Менеджмент
Скачати 114.32 Kb.
НазваМенеджмент
Дата конвертації26.02.2013
Розмір114.32 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
uchni.com.ua > Інформатика > Навчально-методичний посібник


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

С. М. СОБОЛЬ, В. М. БАГАЦЬКИЙ

МЕНЕДЖМЕНТ

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки УкраїниТема 1. Поняття і сутність менеджменту
Навчальні завдання для самостійної роботи


 1. Підготуйте стислий (на 2—3 стор.) огляд спеціальної літе­ратури (підручники з менеджменту) за проблемою: сучасні під­ходи до

визначення категорії «менеджмент».

 1. Підготуйтеся до обговорення на семінарському занятті та­ких проблемних запитань:

  1. Чи погоджуєтесь ви із визначенням менеджменту, яке об­говорювалося на лекції?

Як би ви особисто визначили категорію «менеджмент»?

  1. Як ви думаєте: менеджмент це більшою мірою наука чи мистецтво?

  2. Які переваги та у чому обмеженість визначення менедж­менту як процесу реалізації функції управління?

  3. Чим відрізняються категорії «результативність» та

«ефек­тивність»?

Яка з них є важливішою?

Чи може організація бути результативною і водночас неефективною?

Як співвідносяться поняття «менеджер» і «бізнесмен»?

  1. Які зміни відбуваються в функціях і навичках менеджера в процесі його кар’єрного зростання?

Тема 2. Розвиток науки управління
Навчальні завдання для самостійної роботи

 1. За результатами опрацювання рекомендованої за темою лі­тератури заповнити таблицю такої форми:


^ ВНЕСОК У РОЗВИТОК НАУКИ УПРАВЛІННЯ РІЗНИХ ПІДХОДІВ І КОНЦЕПЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ

Науковий напрям і ключові положення концепції

Основні ідеї, які використовуються сучасним менеджментом


 1. Підготуйтеся до обговорення на семінарському занятті та­ких проблемних питань:

  1. Чи мають значення управлінські концепції «старих часів» для сьогоднішньої практики менеджменту?

  2. В чому полягають особливості ранніх підходів до управ­ління порівняно з інтегрованими? Поясніть.

  3. Як ви розумієте тезу про те, що різні концепції і моделі менеджменту не тільки взаємно виключають, але й доповнюють одна одну?

  4. Яка з теорій менеджменту і чому, на вашу думку, має най­кращі перспективи у майбутньому?

Тема 3. Основи теорії прийняття управлінських рішень
Навчальні завдання для самостійної роботи

 1. Які з етапів раціональної технології прийняття рішень най­частіше не реалізуються на практиці?

Чому?

 1. В яких випадках доцільно використовувати групове прий­няття рішень, а в яких індивідуальне?

 2. Сформулюйте фактори, що визначають якість прийнятого рішення, спираючись на знання змісту етапів раціональної техно­логії прийняття рішення.

Тема 4. Методи обґрунтування управлінських рішень

Навчальні завдання для самостійної роботи


 1. Складіть задачу на використання одного з критеріїв теорії статистичних рішень.

 2. Розв’яжіть задачу з теорії ігор:


Задача

Компанії А і В конкурують у галузі збуту однакових товарів у трьох містах, які розташовані за такою схемою:Відстань між сусідніми містами дорівнює 10 км. Якщо щільність населення всіх трьох міст прийняти за 1, то в першому та третьому містах мешкає по 1/4, а в другому — 1/2. Кожна з компаній, бажаючи захопити якомога більший ринок збуту товарів, вирішила побудувати магазин в одному з цих міст. При цьому місцева влада заборонила компанії А будівництво магазину в 3-ому місті.

Стратегія кожної з компаній полягає у виборі міста для будівництва магазину. Виграш компанії А вимірюється її обігом у відсотках (якщо компанія А отримає

N % обігу, то компанія В втра­чає N % обігу). Обіг кожної компанії залежить від відстані між по­купцями і магазинами таким чином — компанії А належить:

 • 80 % обігу в кожному місті, до якого ближче її магазин;

 • 60 % обігу в кожному місті, однаково віддаленому від обох магазинів;

 • 40 % обігу в кожному місті, до якого ближче магазин ком­панії В.

Потрібно побудувати платіжну матрицю гри і відповісти на такі запитання:

 1. Чи має ця матриця сідлову точку?

Якщо так, яку стратегію ви рекомендуватимете компанії А?

 1. Якщо компанія В дізнається про зміст цієї стратегії, якими будуть її дії?

Тема 5. Планування в організації
Навчальні завдання для самостійної роботи


 1. Чи може організація мати більш ніж одну місію?

 2. Що ви розумієте під процесом «оптимізація мети»?

 3. Чи погоджуєтеся ви з твердженням, що планування та визна­чення мети — це аналогічні процеси?

Поясніть свою точку зору.

 1. Що визначає вибір організацією стратегії контролю над ви­тратами?

 2. З якими ризиками пов’язаний вибір стратегії диференціації?

 3. Сформулюйте ключові фактори успіху для організації, яка ремонтує телевізійну техніку для населення (4-5 факторів).

 4. Проаналізуйте наведені приклади місії фірми на відповід­ність вимогам до слушно сформульованої місії:

 1. місія фірми AVIS, що займається прокатом автомобілів: «Стати швидко зростаючою компанією з найбільш високим рів­нем прибутку серед всіх компаній, які займаються прокатом та орендою транспортних засобів без водіїв»;

 2. місія невеликого рекламного агентства: «Стати найавторитетнішою компанією у своєму географічному регіоні, яка пропо­нує вичерпний асортимент рекламних послуг у справі забезпе­чення творчих контактів виробників продукції або послуг з їх клієнтами».

 1. Наведіть приклади вітчизняних підприємств (організацій), які вибрали або стратегію контролю за витратами, або стратегію диференціації, або стратегію фокусування.

Тема 6. Організація як функція управління
Навчальні завдання для самостійної роботи


 1. За результатами самостійного вивчення теми «Організація як функція управління» заповніть таблицю наведеної форми.


^ ТАБЛИЦЯ ВИБОРУ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ РІШЕНЬ

Організаційні рішення

Сильні сторони

Коли використовувати? (умови)Лінійна

Лінійно-функціональна

Дивізіональна

Матрична

2. Підготуйтеся до обговорення на семінарському занятті та­ких проблемних запитань:

  1. Чому лінійний тип організаційної структури не викорис­товують великі організації?

  2. Чим пояснюється широке розповсюдження лінійно-функціональної структури на вітчизняних підприємствах?

  3. Як ви гадаєте, якому типові організаційної структури від­дають перевагу більшість працівників в організації?

Чому?

  1. Чому в моделі організаційних змін К. Левіна виділені мк самостійні стадії «розморожування» та «заморожування»?

  2. Які з етапів процесу організаційних змін зустрічають нам більший опір?

Чому?

Тема 7. Мотивація
Навчальні завдання для самостійної роботи


 1. Порівняйте між собою групи потреб, які були виділені у те­оріях А. Маслоу, К. Альдерфера, Д. МакКлелланда, Ф. Герцберґа. Охарактеризуйте графічно співвідношення груп потреб у зазна­чених теоріях мотивації.

 2. Підготуйтеся до обговорення на семінарському занятті та­ких проблемних питань:

  1. Чому знання логіки процесу мотивації ще не дає ме­неджеру достатніх підстав для ефективного управління цим процесом?

Які фактори не дозволяють формалізувати про­цес мотивації?

  1. Яку роль відіграє заробітна плата у теоріях змісту мотивації?

Чи можна вважати заробітну плату дійсним мотиватором? Поясніть.

  1. Які загальні висновки можна зробити на основі порівня­льного аналізу основних теорій змісту мотивації?

  2. В управлінській практиці має місце уявлення, що нерів­ність підштовхує людей до підвищення результатів діяльності. Згідно з теорією справедливості, навпаки, людина відчуває задо­волення в ситуації справедливості (рівності). Яка з цих альтерна­тив, на вашу думку, відповідає дійсності? Поясніть.

  3. Які нові проблеми мотивації можна виділити, узагальню­ючи практику діяльності сучасних компаній?

Тема 8. Управлінський контроль
Навчальні завдання для самостійної роботи


 1. Підготуйте стислий (на 2—З стор.) огляд спеціальної літе­ратури (підручники та посібники з менеджменту) за проблемати­кою: «Фактори, що впливають на вибір системи контролю в ор­ганізації». Поясніть механізм цього впливу.

 2. Підготуйтеся до обговорення на семінарському занятті на­ступних проблемних запитань:

  1. На якому з етапів процесу контролю найчастіше ро­бляться помилки?

Чому?

  1. Реалізація якого з етапів процесу контролю найчас­тіше викликає опір працівників?

  2. Ідентифікуйте ситуацію, за якої об’єктивний конт­роль небажаний.

  3. Менеджер не може контролювати абсолютно всі процеси в організації. На чому повинно ґрунтуватися рі­шення щодо вибору обов’язкових об’єктів контролю?

  4. «Контроль — це необхідна складова щоденної дія­льності менеджера». Чи погоджуєтеся ви з цим тверджен­ням? Поясніть.

  5. Чому сфера контролю поведінки працівників розро­блена в теорії управління не так глибоко, як сфери фінансо­вого та операційного контролю?

  6. Чи може організація функціонувати, не складаючи бюджету?

Що дає розробка бюджетів керівникам організації?

  1. Чому менеджери часто чинять опір розробці бюдже­тів на нульовій основі?

  2. Чи є розробка бюджетів одночасно методом плану­вання та мотивації? Поясніть.

  3. Чи існує взаємозв’язок між фінансовим контролем, операційним контролем та контролем поведінки працівників?

Тема 9. Лідерство

Навчальні завдання для самостійної роботи


 1. 3а результатами самостійного вивчення програмних питань теми заповніть таблицю за наведеною формою і дайте порівняльну характеристику традиційного (з позиції особистих якостей лідера), поведінкового і ситуаційного підходів до вивчення лідерства.


^ ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ ЛІДЕРСТВА

Параметри оцінки

Підходи до вивчення лідерства

з позиції особистих якостей лідера

з позиції поведінки лідера

з позиції

врахування ситуаційних факторівОсновна ідея
Основні завдання (спрямування) досліджень
Основні результати досліджень
Внесок у розвиток тео­рії лідерства


 1. Підготуйтеся до обговорення на семінарському занятті та­ких проблемних питань:

  1. Як пов’язані між собою і чим відрізняються катего­рії «мотивація» і «лідерство»?

  2. «Всі менеджери мають бути лідерами, але не всі лі­дери повинні бути менеджерами». Чи погоджуєтеся ви з цим твердженням? Обґрунтуйте свою позицію.

  3. Чи може менеджер самостійно вибирати свій стиль лідерства?

  4. Які з теорій лідерства мають найбільше практичне застосування? Поясніть.


Тема 10. Комунікації в управлінні
Навчальні завдання для самостійної роботи


 1. 3а результатами самостійного вивчення програмних питань теми підберіть для кожної перешкоди на шляху ефективної комуні­кації найбільш вдалий метод її подолання. Випишіть їх попарно.

 2. Підготуйтеся для обговорення на семінарському занятті та­ких проблемних питань:

  1. На якому з етапів процесу комунікації найчастіше виникають проблеми?

Чому? Поясніть.

  1. Як ви вважаєте, враховуючи власний досвід, що найчастіше стає причиною невдалої комунікації?

  2. Якому методу комунікації віддають перевагу мене­джери в процесі обміну інформацією зі своїм начальником, зі своїми підлеглими?

Чому?

  1. Чи має менеджер можливість контролювати канали неформальної комунікації?

  2. Яку з перешкод ефективній комунікації найважче долати на практиці?

  3. Наскільки ефективним засобом комунікації можуть бути чутки?

  4. Що може зробити менеджер, щоб розвинути у своїх підлеглих навички ефективно слухати?Тема 11. Ефективність управління
Навчальні завдання для самостійної роботи


 1. Опишіть чинники, які на вашу думку перешкоджають ефек­тивному управлінню вітчизняними організаціями.

 2. Наведіть перелік типових заходів, за допомогою яких орга­нізація може впливати на індивідуальну ефективність виконавців.

 3. Для яких підприємств, на вашу думку, більш придатна ці­льова концепція до визначення організаційної ефективності — великих чи малих? Обґрунтуйте свою відповідь.

 4. Визначте часткові показники ефективності управління (ін­тегральний підхід), які дають змогу за мінімальних витрат одер жати достовірну оцінку ефективності управління організацією в цілому. Поясніть свій вибір.

 5. Запропонуйте перелік найважливіших критеріїв та показни­ків, за якими доцільно складати рейтинг підприємств стосовно рівня ефективності їх управління.

 6. Обґрунтуйте доцільність використання різних форм просу­вання по службі.


Схожі:

Менеджмент iconЗатверджую
Менеджмент” спеціальності “Менеджмент організацій” спеціалізації 05020101 “Менеджмент на ринку товарів та послуг”
Менеджмент iconРекомендована тематика випускних робіт (консультаційних проектів)...
Влада І соціальна ієрархія: сутність, мотиви досягнення, практичне застосування на вітчизняних підприємствах
Менеджмент icon1. Менеджмент І підприємництво. Визначення менеджменту Менеджмент
Менеджмент це складова процесу управління, яка забезпечує координацію дій персоналу підприємства (організації) на всіх його рівнях...
Менеджмент iconКиївський економічний інститут менеджменту
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з менеджменту для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” напряму підготовки...
Менеджмент icon1. Суть менеджменту, співвідношення категорій "управління" І "менеджмент"
Менеджмент – це: спосіб, манера спілкування з людьми; влада І мистецтво управління; особливого роду вмілість І адміністративні навички;...
Менеджмент iconМетодические материалы по выполнению модульной контрольной работы...
Направления подготовки 0501 «Экономика и предпринимательство» и 0502 «Менеджмент»
Менеджмент icon4. Керування інноваціями І стратегія розвитку підприємства 39
Репенко І.І. Інноваційний менеджмент: Тексти лекцій (для студентів 5–6 кур­сів спеціальностей 050201, 050201 "Менеджмент організацій")....
Менеджмент iconСучасний освітній менеджмент
Сучасний освітній менеджмент: рекомендаційний бібліографічний покажчик / Бібліотека кдпу; упоряд. О. А. Садохіна; за ред. Г. М. Віняр....
Менеджмент iconМенеджмент це самостійний вид професійно здійснюва­ної діяльності,...
Таким чином, банківський менеджмент — це управління банком в умовах ринку, що означає
Менеджмент iconМіністерство освіти І науки україни
Навчальна програма дисципліни «Фінанси» для спеціальностей 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка