Вивчивши цю тему, ви дізнаєтеся
Скачати 194.34 Kb.
НазваВивчивши цю тему, ви дізнаєтеся
Дата конвертації05.03.2013
Розмір194.34 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > ДокументыВивчивши цю тему, ви дізнаєтеся про:

• істинні розчини, дисперсні системи та колоїдні розчини;

' компоненти істинного розчину та способи вираження їх вмісту в складі розчину;

 • розчинність як унікальну властивість води, завдяки якій в організмах відбуваються процеси життєдіяльності, воду застосовують на виробництві та в побуті;

 • поділ речовин за розчинністю у воді на розчинні, мало­розчинні та нерозчинні;

поділ розчинів на насичені й ненасичені;

фізико-хімічний зміст процесу розчинення;

- електролітичну дисоціацію — розпад речовин у водних роз­чинах чи розплавах на йони;

• особливості реакції обміну між розчинами електролітів та
умови їх перебігу.

^ Знання цієї теми збагатять вас такими вміннями:

 • розрізняти компоненти розчину, виявляти катіони й аніони у розчинах електролітів;

 • обчислювати масову частку і масу розчиненої речовини в розчині;

 • виготовляти розчини з певною масовою часткою розчине­ної речовини;

 • складати рівняння електролітичної дисоціації лугів, кислот, солей;

 • складати рівняння реакцій йонного обміну в повній та ско­роченій формах;

користуватися таблицею розчинності основ, кислот, солей у воді (за температури 20—25 °С) для прогнозування пе­ребігу хімічних реакцій;

• розв'язувати експериментальні задачі на визначення та
розпізнавання речовин у розчині.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ТЕМИ 1

(для виконання у робочих зошитах)

1. Виберіть твердження, що характеризує істинні розчини.

A. Однорідні суміші змінного складу, утворені з двох і більше компонентів.

Б. Гетерогенні системи, у яких частинки розчиненої речови­ни можна побачити у промені світла.

B. Розчини, у яких частинки розчиненої речовини не можна
побачити у промені світла.

Г. Суміш двох рідин, що не змішуються між собою.

2. Замість крапок вставте потрібні слова.

A. Розчинником прийнято називати компонент розчину,
який має ... масу.

Б. Розчиненою речовиною прийнято називати компонент розчину, який має ... масу.

B. Щоб обчислити масову частку речовини в розчині, слід
масу розчиненої речовини ... на масу ...
3. Укажіть, як зміниться масова частка розчиненої речо­вини у водному розчині, якщо:

A. До розчину додати води.

Б. До розчину додати розчиненої речовини.

B. Провести часткове випарювання розчину.

Г. У розчин, виготовлений з мідного купоросу, помістити додаткову кількість цього кристалогідрату.
4. Укажіть розчини, що проводять електричний струм.

A. Розчин кухонної солі.
Б. Розчин хлороводню у воді.

B. Розчин йоду в спирті.
Г. Розчин цукру у воді.


 1. За назвами запишіть формули сильних електролітів.

А. Силікатна кислота. В. Хлоридна кислота.

Б. Сульфатна кислота. Г. Сульфітна кислота. Запишіть рівняння їх електролітичної дисоціації.


 1. За назвами запишіть формули сильних електролітів.

А. Арґентум(І) хлорид. В. Магній хлорид.

Б. Арґентум(І) нітрат. Г. Барій сульфат.

Запишіть рівняння їх електролітичної дисоціації.
7. За назвами запишіть формули сильних електролітів.
А. Ферум(ІІІ) гідроксид. В. Калій гідроксид.

Б. Ферум(ІІ) гідроксид. Г. Барій гідроксид.

Запишіть рівняння їх електролітичної дисоціації.

8. Установіть відповідність між речовинами та їх здат­ністю проводити електричний струм, тобто належністю до електролітів чи неелектролітів.

А. Електроліти 1. Глюкоза.

2. Нітратна кислота.
Б. Неелектроліти 3. Рідкий азот.

4. Калій хлорид.
9. Укажіть, як змінюється розчинність більшості твердих речовин із підвищенням температури.

A. Збільшується.
Б. Зменшується.

B. Залишається без змін.

Г. Спочатку зменшується, а потім збільшується.
10. Укажіть, як змінюється розчинність газів зі знижен­ням температури.

A. Збільшується.
Б. Зменшується.

B. Залишається без змін.

Г. Спочатку зменшується, а потім збільшується.
11. Укажіть, як змінюється розчинність газів із підвищен­ням тиску.

A. Збільшується.
Б. Зменшується.

B. Залишається без змін.

Г. Спочатку зменшується, а потім збільшується.
12. Укажіть, взаємодію якої пари речовин характеризує
скорочене йонне рівняння Сu2+ + 2OН.

A. Купрум(ІІ) оксид і хлоридна кислота.
Б. Купрум(ІІ) хлорид і натрій гідроксид.

B. Мідь і нітратна кислота.

Г. Купрум(ІІ) хлорид і арґентум(І) нітрат.
13. Укажіть формулу електроліту, в результаті ди­соціації однієї формульної одиниці якого утворюється найбіль­ше йонів.

А. Калій гідроксид. В. Ферум(ІІІ) сульфат.

Б. Алюміній хлорид. Г. Ортофосфатна кислота.

14. Укажіть, які пари йонів не можуть одночасно перебува­ти в розчині у значній кількості.

A. Fe2+ i Cl . В. Fe2+ i CO32.

Б. Fe2+ i OH. Г. Fe3+ i SO42.

15. Укажіть, між якими парами речовин реакція йонного
обміну відбуватиметься до кінця.

A. Цинк нітрат і натрій сульфат.
Б. Магній хлорид і калій сульфат.

B. Натрій сульфат і барій хлорид.

Г. Натрій карбонат і хлоридна кислота.
16. Укажіть, у результаті зливання яких розчинів один із
продуктів реакції випадає в осад.

A. Барій гідроксид і сульфатна кислота.
Б. Барій гідроксид і натрій нітрат.

B. Калій карбонат і нітратна кислота.
Г. Калій гідроксид і ферум(ІІІ) сульфат.
17. Укажіть масову частку розчиненої речовини в розчині,
виготовленому з натрій хлориду масою 60 г і води об'ємом
440 мл.

А. 4,4 % . Б. 6 % . В. 10 % . Г. 12 % .
18. Укажіть масу води у розчині масою 200 г з масовою
часткою купрум(11) сульфату 16 %.

А. 16 г. Б. 32 г. В. 168 г. Г. 200 г.
19. Укажіть масу розчиненої речовини у розчині масою
400 г з масовою часткою алюміній нітрату 8 %.

А. 8 г. Б. 16 г. В. 32 г. Г. 368 г.
20. Укажіть, яка з реакцій відбуватиметься в розчині
практично до кінця та ознаку, що це підтверджує.

А. Алюміній сульфат + барій хлорид.

Б. Алюміній нітрат + барій хлорид.

У відповіді зазначте суму йонів реагентів у повному йонно-му рівнянні цієї реакції.


 1. Складіть план розпізнавання розчинів аргентум(1) нітрату й барій хлориду, що містяться в пробірках без етике­ток. Запишіть відповідні рівняння реакцій.
 1. Складіть план розпізнавання розчинів калій карбона­ту і калій сульфату, що містяться в пробірках без етикеток. Запишіть відповідні рівняння реакцій.
 1. Запишіть молекулярні рівняння реакцій за наведеними схемами:

а) Cu(N03)2 -> Cu(OH)2 -> CuS04 -> CuCl2

б) Na -> NaOH -> Na2S04 -> NaN03

Для реакцій йонного обміну запишіть повні й скорочені йонні рівняння.

_______________________________________________________

Вивчивши цю тему, ви дізнаєтеся про;

різні підходи до класифікації хімічних реакцій;

 • класифікацію хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакції;

 • оборотні й необоротні реакції;

 • окисно-відновні реакції, процеси окиснення та віднов­лення;

 • класифікацію хімічних реакцій за такою ознакою, як зміна ступеня окиснення;

тепловий ефект хімічних реакцій;

класифікацію хімічних реакцій за їх тепловим ефектом;

термохімічні рівняння реакцій;

• швидкість хімічних реакцій та її залежність від різних
чинників.

^ Знання цієї теми збагатять вас такими вміннями:

 • визначати тип хімічної реакції відповідно до тієї чи іншої класифікації;

 • розрізняти реакції різних типів;

визначати ступінь окиснення елемента у сполуці;

• розрізняти процеси окиснення та відновлення;

складати рівняння нескладних окисно-відновних реакцій на основі електронного балансу;

 • складати термохімічні рівняння;

 • робити висновки про вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій;

 • оцінювати значення різних типів хімічних реакцій у природі та техніці.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ТЕМИ 2

(для виконання у робочих зошитах)

1. Укажіть, до якого типу реакцій належить реакція
магній оксиду з сульфатною кислотою.

A. Сполучення.
Б. Обміну.

B. Розкладу.
Г. Заміщення.
2. Укажіть, до якого типу реакцій належить реакція
магнію з сульфатною кислотою.

A. Сполучення.
Б. Обміну.

B. Розкладу.
Г. Заміщення.
3. Встановіть відповідність між типами хімічних реакцій
і схемами хімічних рівнянь.

Типи реакцій Схеми рівнянь

 1. Сполучення. А. СаС03 -> СаО + С02

 2. Розкладу. Б. ВаО + S02 -> BaSO 3

 3. Заміщення. В. NaOH + Н3Р04 -> Na3P04 + Н20

 4. Обміну. Г. Fe + НС1 -> FeCl2 + Н2


4. Встановіть відповідність між екзотермічними й ендо­
термічними реакціями та конкретними прикладами рівнянь
реакцій.

Типи реакцій Термохімічні рівняння

1. Екзотермічні А. С + 02 = С02; ΔН = -393 кДж

Б.С + Н20 = СО + Н2; ΔН =+131,4 кДж

2. Ендотермічні В. СН4 + 202 = С02 + 2Н20; ΔН =-802,6 кДж

Г. 2С + Si02 + 2Н2 = SiH4 + 2CO; ΔН = +20,4 кДж
5.Укажіть, у якому випадку взаємодія цинку з хлоридною
кислотою відбуватиметься найактивніше, якщо в усіх
реакціях використовується хлоридна кислота з однаковою
масовою часткою хлороводню.

A. Реакцію проводять з цинковою пластинкою.
Б. Реакцію проводять з цинковими гранулами.

B. Реакцію проводять з цинковим порошком.
Г. Реакцію проводять з цинковим пилом.
6. У реакції 4Mg + lOHNO3 = 4Mg(N03)2 + N20 + 5Н20
позначте відновник.

A. Нітроген.
Б. Гідроген.

B. Магній.
Г. Оксиген.

7. У реакції ЗСu + 8HN03 = 3Cu(N03)2 + 2NO + 4Н20
позначте окисник.

А. Нітроген.

Б. Гідроген.

B. Купрум.
Г. Оксиген.
8. За наведеними схемами запишіть хімічні рівняння та вкажіть серед них рівняння окисно-відновних реакцій.

A. Mg + HC1 --->

Б. ZnO + HN03 --->

B. ZnCO3 tΟ --->

Г. H2O — tΟ--->
9. Складіть електронний баланс окисно-відновної реакції
Zn + S -> ZnS. У відповіді зазначте суму відданих і приєднаних електронів.

А. 3. Б. 2. В. 4. Г. 1.
10. Зважаючи на зазначені ступені окиснення, укажіть, у
якому з випадків Нітроген не може далі відновлюватися.

0 +2 +5 -З

А. N. Б. N. В. N. Г. N.
11. Зважаючи на зазначені ступені окиснення, укажіть, у
якому з випадків Сульфур не може піддаватись подальшому
окисненню.

0 +6 +4 -2

A.S. Б.S. B.S; Г.S.
12. Виберіть твердження, що правильно характеризують
вплив підвищення температури на перебіг екзо- та ендотермічних реакцій.

A. Збільшення температури прискорює екзотермічні
реакції.

Б. Збільшення температури сповільнює екзотермічні реакції.

B. Збільшення температури прискорює ендотермічні
реакції.

Г. Збільшення температури сповільнює ендотермічні реакції.


 1. Напишіть термохімічне рівняння горіння водню, якщо відомо, що під час згоряння водню масою 2 г виділяється 285,9 кДж теплоти.

 2. Напишіть термохімічне рівняння утворення нітроген (ІІ) оксиду, якщо під час окиснення азоту масою 7 г погли­нається 45,2 кДж теплоти.

 3. Укажіть, яка з двох реакцій обміну відбудеться в роз­чині практично до кінця.

А. Калій карбонат + магній нітрат.

Б. Калій карбонат + натрій нітрат.
16. До яких відомих вам типів хімічних реакцій належить
реакція добування амоніаку, що супроводжується виділенням
теплоти і описується наведеним рівнянням?

Каталізатор

N2 + 3H2 <=> 2NH3

17. Укажіть, за якими ознаками укладено цей перелік схем
рівнянь реакцій.

HgO -> Hg + O2

KClO3 -> KCl + O2

NaN03 - > NaN02 + O2

18. Наведіть по два приклади окисно-відновних реакцій, що відбуваються у природі, промисловості та побуті.

_______________________________________________________

невелику кількість елементів-органогенів;

 • класифікацію органічних речовин;

 • особливості будови органічних сполук, їх кількісний та якісний склад;

 • групи атомів, що зумовлюють схожі властивості органічних сполук одного класу;

 • основні фізичні й хімічні властивості органічних сполук;

 • загальні способи добування органічних сполук, їх застосу­вання та поширення в природі;

 • біологічну роль органічних речовин;

 • природні й синтетичні органічні сполуки;

 • значення продукції органічної хімії у промисловості, побуті, охороні здоров'я тощо.

Знання цієї теми збагатять вас такими вміннями:

 • складати молекулярні, структурні та електронні формули найважливіших органічних сполук;

 • писати рівняння хімічних реакцій за участю органічних речовин;

 • характеризувати склад, структуру, фізичні та хімічні власти­вості найважливіших органічних сполук;

 • порівнювати органічні речовини між собою та з неорга­нічними речовинами;

 • розрізняти органічні речовини за їх характерними ознака­ми та властивостями;

 • розв'язувати розрахункові задачі різних типів, умови яких містять відомості про органічні речовини;

 • встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між складом, будовою, властивостями і застосуванням найважливіших органічних сполук;

 • складати план хімічного експерименту з органічними спо­луками та самостійно проводити його.
^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ІЗ ТЕМИ З

(для виконання в робочих зошитах)

1. Установіть відповідність між назвами та формулами вуглеводнів.

1. Метан A. С2Н2
2.Етен Б. С2Н4

3. Етан B. С2Н6.

4. Етин. Г. СН4
2. Встановіть відповідність між видом формули речовини та наведеними конкретними прикладами.


1. Молекулярна
А. СН3 - СН3

2. Електронна
Н Н

. . . .

Б. Н : С : С : Н

. . . .

Н Н

3. Структурна

В. Н Н

│ │

Н ── С ── С ── Н

│ │

Н Н

4. Напівструктурна

Г. С2Н6

3. Укажіть характеристики гомологів.

A. Мають однаковий кількісний склад.
Б. Мають однаковий якісний склад.

B. Мають різний кількісний склад.
Г. Подібні за хімічною будовою.

Д. Виявляють схожі хімічні властивості.
4. Назвіть речовини, формули яких наведено, укажіть
серед них формули гомологів.
А. СН2 = СН2 Б. СН2 – СН2 – СН2 – СН2

│ │

СН3 СН3 СН3В. СН2 – СН2 – СН2 Г. СН3 - СН3СН3
5. Укажіть органічну сполуку, яка не знебарвлює бромну воду.

А. Етен. Б. Етин. В. Етан. Г. Олеїнова кислота.
6. Напишіть рівняння реакцій горіння зазначених речовин.
А. Метану. Б. Етену. В. Етанолу. Г. Гептану.

У відповіді зазначте, в якому з рівнянь реакцій сума коефіцієнтів найбільша, а в якому — найменша.
7. Укажіть молекулярну формулу продукту реакції
заміщення між метаном і хлором, якщо масова частка Хлору
в цій сполуці дорівнює 89,1 %.

А. СНС13. Б. СН2С12. В. СНС13. Г. СС14.


 1. Гомолог метану масою 11 г за нормальних умов займає об'єм 5,6 л (н.у.). Встановіть формулу сполуки.
 1. Відносна густина алкану за повітрям дорівнює 0,55. Яка це сполука? Обчисліть в ній масову частку Карбону.
 1. Обчисліть, де більше молекул — в етані масою 3 г чи ме­тані об'ємом 2,24 л (н.у.).
 1. Установіть відповідність між назвами і прикладами взаємодії речовин.

Гідратація. Гідрогенізація. Гідроліз. Полімеризація.

A. Етен + вода.
Б. Етин + водень.

B. Етен + етен + етен + ...

Г. Крохмаль + вода.

Д. Етанол + кисень.
12.Встановіть відповідність між класами органічних спо­лук та їх функціональними групами.

O

//

1. Спирти. А. — C

\

ОН

2. Карбонові кислоти.

Б. — NH3


3. Амінокислоти.
В. — ОН

О

//

Г. — С

\

Н

13. Встановіть відповідність між назвами кислот та їх


А. СН3СООН.

Б. С17Н35СООН.

В. С17Н33СООН.

Г. Н2СО3
формулами.

 1. Карбонатна.

 2. Олеїнова.

 3. Оцтова (етанова).

 4. Стеаринова.


14. Встановіть відповідність між реагентами та форму­лами продуктів реакції.

 1. Пентан + кисень. A. С6Н1206.

 2. Крохмаль + вода. Б. C2H5ONa i H2.

 3. Етен + водень. B. С02 і Н20.

 4. Етанол + натрій. Г. NaOH і Н2

Д. С2Н6.


 1. В результаті гідрування етену об'єм суміші зменшився на 20 л, і залишилося 4 л водню. Визначте об'ємний склад вихідної суміші, якщо всі виміри зроблено за однакових умов.
 1. Укажіть органічну сполуку, що виявляє амфотерні властивості.

A. Етин.

Б. Целюлоза.

B. Оцтова кислота.

Г. Амінооцтова кислота.
17. Укажіть, речовину, з якою не реагує етанова кислота,
але реагує олеїнова кислота.

A. Магній.

Б. Магній оксид.

B. Калій гідроксид.
Г. Водень.


 1. Обчисліть масові частки та відношення мас елементів у амінооцтовій кислоті.
 1. Укажіть, що є продуктами гідролізу жирів.

A. Глюкоза.

Б. Суміш амінокислот.

B. Етанова кислота й етанол.

Г. Гліцерин і вищі карбонові кислоти.

Д. Глюкоза і фруктоза.
20. Об'єм води, якою розбавляють 200 г розчину з масовою
часткою сахарози 50 % та одержують новий розчин з масовою
часткою цієї сполуки 20 %, дорівнює.

А. 50 мл. Б. 100 мл. В. 300 мл. Г. 200 мл.
_____________________________________________________

^ Список додаткової літератури та інтернет-ресурсів для поглиблення і розширення знань

1. Базелюк І. І. Довідкові матеріали з хімії / І. І. Базелюк,
Л. П. Величко, Н. В. Титаренко. — Київ—Ірпінь : Перун, 1998. —
224 с.

 1. Болдог Й. Й. Теорія електролітичної дисоціації / Й. Й. Болдог, П.П. Попель. — К. : Рад. шк., 1980. — 144 с.

 2. Васецька Л. В. Хімічний тренажер для розв'язування задач : Вип. II / Л.В. Васецька. — X. : Вид. група «Основа», 2005.

 3. Василега М.Д. Цікава хімія / М. Д. Василега. — К. : Рад. шк., 1980.— 159 с.

5. Великий довідник школяра з тестовими завданнями : розд.
«Хімія». — К. : Махаон — Україна, 2007. — С. 447—580.

 1. Гачев Г.Д. Гуманитарный комментарий к физике и химии: Диалог между науками о природе и человеке / Г. Д. Гачев — М. : Логос, 2003. — 512 с.

 2. Егоров А. С. Химия в 400-х вопросах и ответах : пособ. для уча-щихся и абитуриентов / А. С. Егоров. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. — 352 с.

 3. Олімпіади з хімії : зб. задач всеукраїнських, обласних, район­них олімпіад з розв'язаннями, вказівками, відповідями / І. І. Кочер­га, Ю. В. Холін, Л. О. Слєта [та ін]. — X. : Ранок — Веста, 2004. — 384 с.

 4. Ольгин О. М. Опьітьі без взрьівов / О. М. Ольгин. — 4-е изд.— М. : Химия, 1995. — 176 с.
 1. Усі цікаві досліди. Хімія. 10 — 11 класи. — X. : Торсінг-плюс, 2007. — 320 с.

 2. Фримантл М. Химия в действии : в 2-х ч. — Ч. 1 : М. Фримантл / пер. с англ. — М. : Мир, 1991. — 528 с.

 3. Фримантл М. Химия в действии: в 2-х ч. Ч. 2 : М.Фримантл; / пер. с англ. — М. : Мир, — 1991. — 622 с.

 4. Харлампович Г. Д. Многоликая химия : кн. для учащихся / Г. Д. Харлампович, А. С. Семенов, В. А. Попов. — М. : Просвещение, 1992. — 159 с.

 5. Химия и общество : пер. с англ. — М. : Мир, 1995. — 560 с.

 6. Эткинс П. Молекулы: пер. с англ. — М. : Мир, 1991. — 216 с.

 7. Ярошенко О. Г. Повторимо хімію / О. Г. Ярошенко. — К. : Освіта, 2003 . — 80 с.

17. Ярошенко О. Г. Завдання і вправи з хімії : навч. посіб. /
О. Г. Ярошенко, В. І. Новицька. — 6-е вид., виправ., доопр. — К. :
Станіца—Київ, 2007. — 294 с.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ

www.chem.msu.su

Портал фундаментальної хімічної освіти.

www.reciprocalnet.org/common/

«Колекція молекул» — бібліотека речовин з тривимірними і навіть стереоскопічними зображеннями молекулярних структур.

chemistry.nm.ru

Інтернет-репетитор з хімії.

www. nanonewsnet. ru

Новини нанотехнологій.

chemistry.r2.ru

Опорні конспекти з хімії.

www. chemistry. narod. ru Сайт «Світ хімії».

www.postupi.ru

Інформація з основ теоретичної хімії, елементів та їх сполук, органічної та неорганічної хімії.

www. video, online, /ua/3/8515. php

Цікавий відеофільм про хімічні досліди за темами, що вивчають­ся в 9 класі,

www.distance.edu.vn.ua/mapa.html Тести для перевірки знань з хімії.

Схожі:

Вивчивши цю тему, ви дізнаєтеся iconТерміново! Загальноосвітнім навчальним закладам І-ІІІ ступенів
Подати інформацію у відділ освіти про вивчення другої іноземної мови учнями 5 класу у 2013-2014 н р., вивчивши попередньо бажання...
Вивчивши цю тему, ви дізнаєтеся iconТема: Правила І процедури загартування. Практична робота: вибір одягу...
Вчитель: Саме про правила І процедури загартування ви дізнаєтеся сьогодні на уроці, а ще ми пограємо дуже цікаву пізнавальну гру...
Вивчивши цю тему, ви дізнаєтеся iconВ процесі нашого дослідження ми дослідили поняття імплементації норм...
Вивчивши дані питання ми дійшли висновків: термін "імплементація" означає усі заходи з реалізації норм міжнародного права, а у вузькому...
Вивчивши цю тему, ви дізнаєтеся iconПрограма заняття школи професійної майстерності на тему
Підготовка питань для проведення опитування серед молоді на тему: «Ставлення читача до умов бібліотечного обслуговування»
Вивчивши цю тему, ви дізнаєтеся iconКурсовий проект на тему
Курсовий проект на тему: «Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення»
Вивчивши цю тему, ви дізнаєтеся iconУрок на тему : «Доріг багато-твоя єдина!»
Учитель: Шановні батьки,учні! Сьогодні в усіх школах нашої країни проводиться перший урок на тему: «Доріг багато-твоя єдина!»,присвячений...
Вивчивши цю тему, ви дізнаєтеся iconУрок по темі "Розмноження та розвиток рослин"
Уч и т е л ь. Упродовж кількох уроків ми з вами вивчали тему Розмноження та розвиток рослин, тобто знайомилися з різноманітністю...
Вивчивши цю тему, ви дізнаєтеся iconУрок математики у 3 класі на тему : «Ділення з остачею»
Урок математики у 3 класі на тему : «Ділення з остачею», вчителя початкових класів Новожиттівського навчально – виховного комплексу...
Вивчивши цю тему, ви дізнаєтеся iconУроків доброти на тему: «Дивіться на нас, як на рівних»
Рекомендації щодо проведення у навчальних закладах "уроків доброти" на тему: «Дивіться на нас, як на рівних»
Вивчивши цю тему, ви дізнаєтеся iconУроку виробничого навчання на тему «Підготовка самохідних машин до роботи»
Методика проведення вступного інструктажу під час уроку виробничого навчання на тему «Підготовка самохідних машин до роботи»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка