Контекстний розвиток інформаційної компетентності педагогів професійної школи в інноваційному освітньому середовищі
Скачати 202.03 Kb.
НазваКонтекстний розвиток інформаційної компетентності педагогів професійної школи в інноваційному освітньому середовищі
Дата конвертації05.03.2013
Розмір202.03 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
УДК 377.36

Загорний М.П., Сілаєва І.Є.

Інститут післядипломної освіти

інженерно-педагогічних працівників

Університету менеджменту освіти
КОНТЕКСТНИЙ РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ШКОЛИ В ІННОВАЦІЙНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Анотація. Автори повідомляють про технологію контекстного розвитку інформаційної компетентності педагогічних працівників системи професійно-технічної освіти, яка може використовуватись у освітніх середовищах широкого спектру закладів післядипломної педагогічної освіти.

Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, професійна компетентність педагога, інформаційна компетентність педагога.
Вступ. Постановка проблеми. Проблема інновацій набула особливої актуальності у ХХІ столітті, коли людство втупило в інноваційний за своєю сутністю тип прогресу. Названий процес характеризується небаченою раніше динамікою змін, трансформацій у різних сферах життя і діяльності людини та суспільства. Інноваційне мислення й інноваційна діяльність набули надзвичайного значення для всіх галузей людської діяльності, а особливодля освіти і педагогіки. Бо в першу чергу саме освіта починає підготовку людини з інноваційним типом мислення, культури і власне здатністю до інноваційної діяльності. Не маючи вищеназваних якостей, ні людина не буде конкурентоспроможною, ні країна не буде успішною в сучасних умовах розвитку. Інноваціїце та суспільно необхідна творча діяльність, без якої вже не можуть ефективно відбуватися жодні суспільні процеси, в тому числіі освітні [1].

Основною метою інноваційних трансформацій освітніх систем є ревізія і модернізація основних вимог до професійної діяльності для забезпечення якості, продуктивності, конкурентоспроможності та безпеки усіх освітніх процесів. При цьому слід враховувати, що кваліметрія (вимірювання якості) сформованості компетентностей усіх суб'єктів будь-якого освітнього процесу має базуватись не стільки на вимірюванні обсягу знань, яким вони оперують, скільки на оцінці їх можливостей застосувати знання, вміння і навички на практиці [7].

Одним з перспективних напрямів модернізації освіти (і післядипломної педагогічної освіти педагогічних працівників навчальних закладів професійно-технічної освіти зокрема) є її інформатизація. При цьому слід розуміти, що інформатизація освіти — це не тільки технічне завдання, пов'язане з сучасним оснащенням навчальних закладів, підключенням до Інтернету, введенням спеціальних дисциплін тощо. Інформатизацію, насамперед, необхідно пов'язувати безпосередньо з оновленням змісту, методів і організаційних форм навчання, досягненням нових освітніх результатів, модернізацією всіх сторін життя закладу освіти [2].

Метою даної роботи є висвітлення шляхів впровадження авторської інноваційної освітньої технології — технології контекстного розвитку інформаційної компетентності — у процес курсового підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.

^ Виклад основного матеріалу. У сучасних наукових розробках інформатизація освіти розглядається як цілеспрямовано організований процес забезпечення освітньої сфери методологією, технологією та практикою створення і оптимального використання науково-педагогічних, навчально-методичних, програмно-технологічних розробок, орієнтованих на реалізацію можливостей інформаційних та комунікаційних технологій, які застосовуються у комфортних та таких, які сприяють збереженню здоров'я, умовах. Цей процес інтелектуалізації діяльності того, хто навчає, і того, хто навчається, розвивається на основі реалізації дидактичних можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, він підтримує інтеграційні тенденції пізнання закономірностей різних предметних галузей (технологічної, соціальної, екологічної, інформаційної тощо) та довкілля, сполучаючи їх з перевагами індивідуалізації процесу та диференціації змісту навчання, забезпечуючи тим самим синергетизм педагогічного впливупотужний поштовх до спонтанної позитивної самоорганізації усіх суб'єктів даного процесу [6].

В інформаційному суспільстві докорінно змінилися вимоги до середовищ освіти взагалі і післядипломної педагогічної освіти зокрема. Основною інноваційною вимогою є необхідність надання слухачам курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійної школи можливості вибору індивідуальної освітньої траєкторії.

При цьому слід враховувати, що, на відміну від системи вищої освіти, основною метою якої є формування професійної компетентності тих, хто навчається, стратегічним завданням системи підвищення кваліфікації є розвиток раніше вже сформованої професійної компетентності.

Дійсно, деякі дослідники [3] вважають, що змістовне структурування навчальних програм має здійснюватись, виходячи з того, що розвиток кожної відносно автономної підмножини елементів професійної компетентності (компетентнісний модуль) має забезпечувати відповідний навчальний модуль. Прихильники даної думки переконують, що підхід, у якому в рамках одного навчального модуля розвивається декілька відносно автономних підмножин елементів професійної компетентності, є не повністю обґрунтованим, оскільки не забезпечує належної гнучкості програми підвищення кваліфікації; не враховує випадків, коли у того, хто навчається, вже добре розвинено деякі елементи професійної компетентності або йому необхідні лише деякі компетентнісні модулі з числа вказаних у якості результатів опанування навчального модуля. При такому підході той, хто навчається, освоюючи навчальний модуль, може набувати та розвивати поряд з необхідними компетентнісними модулями і такі, які вже у нього розвинуті чи не є для нього актуальними. Тому вищеназваним авторам представляється більш правильним підхід, коли навчальний модуль розвиває лише одну певну відносно автономну підмножину елементів професійної компетентності, що дає, на їх думку, можливість тому, хто навчається, гнучко будувати індивідуальну освітню траєкторію, розвиваючи будь-який набір компетентнісних модулів за рахунок опанування необхідної кількості навчальних модулів. В такій концепції кількість навчальних модулів дорівнює кількості відносно автономних підмножин елементів професійної компетентності (компетентнісних модулів), встановлених у якості вимагаємих результатів післядипломної педагогічної освіти.

Проте, для вирішення проблеми розвитку інформаційної компетентності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів у системі підвищення кваліфікації описаний вище підхід, незважаючи на притаманну йому логічну стрункість, не має бути догмою. Справа у тому, що існують знання, уміння і здатності, які безпосередньо (апікально) формують певну підмножину компетентностей особистості, і знання, уміння та здатності, які формують цю ж підмножину опосередковано (імпліцитно). До останніх відносяться знання, уміння і здатності, які є загальними для декількох чи всіх відносно автономних підмножин професійної компетентності. Повні сукупності таких елементів утворюють особливі (ключові) компетентності, перетин яких з будь-якою відносно автономною спеціальною підмножиною елементів професійної компетентності не є порожнім. Інформаційна компетентнтність є однією із ключових: інформаційна складова є присутньої у методичній, спеціальній, комунікативній, психологічній і всіх інших компетентностях педагога професійної школи. Тому слід констатувати:

  • по-перше, оскільки інформаційна компетентність є ключовою, розвиненість її елементів на належному рівні є необхідною для ефективного розвитку всіх інших компетентностей педагога в системі підвищення кваліфікації при опанування всіх спеціальних навчальних модулів (курсів);

  • по-друге, з тієї самої причини, розвиток інформаційної компетентності може і має відбуватись не лише під час опанування слухачем курсів підвищення кваліфікації окремим ІКТ-спрямованим спецкурсом, а і впродовж вивчення всіх інших навчальних модулів (загальних і спеціальних навчальних курсів).

Описані вище концепції є фундаментальними засадами тої інноваційної освітньої технології, яку розвивають автори даної роботи — технології контекстного розвитку інформаційної компетентності педагогів професійно-технічних навчальних закладів у системі підвищення кваліфікації.

Актуальність даного напряму післядипломної педагогічної освіти посилюється ще й тим, що особливості сучасного етапу розвитку науково-технічного прогресу в ІКТ-сфері проявилися у суттєвому удосконаленні функціонально-технологічних характеристик інформаційно-комунікаційних мереж. Ці характеристики еволюційно змінюються, поступово поліпшуючи свої користувацькі інформаційно-комунікаційні та операційно-процесуальні властивості, зберігаючи при цьому зворотню сумісність кожної наступної реалізації: від виключного транспортування інформаційних об'єктів — на першому, початковому етапі, до контентно наповнених інформаційних систем — на другому, сервісних систем — на третьому, і, нарешті, адаптивних — на сучасному четвертому [4].

Використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій дозволяє досягти якісно нових результатів навчальної діяльності, забезпечити для кожного слухача курсів підвищення кваліфікації формування його власної освітньої траєкторії, застосовуючи адекватні технологічні варіанти навчання.

З’являються нові педагогічні можливості для індивідуалізації і диференціації навчального процесу, його гнучкої адаптації до індивідуальних особливостей тих, хто навчається. Тим самим створюються додаткові умови для подальшого вдосконалення навчального процесу на базі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, підвищення його якості.

Таке вдосконалення передбачає застосування у процесі підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів прогресивних електронних освітніх ресурсів, поліпшення навчальних комунікацій та мультимедійних характеристик засобів навчання, розширення простору інноваційної педагогічної діяльності. Водночас використання ІКТ впливає на зміст, методи та організаційні форми навчання та управління навчально-пізнавальною діяльністю, призводить до змін у діяльності всіх учасників дидактичного процесу.

Технологія контекстного розвитку інформаційної компетентності є повністю узгодженою з основними принципами підвищення кваліфікації майстрів та викладачів ПТНЗ в умовах інформаційного суспільства [5]: нерозривністю навчання з підвищення кваліфікації і методичної підтримки педагога; орієнтацією післядипломної педагогічної освіти на вирішення конкретних освітніх задач; модульністю навчання; неперервністю навчання; спрямованість навчання на обмін передовим педагогічним досвідом, на формування здатності участі педагога у діяльності фахових спільнот (в тому числі мережевих, електронних). Органічною підсистемою засобів навчання у даному випадку є засоби електронного дистанційного навчання, що базуються на принципах відкритої освіти.

Суттєвою ознакою технології контекстного розвитку інформаційної компетентності педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів є фактичне виникнення у ході курсів підвищення кваліфікації якісно нового інтегрального освітнього утворення - інформаційного навчального середовища. Згідно з [8], інформаційне навчальне середовище — це системно організована навчальним закладом сукупність організаційно-педагогічних, дидактико-психологічних, комунікаційних та програмних заходів і засобів цілеспрямованого, культурного, духовного і соціального розвитку особистості.

З метою створення інформаційного освітнього середовища для всебічного розвитку інформаційної складової професійної компетентності педагогів системи професійно-технічної освіти (ПТО), для розвитку вмінь постійно й безпосередньо взаємодіяти із комп'ютерною технікою у процесі підвищення кваліфікації у курсовий період в інституті післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти (ІПО ІПП УМО) за ініціативи і активної участі авторів даної роботи широко впроваджуються ІКТ, які супроводжують весь процес курсового розвитку професійно-педагогічної компетентності слухачів.

Комп'ютерна мережа ІПО ІПП УМО складається з локальних підмереж кафедр, відділів, електронної бібліотеки, має швидкісний канал клієнтського підключення (без постійного IP) до глобальної мережі Інтернет. Цим забезпечується ефективний доступ слухачів до локальних інформаційних ресурсів, доступ до ресурсів мережі Інтернет та її популярних підсистем, можливість дистанційного спілкування слухачів курсів підвищення кваліфікації з викладачами кафедр з метою отримання консультаційної допомоги, отримання актуальної інформації щодо новітніх виробничих технологій різних галузей виробництва, інноваційних освітніх та власне інформаційно-комунікаційних технологій. ІПО ІПП УМО має також швидкісний канал серверного підключення (з постійним IP і зареєстрованим доменним ім’ям www.ipo.dn.ua) до глобальної мережі Інтернет, що дає змогу підтримувати власний повноцінний Веб-сервер.

Така система інформаційних комунікацій забезпечує можливість організовувати навчальну діяльність слухачів курсів підвищення кваліфікації у різних формах: фронтально-груповій (лекції, семінари), індивідуальній (керована самостійна робота), у малих групах професійної спрямованості (семінари, практичні заняття, тематичні дискусії, тренінги, ділові ігри тощо).

У процесі курсового розвитку професійно-педагогічної компетентності слухачів реалізуються такі дидактичні можливості інформаційно-комунікаційних технологій, як індивідуалізація процесуальних компонентів навчального процесу; диференціація змісту навчання відповідно до фахової спеціалізації слухача; забезпечення високого ступеня наочності у процесі викладання; забезпечення широкої ресурсної бази освітнього середовища; забезпечення зворотного зв'язку в процесі навчання.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчальних закладів системи ПТО реалізується за очною, очно-дистанційною та заочною формами навчання. Поряд із загальним для всіх них, кожна форма навчання має специфічне інформаційно-комунікаційне забезпечення.

Для слухачів, які підвищують кваліфікацію за очною формою, розроблено науково-методичні комплекси, які забезпечують можливість реалізації групової та індивідуальної навчальної діяльності.

Проводиться експеримент з дослідження ефективності використання робочих зошитів (зокрема електронних) у процесі вивчення навчальних модулів «Методика професійно-теоретичної підготовки фахівців за галузевою спрямованістю» (складова інваріантного компоненту) та «Інтерактивні технології навчання професії» (складова варіативного компоненту) при підвищенні кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ за очною формою навчання.

^ Заочна та очно-дистанційна форми підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи ПТО передбачають наявність збільшеної вагової частки індивідуальної керованої самостійної роботи слухачів, виконання завдань поточного контролю навчальних досягнень та написання підсумкової випускної роботи на індивідуально обрану слухачем тему. Обсяг самостійної роботи порівняно з очною формою навчання є більшим на 50%.

Науково-методичні комплекси, які розроблено для забезпечення підвищення кваліфікації педагогів системи ПТО за заочною та очно-дистанційною формами навчання, містять такі специфічні інформаційно-комунікаційні складові:

- комп'ютерну реалізацію тестів вхідного (вихідного) контролю навчальних досягнень слухачів;

- додатковий до занять різних видів (особливо – до самостійної роботи) інформаційний матеріал професійної спрямованості на електронних носіях у різних відповідних до вимог оптимальної якості сприйняття форматах;

- конспекти лекцій у текстових форматах інформаційного обміну та їх аналоги не суцільно текстової природи (мультимедійні аналоги);

- покажчики рекомендованих до використання під час самостійної роботи друкованих, електронних локальних та мережевих джерел інформації.

Специфічною особливістю підвищення кваліфікації педагогів системи ПТО за очно-дистанційною формою є використання мережевих інформаційно-комунікаційних технологій для підтримки дидактично необхідного спілкування учасників навчального процесу під час дистанційного (найдовшого) його етапу. Зокрема, широко використовуються технології, що базуються на можливостях глобальної мережі Інтернет:

- технології дистанційного навчання (так зване «електронне навчання», E-learning);

- електронна пошта (E-Mail);

- системи оперативного обміну стислими інформаційними повідомленнями (так званий Інтернет-пейджинг, наприклад ICQ);

- системи голосового зв'язку та відеозв'язку через Інтернет (наприклад Skype).

Основним засобом ІКТ-забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійної школи за очно-дистанційною формою навчання є спеціальний підрозділ офіційного Веб-сайту ІПО ІПП УМО, який розроблений і технічно підтримується за допомогою широко відомої у світовому освітньому Веб-просторі системи Moodle.

Організація курсів підвищення кваліфікації починається з індивідуальної реєстрації слухачів адміністраторами вищеназваної підсистеми, які об'єднують слухачів у групи згідно з навчальним планом. Слухачі починають навчання з проходження вхідного тестування з навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом. Результати тестування автоматично фіксуються системою й зберігаються для подальших аналізів та звітів. Уже на початку курсового періоду підвищення кваліфікації слухачі мають змогу ознайомитися з розкладом занять та графіком консультацій викладачів на весь термін навчання.

В описуваній системі для кожної категорії слухачів надано інваріантний та варіативний навчальний матеріал з усіх навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом підвищення кваліфікації. З кожної навчальної дисципліни розроблені і є доступними засобами Worldwide Web описані вище науково-методичні комплекси за наявності унікального псевдоніма (логіна) та індивідуального коду доступу (пароля), які слухач отримує під час реєстрації.

Для забезпечення дидактично напруженого двостороннього зв'язку під час самостійної роботи слухачів упродовж дистанційного етапу навчання за очно-дистанційною формою використовуються такі форми спілкування на відстані, як Веб-форум та Веб-чат, що технічно підтримуються за допомогою системи Moodle. Активно використовуються також електронна пошта і система Skype.

Окремим завданням дистанційного етапу є участь слухачів у ряді Інтернет-семінарів, для забезпечення проведення яких розроблено: перелік тем доповідей слухачів, покажчики актуальних Веб-джерел професійної спрямованості за фаховою спеціалізацією слухачів для підготовки доповідей. При проведенні Інтернет-семінарів використовуються системи Moodle та Skype, сумісне застосування яких дозволяє реалізувати режими телефонної конференції, відеоконференції, а також використовувати деякі інші нетрадиційні режими спілкування (наприклад, спільне використання екрану, можливе завдяки Skype).

Поточне керування написанням підсумкової випускної роботи слухачем курсів підвищення кваліфікації, який навчається за очно-дистанційною формою, здійснюється за допомогою Веб-чату, Інтернет-пейджингу, голосового зв'язку, відеозв’язку та електронної пошти.

Окремо слід зазначити, що система післядипломної педагогічної освіти педагогічних працівників включає два періоди розвитку їх професійної компетентності: курсовий та міжкурсовий. Вище було описано концептуальні підходи й приклад практичної реалізації технології контекстного розвитку інформаційної компетентності педагогічних працівників системи ПТО у курсовий період. Але комплекс заходів у вищеназваному аспекті не може обмежуватись рамками одного лише курсового періоду.

Перспективним напрямом інформаційно-комунікаційного забезпечення післядипломної педагогічної освіти педагогів професійної школи у міжкурсовий період є організація та підтримка для широкої аудиторії гнучких, базованих на можливостях Worldwide Web, освітньо-інформаційних середовищ. Так, кафедрою методики професійного навчання і новітніх технологій виробництва ІПО ІПП УМО за ініціативи і активної участі авторів даної роботи за допомогою системи Moodle організовано і підтримується постійно діючий міжнародний галузевий науково-методичний Веб-семінар «Інноваційні технології при підготовці електрогазозварників». Наявність такого семінару дозволяє:

- організовувати ефективний обмін педагогічним досвідом та ознайомлення з новітніми виробничими технологіями;

- встановлювати ефективні комунікаційні зв'язки між педагогами професійної школи, науковими співробітниками провідних інститутів та представниками виробництва;

- проводити оперативне консультування з боку професорсько-викладацького складу ІПО ІПП УМО завдяки ефективному зворотному зв'язку у режимі on-line.

Педагогічні працівники мають можливість застосовувати подану у матеріалах Веб-семінару науково-методичну інформацію для вдосконалення професійної діяльності і розвитку власної інформаційної компетентності у міжкурсовий період.

Висновки. Впровадження описаної технології контекстного розвитку інформаційної компетентності у навчальний процес курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи ПТО є важливим чинником ефективного розвитку всіх компонентів і складових їх професійної компетентності й опосередковано сприяє відповідному концепціям сучасної освітньої парадигми впровадженню освітньо актуальних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виробничий та навчально-виховний процеси професійно-технічних навчальних закладів.

Описана технологія контекстного розвитку інформаційної компетентності педагогічних працівників системи ПТО може використовуватись в освітніх середовищах широкого спектру закладів післядипломної педагогічної освіти.
Список використаних джерел


  1. В. Кремень. Проблеми професійної підготовки сучасного виробничого персоналу в педагогічній науці // П'яті міжнародні наукові читання, присвячені пам'яті академіка Сергія Яковича Батишева: матеріали V міжнарод. наук. конф.: у 2-х т. – Т. 1: Методологічні питання неперервної професійної освіти в умовах інформаційного суспільства / за ред. Н.Г.Ничкало, В.Д.Будака, М.Б.Яковлевої. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2011. – 384с.

  2. В. Олійник Модернізація післядипломної педагогічної освіти в умовах інформаційного суспільства // П'яті міжнародні наукові читання, присвячені пам'яті академіка Сергія Яковича Батишева: матеріали V міжнарод. наук. конф.: у 2-х т. – Т. 1: Методологічні питання неперервної професійної освіти в умовах інформаційного суспільства / за ред. Н.Г.Ничкало, В.Д.Будака, М.Б.Яковлевої. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2011. – 384с.

  3. А. Кива, Ю. Кирша. Организационно-содержательная структура программ профессионального обучения // П'яті міжнародні наукові читання, присвячені пам'яті академіка Сергія Яковича Батишева: матеріали V міжнарод. наук. конф.: у 2-х т. – Т. 1: Методологічні питання неперервної професійної освіти в умовах інформаційного суспільства / за ред. Н.Г.Ничкало, В.Д.Будака, М.Б.Яковлевої. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2011. – 384с.

  4. В. Биков. Інформатизація системи професійно-технічної освіти і сучасні підходи до підготовки кваліфікованих робітників для ІКТ-індустрії // П'яті міжнародні наукові читання, присвячені пам'яті академіка Сергія Яковича Батишева: матеріали V міжнарод. наук. конф.: у 2-х т. – Т. 1: Методологічні питання неперервної професійної освіти в умовах інформаційного суспільства / за ред. Н.Г.Ничкало, В.Д.Будака, М.Б.Яковлевої. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2011. – 384с.

  5. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: Монографія. - К.: Атіка, 2008 — 684 с.

  6. Роберт И.В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и технологический аспекты). 3-е издание. - М.: ИИО РАО, 2010. - 356 с.

  7. Плесенкова Н.Ю. Критерии оценки качества профессионального образования / Н.Ю.Плесенкова // Профессиональное образование. Столица. - 2010. - №3. - С. 21-22.

  8. В.Шевченко. Організаційно-педагогічні та дидактико-психологічні основи проектування інформаційного навчального середовища із застосуванням програмно-інструментального комплексу: Навчальний посібник. - Київ: Освіта України, 2010. - 256 с.


^ КОНТЕКСТНОЕ РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
Аннотация. Авторы сообщают о технологии контекстного развития информационной компетентности педагогических работников системы профессионально-технического образования, которая может использоваться в образовательных средах широкого спектра заведений последипломного педагогического образования.

^ Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, профессиональная компетентность педагога, информационная компетентность педагога.
^ THE CONTEXT DEVELOPING OF THE INFORMATION COMPETENCE OF THE VOCATIONAL SCHOOL PEDAGOGUES IN THE INNOVATIVE EDUCATIONAL SPACE
Announcement. The authors report about the technology of the context developing of the information competence ot the vocational school pedagogues, which is useful for wide spectrum of postgraduate pedagogues education institutions.

Keywords: competence, professional competence, pedagogues professional competence, pedagogues information competence.
^ Довідка про автора


Прізвище

Сілаєва

Ім’я

Ірина

По-батькові

Євгенівна

Місце роботи

Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України

Посада

Завідувач кафедри методики професійного навчання та новітніх технологій виробництва, доцент кафедри методики професійного навчання та новітніх технологій виробництва

Вчений ступінь, звання

Кандидат технічних наук, доцент

Контактні телефони, E-Mail

(062) 266 20 45

(050) 263 89 35

ipomethodica@mail.ru


^ Довідка про автора


Прізвище

Загорний

Ім’я

Максим

По-батькові

Петрович

Місце роботи

Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України

Посада

Старший викладач кафедри методики професійного навчання та новітніх технологій виробництва

Вчений ступінь, звання

немає

Контактні телефони, E-Mail

(062) 266 20 45

(050) 642 53 85

ipomethodica@mail.ru

DocSagMax@yandex.ru

Схожі:

Контекстний розвиток інформаційної компетентності педагогів професійної школи в інноваційному освітньому середовищі iconІ.Є. Сілаєва Інститут післядипломної ос­ві­ти інженерно-педагогічних...
Диференційована модель розвитку науково-методичної компетентності педагогів професійної школи
Контекстний розвиток інформаційної компетентності педагогів професійної школи в інноваційному освітньому середовищі iconМихайленко Т. П. в читель біологі ї Дзензелівської зош І-ІІІ ступенів...
Анотація. У статті розглядаються умови організації ефективної діяльності вчителя біології в інноваційному освітньому просторі, доцільність...
Контекстний розвиток інформаційної компетентності педагогів професійної школи в інноваційному освітньому середовищі iconРозвиток інформаційної компетентності педагогічних працівників птнз...

Контекстний розвиток інформаційної компетентності педагогів професійної школи в інноваційному освітньому середовищі iconТема: Розвиток професійної компетентності вчителів хімії в умовах безперервної освіти
Мета: Визначити шляхи розвитку професійної компетентності вчителів хімії в умовах безперервної освіти
Контекстний розвиток інформаційної компетентності педагогів професійної школи в інноваційному освітньому середовищі iconПсихолого-педагогічний семінар для педагогів
Мета: розвиток психологічної культури педагогів; усвідомлення своєї індивідуальності; формування значимості установок у житті; розвиток...
Контекстний розвиток інформаційної компетентності педагогів професійної школи в інноваційному освітньому середовищі iconПлан роботи на осінні канікули (з 24. 10. 11р по 29. 10. 11р.)
Педрада «Про формування та розвиток інформаційної компетентності учасників навчально-виховного процесу» 10. 00
Контекстний розвиток інформаційної компетентності педагогів професійної школи в інноваційному освітньому середовищі iconЗатверджую Голова Золотниківського мц н.Є. Коваль
«Розвиток професійної компетентності творчого педагога як умова компетентнісного підходу до сучасного освітнього прцесу»
Контекстний розвиток інформаційної компетентності педагогів професійної школи в інноваційному освітньому середовищі iconПлан проведення засідання школи управління
Мета: підвищити рівень професійної компетентності керівників навчальних закладів з
Контекстний розвиток інформаційної компетентності педагогів професійної школи в інноваційному освітньому середовищі iconАналіз функціональних обов язків педагогічних працівників птнз І...
Методичні аспекти організації підвищення кваліфікації педагогів професійної школи на підставі диференціойваного підходу
Контекстний розвиток інформаційної компетентності педагогів професійної школи в інноваційному освітньому середовищі iconКзо «Незабудинська сзш І-ІІІ ст.» Шкільна бібліотека
Тема, над якою працює бібліотекар: Розвиток інформаційної культури та культури читання з метою формування читацької компетентності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка