Створення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти
Скачати 227.07 Kb.
НазваСтворення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти
Дата конвертації07.05.2013
Розмір227.07 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
ВЕРЕСЕНЬ


НапрямЗміст

Термін виконання (вихід)

Відпові­дальний

Відмітка про виконання, № спра­ви

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗДОБУТТЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

1

Перевірити явку дітей і підлітків шкільного віку до навчаль­ного закладу на підставі списків. Скласти «Список дітей і підлітків, які не приступили до занять 1 вересня 2010-2011 н. р. і подати його до управління освіти з інформацією про вжиті заходи щодо залучення таких дітей до навчання

До 05.09

Педколектив

Списки

2

Повернути списки дітей і підлітків шкільного віку до райво з відмітками про те, де навчають­ся діти, з довідками з навчальних закладів

До 09.09

Адміністрація

Інфор­мація, списки

3

Подати статистичний звіт про кількість дітей і підлітків шкільного віку, інформацію про охоплен­ня дітей і підлітків шкільного віку навчанням, про облік за роками народження, про облік навчання дітей і підлітків шкільного віку

До 09.09

Адміністрація

Статзвіт, інформа­ція

4

Заслуховувати на нараді при директорі питання:

• про виконання положень Конституції України, ст. 35 За­кону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про за­гальну середню освіту», Інструкції з обліку дітей і підліт­ків шкільного віку;

• про здійснення контролю за відвідуванням навчальних за­нять учнями школи

Вересень, червень

Відпові­дальний за тери­торію обслугову­вання

Прото­кол^ СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗОВАНОГО ПОЧАТКУ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ


1

Провести: серпневу педраду; інструктивну нараду з питань ве­дення шкільної документації, організованого початку навчаль­ного року

До 01.09

Директор

Прото­кол2

Затвердити, погодити:

• нормативні документи роботи школи на навчальний рік: на­вчальні плани, річний план роботи школи, режим роботи школи, розклад занять;

• календарне та тематичне планування за предметами на се­местри;

• плани роботи факультативів, гуртків;

• плани виховної роботи класних керівників на семестри;

• план роботи шкільної бібліотеки, психолога, соціального педагога

До 1.09

Директор

Доку­мен­тація, плани роботи

3

Оформити класні журнали, журнали додаткових занять, фа­культативів, індивідуального навчання, гуртків, ГПД

До 05.09

Директор

Інфор­мація

4

Укомплектувати списки гуртків, спеціальних медичних груп з фізичної культури, ГПД

До 05.09

Директор

Накази за по­требою

5

Забезпечити учнів підручниками, учителів навчальними про­грамами, посібниками, методичною літературою

До 05.09

Бібліотекар

Інфор­мація

6

Провести роботу з учнями, батьками з метою організації га­рячого харчування учнів 1-11 класів. Затвердити режим хар­чування та обслуговування в шкільній їдальні. Організувати пільгове харчування учнів, дієтхарчування. Організувати чер­гування вчителів та адміністрації школи в їдальні

До 02.09

Директор

Інфор­мація

7

Провести облік малозабезпечених, неповних, багатодітних сімей, учнів-сиріт, напівсиріт, дітей, що залишилися без батьківсько­го піклування, дітей-інвалідів, дітей, що потерпіли від аварії на ЧАЕС, учнів девіантної поведінки, неблагополучних сімей

До 09.09

Директор

Списки

8

Перевірити та підтвердити довідками працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів

До 09.09

Директор

Довідка

^ Навчально – методична робота


1

Перевірка та затвердження календарно-тематичного планування на І семестр 2010-2011 н. р.

До 05.09

Директор

Інформація

2

Перевірка документації з техніки безпеки в спортзалі, кабінетах фізики, хімії, біології, трудового навчання, інформатики

05.09

Логвін З.А

Інформація

3

Ознайомлення з Положенням про атестацію вчителів (індивідуально)

23.09

Директор

Інформація

4

6

Наступність у навчанні 4-5 класів, 9-10 класів. Від­відування уроків (класно-урочний контроль)

10-30.09

Логвін З.А

Довідка

Робота з обдарованими дітьми, учнями, що мають під­вищену мотивацію до навчально-пізнавальної діяльності

23.09

Логвін З.А

Довідка, план

6

Оформлення документації з методичної роботи

22.09-30.09

Логвін З.А

Довідка

7

Затвердження планів роботи шкільних методичних об’єднань

23.09

Директор

Плани

8

Перевірка та затвердження календарно-тематичного планування на І семестр 2010-2011 н. р.

До 05.09

Директор

Інформація

10

Перевірка документації з техніки безпеки в спортзалі, кабінетах фізики, хімії, біології, трудового навчання, інформатики

05.09

Директор

Інформація

11

Нарада при директорові:

Про виконання плану заходів з організованого початку навчаль­ного року:

• підсумки проведення медогляду;

• підсумки проведення літнього оздоровлення учнів, навчальної практики;

• забезпечення учнів підручниками, учителів — навчальними програмами;

• організація харчування учнів у школі; харчування дітей піль­гового контингенту, дієтхарчування; організація питного режи­му в школі;

• організація чергування учнів, учителів по школі;

• працевлаштування випускників 9, 11 класів; стан профорієнта­ційної роботи;

• розподіл навчальних кабінетів, аналіз розкладів уроків;

• допрофільне навчання;

• ведення шкільної документації, особових справ учнів;

• соціальний захист учнів у школі;

• виконання Законів України «Про освіту» (ст. 35), «Про загаль­ну середню освіту» (ст. 6), Інструкції з обліку дітей
Директор

Протокол

12

Про регламент роботи обслуговуючого персоналу. Про функціональні обов'язки кожного працівника (під розпис)
Директор
^ НАУКОВА РОБОТА З УЧНЯМИ


1


Провести опитування серед учнів з метою вивчення їхнього бажання брати участь у роботі МАН.
Директор

Інформація

^ ВНУТРІШКІЛЬ-НИЙ КОНТРОЛЬ


1

Фронтально-попереджувальний контроль:

    • календарно-тематичне планування предметів;

    • планів виховної роботи в класах;

    • планів методичних груп (МО, ТГ, МР, психолого-педагогічний семінар)
Директор

Інформація

2

^ Попереджувальний контроль оформлення класних журналів
Директор

Довідка

3

^ Цільовий контроль матеріального стану учнів пільгових категорій
Директор

Інформація

4

^ Підсумковий контроль працевлаштування випускників 2010-2011 н.р.
Директор

Інформація

^ ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я І ЖИТТЯ ДІТЕЙ, УЧИТЕЛІВ, ІНШИХ ПРАЦІВНИКІВ ШКОЛИ.ОЗДОРОВЛЕНЯ УЧНІВ.ЗАХОДИ З ТБ ТА ОП


1

Здійснювати перевірку стану охорони праці та тех­ніки безпеки в школі

09, 03

Комісія з охорони праці,

Довідки

2

3 метою попередження дитячого травматизму про­водити роботу з учнями та їх батьками: вивчати правила дорожнього руху; правила поведінки на воді, правила поводження з джерелами електро­струму та правила безпеки при користуванні га­зом, щодо запобігання дитячого травматизму від вибухово-небезпечних предметів, протирадіаційної безпеки

Протягом навчального року

Директор

Класні жур­нали

3

Перевірити наявність інструкцій з охорони праці в приміщеннях, де це передбачено відповідними нормативами. Довести до працівників під розпис

До 01.09

Директор

Інформація, копії інструк­цій з розпи­сами праців­ників

4

Систематично запрошувати до школи співробітни­ків ДАІ, пожежної частини для проведення бесід з учнями та батьками

Протягом навчального року

Директор

План роботи школи

5

Забезпечити виконання санітарно-гігієнічних вимог у класних кімнатах, спортивному залі, майстер­нях, харчоблоку, інших приміщеннях школи

Протягом навчально­го року 1 раз на тиж­день

Директор

Інформація 1 раз на се­местр

6

Забезпечити контроль за якістю їжі та харчів у шкільній їдальні

Щодня

Комісія

Акти переві­рок 1 раз на семестр

7

Забезпечити систематичне проведення санітарно-освітньої роботи серед учнів та батьків на класних годинах, зборах, співбесідах, передбачити в планах виховної роботи бесіди: • гігієна та режим для школяра; • профілактика грипу та гострих респіраторних захворювань; • профілактика СНІДу та венеричних захворювань

Протягом навчального року

класні ке­рівники

Плани вихов­ної роботи

8

Організувати проведення ранкову зарядку, фізкультхвилинки

Протягом навчального року

класні ке­рівники

Інформація 1 раз на се­местр

9

Слідкувати за зовнішнім виглядом учнів, акурат­ністю, охайністю кожного учня

Протягом навчального року

класні ке­рівники

Інформація 1 раз на се­местр

^ Допрофільна підготовка і профільне навчання

1

Проведення бесід з учнями по групах за напрямками профільного та професійного навчання

Вересень

Кл.керівн.
2

Ознайомлення учнів з професіограмою обраного напрямку навчання

Вересень

Кл.керівн.
3

Ведення індивідуальних карток по профорієнтації, анкетування

Вересень

Кл.керівн.
^ ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ


1

Провести ґрунтовний аналіз щодо участі та результативності випускників школи в державній підсумковій атестації

Вересень

Директор
2

Провести ґрунтовний аналіз щодо участі та результативності учнів школи в турнірах, конкурсах, предметних олімпіадах у 2010н.р

Вересень

Директор
^ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1

Перевірити збереження, поповнення та використання бі­бліотечного фонду:

• комплектування та забезпечення учнів підручниками й навчальними посібниками;

• стан збереження підручників;

• комплектування бібліотечного фонду необхідною на­вчальною, навчально-методичною, художньою літера­турою; • поповнення бібліотеки художньою літературою (спон­сорська допомога учнів, батьків, учителів)

Вересень

. Директор

Інформа­ція 1 раз на семестр

^ Підготовка школи

до роботи в осінньо-зимовий період та забезпечення збереження тепла, енерго- і водо ресурсів

1

Проведення ремонту віконних рам, кватирок, дверей

Липень-жовтень

Кл. керівники
2

Закріплення ділянок шкільної території за класами для прибирання

Вересень

Саєнко Л,В.
^ ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

Ціннісне ставлення до себе


1

Бесіди: «Якщо хочеш бути здоровим, загартовуй­ся», «Чистота рук — запорука здоров'я»


Вересень

1 – 4

кл.

Класні керівники

2

Інструктаж техніки безпеки

Вересень

1 – 11

Класні керів


3

Тиждень безпеки

Мала спартакіада до Дня фізкультурника

Лекція «Туберкульоз поряд»

Вересень

1 – 9 кл.

6 – 9 кл.Класні керів

Вчитель фізкультури

ЗДВР


4

Турнір школи з футболу

Проект «Школа проти СНІДу»

Вересень

Протягом року

1 – 9 кл.

8 – 9 кл

Вчитель фізкультури

Саєнко Л.В.

5

Бесіда «Профілактика інфекційних захворювань»

Протягом року

1 – 4 кл.

Класні керівники

^ Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей

1

Участь у Всеукраїнській акції «Людяність у нелюд­ний час»

До 18.09

1-9

кл.

Класні керівники

^ Ціннісне ставлення до праці

1

Бесіда «Бджілка мала, та й та працює»

Вересень

1-4 кл.

Класні керівники^ Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

1

Конкурс малюнку «Я хочу жити в якісному світі»

Вересень

6-7

кл.

Вчитель образотворчого мистецтва

2

Випуск стіннівок до Дня фізкультурника

Вересень

6 – 9

кл.

Класні керівники

3

Виставка малюнків до професійного свята вчителів

21.09-05.10

6-7

кл.

Вчитель образотворчого мистецтва

4

Конкурс «Кращий класний куток»

15.09 – 19.09

6 – 9 кл.

Кл. керівники

5

Виготовлення вітальних листівок «Тобі вчитель»

вересень

6 – 9 кл.

Класні керівники

^ Ціннісне ставлення до суспільства і держави

1

День партизанської слави:

• тематичний конкурс дитячого малюнка;

• конкурс учнівської творчості


22.09

6-7 кл.

8-9 кл.


класні керівники

2

Урок тендерної грамотності

29.09

1-9 кл.

Класні керівники

^ Традиційні загальноосвітні заходи

1

Свято Першого дзвоника і урок знань

1.09

1-9 кл.

Кл.керів

2

Перший урок

01.09

1-9 кл.

Кл. керівн

3

Рекламна акція «Кожен учень хоче знати, де свої таланти показати»

Вересень

1-9 кл.

Класні керівники

^ Розвиток учнівського самоврядування

1

Вибори президента

Вересень

Кл.керів.

Протоколи засідань

2

Шкільні учнівські збори про перспективи учнівського колективу у 2010 – 2011 н.р.

Вересень

Президент школи

Протокол зборів

3

Школа активу

Анкета скарбничка «Думаю, мрію, пропоную

Вересень

Кл.керів.

Протоколи засідань

^ Заходи щодо правової освіти, профілактики злочинних проявів в учнівському середовищі

1

Проводити рейди «Урок»

Вересень, жовтень, грудень, квітень


Кл.керів.

Накази

2

Виявлення проблемних сімей

Протягом року

Кл.керів.

Списки

3

Поновлення банку даних на учнів, які перебувають на спільному обліку, та учнів, які виховуються в неблагополучних сім'ях

До

15.09,

20.01

класні ке­рівники
Банк даних

4

Проводити обстеження житлово-побутових умов про­живання дітей у родинах, де батьки негативно впли­вають на дітей


1 раз на мі­сяць

класні ке­рівники,
Акти обсте­ження

5

Проводити зустрічі учнів школи зі спеціалістами:

• наркологом;

• венерологом;

• психологом


Протягом навчального рокуКл.керів.


План робо­ти школи 1 раз на семестр

^ Робота з батьківською громадськістю

1

Батьківські лекторії

2 рази на се­местр

кл. керів

Інформація 1 раз на сем.

2

Загальношкільні батьківські збори

1 раз на семестр

Директор, Кл.керів.

Інформація 1 раз на семестр

4

Організувати консультативний пункт для учнів, батьків, учителів

Протягом року

Кл.керів.

Звіт за рік

5

Познайомитися з матеріально-побутовими умовами родин: • першокласників; • дітей, що прибули до школи; • неблагополучних; • сиріт, напівсиріт; • дітей, що мають батьків-інвалідів; • багатодітних; • дітей, що потерпіли від ЧАЕС

Вересень-жовтень

директо­р, класні керівники

Акти

6

Взяти під контроль сім'ї, у яких батьки не забезпечують належного виховання учнів

Вересень

класні керів

Списки

7

Протягом навчального року залу­чати батьків до участі в загальношкільних, класних виховних захо­дах, проведенні творчих зустрічей, конференцій, тощо

Протягом навчального року

директор, класні керівники

Інформація, 1 раз на семестр

8

Організувати роботу консультацій­ної психолого-педагогічної служби з надання допомоги батькам у ви­хованні дітей

Протягом на­вчального року

Кл.керів.

Інформація, 1 раз на семестр

Схожі:

Створення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти iconПлан роботи кз «Матвіївська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ...
Створення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти
Створення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти iconЛистопад Створення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття...
Створення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти
Створення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти iconЛютий створення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття...

Створення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти iconГрудень створення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття...

Створення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти icon«Матвіївська загальноосвітня школа-інтернат I – III ступенів» Запорізької...
Створення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти
Створення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти icon«Соціалізація дітей та учнівської молоді в умовах школи-інтернату»
Жовтень створення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття повної середньої освіти
Створення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти iconРічний план роботи Куп’янської загальноосвітньої школи І ііі ступенів...
Створення оптимальних умов для забезпечення права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти
Створення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти iconДосвіду
Ого стандарту базової І повної загальної середньої освіти; створення оптимальних умов для розвитку творчих здібностей школярів, атмосфери...
Створення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти iconМетодичні рекомендації щодо здійснення індивідуального навчання у загальноосвітніх школах
Гальної середньої освіти це одна із форм організації навчально-виховного процесу. Воно впроваджується для забезпечення права громадян...
Створення оптимальних умов для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти iconНаказ
Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр) та з метою вдосконалення науково-методичного забезпечення системи загальної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка