Програма інформатизації Розівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2011-2013 роки Розівка-2011
Скачати 94.04 Kb.
НазваПрограма інформатизації Розівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2011-2013 роки Розівка-2011
Дата конвертації26.04.2013
Розмір94.04 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради

Розівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Протокол №__ від «___» _____20__р

ПРОГРАМА
інформатизації Розівської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів на 2011-2013 роки


Розівка-2011
ВСТУП

Характерною рисою сучасного етапу розвитку суспільства є проникнення інформаційно - комунікаційних технологій в усі сфери громадського життя.

Суспільство, що інтенсивно змінюється, задовольняє освітні потреби, які є наслідком соціально-економічного розвитку, саме засобами ІКТ. Інформація та наукове знання стають головними продуктами економічної діяльності суспільства. ІКТ - найбільш важлива складова розвитку, бо є засобом, який забезпечує безперервність процесу навчання. Це вимагає певних нововведень у навчально-виховний процес із урахуванням того, що сучасний рівень розвитку ІКТ значно розширює можливості доступу до інформації для викладачів та учнів, підвищує ефективність управління освітньою установою як соціально-педагогічною системою, спрощує інтеграцію регіональної системи освіти в загальнодержавну і світову, значною мірою сприяє доступу до міжнародних джерел інформації в галузі освіти, науки та культури, створює середовище, метою якого є підготовка майбутнього покоління до життя в інформаційному суспільстві тощо. Програма інформатизації на 2011-2013 роки (далі - Програма) є результатом комплексно-цільового підходу до подальшого розвитку соціально-педагогічної системи школи на шляху до інформаційного суспільства шляхом розробки відповідних програм. Соціальна ефективність реалізації Програми полягає в забезпеченні рівного доступу до отримання та використання інформації вчителями та учнями школи.

Програма відповідає одному із пріоритетних напрямів Національної програми інформатизації - підвищенню якості навчання на всіх рівнях освіти і підготовки кадрів за рахунок впровадження автоматизованих систем масового поширення інформації.

Програма спрямована на досягнення таких цілей:

- розвиток особистості учня та його адаптація у світовому інформаційному просторі;

- формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;

- інтенсифікація навчання і виховання за рахунок використання ІКТ;

- удосконалення науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- упровадження новітніх інформаційних технологій в навчально-виховний процес ;

- диференціація навчального процесу з метою забезпечення якнайповнішого розвитку здібностей дітей, розкриття їх творчого потенціалу;

- поліпшення передачі й обробки статистичної та наукової інформації;

- оптимізація управління освітніми процесами в школі на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Підстави для розробки Програми (Загальна нормативно-правова база):

1. Конституція України;

2. Закон України «Про освіту»;

3. Закон України «Про загальну середню освіту»;

4. Закон України «Про Національну програму інформатизації» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 27-28, ст.181 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2684-III ( 2684-14 ) від 13.09.2001, ВВР, 2002, N 1, ст.3 N 2289-VI ( 2289-17 ) від 01.06.2010, ВВР, 2010, N 33, ст.471 }

5. Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 20.05.2004 р. № 407 та зареєстровано в Міністерстві юстиції 14.06.2004 р. за № 730/9329);

6. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки від 01.08.2001 р. № 563);

7. Положення про розробку інструкції з охорони праці (затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 р. № 9);

8. Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» від 31 липня 2000 року N 928/2000

9. Указ Президента України «Про національну доктрину розвитку освіти» від 17 квітня 2002 року N 347/2002

10. Указ Президента «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» № 926/2010

11. Указ Президента «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій» № 1497/2005

12. «Програма інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризація сільських шкіл на 2001 – 2003 роки» (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06.05. 2001 р. № 436);

13. «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006–2010 роки (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 07.12. 2005 р. № 1153) – діюча;

14. «Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року» (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19.09. 2007 р. № 1158) – діюча.

15. Державна програма «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці, затверджена Постановою Кабінета Міністрів України від 07.12.2005 №1153

16. Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (затверджено наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 р. № 128)

17. ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА ТА НОРМИ "Влаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах" ДСанПіН 5.5.6.009-98. Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 30.12.1998 N 9

18. Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти (затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 16.03.2004 р. № 81);

19. Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах (затверджено наказом Міністерства освіти і науки від 02.12.2004 р. № 903);

20. Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин (затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 10.02.1999 р. № 21);

21. Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України (затверджено спільним наказом Міністерства освіти і науки, Міністерства внутрішніх справ, Головного управління державної пожежної охорони від 30.09.1998 р. № 348/70)

22. Вимоги до специфікації НКК. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.06.2010 №614 «Про затвердження вимог до специфікації навчального комп’ютерного комплексу для кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчальних закладів системи загальної середньої освіти»
Завданнями програми є:

1. Оснащення навчального закладу сучасними комп’ютерами для підтримки навчально-виховного процесу, бібліотечної справи та управлінської діяльності.

2. Забезпечення навчального закладу ліцензійним базовим програмним забезпеченням (операційні системи, офісні програми) та електронними засобами навчального призначення для навчально-виховного процесу й управлінської діяльності.

3. Оснащення навчального закладу сучасними телекомунікаційними засобами виходу до глобальної всесвітньої мережі Інтернет за сучасними технологіями.

4. Створення локальної внутрішньошкільної інформаційної освітньої мережі з комп'ютерно орієнтованою технологією, збирання та опрацювання інформації.

5. Створення системи формування електронних інформаційних ресурсів школи, розробка баз даних для автоматизації обліку, накопичення інформації.

6. Організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників у напрямі використання сучасних ІКТ в професійній діяльності.
Стан комп'ютерного забезпечення кабінету інформатики:

Загальна кількість комп'ютерної техніки навчального закладу – 8 (із них 6 комп’ютерів 2006 року, 1 – 2009, 1 – 2011)

Середній показник кількості учнів закладу на 1 ПК - 10

Наявність локальної мережі у НКК – так.

Підключення до мережі Інтернет – так.


^ Перспективний план заходів щодо реалізації програмиЗміст заходу

Термін виконання

Відповідальні
І. Інформатизація як впровадження інформаційних технологій в освітній процес

1

Розвивати інформаційно-комунікаційні компетентності учнів на уроці. Навчання навичкам роботи з інформацією

2011-2013

Педколектив школи

2

Реалізувати проблемне навчання через метод проектів з використанням ІКТ

2011-2013

Педколектив школи

3

Організувати дистанційне навчання педагогів та учнів

2011-2013

Адміністрація школи

4

Проводити предметні декади з інформатики з наступними заходами:

  • конкурс комп’ютерної графіки;

  • інформаційний турнір;

  • пропагування комп’ютерних новин тощо

2011-2013

Сазонова О.О.

5

Взяти участь в Інтернет-конкурсах, конференціях, дистанційних проектах

2011-2013

Сазонова О.О.

6

Створити в електронному вигляді матеріали методичного і навчального характеру

2011-2013

Голови МО

7

Комп’ютерізація шкільної бібліотеки

2011-2013

Адміністраця школи, бібліотекар

8

Поповнення комп’ютерної бази новими програмними продуктами (електронної бібліотеки, електронні книги, словники, навчальні комп’ютерні програми, тренажери)

2011-2013

Адміністрація школи

9

Упроваджувати факультативні курси, курси за вибором

2011-2013

Адміністрація школи
ІІ Інформатизація як створення єдиного освітнього простору

1

Оновлення графіку доступу в комп’ютерний клас, до Інтернету

Щорічно до 15.09

ЗНР

2

Формування/розвиток системи обліку, реєстрації моніторингу електронних освітніх ресурсів

2011-2013

ЗНР

3

Створення сайту школи

2012

Сазонова О.О.

4

Розширення локальної мережі школи, підключення до Інтернету навчальних кабінетів

2011-2013

Адміністрація школи

5

Інформатизація управління школою

2011-2013

Адміністрація школи

6

Інформатизація діяльності бібліотеки

2011-2013

Адміністрація школи
ІІІ Інформатизація як технічне оснащення

1

Оновлення комп’ютерної техніки

2011-2013

Адміністрація школи

2

Організація роботи інформаційного центру для вчителів

2013

Адміністрація школи

3

Для створення мобільного міжпредметного комп’ютерного класу придбати ноутбук

2012-2013

Адміністрація школи
ІV. Інформатизація як формування інформаційної культури суб’єктів освіти
Діагностика ІКТ-компетенцій педагогів і старшокласників

До 01.05 щорічно

ЗНР
Сформувати групи вчителів школи відповідно із ступенем володіння ними ПК

Травень-червень 2011

ЗНР
Проводити практичні заняття з комп’ютерної грамотності для вчителів школи

2011-2013

ЗНР
Направляти на курси з питань використання ІКТ вчителів - предметників

2011-2013

Адміністрація школи
Організувати творчу групу вчителів з формування досвіду впровадження ІКТ в освітній процес

Щорічно вересень

ЗНР
До програм педрад, нарад, семінарів, планів роботи МО включити питання пов’язані з інформатизацією навчального закладу

При складанні планів роботи

Адміністрація, голови МО


Очікувані результати:

1. Забезпечення навчального закладу комп'ютерами для підтримки навчально-виховного процесу, бібліотечної справи та управлінської діяльності адміністрації.

2.Забезпечення всієї комп'ютерної техніки ліцензійними базовими прикладними програмними засобами.

3.Забезпечення навчального процесу ліцензійними електронними засобами навчального призначення та управлінськими програмними засобами, підключення до глобальної комп'ютерної мережі Інтернет за сучасними швидкісними каналами зв'язку, надання доступу учням, педпрацівникам та управлінцям до вітчизняних і світових інформаційних ресурсів.

4.Оптимізація системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за дистанційною формою навчання на основі Інтернет-технологій.

5. Поліпшення середнього показника учнів на 1 персональний комп'ютер.

6. Створення єдиної інформаційної інфраструктури школи

7. Автоматизація управлінської діяльності, бібліотечної справи на основі сучасних ІКТ.

5. Фінансування та контроль за виконанням Програми.

Фінансування заходів Програми буде здійснюватися за рахунок бюджету та за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.


Схожі:

Програма інформатизації Розівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2011-2013 роки Розівка-2011 iconОпис досвіду Розівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст
Розівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Характеристика педагогічного, учнівського колективу
Програма інформатизації Розівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2011-2013 роки Розівка-2011 iconПрограма з інформатизації та комп’ютеризації Енергодарської загальноосвітньої...
Тому соціальним замовленням сучасного суспільства є виховання людини, яка зможе навчатися І працювати в умовах постійного зростання...
Програма інформатизації Розівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2011-2013 роки Розівка-2011 iconПротокол шкільної олімпіади з української мови та літератури учнів...

Програма інформатизації Розівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2011-2013 роки Розівка-2011 iconНаказ
Згідно з робочим навчальним планом Софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 на 2011-2012 навчальний рік
Програма інформатизації Розівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2011-2013 роки Розівка-2011 iconПедагогічних працівників Софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, які атестуються в 2013 році
Програма інформатизації Розівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2011-2013 роки Розівка-2011 iconСписок вчителів криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №120 на 1 жовтня 2011
До списку включається директор школи, заступник директора школи, всі вчителі (сумісники І основні працівники), штатні піонерські...
Програма інформатизації Розівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2011-2013 роки Розівка-2011 iconСпеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим...
Закінчився навчальний рік І тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора...
Програма інформатизації Розівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2011-2013 роки Розівка-2011 iconПлан роботи кленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської...
Кленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області
Програма інформатизації Розівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2011-2013 роки Розівка-2011 iconПоложення про офіційний сайт Маловільшанської загальноосвітньої школи...
Маловільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Білоцерківського району
Програма інформатизації Розівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2011-2013 роки Розівка-2011 iconПрограма інформатизації школи на 2011-2012н р. І. Загальні положення
Сьогодні вона є одним з основних шкільних курсів, які сприяють формуванню змістовно-логічного мислення. Розвиваюча сторона цієї дисципліни...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка