Тема досвіду: «Впровадження ікт в освітній простір гімназії» Базова модель досвіду Актуальність досвіду
Скачати 70.99 Kb.
НазваТема досвіду: «Впровадження ікт в освітній простір гімназії» Базова модель досвіду Актуальність досвіду
Дата конвертації06.03.2013
Розмір70.99 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Тема досвіду: «Впровадження ІКТ в освітній простір гімназії»

Базова модель досвіду
Актуальність досвіду

Актуальність обумовлена трьома основними чинниками. Перший - це швидкі темпи інформатизації суспільства. Сучасне життя висуває більші та вищі вимоги щодо підготовки підростаючого покоління до майбутньої професійно-трудової діяльності. Упровадження комп’ютерних технологій практично в усі сфери людської діяльності примушує сучасного фахівця досконало володіти комп’ютером, щоб бути потрібним та необхідним на ринку праці. Учень, який закінчив школу, повинен не тільки оволодіти певними навчальними компетенціями – сучасний випускник має вміти вчитися, ставити перед собою конкретні цілі, визначати шляхи їх досягнення, добре орієнтуватися й знаходити потрібне в наростаючому інформаційному потоці; сучасна людина повинна легко адаптуватися в постійно змінюваних життєвих ситуаціях, самостійно здобувати необхідні знання, щоб протягом усього життєвого шляху мати можливість реалізувати свої нахили, потреби, здібності, творчий потенціал. Другий чинник полягає в необхідності підвищення інтересу учнів до вивчення предметів, їх зацікавлення предметами та у створенні і стійкій підтримці позитивної мотивації до процесу навчання в цілому. Третій чинник – це ефективне використання наявних ресурсів матеріально-технічної бази закладу та навчально-методичного забезпечення предметів, його поповнення та удосконалення, розробка та апробація у навчальному процесі сучасних навчально-методичних комплексів.

Саме тому проблема впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) в освітній простір з метою формування та розвитку інтелектуального і творчого потенціалу учнів, удосконалення форм і змісту навчального процесу, використання комп’ютерних методів та мультимедійних засобів навчання є досить актуальною.

У 2010 році колектив гімназії розпочав співпрацю з науковцями Центру інформаційних технологій ЗОАППО Черніковою Людмилою Антонівною та Телятник Кірою Валентинівною за напрямками наукового супроводу опрацювання науково-методичної проблеми закладу на 2010 – 2015 рр. «Створення єдиного інформаційного простору гімназії, як комплексна умова розвитку особистості учасників освітнього процесу», експертизи планів, матеріалів роботи, моніторингу ефективності освітнього процесу тощо.

Теоретичні основи досвіду

У розвиток інформатизації освіти внесли великий вклад учені А.П. Єршов, В.М. Монахов, І.В. Роберт. Про проблеми вдосконалення освітнього процесу з використанням інформаційних технологій говорили М.П. Лапчик, Є.І. Машбіц, Є.С. Полат. Питання, пов’язані з використанням комп’ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення навчального призначення, досить широко висвітлені в науково-методичних працях: розроблені основні концептуальні засади створення засобів комп’ютерної підтримки (О.І. Бугайов, М.В. Головко, В.С. Коваль та ін..), відпрацьовані окремі аспекти використання в навчальному процесі моделювальних програм, комп’ютерних ігор та проектів (Т.В. Тихонова, Н.А. Мисліцька, В.Ф. Заболотний, Ю.В. Єчкало, І.О. Теплицький, О.С. Бойко, В.М. Кадченко, В.Ф. Савченко, Н.О. Мітус, Г.В. Поволяко, В.Д. Шарко та ін..), програм для обробки результатів вимірювань, побудови графіків та здійснення контролю знань (Ю.О. Жук, В.М. Власенко, В.Г. Гриценко та ін.).
^ За інноваційним потенціалом досвід є модифікаційним.
Технологія досвіду. Модель використання інформаційно-
комунікаційних технологій в освітньому просторі гімназії


Напрямки впровадження ІКТ в освітнє середовище гімназії:

  • Як засобів навчання, що вдосконалюють процес викладання предметів, підвищують його ефективність, якість і результативність. При цьому забезпечується реалізація можливостей програмно-методичного забезпечення сучасних ПЕОМ із метою надання знань, моделювання навчальних ситуацій тренування, контролю результатів навчання.

  • Як засобів розвитку особистості учнів, формування інформаційної культури.

  • Як засобів автоматизації процесу оцінювання, корегування результатів навчально-пізнавальної діяльності, комп’ютерного педагогічного тестування та психодіагностики.

  • Як засобів комунікації з підключенням до мережі Internet з метою отримання інформації, обміну досвідом роботи з іншими навчальними закладами України та світу.

  • Як засобів інформаційно-методичного забезпечення та управління освітнім процесом, навчальним закладом.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому просторі гімназії

В управлінській діяльності:

 • ведення та оформлення внутрішкільної документації в електронному та текстовому варіантах;

 • складання розкладу уроків за допомогою спеціалізованого ПЗ;

 • створення та використання бази даних учителів та учнів школи;

 • моніторинг педагогічної та методичної діяльності вчителів;

 • моніторинг рівня навчальних досягнень учнів;

 • оперативне управління навчальним закладом шляхом інтерактивних телеконференцій, віртуальних нарад, передачі термінової інформації на екрани ПЕОМ заступників, психолога та вчительських машин в межах локальної мережі закладу;

 • використання електронної пошти для зв’язку з органами управління освіти (РВО, ОблУОН, ЗАППО тощо);

 • налагодження зв’язків за допомогою Інтернет та E-mail з іншими навчальними закладами, району, області, регіону, України та світу;

 • психологічне тестування педагогічних працівників та учнів гімназії.

У навчально-пізнавальній діяльності:

 • обов’язкове вивчення комп’ютерних, інформаційних та телекомунікаційних технологій на уроках інформатики, факультативах, курсах за вибором, профільних курсах починаються з третього класу;

 • використання вчителями електронних програмних засобів навчання з усіх предметів;

 • комп’ютерне тестування і контроль рівня навчальних досягнень (електронні варіанти психологічних діагностик та навчальних тестів з предметів);

 • використання вчителями методичних рекомендацій, матеріалів досвіду роботи, методичних розробок, дидактичних матеріалів колег опублікованих в Інтернет з метою вивчення новаторських методик, інноваційних педагогічних технологій, удосконалення власної педагогічної діяльності;

 • використання матеріалів опублікованих в Інтернет для підготовки повідомлень, виступів, рефератів, творчих робіт і проектів учнями гімназії.

У виховній роботі:

 • видання методичних розробок, публікацій, матеріалів проектів, шкільних збірників, альманахів, газет тощо;

 • підготовка матеріалів та оформлення приміщень, використання комп’ютера, проектора та екрану при проведенні різноманітних традиційних свят, лінійок, вечорів, дискотек, інтелектуальних змагань тощо;

 • пошук інформації та підготовка матеріалів класними керівниками для проведення виховних годин, занять з дітьми, зустрічей з кимось тощо;

 • користування електронними енциклопедіями, довідковими системами, збірками електронних варіантів творів художньої літератури, шедеврами образотворчого мистецтва, музейними експонатами світової культури тощо.


^ Перспективні напрямки роботи:

 • Поширення передового педагогічного досвіду адміністрації та вчителів гімназії з питань інформатизації управлінської діяльності та освітнього процесу;

 • Проведення районних та обласних семінарів, науково-практичних конференцій з обміну досвідом;

 • Проведення майстер-класів, відкритих уроків для педагогів ЗНЗ Веселівського району;

 • Апробація та впровадження ЕПЗН з предметів, розробка методичного та дидактичного інструментарію щодо використання ЕПЗН на уроках;

 • Розробка методичних рекомендацій, дидактичних матеріалів, розробок вчителів та адміністрації з питань використання ІКТ в управлінській діяльності та освітньому процесі;

 • Створення та систематичне поповнення банку електронних порт фоліо вчителів гімназії;

 • Систематизація електронних матеріалів, створення поповнення та супровід гімназичної медіатеки;

 • Надання методичної допомоги педагогам Веселівського району з питань використання ІКТ в освітньому процесі через консультації, обмін досвідом, електронне листування, форуми тощо;

 • Підготовка та друк збірок методичних матеріалів з питань використання ІКТ в освітньому процесі ЗНЗ, в діяльності адміністрації ЗНЗ та з питань створення та функціонування єдиного інформаційного простору ЗНЗ;

 • Функціонування районного тренінгового центру з ІКТ.


^ Результативність досвіду

Вплив використання комп’ютерної техніки з наявним ПЗ, можливостей Інтернет, локальної мережі та використання ІКТ на розширення можливостей освітнього середовища гімназії та розвиток гімназії через функціонування ресурсного центру буде відображатися у:

  1. Створенні, функціонуванні та розвитку єдиного інформаційного простору гімназії.

  2. Якісному зростанні рівня професійної компетентності вчителів в галузі використання ІКТ у навчально-виховному процесі, підвищенні мотивації до використання ІКТ у викладанні предметів та організації позаурочної діяльності учнів.

  3. Підвищенні інтересу учнів до використання можливостей ІКТ у навчально-пізнавальній, творчій діяльності та плануванні і організації власної діяльності поза межами гімназії.

  4. Підвищення якості та результативності освітнього процесу в цілому.

  5. Формування інформаційної (в широкому розумінні) та інформаційно-технологічної компетентності учнів і вчителів.

  6. Створення та постійне удосконалення матеріально-технічної бази та науково-методичного забезпечення діяльності ресурсного центру.

  7. Пропагандистська та просвітницька діяльність центру як осередку потужного позитивного досвіду впровадження ІКТ в діяльність ЗНЗ сільського регіону.

  8. Консультаційна та методична діяльність центру в межах Веселівського району та Запорізької області.

Схожі:

Тема досвіду: «Впровадження ікт в освітній простір гімназії» Базова модель досвіду Актуальність досвіду iconТема. Складання І розігрування діалогів за темами, близькими до життєвого досвіду дітей
Мета. Формувати вміння складати діалоги, близькі до життєвого досвіду, вживаючи слова
Тема досвіду: «Впровадження ікт в освітній простір гімназії» Базова модель досвіду Актуальність досвіду iconХарактеристика досвіду за іноваційним потенціалом
З роками та набуттям досвіду багато що змінюється. За наданою схемою аналізу можу вказати послідовно таке
Тема досвіду: «Впровадження ікт в освітній простір гімназії» Базова модель досвіду Актуальність досвіду iconВикористання інформаційно-комунікаційних технологій та створення...
Пичений багатий педагогічний та виробничий досвід. Дуже часто педагогічні працівники не замислюються про необхідність та доцільність...
Тема досвіду: «Впровадження ікт в освітній простір гімназії» Базова модель досвіду Актуальність досвіду iconСтислий опис досвіду ро бо ти Косован Тамари Василівни Проблемна тема
«Розвиток креативного мислення учнів через впровадження педагогічних інновацій в системі початкової освіти»
Тема досвіду: «Впровадження ікт в освітній простір гімназії» Базова модель досвіду Актуальність досвіду iconДосвіду
Об’єкт досвіду: Фурман Василь Антонович, 1973 року народження, освіта – вища педагогічна; посада – викладач української та іноземної...
Тема досвіду: «Впровадження ікт в освітній простір гімназії» Базова модель досвіду Актуальність досвіду iconОпис досвіду гімназії в галузі інформатизації освітнього середовища
Творча характеристика педагогічного, учнівського та батьківського колективів, передбачувана новизна їх діяльності
Тема досвіду: «Впровадження ікт в освітній простір гімназії» Базова модель досвіду Актуальність досвіду iconУроках англійської мови Актуальність досвіду
Созонівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Тема досвіду: «Впровадження ікт в освітній простір гімназії» Базова модель досвіду Актуальність досвіду iconПлан роботи мо вихователів гпд зош №6
Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду роботи вихователів гпд та передового педагогічного досвіду
Тема досвіду: «Впровадження ікт в освітній простір гімназії» Базова модель досвіду Актуальність досвіду iconОпис досвіду роботи вчителя початкових класів Сухомейло І. В
...
Тема досвіду: «Впровадження ікт в освітній простір гімназії» Базова модель досвіду Актуальність досвіду iconМетодична робота з педагогічними кадрами
Створення творчої групи вчителів з метою впровадження передового педагогічного досвіду у вирішенні проблеми школи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка