План роботи творчої групи вчителів „ тема роботи ” Керівник
Скачати 292.03 Kb.
НазваПлан роботи творчої групи вчителів „ тема роботи ” Керівник
Сторінка2/3
Дата конвертації06.03.2013
Розмір292.03 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3

VII. Проведення тематичного контролю

^ VIII. Організація роботи з обдарованими учнями

Основні форми роботи

 1. Доповідь, виступ, інформація, повідомлення, звіт.

 2. Дискусія, круглий стіл, методичний турнір, модель уроку, «мозкова атака», ділова (дидактична) гра, методичний фестиваль, методичний ярмарок, методичний аукціон, аукціон ідей, уроки-панорами, презентація педагогічних новинок та інше.

Документація методичного об'єднання

 1. План роботи.

 2. Протоколи засідань з обов'язковим винесенням рішень, пропо­зицій, рекомендацій.

 3. Розробки уроків, заходів, реферати, звіти та ін.Самоосвітня діяльність вчителів

Самоосвіта - постійна діяльність учителя, спрямована на розширення й

поглиблення знань і вмінь, підвищення рівня професійної підготовки.

Самоосвітня діяльність учителя включає:

 • науково-дослідницьку роботу з проблеми;

 • вивчення наукової, методичної та навчальної літератури;

 • участь у колективних і групових формах методичної роботи;

 • вивчення досвіду своїх колег;

 • теоретичну роботу і практичну апробацію власних матеріалів.

Організація самоосвіти вчителя залежить від рівня його підготовки, визначення проблем, мети удосконалення його майстерності, вибору форм і способів узагальнення досвіду.

Етапи самоосвітньої діяльності:

1. Діагностичний:

 • діагностика утруднень педагога;

 • розробка концептуальних основ; участь у навчальних і установчих семінарах.

2. Організаційний:

 • підготовка науково-методичних матеріалів, інструментарію;

 • мотивація.

3. Практичний:

 • послідовне вирішення всіх завдань;

 • моніторинг;

 • корекція.

4. Узагальнювальний:

 • дослідження ефективності;

 • аналіз результатів;

 • розробка прогнозу.Предметні тижні
Предметний тижденькомплекс навчально-виховних заходів, спрямованих на розвиток творчості учнів, поглиблення та поширення знань з предметів, збагачення науково-методичного досвіду вчителів школи.

^ Організація та проведення

Предметні тижні організовуються та проводяться відповідними методичними об’єднаннями школи не частіше одного разу на рік. До участі в предметних тижнях можуть бути залучені фахівці наукової та педагогічної роботи, творчі колективи, громадськість.

Завдання тижнів:

 • Забезпечити належні умови для виявлення та розвитку творчої активності й зацікавленості учнів, сприяти формуванню їхнього наукового світогляду.

 • Вдосконалювати науково-методичний рівень та рівень професійної майстерності вчителів, збагачувати педагогічний досвід школи.

 • Поглибити знання з профільних предметів та підвищити інтерес до інших предметів, передбачених навчальним планом школи.


Функції предметних тижнів:

 • Організаційна – тижні дозволяють внести цікаві заходи та інноваційні технології до навчально-виховного процесу, удосконалити організаційні якості вчителів та розвивати організаційні здібності учнів.

 • Діагностична – можливість отримати інформацію про динаміку професійного рівня вчителів та особистісний розвиток учнів.

 • Моделювальна – при плануванні тижнів розробляються принципово нові форми навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 • Пропагандистська – зміст тижнів спрямований на інформування учнів про досягнення науки та техніки.


Структура тижнів:

Складниками предметних тижнів мають бути відкриті уроки вчителів, науково-практичні конференції, індивідуальні та групові конкурси дитячої творчості. Кожен тиждень повинен мати належне інформаційне забезпечення.

Атестація вчителя – система визначення сформованості його професійних вмінь

Основою для оцінювання рівня педагогічної майстерності вчителя є методична карта участі педагогів у підвищенні науково-теоретичного рівня та професіоналізму, яка містить такі питання:

1.Прізвище, ім’я, по батькові вчителя.

2. Рік народження.

3. Освіта.

4. Категорія.

5. Курсова підготовка.

6. Атестація.

7. Досвід (ким і коли вивчається).

8. Проблеми, над розв’язанням яких працює вчитель.

9. Участь у методичних об’єднаннях.

10. Участь у психолого-педагогічному семінарі.

11. Участь у методичних місячниках і тижнях.

12. Виступи на засіданнях педради.

13. Методичні наради та інші збори(виступи).

14. Відкриті виховні заходи(вечори).

15.Участь у конференціях.

16.Інші види діяльності.

Методична карта ведеться окремо кожним учителем від атестації до наступної атестації.

ІІ. Визначення самоосвітнього рівня вчителя шляхом самостійних відповідей вчителя на питання з педагогіки, психології та методики навчання відповідних дисциплін.

ІІІ. Підготовка матеріалів з методичної проблеми, над якою працює вчитель, та попереднє складання плану роботи над методичною проблемою.

ІV. Демонстрація системи уроків та позакласних заходів, які відображають практичну роботу вчителя над методичною проблемою.

V. Захист вчителем власного педагогічного досвіду з використанням комп’ютерної презентації Power Point на розширеному засіданні методичної ради .

VІ. Проведення адміністрацією школи моніторингу якості уроку вчителя, який атестується. З цією метою атестаційна комісія відвідує уроки вчителів та заповнює анкету якості уроку.

^ Анкета якості уроку

Обвести ті пункти, які були відображені при проведенні уроку

_______________________ вчителем _________________________

(вписати предмет, клас) (вписати ПІБ вчителя)

1.Усно або письмово формулює мету розвитку (мислення, мови, волі, комунікативності, естетичного виховання) та реалізує її засобами навчального предмета.

2.Впевнено (професійно) володіє навчальним матеріалом.

3.Демонструє правильну, виразну, чітку, доцільну, лаконічну мову.

4.Демонструє толерантні прийоми навчання (не перебиває, не проявляє дратівливості, гніву, не нав’язує точку зору).

5.Встановлює та використовує зв’язки з іншими предметами.

6.Доцільно використовує матеріал для різних сфер життєдіяльності 7.Використовує роздаткові, наочні матеріали.

8.Використовує динамічні матеріали (аудіо, відео, комп’ютерні демонстрації, прилади та ін.)

9.Дає різнорівневі домашні, класні завдання.

10.Стимулює обґрунтування, аргументацію відповідей, у тому числі із використанням фактів з інших галузей знань.

11.Схвалює ініціативу та самостійність учнів.

12.Схвалює індивідуальні навчальні досягнення.

13.Пропонує завдання, які розвивають інтуїцію, творчу уяву, емоційно-чуттєве сприймання.

14.Звертає увагу на якість мови учнів.

15.Своєчасно (без затримки) закінчує урок.

На уроці використовує прийоми (методи) педагогічних технологій:

16.Диференційованого, у тому числі індивідуалізованого навчання (враховує особливості темпераменту, психосоматичного типу, каналів сприймання, типу мислення та ін.)

17.Проблемне навчання (проблемні запитання і ситуації, у тому числі на межі різних галузей знань).

18.Діалогове навчання (вільне обговорення та дискусія)

19.Рефлексивне навчання (оцінювання учнями корисності уроку, свого психологічного стану).

20.Колективна розумова діяльність.

21.Запобігання втомлюваності, перевантаження учнів.

Дата ___________________ Експерт__________________

^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Методичною розробкою можна вважати текст, у якому систематизовано, послідовно ви­кладено всебічно досліджену педагогічну діяль­ність, її особливості. Усі розробки можна поді­лити на дві групи:

 • розробки щодо змісту освіти: програми, концепції, довідники, збірники, посібники тощо;

 • розробки методики викладання: моделі, опи­си досвіду, технології, методики викладання предмета, розділу, теми курсу або уроку, сценарії.

Нині методична розробка — одна з по­ширених форм творчої діяльності не тільки вчителів-методистів, а й багатьох педагогів-практиків. Проте відсутність у них навичок наукового дослідження, осмислення й опису власного досвіду призводить до того, що їхні розробки не використовують. Тому хочемо де­тальніше спинитися на процесі моделювання (створення) перспективного педагогічного до­свіду та подати основні компоненти:

1. Визначення мети та завдання створюваного досвіду.

Моделювання перспективного педагогічного досвіду розпочинають із з’ясування мети та завдання його створення, суті розв’язуваних за його допомогою питань. Планування сві­домо організованої, соціально зумовленої, цілеспрямованої системи діяльності щодо по­ліпшення стану та перетворення педагогіч­ної практики на основі науково-педагогічних рекомендацій. Ідеться про формування кін­цевої організаційно-педагогічної, науково-методичної, управлінської мети організато­рів щодо створення досвіду і тих завдань, які треба розв’язувати при її досягненні. У ході моделювання реалізується цілеспря­моване впровадження наукових досягнень.

2. Аналіз використаних при моделюванні дже­рел.

Щоб розробити дійову модель досвіду та за­класти в неї перспективні ідеї та положення, необхідні глибокі та всебічні знання й ана­ліз таких джерел:

 • законодавчих державних і нормативних відомчих документів із проблеми, що мо­делюється;

 • результатів сучасних наукових дослі­джень, теоретичних ідей, положень і рекомендацій з цієї проблеми;

 • наявних матеріалів з досвіду, що моде­люється;

 • теоретичних і прикладних робіт, де аргу­ментується потреба розвитку навчально-виховної роботи.

Лише глибокий і всебічний аналіз перелі­чених джерел дає змогу розробити профілі досвіду, що моделюється.

3. Визначення об’єкта.

Питання добору об’єкта для створення пер­спективного педагогічного досвіду з провід­ної проблеми потребує врахування цілої низ­ки факторів: по-перше, готовність школи до реалізації моделі досвіду з точки зору матеріальних умов; по-друге, наявність за­цікавленого і компетентного керівництва пе­дагогічного колективу, здатного вирішити поставлені завдання, а також відповідний науково-методичний рівень педагогічного колективу.

4. Розроблення структури моделі досвіду, плану та методики, впровадження їх з регулю­ванням, аналізом, контролем та ін.

Це один із найскладніших елементів про­цесу моделювання. При цьому треба подо­лати складні суперечності. Модель, у якій враховані вимоги передової науки та прак­тики, має бути еталоном розв’язання педа­гогічної проблеми на рівні сучасних вимог. Однак реалізувати таку еталонну модель має конкретний педагогічний колектив, група працівників, які мають певні фахові мож­ливості, конкретний досвід, індивідуальні особливості. Через це при розробці моделі досвіду слід ураховувати як об’єктивні ви­моги науки та практики, так і суб’єктивні можливості виконавців. Модель досвіду можна подати у вигляді та­ких структурних елементів:

 • обґрунтування актуальності досвіду;

 • теоретична база;

 • провідна ідея;

 • технологія;

 • можливі результати.

 1. Обґрунтування актуальності досвіду. Йдеться про аргументацію та доцільність створення досвіду з точки зору розбудови української національної школи та потреб практики. Тут також дається стисла характеристика зміс­ту досвіду і тих практичних проблем, які розв’язуються за його допомогою.

 2. ^ Теоретична база досвіду. Це сучасні теоре­тичні ідеї та положення, що є його науковою основою. Модель має спиратися на сучасні наукові теорії та досягнення. Перспективний досвід може і випереджати сучасну практику, але в цьому разі він має отримати на­укове пояснення.

 1. ^ Провідна ідея досвіду. Це центральна, голов­на думка, що визначає суть досвіду і перед­бачає варіативність форм його застосування. Реалізація в сукупності близьких, середніх і далеких перспектив у процесі впровадження передбачає безперервне поступове підви­щення рівня, поліпшення змісту й організа­ції впровадження.

 2. ^ Технологія досвіду. Це структура, послідов­ність дій об’єкта. Це форми, методи, прийо­ми роботи, основні педагогічні або управлін­ські ситуації, засоби вдосконалення певного виду діяльності. Головне — чітко відобрази­ти алгоритм дій об’єкта в моделі.

 3. ^ Можливі результати. Створюючи досвід, ав­тори мають хоча б у загальній формі пе­редбачити його можливі результати, які можуть бути сформульовані у вигляді пев­них кількісних або якісних показників змін у навчально-виховному процесі. Очікувані ре­зультати можуть мати комплексний характер.

^ СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОЗРОБКИ

1. Вступ або пояснювальна записка.
Подається обґрунтування вибору теми, її но­визна, короткий аналіз змісту, призначення розробки. Розшифровуються специфічні по­няття і терміни.

^ Пояснювальна записка — вступна части­на документа (плану, програми, проекту і т. ін.), де обґрунтовуються мета його ство­рення, структура, зміст, тривалість прове­дення, функціональне призначення, акту­альність і новизна.

2. Основна частина.

У вигляді кількох параграфів, пунктів ви­світлюється суть дослідження, а саме:

 • педагогічна ідея;

 • її методичне висвітлення;

 • практична реалізація.

3. Висновки.

Стисло формулюються основні результа­ти, вказуються умови реалізації, подають­ся рекомендації щодо впровадження моделі в практику.

 1. Перелік використаної літератури.
  Оформляється згідно із загальноприйнятими правилами.

Усі матеріали бажано подавати в друкованому вигляді. Загальний обсяг роботи— 25-30 ма­шинописних сторінок через 2 інтервали. Сторінки мають бути скріплені та пронумеровані.

Матеріали подаються українською мовою.

Рецензія від НМЦ щодо методичної розробки. Ксерокопія по­свідчення про проходження останньої курсової перепідготовки.

^ ПЛАН ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДО АТЕСТАЦІЇ

з/п

Зміст роботи

Термін

Відмітки

про виконання

1

Виступ на засіданні методичного об’єднання за темою «Здійснення особистісно орієнтованого підходу на уроках»

Серпень
2

Ознайомлення з кваліфікаційною характеристикою педагогічних праців­ників, для яких встановлена кваліфікаційна категорія «Спеціаліст ви­щої категорії» і педагогічне звання

-методист»

15 жовтня

3

Ознайомлення з Типовим положенням про атестацію педагогічних пра­цівників України, затвердженого наказом МО України від 20.08.1993 № 310 (зі змінами і доповненнями, затвердженими наказами МО Укра­їни від 01.12.1998 № 419)

15 жовтня
4

Консультація з членами атестаційної комісії щодо порядку атестації

25 жовтня
5

Підготувати творчий звіт із проблеми «Активізація пізнавальної діяль­ності учнів на уроках і в позаурочний час»

15 листопада
6

Узяти участь у роботі творчої групи «____________________»

4 рази на рік
7

Провести відкриті позакласні заходи:

Листопад
8

Провести відкриті уроки:9

Виступ на педагогічній раді за темою

Грудень
10

Підготувати цикл уроків на основі особистісно орієнтованого підходу з теми (_____ кл.)

Січень
11

Звітувати на засідання МО вчителів історії з проблеми

Січень
12

Участь у ярмарку-конкурсі «Педагогічний пошук»

Лютий
13

Підготувати матеріали для педагогічної експозиції «Дидактико-методичні й технологічні знахідки вчителів»

Лютий1   2   3

Схожі:

План роботи творчої групи вчителів „ тема роботи ” Керівник iconПлан роботи творчої групи на 2012-2013н р Тема
Мета: підвищення професійної кваліфікації І удосконалення педагогічної майстерності вчителів через впровадження в навчально-виховний...
План роботи творчої групи вчителів „ тема роботи ” Керівник iconПлан роботи творчої групи чубарівської зош і-іііст. Керівник творчої...
Сприяти впровадженню в практику роботи школи досягнень педагогічної науки І передового педагогічного досвіду, нових інтерактивних...
План роботи творчої групи вчителів „ тема роботи ” Керівник iconПлан роботи творчої групи єлизаветівської сзш обговорено на засіданні творчої групи
Виявляти, вивчати І розповсюджувати передовий педагогічний досвід вчителів школи
План роботи творчої групи вчителів „ тема роботи ” Керівник iconПлан роботи " Школи професійної адаптації молодих психологів" на...
Тема: Психологічне забезпечення превентивно-профілактичної роботи з дітьми «групи ризику»
План роботи творчої групи вчителів „ тема роботи ” Керівник iconТема: Аналіз роботи рмо вчителів хімії за 20
Аналіз роботи рмо вчителів хімії за 2010-2011 н р та завдання на новий 2011-2012 н р. Пахнич С. В. керівник рмо вчителів хімії
План роботи творчої групи вчителів „ тема роботи ” Керівник iconМетодичні рекомендації районної творчої групи по створенню професійного...
Даний методичний посібник упорядковано завідуючою районним методичним кабінетом Сидорук Т. П. та членами творчої групи
План роботи творчої групи вчителів „ тема роботи ” Керівник iconМайстер-клас як інноваційна форма методичної роботи
Майстер-клас використовується як активна форма творчої самореалізації педагога (групи педагогів), за якої вчитель-майстер (творча...
План роботи творчої групи вчителів „ тема роботи ” Керівник iconМетодична робота
Дудник Л. В.) предметів фізико-математичного циклу (керівник Квас О.І.), предметів гуманітарного циклу (керівник Лукомська Ж. А.),...
План роботи творчої групи вчителів „ тема роботи ” Керівник iconПлан роботи творчої групи вчителів початкових класів зош №2 на 2012- 2013 н р
В зош №2 у 2012 2013 навчальному році функціонує чотири класи з українською мовою навчання. Із них у 1-а класі при днз №5 «Джерельце»,...
План роботи творчої групи вчителів „ тема роботи ” Керівник iconПлан роботи тг вчителів математики, фізики та інформатики зош №2 на 2012 – 2013 навчальний рік
Формування творчої особистості вчителя та учня з дотриманням умов збереження здоров'я ”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка