Розвиток інформаційної компетентності педагогічних працівників птнз у системі підвищення кваліфікації
Скачати 167.42 Kb.
НазваРозвиток інформаційної компетентності педагогічних працівників птнз у системі підвищення кваліфікації
Дата конвертації26.02.2013
Розмір167.42 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Загорний М.П., Шевчук С.С.

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ПТНЗ У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
This article describes the essence of the technological approach to vocational trainings, it brings the classification of innovative educational technologies, discloses their essences and the methodic of it’s realization in vocational schools.

Keywords: educational technology, technological approach to the educational process, information and communication technologies, educational project, project technology.
Постановка проблеми. У сучасних умовах в Україні відбувається пошук нових прогресивних форм реалізації професійно-технічної освіти, що пов’язано з відмовою від стереотипів і застарілих поглядів та підходів до проектування, планування та організації навчально-виховного і навчально-виробничого процесів. Сучасні вимоги до якості трудових ресурсів потребують переважно інноваційних підходів до їх підготовки, високого професіоналізму педагогічних працівників та керівників навчальних закладів системи профтехосвіти.

Сучасні наукові підходи і принципи в управлінні навчальними закладами на сучасному етапі сприяють розвитку: стратегічного, у тому числі інноваційного, мислення їх керівників та педагогічних працівників; організаційної (інноваційної) культури; демократизації відносин; горизонтальної (на відміну від вертикальної, ієрархічної) структури управління, зокрема проектно-інвестиційної, командної роботи та вільного обміну інформацією.

Будь-яка освітня концепція реалізується через певну систему дій. Якщо ця система досить варіативна і гнучка, її називають освітньою методикою навчання. Якщо ж є більш-менш чітка алгоритмізація та гарантується одержання кінцевого результату з надійно оціненою ймовірністю, цю освітню систему називають освітньою технологією [4].

Метою даної роботи є визначення сутності технологічного підходу до навчання професії, огляд інноваційних освітніх технологій та розкриття методики їх реалізації у навчальному процесі закладів професійної освіти.

^ Виклад основного матеріалу. За визначенням ЮНЕСКО, освітня технологія – це у загальному значенні системний метод створення, застосування і визначення всього процесу викладання і засвоєння знань, який враховує людські і технічні ресурси, їхню взаємодію і має на меті оптимізацію форм освіти.

Технологія навчання є інструментом досягнення цілей навчання, це спосіб реалізації змісту навчання через систему форм, методів, засобів навчання, які дозволяють одержати гарантований, з надійно оціненою ймовірністю результат.

^ Структурними складовими технології навчання як дидактичної системи є: глобальна мета навчання (освітня парадигма); конкретні цілі навчання; навчальні завдання; зміст навчання; методи навчання; форми організації навчальної діяльності; засоби навчання.

Технологізація навчального процесу у професійній школі передбачає вирішення наступних задач: забезпечення підготовки учнів до інноваційної професійної діяльності через навчання за інноваційним типом; заміщення пасивної професійно-особистісної позиції учня на активну; переведення навчальної діяльності учнів із режиму одержання інформації у режим інноваційного розроблення, спільного пошуку орієнтирів практичної діяльності; удосконалення діяльності учнів через осмислення та формування професійно-особистісного досвіду на основі рефлексивної діяльності.

Технологічний підхід в освіті сприяє впровадженню системного підходу та охоплює широке коло теоретичних і практичних питань з керування, організації навчального процесу, впровадження інноваційних форм, методів, засобів і технологій навчання. Такий підхід звільняє педагога від довільності у плануванні процесу навчання і дає можливість цілеспрямовано досягати прогнозованого кінцевого результату за умови чіткої обгрунтованості кожного етапу і компонентів процесу навчання. Технологічний підхід у навчанні професії дозволяє комплексно вирішувати освітні і виховні задачі, обирати найбільш ефективні технології та моделі навчання для вирішення виникаючих педагогічних і методичних проблем, аналізувати та систематизувати на науковій основі існуючий педагогічний досвід оптимізації навчального процесу.

Як правило, всі освітні інновації представлені відповідними ним технологіями. Для навчання професії важливі всі рівні пізнання і всі види методик та технологій. Традиційна система ПТО потребувала від педагога охоплення великого обсягу інформації та орієнтації на достатній рівень досягнень учнів – «знання», «розуміння», «використання». Це підштовхувало педагога на використання, в основному, моделі пасивного навчання.

У сучасній освітній практиці ситуація кардинально змінилася. Педагог, як «джерело» інформації, не в змозі передати весь обсяг навчального матеріалу навіть з якоїсь вузької галузі знання. Його місія сьогодні – навчити учнів відшукувати інформацію із різних джерел та використовувати її у майбутній професійній діяльності. Учні повинні мати навички думати, розуміти сутність речей, осмислювати ідеї і концепції, трактувати і застосовувати їх в конкретних умовах. Саме через це виникла необхідність застосування інноваційних технологій навчання.

Під інноваційною освітньою технологією розуміють сукупність інноваційних форм, методів і засобів навчання, виховання і управління, об’єднаних єдиною метою [1].

^ Вибір освітньої технології – це завжди вибір стратегії, пріоритетів, системи взаємодії, тактик навчання та стилю роботи педагога з учнем.

Існує декілька класифікацій інноваційних освітніх технологій. Нижче пропонуємо одну з них (таблиця 1).
^ Таблиця 1

Класифікація інноваційних технологій навчання професії

Технологія навчання

Ознаки та характеристика технології

1

2Технологія ситуаційного навчання (кейс-метод)

Навчальний процес орієнтований на усвідомлення учнями не єдиної, а багатьох істин: учні разом із педагогом розглядають проблему, яка має декілька варіантів вирішення.

У процесі навчання моделюється конкретна ситуація, яка зустрічається у реальній професійній практиці, та розробляється дидактичний пакет завдань щодо вирішення проблеми. Учні вчаться аналізувати, висувати гіпотези, обирати альтернативні рішення, прогнозувати та оцінювати результати своєї діяльності.

Ігрові технології


Ігри є дидактичним засобом розвитку творчого (теоретичного і практичного) професійного мислення.

Навчальний процес передбачає колективну імітаційну діяльність на основі моделювання змісту навчання у вигляді сценарію із системою проблемних ситуацій та правил взаємодії всіх суб’єктів навчання у процесі аналізу та вирішення даних ситуацій.

У процесі ігрових занять в учнів формуються навички комунікації, відпрацьовуються уміння прийняття рішень, стимулюється творче мислення.

Проектна технологія

Мета технології – розвиток пізнавальної діяльності учнів, формування умінь і навичок самостійно конструювати свої знання та орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного та творчого мислення, формування навичок мислення високого рівня (аналіз, синтез, оцінювання), вміння побачити, сформулювати та розв’язати проблему.

Орієнтована на самостійну, пошукову, дослідницьку діяльність учнів впродовж певного часу, не обмеженого урочними рамками, з метою отримання реального результату.

Технологія проблемного навчання

В основі технології лежать психологічні закономірності проблемної ситуації та дослідницький принцип теорії пізнання.

У процесі проблемного навчання в учнів відпрацьовуються навички встановлення та аналізу проблеми, висунення та розгляд альтернативних гіпотез, прийняття оптимального рішення. В учнів формується система вмінь із наявністю не тільки практичного (професійного), але й методологічного компоненту оволодіння деякими навичками пошукової та дослідницької діяльності.


Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ)

Призначені для створення якісно нових можливостей передачі та сприйняття навчальної інформації, оцінювання якості навчання і розвитку особистості учня шляхом використання комп’ютерної техніки, мережевих систем та програмного забезпечення у відповідності до визначених цілей навчання.

Інформаційні технології характеризуються: освітнім середовищем (вид техніки, що використовується); програмним середовищем; методичним середовищем (інструкції, вказівки, рекомендації тощо); предметним середовищем (зміст предметної області).


Технологія розв’язування винахідницьких завдань

Спрямована на формування асоціативного, системного та креативного мислення в процесі творчої діяльності учнів, їх вмінь прогнозувати результати своєї діяльності, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, розробляти алгоритми дій у нестандартних ситуаціях.

Для розвитку здібностей учнів генерувати ідеї використовуються дві групи методів: евристичні та алгоритм рішення завдань винахідницького характеру (генерація ідей).


Розглянемо більш детально сутність окремих із вищезазначених інноваційних освітніх технологій.

Інформаційно-комунікаційні технології. Тенденції зростання потреб у навчанні робітників дають яскраві уявлення про необхідність ефективного вивчення інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на всіх рівнях освіти.

Як показує аналіз досвіду освітніх систем багатьох країн з високим рівнем розвинутості економіки, одним із шляхів оновлення змісту освіти й освітніх технологій, узгодження їх із сучасними потребами, інтеграції до світового освітнього простору є орієнтація навчальних програм на компетентнісний підхід та створення ефективних механізмів його запровадження.

Учням для успішної майбутньої професійної діяльності і життя в інформаційному суспільстві необхідно вже сьогодні навчитися: володіти інформаційною культурою та інформаційною грамотністю; ефективно використовувати знання у реальному житті; вміти творчо мислити, логічно міркувати, пояснювати та захищати свої ідеї; формувати цілі, визначати пріоритети, планувати конкретні результати та нести персональну відповідальність за якість та ефективність одержаних результатів; уміти спілкуватися.

^ Особливості реалізації ІКТ у навчальному процесі: можливість проектування всіх видів педагогічної і учнівської діяльності з використанням ІКТ; можливість створення сучасного програмного і методичного забезпечення у цифрових форматах; можливість спілкування учасників навчального процесу з використанням комп’ютерних та мережевих комунікаційних засобів; використання ІКТ для оцінювання та самооцінювання всіх видів діяльності учнів на базі розроблення навчальних та контролюючих програм, тестів, критеріїв тощо; використання ІКТ учнями для створення власного інформаційного продукту: презентацій, публікацій, Web-сайтів тощо.

Кожний етап навчальної діяльності з використанням ІКТ передбачає такі форми і методи діяльності учнів: самостійна робота за комп’ютером; робота в парах та малих групах; колективне обговорення сучасних проблем, що стосуються впровадження ІКТ у навчальний процес; «мозкова атака», Інтернет-семінари, форуми, конференції; постійне використання сучасних носіїв інформації та мережевих ресурсів для представлення матеріалів і результатів при створенні портфоліо навчального проекту; виконання навчальних завдань (пошук інформації, створення таблиць, графів, презентацій тощо); користування електронною поштою; здійснення навігації та пошуку у мережевих системах.

У процесі використання ІКТ застосовується цілий комплекс інших інноваційних технологій навчання, а саме: особистісно-орієнтоване навчання; модульний підхід до організації навчання; конструктивізм; проектна технологія навчання; проблемне навчання; робота в малих групах, парне навчання.

Реалізація ІКТ у навчанні професії відповідає новим парадигмам освіти і допомагає освіті під час складних трансформаційних перетворень. Вона доводить, що «…технологічні досягнення нічого не означають, якщо педагоги не знають, як їх ефективно використовувати. Дива в освіті роблять не комп’ютери, а педагоги» (Крейг Баррет, голова ради директорів корпорації Intel).[6]

Проектна технологія – це система навчання, за якої учні набувають знань і умінь у процесі планування і виконання практичних завдань-проектів, які поступово ускладнюються. Ґрунтується на позиціях педагогіки прагматизму («навчання через діяльність»), при цьому діяльність розглядається як різновид творчої роботи, де учень виступає її активним учасником [2].

В основі цієї технології лежить не інформаційний підхід, зорієнтований на розвиток пам’яті учнів, а діяльнісний, спрямований на формування в учнів комплексу розумових здібностей (розуміння, рефлексії, конструктивної уяви, здатності до цілепокладання), необхідних для дослідницької діяльності, а також конкретних практичних умінь і навичок.

^ Проект – сукупність певних дій, документів, текстів, призначених для створення реального об’єкту, предмету або теоретичного продукту. Навчальний проект – це спільна навчально-пізнавальна, творча або ігрова діяльність учнів, яка має конкретну мету, узгоджені методи, способи діяльності і яка спрямована на досягнення спільного конкретного результату із розв’язування деякої проблеми, що є практично значущою для учасників проекту. Навчальне проектування – це процес роботи над навчальним проектом, процес досягнення запланованого результату у вигляді конкретного «продукту».

Проектна технологія має комплексний характер, оскільки його реалізація передбачає використання сукупності інших інтерактивних методів: навчання у малих групах співпраці, «мозкової атаки», дискусії, рольових ігор, рефлексії. Сукупність цих методів і складає ту дидактичну систему яка адекватно відображає особистісно-орієнтований підхід, сприяє формуванню відповідних компетенцій [5].

У ході реалізації проектної технології вирішуються наступні задачі: учні навчаються самостійно та критично мислити; планувати свою діяльність, заздалегідь прогнозуючи її результати; використовувати різноманітні джерела інформації; аналізувати та порівнювати факти; аргументувати власні судження; приймати рішення, установлювати соціальні контакти, розподіляти обов’язки, взаємодіяти; створювати реальний «кінцевий продукт»; представляти результати своєї діяльності перед аудиторією; оцінювати свою діяльність і діяльність партнерів.

У сучасній педагогіці проекти поділяють на наступні типи [2]:

 • за спрямованістю: практично-орієнтований, дослідницький, творчий, інформаційний (прикладний), рольовий (ігровий), комунікаційний.

 • за комплексністю і характером контактів: монопроект, внутрішньоучилищний, позаучилищний, мережевий (міжрегіональний), міжнародний.

 • за тривалістю: міні-проект, короткотерміновий проект, довгостроковий (семестровий, річний) проект.

Характеристика деяких видів проектів за спрямованістю наведена у таблиці 2.
Важливим аспектом організації проектної діяльності є мотивація учнів. Як правило, учасники проекту мають позитивну мотивацію для дослідження певної проблеми лише у тому випадку, коли вони отримують не тільки навчальний, а й соціальний досвід. Відповідно, основними принципами реалізації проектної діяльності повинні бути: реальне партнерство учасників, прагматичність, практичність результатів, спрямованість на вирішення конкретної проблеми, орієнтація на короткострокові та середньострокові проекти, котрі мають найбільший навчально-пізнавальний та виховний вплив.

^ Таблиця 2

Характеристика видів проектів

Вид проекту

Характеристика проекту

1

2


Інформаційний (прикладний)

Цей проект має за мету не лише збір інформації з проблеми дослідження, вивчення джерел і накопичення матеріалів, а й безпосереднє навчання та набуття учнями досвіду активної діяльності. В ході виконання проекту відбувається аналіз правової бази обраної проблеми та систематизація інформації про проблему, отриману учнями з різних джерел (газет, журналів, Інтернету, архівів тощо), на основі особистого дослідження, проведення соціологічного опитування, спілкування із спеціалістами, представниками влади та громадськості.

Такий проект вимагає чітко спланованої структури: актуальність проблеми; збір та аналіз інформації про проблему; план дій команди проекту; реалізація проектної діяльності.

Результатом проекту можуть бути: проект документу, словник, публікація, доповідь про перспективи галузі чи новітньої технології тощо.


Практично-орієнтований

Особливістю цього виду проекту є заздалегідь чітко визначений продукт практичної діяльності, причому цей продукт повинен обов’язково визначати соціальні та професійні інтереси учасників проекту.

Як й інформаційний, практично-орієнтований проект виконується заздалегідь продуманою структурою.

Мета даного проекту – практичне впровадження інноваційних дидактичних, технологічних (наукоємних) технологій з вивчаємої професії.

^ Дослідницький (творчий)

Цей вид проекту має за мету організацію діяльності учнів, спрямовану на розв’язання творчих завдань із заздалегідь невідомим результатом і передбачають наявність певних етапів роботи: обґрунтування актуальності теми дослідження, предмету та об’єкту; виявлення методів пошукової діяльності та джерел інформації; висунення гіпотези; визначення шляхів розв’язання проблеми; збір даних, їх аналіз і синтез; обговорення та оформлення отриманих результатів; презентація результатів; визначення нових проблем для подальшого аналізу.


Ігровий (рольовий)

В процесі реалізації даного виду проекта учасники виконують певні ролі (професійні, соціальні, літературні або вигадані персонажі), зумовлені характером і змістом проекту, імітують соціальні чи ділові відносини, ускладнені гіпотетичними ігровими ситуаціями. Структура такого проекту тільки окреслюється й залишається відкритою до завершення роботи.

Комунікаційний

Специфікою даного виду проекта є поєднання комп’ютерної грамотності та творчої співпраці учасників.

Мета даного виду проекта – розвиток та вдосконалення в учнів З, У, Н високого рівня, а саме:

 • досліджувати, порівнювати, зіставляти, структурувати;

 • стисло та чітко представляти та аргументувати результати досліджень;

 • використовувати мультимедійні засоби і можливості для ілюстрування ідей, гіпотез, висновків;

 • ефективно використовувати засоби електроних комунікацій;

 • спілкуватися з партнерами та опонентами.

Результати даного проекту можуть бути: організація та проведення Інтернет-форумів та конференцій, розробка Web-сайтів, розробка методичних рекомендацій у різних варіантах (друкованих, електронних, мультимедійних) тощо.


Ігрові технології. Навчальні ігри є синтезом релаксопедагогічних підходів та імітаційних проблемних ситуацій, зокрема конфліктних, у яких учасники виконують відведені їм професійні або соціальні ролі відповідно до поставленої дидактичної мети.

^ Особливості ігрових (імітаційних) технологій: учні – не пасивні об’єкти навчального процесу, а суб’єкти своєї професійної або соціальної діяльності; учні мають змогу бачити перспективи свого професійного і життєвого шляху, свідомо розвивати свої професійні та особистісні здібності; розвиток в учнів ціннісних орієнтацій, взаємин, культури спілкування, культури мислення, методів діяльності (планування, прогноз, аналіз, рефлексія); організація такої діяльності учнівських груп (колективів), у процесі якої відбувається засвоєння професійних знань, набуття практичних умінь і навичок, розвиток кожної особистості і групи в цілому.

Організація ефективного навчання за умов реалізації ігрових (імітаційних) технологій передбачає дотримання наступних принципів: проблемності, особистісної взаємодії, єдності розвитку кожного учня і групи, самонавчання на основі рефлексії.

Гра – це вид діяльності в умовах штучно створених ситуацій, спрямованих на відтворення та засвоєння суспільного або професійного досвіду, у якому формується та удосконалюється життєва або професійна позиція.

У навчальному процесі застосовуються декілька різновидів ігор.

Організаційно-діяльнісна гра передбачає організацію педагогом колективної діяльності учнівської групи на основі моделювання змісту навчання у вигляді системи проблемних ситуацій і взаємодії всіх суб’єктів навчання в процесі аналізу і вирішення даних ситуацій. Завдання керівника гри – зробити учнівську групу творчою одиницею навчального процесу, але за умови збереження особистої позиції кожного учня.

Ділові ігри є моделюванням реальних механізмів і процесів професійної діяльності. ^ Ділова гра – це форма відтворення предметного і соціального змісту професійної діяльності майбутнього спеціаліста, моделювання відносин, характерних для цієї діяльності. У грі за допомогою знакових засобів (мова, мовлення, документація, таблиці, графи тощо) відтворюється професійна ситуація, подібна за сутнісними характеристиками до реальної.

Рольові ігри характеризуються наявністю складного завдання чи проблеми, спонтанного, соціального або життєвого характеру, не пов’язаних з майбутньою професійною діяльністю учнів, та розподілом ролей між учасниками гри для вирішення завдань.

Цілями рольових ігор можуть бути: вироблення стратегії дій у конфліктних або стресових ситуаціях; розвиток цільових поведінкових настанов; розвиток комунікативних навичок; ілюстрація емоційного аспекту діяльності, тощо

Тренінг (операційна гра)це інтерактивний метод навчання, який представляє собою сукупність практичних вправ з моделювання реальних або вигаданих виробничих, суспільних або побутових ситуацій. Приймаючи участь у тренінгу, учні мають можливість закріпити і розвинути знання, уміння, навички, змінити своє відношення до власного загальнолюдського або професійного досвіду. При проведенні тренінгів можуть широко використовуватися елементи інших інтерактивних методів: ділові та рольові ігри, аналіз конкретних ситуацій, мозкові атаки, опитування експертів, дискусії тощо.

Всім різновидам ігор характерні наступні важливі ознаки [3]:

 • наявність проблеми та моделювання професійної або соціальної діяльності учасників гри;

 • наявність спільних цілей ігрових колективів;

 • наявність професійних або соціальних ролей;

 • прийняття і реалізація у процесі гри визначеної послідовності рішень;

 • наявність достатньо потужної системи стимулювання, яка реалізує три основні функції:

 • спонукати кожного із учасників гри діяти як у реальній виробничій або життєвій ситуації;

 • підкорити у випадку необхідності інтереси того чи іншого учасника загальній меті колективу;

 • забезпечити об’єктивну оцінку особистого внеску кожного учасника гри в досягненні спільної мети, спільного результату діяльності ігрового колективу;

 • об’єктивність оцінки результатів ігрової діяльності шляхом реалізації системи стимулювання, колегіальністю оцінки або іншими засобами.

Висновки. Технологізація навчального процесу та реалізація інноваційних освітніх технологій потребує підготовки якісно нового педагога професійної школи, який готовий до роботи у швидкозмінних умовах, здатний адаптуватися до педагогічних інновацій і оперативно реагувати на сучасні та перспективні вимоги процесів соціального й економічного прогресу суспільства.

Література:

 1. Даниленко Л. Сучасні підходи до управління навчальними закладами в умовах інноваційного розвитку // Післядипломна освіта в Україні. – 2008. – Спецвипуск. – С. 14-16.

 2. Енциклопедія освіти / АПНУ; гол. ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

 3. Нікуліна А.С., Шацкая Р.М. Активные формы и методы обучения и их применения в учебном процессе / Учебно-метод. пособие. – Донецк: ДИПО ИПР, 2005. – 90 с.

 4. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. // за ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2004. – 256 с.

 5. Полат Е.С. Метод проектов: история и теория вопроса. – М.: Школьные технологии. – №6, 2006. – С. 43-47.

 6. Шевчук С.С. Інноваційні підходи до навчання професії: Метод. посібник. – Донецьк, ІПО ІПП УМО АН України. – 2009. – 117 с.


Ситніков Олександр Пантелійович, кандидат історичних наук, директор Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України, доцент кафедри методики професійного навчання та новітніх виробничих технологій.

Контактний телефон: (050) 532 88 64
Шевчук Світлана Степанівна, старший викладач кафедри методики професійного навчання та новітніх виробничих технологій Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України.

Контактний телефон: (050) 976 85 38

Схожі:

Розвиток інформаційної компетентності педагогічних працівників птнз у системі підвищення кваліфікації iconКонтекстний розвиток інформаційної компетентності педагогів професійної...
Анотація. Автори повідомляють про технологію контекстного розвитку інформаційної компетентності педагогічних працівників системи...
Розвиток інформаційної компетентності педагогічних працівників птнз у системі підвищення кваліфікації iconАналіз функціональних обов язків педагогічних працівників птнз І...
Методичні аспекти організації підвищення кваліфікації педагогів професійної школи на підставі диференціойваного підходу
Розвиток інформаційної компетентності педагогічних працівників птнз у системі підвищення кваліфікації iconШляхи формування науково-методичної компетентності викладачів птнз...
Потенціал робітничих кадрів формується через систему птнз, оцінка успішності якого базується на задоволенні потреб ринку праці
Розвиток інформаційної компетентності педагогічних працівників птнз у системі підвищення кваліфікації iconЧорноморська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», з метою підвищення творчо – професійного рівня педагогічних працівників...
Розвиток інформаційної компетентності педагогічних працівників птнз у системі підвищення кваліфікації iconПро організацію атестаційного процесу
Атестація педагогічних працівників — одне з найважливших І найскладніших управлінських та методичних завдань. Адже це комплексне...
Розвиток інформаційної компетентності педагогічних працівників птнз у системі підвищення кваліфікації iconПлан-графік проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних...

Розвиток інформаційної компетентності педагогічних працівників птнз у системі підвищення кваліфікації iconПлан проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників...

Розвиток інформаційної компетентності педагогічних працівників птнз у системі підвищення кваліфікації iconДодаток вимоги до змісту та оформлення курсових робіт слухачів заочних...
Науково-методичний центр доводить до Вашого відома вимоги щодо змісту та оформлення курсових робіт слухачів заочних курсів підвищення...
Розвиток інформаційної компетентності педагогічних працівників птнз у системі підвищення кваліфікації iconДогов І р про підвищення кваліфікації та підтвердження категорії...

Розвиток інформаційної компетентності педагогічних працівників птнз у системі підвищення кваліфікації iconТипове положення про атестацію педагогічних працівників
Закону України "Про професійно-технічну освіту", частини четвертої статті 48 Закону України "Про вищу освіту" та з метою стимулювання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка