проф­спілкових органів з питань охорони праці;

— виконання постанов, створення всіх необхідних умов для забезпе­чення безпечних умов навчання, проведення лабораторних занять та інших робіт тільки за наявності відповідного обладнання, яке вимагається прави­лами і нормами охорони праці;

—безпечний стан учнівських робочих місць, приладів і інструментів, належний санітарний стан приміщень;

— введення в експлуатацію заново створених, а також реконструйова­них кабінетів з дозволу приймальної комісії;

—систематичне проведення первинного і періодичного інструктажів з лаборантами й учнями;

— щорі ч ну розробку заходів з охорони праці для включення їх до планів і угод з охорони праці;

— перевірку знань, а також виконання лаборантами і учнями правил та інструкцій з техніки безпеки;

— проведення у встановлені терміни оперативного контролю за ста­ном охорони праці і техніки безпеки в кабінетах.

^ ОБОВ'ЯЗКИ ВИКЛАДАЧА І ЗАВІДУВАЧА КАБІНЕТУ ХІМІЇ

Викладачі, завідувачі кабінетів відповідають за організацію та проведен­ня в кабінеті лабораторних занять і робіт відповідно до вимог охорони праці і забезпечують:

— виконання постанов, розпоряджень і наказів МОН України та проф­спілкових організацій з питань охорони праці;

—дотримання правил ТБ на уроках і під час позакласних заходів з хімії;

— проведення лабораторних занять і практичних робіт за наявності відповідного обладнання та інших умов, яких вимагають правила і норми техніки безпеки;

—безпечний стан робочих місць, приладів, інструментів, нормальний санітарний стан приміщень;

—складання і щорічний перегляд інструкцій з техніки безпеки, вироб-

ничої санітарії, протипожежної безпеки і здійснення нагляду за їх виконан­ням;

—систематичне проведення первинного і періодичного інструктажу з лаборантами й учнями та відповідне їх оформлення в журналі;

— перевірку знань, а також виконання лаборантами й учнями правил та інструкцій зтехніки безпеки.

^ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ ВЧИТЕЛЯ ТА ЗАВІДУВАЧА КАБІНЕТУ

(української мови та літератури, російської мови, -зарубіжної літератури, математики, англійської мови, українознавства, історії,

географії, музики, обслуговуючої праці, початкових класів) Відповідають за організацію і проведення занять відповідно до вимог охорони праці.

Вони забезпечують:

— виконання постанов, наказів і розпоряджень з охорони праці;

—створення безпечних у мов навчання і виховання для учнів, здійснен­ня контролю за виконанням установчих положень за нормами і правилами з техніки безпеки і виробничої санітарії;

— проведення занять та інших робіт тільки за наявності відповідного обладнання та інших умов, які вимагаються нормами з техніки безпеки і виробничої санітарії;

—розміщення стендів, ТЗН, наочності і приладів відповідно до норм техніки безпеки і протипожежної безпеки;

— безпечний стан робочих місць учнів і вчителів;

— нормальний санітарний стан, норми освітлення, провітрювання, теп­ла, вологого прибирання тощо;

—систематичне проведення інструктажу зтехніки безпеки з учнями;

— щорічну розробку заходів з охорони праці;

—своєчасне і негайне повідомлення адміністрації школи про нещас­ний випадок, розслідування та облік нещасних випадків, пов'язаних із ро­ботою у кабінеті чи під час проведення виховних заходів;

—перевірку знань учнів і виконання ними норм і правил із техніки безпеки;

—здійснення громадсько-адміністративного контролю за додержан­ням норм охорони праці.

^ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ ВЧИТЕЛЯ, КЛАСНОГО КЕРІВНИКА, ВИХОВАТЕЛЯ

1. Відповідає за безпеку проведення навчально-виховного процесу, проводить інструктажі з учнями з охорони праці під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією в журналі обліку навчальних занять.

2. Несе особисту відповідальність за збереження життя і здоров'я учнів підчас навчально-виховного процесу.

Повідомляє керівника школи про нещасний випадок, що трапився. Організовує надання першої допомоги потерпілому.

3. Інструктує учнів і вихованців під час проведення позакласних і по­зашкільних заходів з реєстрацією у спеціальному журналі.

4. Проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед учнів.

^ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ 1 ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Відповідає за організацію і проведення занять та робіт відповідно до норм і вимог охорони праці під час роботи з комп'ютерною технікою. Він забезпечує:

— виконання постанов, розпоряджень і наказів вищих органів із питань охорони праці у кабінеті інформатики;

— створює безпечні і нешкідливі умови для оволодіння учнями ком­п'ютерною грамотою;

—контролює додержання учнями правил і норм техніки безпеки, про­типожежної безпеки, виробничої санітарії;

—проведення практичних занять, роботи учнів із комп'ютерам й тільки після проведення відповідної теоретичної підготовки та відповідного інструктажу учнів;

— розміщення установок, стендів, комп'ютерів, учнівських столів відпо­відно до вимог техніки безпеки;

— нормальний санітарний стан кабінету інформатики;

— безпечний стан робочих місць учнів;

— введення в експлуатацію новостворених кабінетів, нових комп'ю­терів відповідно до вимог;

—складання і щорічний перегляд інструкцій з техніки безпеки, вироб­ничої санітарії та протипожежної безпеки і здійснення контролю за їх вико­нанням;

— систематичне проведення первинного, повторного й інших видів інструктажу з лаборантом та учнями і відповідне їх оформлення;

— своєчасне і негайне повідомлення адміністрації школи про нещас­ний випадок, розслідування та облік нещасних випадків, пов'язаних із ро­ботою в кабінеті;

— перевірку знань учнів із правил техніки безпеки;

—ретельну перевірку підготовлених дослідів і практичних робіт;

—здійснення адміністративно-господарського і громадського контро­лю за охороною праці.

Схожі:

Не можуть позитивно впливати на загальний стан роботи з охорони праці. Тільки iconЗаслухати на колегії відділу освіти відповідальних осіб за організацію...
З метою створення безпечних умов навчально-виховного процесу, запобігання травматизму серед учасників навчально-виховного процесу,...
Не можуть позитивно впливати на загальний стан роботи з охорони праці. Тільки icon"Макроекономіка (укр.)"
Працівники, які є тимчасово безробітними І тому не можуть впливати на переговори про оплату праці
Не можуть позитивно впливати на загальний стан роботи з охорони праці. Тільки iconЗ охорони праці під час роботи в кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційних...
До роботи на пк допускаються учні, які пройшли первинний інструктаж з охорони праці (безпеки життєдіяльності)
Не можуть позитивно впливати на загальний стан роботи з охорони праці. Тільки iconПлан заходів з підготовки та проведення в дошкільних та загальноосвітніх...
Перевірити стан техніки безпеки та охорони праці в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах
Не можуть позитивно впливати на загальний стан роботи з охорони праці. Тільки iconСучасний стан охорони праці в україні
В матеріалах, поданих Верховній Раді України до парламентських слухання (листопад, 2010), у проекті Стратегії поліпшення стану охорони...
Не можуть позитивно впливати на загальний стан роботи з охорони праці. Тільки iconІнструкція з охорони праці для заступника директора з навчально-виховної роботи
Організовує роботу з дотримання в навчальному процесі норм І правил охорони праці
Не можуть позитивно впливати на загальний стан роботи з охорони праці. Тільки iconІнструкція з охорони праці під час роботи в кабінеті інформатики
До роботи в кабінеті інформатики допускаються учні, які пройшли інструктаж з охорони праці, медичний огляд І що не мають протипоказань...
Не можуть позитивно впливати на загальний стан роботи з охорони праці. Тільки iconТема Організація позалікарняної терапевтичної допомоги при найпоширеніших...
Сім’я може позитивно І негативно впливати на фізічне та психічне здоров’я кожного з її членів. Вкажіть та поясніть основні функції...
Не можуть позитивно впливати на загальний стан роботи з охорони праці. Тільки iconРеферат з охорони праці на тему : Державне керування охороною праці...
Державний комітет з нагляду за охороною праці Міністерства праці І соціальної політики України
Не можуть позитивно впливати на загальний стан роботи з охорони праці. Тільки iconМетодичні рекомендації щодо організації роботи служби охорони праці в навчальних закладах освіти
Безпечних умов навчання І праці, запобігання виробничого І шляхово-транспортного травматизму, дотримання норм І правил промсанітарії...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка