1. загальні методологічні положення 4ст
Назва1. загальні методологічні положення 4ст
Дата конвертації06.05.2013
Розмір49.8 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Зміст

Вступ 3ст.

1. загальні методологічні положення 4ст.

2. послідовність виконання курсового проекту 7ст.

2.1. вибір теми 7ст.

2.2. бібліографічний пошук літературних джерел 8ст.

2.3. складання плану курсової роботи 9ст.

2.4. композиція курсової роботи. Зміст основних частин 10ст.

2.5. оформлення курсової роботи 13ст.

2.6. оцінювання та захист курсового проекту 17ст.

Висновок 19ст.

Список використаної літератури 22ст.

Вступ

Приєднання України до Болонського процесу, впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) потребують нагального оновлення навчального процесу вищої школи у зв’язку з орієнтацією на європейську модель майбутньої професійної діяльності випускників. Постає питання ефективності підготовки студентів до самостійної, творчої, дослідницької діяльності, чому сприяє курсове та дипломне проектування.

Навчальний процес відбувається набагато ефективніше, якщо він пов’язаний із вирішенням виробничих або проблемних ситуацій. Вони мають мотиваційну основу. Підготовка сучасного фахівця-дослідника можлива лише за умов дотримання творчого розвитку особистості студента, індивідуалізації процесу навчання на що і спрямована КМСОНП.

Курсове та дипломне проектування — одна з найважливіших частин навчального процесу, яка завершує вивчення як більшості спеціальних дисциплін, так і фахової підготовки в цілому.

Завдання методичних розробок випливає з вимог європейських стандартів якості вищої освіти і має за мету надати допомогу викладачам та студентам отримати методичні рекомендації та поради щодо виконання індивідуальних робіт дослідницького характеру.

Еталони змісту та оформлення курсової, дипломної і магістерської роботи розроблено на основі узагальнення вітчизняного та європейського досвіду і вони відповідають вимогам, що буде сприяти набуттю студентами певних практичних навичок та умінь для роботи в реальних умовах ринкових економічних відносин, притаманних будь-якій галузі народного господарства України.

Висновок

Курсова робота (проект)— один із видів індивідуальних завдань навчально-дослідницького, творчого чи проектно-конструкторського характеру, який має на меті не лише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів з навчальної дисципліни, а й застосування їх при вирішенні конкретного фахового завдання і вироблення вміння самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, електронно-обчислювальною технікою, лабораторним обладнанням, використовуючи сучасні інформаційні засоби та технології. Курсова робота є окремим заліковим кредитом навчальної дисципліни і оцінюється (визначається рейтинг) як самостійний вид навчальної діяльності студента.

За час навчання студент повинен виконати 5-7 курсових робіт з навчальних дисциплін, які є базовими для відповідної спеціальності, їх конкретна кількість визначається навчальним планом.

Тематика курсових робіт визначається кафедрами відповідно до змісту і завдань навчальної дисципліни. Вона повинна бути актуальною і тісно пов’язаною із вирішенням практичних фахових завдань.

Студентам надається право вільного вибору теми роботи із запропонованого кафедрою переліку. Студенти також можуть пропонувати свої теми.

Курсова робота (проект) — це перший cвідомий крок у навчально-дослідній діяльності студента, що може стати фундаментом у підготовці майбутнього дипломного проекту або магістерської дисертації та має таку структуру :

 • вступ;

 • аналіз інформаційної бази дослідження;

 • теоретичні основи дослідження;

 • експериментальна частина;

 • аналіз одержаних результатів;

 • висновки та пропозиції;

 • список використаної літератури — не менше 10-15 джерел з обов’язковим посиланням на них у тексті роботи.

Обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 25-30 сторінок, список використаної літератури — не менше 10-15 джерел з обов’язковим посиланням на них у тексті роботи.

^ Опрацювання літературних джерел, методичних матеріалів, іншої джерелознавчої бази допоможе визначити рівень вивченості обраної теми, пріоритетний напрям у власному дослідженні та прогнозувати подальший її розвиток, що може відбуватися в такій послідовності:

  1. Ознайомлення зі змістом інформаційного джерела.

  2. Опрацювання джерела за „цитатним” принципом із зазначенням автора, назви роботи та сторінкою в тексті.

  3. Створення картотеки (тематичної, бібліографічної).

  4. Критична оцінка опрацьованих джерел, їх аналіз.

  5. Визначення пріоритетного шляху власного дослідження.

  6. Побудова плану-проспекту курсової роботи.

Відповідно до цього виконання курсової роботи, яку студент виконує самостійно, передбачає:

 • вибір теми та обґрунтування її актуальності;

 • складання списку інформаційних джерел та його критичний аналіз;

 • визначення теоретичного підходу до розв’язання обраної теми, мети, завдань і методики дослідження;

 • проведення експерименту;

 • обробка результатів дослідження, їх якісний та кількісний аналіз;

 • формування висновків проведеного дослідження;

 • обґрунтування розроблених висновків та рекомендацій;

 • оформлення курсової роботи та її захист.

Під час роботи із предметними та бібліографічними каталогами, реферативними виданнями слід дотримуватися такої послідовності:

  1. Сформулювати проблематику.

  2. Обрати ракурс дослідження.

  3. Визначити джерелознавчу базу дослідження.

  4. Опрацювати систематичний каталог.

  5. Опрацювати предметний каталог.

  6. Систематизувати матеріал.

  7. Виконати аналіз джерелознавчої бази дослідження.

Тематика курсових робіт затверджується на кафедрі разом із графіком її написання. Кожен студент отримує завдання на її виконання. Йому надається право вільного вибору теми або самому пропонувати тему курсової роботи, тим більше, якщо вона пов’язана із тематикою виробничої практики.

Курсова робота подається викладачу ретельно відредагованою і чітко надрукованою (або написаною) на папері формату А4. Оформлення курсової роботи за допомогою ПЕОМ:

 • шрифт — Times New Roman;

 • розмір шрифту — 14 кегель;

 • інтервал між рядками — одинарний;

 • абзац — 5 мм, поля: праве, ліве, верхнє — 15 мм, нижнє —17 мм;

 • нумерація сторінок — по центру нижнього поля;

 • формули друкуються по центру, нумерація по правому полю.

Керівництво курсовими роботами, як правило, здійснюють професори і доценти. Захист проводиться у комісії, яка складається з двох-трьох викладачів кафедри, у тому числі наукового керівника курсової роботи.

Схожі:

1. загальні методологічні положення 4ст iconЗатверджено наказ Міністерства фінансів України
Це Положення визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси. Норми цього Положення застосовуються...
1. загальні методологічні положення 4ст iconЗатверджено
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами" /далі Положення (стандарт) 29/ визначає методологічні...
1. загальні методологічні положення 4ст iconПоложення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток"
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" (далі Положення (стандарт) 17) визначає методологічні засади...
1. загальні методологічні положення 4ст iconНаціональне положення (стандарт) бухгалтерського обліку у державному...
Це Національне положення (стандарт) визначає принципи та методологічні засади формування інформації про доходи, витрати, фінансові...
1. загальні методологічні положення 4ст iconЗатверджено
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 "Діяльність, що припиняється" /далі Положення (стандарт) 27/ визначає методологічні...
1. загальні методологічні положення 4ст iconЗатверджено
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції" (далі Положення (стандарт) 12) визначає методологічні засади...
1. загальні методологічні положення 4ст iconЗатверджено
Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її...
1. загальні методологічні положення 4ст iconЗатверджено
Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про інвестиційну нерухомість...
1. загальні методологічні положення 4ст iconЗатверджено
Це положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання та її розкриття...
1. загальні методологічні положення 4ст iconПоложення про ІІІ освітній округ Загальні положення
Дане Положення складене на основі Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка