Володимир костянтинович буряк
Скачати 307.42 Kb.
НазваВолодимир костянтинович буряк
Сторінка1/3
Дата конвертації23.04.2013
Розмір307.42 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3


ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА


ВОЛОДИМИР КОСТЯНТИНОВИЧ

БУРЯК

ЖИТТЯ, ВІДДАНЕ ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ:

До 70-річчя від дня народження ректора (2000-2010 рр.) Криворізького державного педагогічного університету
Біобібліографічний покажчик
Кривий Ріг

2012
УДК 016:37

ББК 74.3–8я1

Упорядники:

О. А. Дікунова, зав. інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет»;

^ О. О. Лебедюк, зав. науково-методичного відділу бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет».
Бібліографічний редактор:

О. А. Дікунова, зав. інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Володимир Костянтинович Буряк: життя віддане педагогічній науці: До 70-річчя від дня народження ректора (2000-2010 рр.) Криворізького державного педагогічного університету: біобібліографічний покажчик / Наукова бібліотека ДВНЗ «Криворізький національний університет»; упоряд. О. А. Дікунова, зав. інформаційно-бібліографічного відділу; О. О. Лебедюк, зав. науково-методичного відділу; за ред. Г. М. Віняр, канд. філол. наук, директора наукової бібліотеки. – Кривий Ріг, 2012. - 36 с.

Покажчик присвячено Володимиру Костянтиновичу Буряку, професору, доктору педагогічних наук, академіку РАО та МСАО ім. Я.А. Коменського, ректору (2000-2010 рр.) Криворізького державного педагогічного університету. У покажчику подано бібліографію науково-методичної спадщини В. К. Буряка. Це монографії, навчально-методичні посібники, наукові статті, вміщені у фахових наукових збірниках та публікації у періодичних виданнях.

Покажчик адресовано науковцям, фахівцям у галузі педагогічної освіти,

викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, студентам, учителям і

всім тим, кого цікавлять проблеми вищої педагогічної освіти, підготовки майбутнього учителя, дидактики вищої та середньої школи.

ЗМІСТ

Від упорядників………………………………………………………………………4

РОЗДІЛ 1. Пам’яті професора В. К. Буряка……………………………………......7

РОЗДІЛ 2. Сторінки біографії ………………………………………………………9

РОЗДІЛ 3. Покажчик наукового доробку В. К. Буряка…………………………..12

3.1. Дисертації та автореферати дисертацій…………………………….12

3.2. Монографії……………………………………………………………12

3.3. Публікації в збірниках наукових праць……………………………..13

3.4. Наукові статті у періодичних виданнях…………………………….21

3.5. Навчально-методичні посібники……………………………………27

РОЗДІЛ 4. Наукова школа професора В. К. Буряка……………………………..29

РОЗДІЛ 5. Матеріали про науково-педагогічну та громадську діяльність

В. К. Буряка ............................................................................................33

Іменний покажчик………………………………………………………………….35

^ ВІД УПОРЯДНИКІВ

Покажчик присвячено Володимиру Костянтиновичу Буряку, професору, доктору педагогічних наук, академіку РАО та МСАО ім. Я. А. Коменського, ректору (2000-2010 рр.) Криворізького державного педагогічного університету, провідному вченому у галузі дидактики вищої та середньої школи.

Життєвий шлях Володимира Костянтиновича Буряка був шляхом постійної праці й боротьби талановитої й мудрої людини, що вміла визначати мету свого поступу, мобілізувати силу, енергію й обирати оптимальне рішення для її досягнення. Природа наділила Володимира Костянтиновича Буряка відкритим, доброзичливим характером, чесним і справедливим серцем, творчим розумом, енергією, великою працездатністю. Він завжди працював з натхненням. Як справжній мудрий, талановитий Учитель він з великою повагою ставився до студентів, аспірантів, викладачів. Вони знали Володимира Костянтиновича як досвідченого, вимогливого, справедливого, чуйного, авторитетного керівника і вченого, здатного згуртувати, запалити енергією й повести за собою.

Володимир Костянтинович був не лише талановитим Учителем, а й високоосвіченим науковцем. У творчому доробку відомого в Україні й за її межами вченого В. К. Буряка численні наукові праці з проблем пізнавальної активності школярів і студентів, дидактики вищої та середньої школи, підготовки майбутнього педагога. Авторитет наукової школи професора В. К. Буряка з проблем дидактики вищої школи – в потужній широкій географії, що охоплює майже всю територію України. Його вдячні учні працюють у багатьох вищих і середніх навчальних закладах і активно втілюють в практику педагогічної діяльності ідеї свого мудрого наставника. Для них професор Буряк – взірець висококваліфікованого спеціаліста і педагога, наставника і порадника, що бачив перспективу, реально міг оцінити здібності кожного, вмів допомагати тим, хто цього потребував.

У покажчику представлено науковий доробок вченого упродовж 40 років науково-педагогічної діяльності (1971-2011). Це монографії, навчально-методичні посібники, статті, вміщені в наукових збірниках, періодичних виданнях.

У розділі «Сторінки біографії» бібліографічного покажчика подано біографічну довідку про життєвий шлях, науково-педагогічну та громадську діяльність Володимира Костянтиновича Буряка та перелік основних дат життя і діяльності професора. Дати розміщуються в прямій хронології, після зазначеного року подано короткі записи подій.

Розділ «Покажчик наукового доробку В. К. Буряка» має підрозділи: 1. Дисертації та автореферати дисертацій; 2. Монографії; 3. Публікації в збірниках наукових праць; 4. Наукові статті у періодичних виданнях; 5. Навчально-методичні посібники й містить бібліографічні описи наукових праць. В середині кожного розділу їх згруповано та розміщено за зворотною хронологією з виділенням років видання.

^ Розділ «Наукова школа професора В. К. Буряка» містить бібліографічні описи дисертацій та авторефератів дисертацій, науковим керівником яких був В. К. Буряк. Матеріал згруповано та розміщено за зворотною хронологією з виділенням років видання, а в межах року – за алфавітом прізвищ авторів.

У розділі «Матеріали про науково-педагогічну та громадську діяльність В. К. Буряка» матеріли розміщено у зворотній хронології, а в межах року – за алфавітом прізвищ та назв праць.

^ Допоміжний апарат біобібліографічного покажчика – це:

  • іменний покажчик, в якому наведено прізвища авторів, співавторів,упорядників,редакторів та інших осіб, відомості про яких є в бібліографічних записах;

  • переднє слово від упорядників;

  • схема групування матеріалу (зміст).

Джерела відбору документів для бібліографічного покажчика – фонди, каталоги і картотеки бібліотеки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет» та інтернет-ресурси. Астериском (*) позначено видання, які вдалося знайти, але вони відсутні у фонді бібліотеки.

Хронологічні рамки відбору документів: 1971 – 2011 рр.

Покажчик містить 144 записи українською та російською мовами та має суцільну нумерацію.

Бібліографічний опис здійснено згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Електронна версія покажчика розміщена на веб-сайті бібліотеки: http://kdpu-library.ucoz.ru

Покажчик розраховано на науковців, фахівців у галузі педагогічної освіти,

викладачів вищих навчальних закладів, учителів, аспірантів, студентів.

РОЗДІЛ 1.

Пам’яті професора В. К. БурякаУ день пам’яті Володимира Костянтиновича мої спогади концентруються у векторі його наукової роботи з проблем формування та розвитку самостійної навчальної діяльності. Він любив повторювати, що людина за своєю природою є самоорганізуючою системою, здатною до самоуправління (самокерування) своїм навчанням, вихованням, розвитком, поведінкою. Як наслідок – хоч би де, хоч би у кого й хоч би чого людина навчалася, вона завжди навчається сама, активно й самостійно накреслює свою мету, сама виробляє шляхи, способи й засоби її реалізації, сама організує, регулює і контролює її виконання.

У покращенні дидактичних засобів розвитку особистості в навчальному процесі В. К. Буряк визначав подальшу розробку досліджень на стиках наукових дисциплін філософії, педагогіки й психології. В його бесідах з проблем соціалізації особистості в самоосвіті лейтмотивом звучали дискусійні питання методологічного характеру щодо створення системи оволодіння студентом наукових знань. Ці намагання яскраво відобразились в створенні міждисциплінарної кафедри - кафедри психології та педагогічних технологій.

В. К. Буряк вів пошук «перебудови» світогляду викладачів з традиційної педагогіки на інноваційну. Запропонована вченим концепція визначається формулою «МИ» як показник суб’єкт-суб’єктної взаємодії освітнього процесу. Концепція є логічним продовженням педагогіки співробітництва й в той же час виступає як нова спіраль діалектичного розвитку інноваційної педагогіки.

Вчений розглядав кожного учня цілком індивідуально з соціальної, психофізіологічної, психологічної та навчальної точок зору. Індивідуальні особливості сприйняття й опрацювання навчальної інформації він розкриває в специфіці навчального стилю учня. Незважаючи на різноманітні підходи з цієї проблеми, вчений висуває положення, що орієнтує вчителя на оволодіння науково-методологічною основою організації педагогічної діяльності.

Володимир Костянтинович підкреслював, що вища школа відрізняється від середньої не тільки спеціалізацією підготовки, але головним чином методикою навчальної роботи, ступенем самостійності студентів. Викладач ВНЗ лише певним чином організовує пізнавальну діяльність студентів, саме ж пізнання здійснює сам студент. На засіданнях кафедри та методичних семінарах він підкреслював необхідність врахування організації самостійної роботи студента під кутом цілісності, системності багаторівневості, багатофункціональності й варіативності. Самостійна робота студента в працях В. К. Буряка розкривається насамперед як завершення всіх інших видів навчальної роботи. Він любив підкреслювати, що ніякі знання не стають об’єктом власної діяльності й не можуть вважатися справжнім надбанням студента, якщо він сам їх не пізнав.

Тематика самостійної роботи чітко відстежуються в роботах його аспірантів та докторантів. Розширюючи парадигму сучасної самоосвіти в часткових теоретичних положеннях, представлених в дисертаціях учнів наукової школи професора Буряка, відстежуються моделі різноманітних форм так званих «домашніх завдань», графіках самостійної роботи на семестр з додатком семестрових навчальних планів і навчальних програм та контролю й оцінки якості виконаної студентом роботи.

Підводячи підсумки, вважаю важливим доторкнутися і до особистісних якостей нашого мудрого наставника, які відрізняються батьківським ставленням до своїх колег, аспірантів, студентів. Він залишив можливість продовжувати розвиток наукового обґрунтування розвивального навчання в самостійній роботі в подальших дискусіях, в яких народжуються нові напрями дослідження

Лариса Олександрівна Гапоненко,

канд. психол. наук, проф. каф. психології та пед. технологій

РОЗДІЛ 2.

Сторінки біографії

Володимир Костянтинович Буряк народився 15 серпня 1942 року в селі Володимирівка Новоархангельського району Кіровоградської області.

У 1967 році закінчив фізико-математичний факультет Кіровоградського педагогічного інституту.

Трудову діяльність розпочав у 1957 році, працюючи учителем середніх шкіл м. Свердловська.

Після завершення наукових студій у 1980 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата педагогічних наук і продовжив працювати на викладацькій ниві.

З 1980 року В. К. Буряк працював у Криворізькому державному педагогічному університеті спочатку на посаді старшого викладача, потім – доцента кафедри педагогіки. За період роботи виявив себе висококваліфікованим викладачем, умілим організатором навчально-методичної та наукової роботи.

Доктор педагогічних наук (1987 р.), професор (1988 р.).

З 1983 по 2000 рр. – проректор з наукової роботи університету. За період перебування на посаді проректора з наукової роботи значно збільшилася та зміцніла науково-дослідна база університету, майже вдвічі зросла підготовка спеціалістів з вченими ступенями та званнями.

З 2000 по 2010 рр. очолює Криворізький державний педагогічний університет. За період перебування В. К. Буряка на посаді ректора університет набув значного розвитку. Усі свої сили і енергію Володимир Костянтинович спрямував на зростання престижу університету, формування професійного науково-педагогічного колективу, зміцнення матеріально-технічної бази. Відкрито нові спеціальності та спеціалізації: практична психологія, інформатика, соціальна педагогіка, правознавство, художня праця, дизайн реклами. Введено в дію нові комп’ютерні класи, створено інформаційно-обчислювальний центр. Володимир Костянтинович уміло визначав важливі і перспективні напрями діяльності університету, великого значення надав питанням підготовки наукових кадрів, комп’ютеризації та інформатизації університету, розвитку студентського самоврядування. За підсумками Міжнародного Академічного Рейтингу популярності та якості «Золота Фортуна» в травні 2002 року університет нагороджений срібною Георгіївською медаллю «Честь, Слава, Труд» IV ступеня.

Професор В. К. Буряк був відомою особистістю в науковому світі. Науково-дослідницька діяльність Володимира Костянтиновича спрямована на підвищення ефективності навчального процесу в середній та вищій школі. Ним створено наукову школу з дидактики. Наукові праці отримали визнання і широко застосовуються в роботі викладачів педагогічних інститутів і вчителів шкіл. Під його керівництвом підготували та захистили кандидатські та докторські дисертації близько 50 аспірантів та здобувачів. В. К. Буряк є автором майже 150 наукових праць, у т. ч. 10 книг (монографій, методичних посібників). Більшість наукових праць опубліковані в авторитетних педагогічних виданнях. У роботах вченого подається глибокий аналіз процесу навчання і розкриваються основні тенденції його вдосконалення в середній та вищій школах. Педагогічна закономірність взаємозв’язку загального та професійного навчання подана в них як провідна тенденція розвитку єдиної професійно-політехнічної школи. У дослідженнях простежується стиль, що відображає сучасний системний розгляд педагогічних проблем, наукові інтереси концентруються у галузі методики викладання фізики, самостійної роботи школярів, формування в учнів мотивації пізнавальної діяльності, ергономіки навчального процесу.

Із 2000 по 2011 рр. В. К. Буряк очолював спеціалізовану вчену раду Д.09.053.01 у Криворізькому державному педагогічному університеті (здійснювався захист дисертацій за спеціальностями: 13.00.09 «Теорія навчання», 13.00.02 «Теорія та методика навчання географії»). За час роботи спеціалізованої вченої ради проведено захист 2 докторських та 33 кандидатських дисертації.

За багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність і підготовку висококваліфікованих спеціалістів та науковців В. К. Буряк був неодноразово нагороджений грамотами університету, Почесними грамотами Міністерства освіти України( 1987, 1989, 1990 рр. ), знаком «Відмінник народної освіти УРСР» (1984 р.), медаллю «За заслуги в образовании» (2000 р.), нагрудним знаком Криворізької міської Ради «За заслуги перед містом» (2000 р.).

Володимира Костянтиновича знали й як активного громадського діяча, депутата Криворізької міської ради.

Його приклад цілеспрямованості й бажання творити добро, рухатися вперед до майбутнього, шукати істину та своє місце в житті гідний наслідування молодим поколінням.

Менше року залишилось до 70-річного ювілею Володимира Костянтиновича. На жаль, він не дожив до цієї дати. 29 жовтня 2011 р. В. К. Буряк пішов із життя. Світла пам’ять про Володимира Костянтиновича назавжди збережеться в серцях тих, хто його знав і працював з ним.
  1   2   3

Схожі:

Володимир костянтинович буряк iconБуряк, В. К., Макаренко, Н. М., Бугрій, А. С. Навчально-методичний...
...
Володимир костянтинович буряк iconМодульно-блочное структурирование учебного материала в подготовке учителя-профессионала
Педагогіка вищої та середньої школи: зб наук праць. Вип. 25 / ред кол.: В. К. Буряк, Л. В. Кондрашова, Г. Б. Штельмах та ін.; гол...
Володимир костянтинович буряк iconКондрашова, Л. В. Содержательно-процессуальный подход в проектировании...
Кдпу / ред кол.: В. К. Буряк, Л. В. Кондрашова, Г. Б. Штельмах та ін.; гол ред. В. К. Буряк. – Кривий Ріг: кдпу, 2010. – 370 с
Володимир костянтинович буряк iconВолодимир цигилик, Володимир касюхнич
Гончарна І залізоробна справа на прикарпатті на початку та в наприкінці i-го тисячоліття нашої ери
Володимир костянтинович буряк iconВолодимир Боніфатійович Антонович
Володимир Антонович був організатором І натхненником першого всеукраїнського суспільно-культурного руху з центром у Києві
Володимир костянтинович буряк iconЗабела Олексій Костянтинович
Київ-125, бул. Перова, б. 13/2, кв. 17, тел.: (066)454-49-30(м), (093)439-84-36(м), д/н 29/03/1961
Володимир костянтинович буряк iconВолодимир Федорович Живодьор доцент, заслужений вчитель Української рср
У 1946 році в багатодітній родині села Новосуханівка Сумського району Сумської області народився Володимир Федорович. Середню освіту...
Володимир костянтинович буряк iconРеферат на тему “володимир великий”
Володимир упровадив далеко конструктивніший підхід до управління державою. На відміну від попередників у центрі його уваги був насамперед...
Володимир костянтинович буряк iconОвочі свіжі ( капуста пізньостигла, капуста пізньостигла добірна,...
Овочі свіжі (капуста пізньостигла, капуста пізньостигла добірна, цибуля ріпчаста, цибуля ріпчаста добірна, морква, морква добірна,...
Володимир костянтинович буряк iconВолодимир Вернадський, український філософ. Природознавець, мислитель
Володимир Іванович Вернадський був видатним вченим кінця ХІХ початку ХХ століття, знанням якого було затісно в рамках виділених тоді...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка