Посадова інструкція керівника гуртка
Скачати 63.94 Kb.
НазваПосадова інструкція керівника гуртка
Дата конвертації13.05.2013
Розмір63.94 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Кам’янська спеціальна «Затверджую»

загальноосвітня Директор школи: Г.В.Панченко

школа-інтернат

для слабочуючих і Наказ № 177 від 22.08.2008 р.

пізнооглухлих дітей
Посадова інструкція керівника гуртка


 1. Загальні положення

  1. Керівник гуртка призначається на посаду і звільняється з неї директором школи.

  2. Керівник гуртка повинен мати повну або базову вищу педагогічну освіту (без вимог до стажу педагогічної роботи). Особа, що не має відповідної освіти, але має достатній практичний досвід, знання, вміння та виконує якісно і в повному обсязі покладені на неї посадові обов’язки, як виняток, може бути призначена на посаду керівника гуртка.

  3. Керівник гуртка підпорядковується безпосередньо заступнику директора з навчально-виховної роботи.

  4. У своїй діяльності керівник гуртка керується Конституцією і законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом і локальними правовими актами школи ( в тому числі Правилами внутрішнього розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, цією Інструкцією), трудовим договором. Вчитель дотримується положень конвенції про права дитини.
 1. Функції

Основними напрямами діяльності керівника гуртка є:

  1. Додаткова освіта учнів.

  2. Розвиток творчих здібностей учнів.

  3. Сприяння саморозвитку і самореалізації учнів.

  4. Стимулювання соціалізації учнів, формування в них загальної культури забезпечення свідомого вибору професії та формування готовності до функціонування в ринкових умовах.

  5. Забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки.
 1. Посадові обов’язки

Керівник гуртка виконує такі посадові обов’язки:

  1. Комплектує склад учнів гуртка, секції, студії, клубного чи іншого дитячого об’єднання і вживає заходів щодо його збереження протягом строку навчання.

  2. Здійснює додаткову освіту учнів.

  3. Забезпечує під час занять належний порядок і дисципліну.

  4. Виявляє творчі здібності учнів, сприяє їхньому розвитку, формуванню стійких професійних інтересів і нахилів.

  5. Забезпечує педагогічно обґрунтований вибір форм, засобів і методів роботи (навчання) виходячи з психофізіологічної доцільності.

  6. Проводить роботу , яка забезпечує створення умов для соціально-психологічної реабілітації учнів, їх соціальної та трудової адаптації.

  7. Проводить з учнями корекційно-відновлювальну роботу: розвиває слухове сприймання, виправляє дефекти вимови, розвиває і проводить корекцію психічних процесів на основі вивчення індивідуальних особливостей учнів.

  8. Веде постійну роботу по розширенню і уточненню лексичного запасу, формуванню граматичної будови мови учнів.

  9. Результати роботи з дітьми за рік демонструє на шкільних, районних, обласних виставках, концертах, конференціях та інших заходах.

  10. Працює в тісній взаємодії з учителями, класними керівниками, вихователями, сурдопедагогами, психологом, соціальним педагогом і батьками учнів ( особами, які їх замінюють); систематично здійснює обмін інформацією з питань, які належать до його компетенції, з адміністрацією та педагогами школи.

  11. Постійно підвищує професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

  12. Дотримується режиму роботи школи.

  13. Систематично підвищує свою педагогічну кваліфікацію; бере участь у роботі методичних об’єднань та інших формах методичної роботи.

  14. Своєчасно проходить медичний огляд.

  15. На випадок екстремальних умов залучається до роботи в поза нормований час за вказівками керівництва школи-інтернату на умовах компенсації за відпрацьовані години.

  16. На період шкільних канікул залучається адміністрацією школи до роботи, яка не потребує спеціальних знань (ремонт шкільних приміщень, робота на території).

  17. Виконує правила і дотримується норм охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, забезпечує охорону життя і здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу.

  18. Оперативно повідомляє керівників школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.

  19. Проводить інструктаж учнів з правил безпеки праці під час навчальних занять з обов’язковою реєстрацією в журналі інструктажів.

  20. Здійснює контроль за дотриманням учнями правил (інструкції) з безпеки життєдіяльності.

  21. Веде в установленому порядку шкільну документацію, здійснює поточний контроль за відвідуванням учнів, своєчасно подає адміністрації школи звітні дані.

  22. Допускає на заняття представників адміністрації школи, членів атестаційної комісії з метою контролювання й оцінювання своєї діяльності, надання методичної допомоги.

  23. Дотримується Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, інших локальних правових актів школи.

  24. Створює умови для дотримання законних прав і свобод учнів.

  25. Систематично готується до занять, що відображається в щоденному конспекті заняття.

  26. Бере активну участь у роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться адміністрацією школи.

  27. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу вчителя, в школі, побуті, в громадських місцях.

  28. Береже шкільне майно, обладнання, інвентар, навчальні посібники та інше.
 1. Права

Керівник гуртка має право на:

  1. Участь в управлінні школою в порядку, передбаченому Статутом школи.

  2. Захист професійної честі і гідності.

  3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, надання відповідних пояснень.

  4. Захист своїх інтересів самостійно і/чи через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов’язаного з порушенням вчителем норм професійної етики.

  5. Конфіденційність дисциплінарного ( службового ) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

  6. Вільний вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників, методів оцінювання знань учнів.

  7. Підвищення у встановленому порядку своєї кваліфікації.

  8. На матеріальне стимулювання.

  9. На основну щорічну відпустку у вигідний для обох сторін період.

  10. Внесення пропозицій щодо покращення умов здійснення навчально-виховного процесу, а також доводить до відома завідувача кабінету, адміністрації про всі недоліки в забезпеченні навчально-виховного процесу, які знижують працездатність учнів.
 1. Відповідальність

Керівник гуртка несе відповідальність:

  1. За рівень розвитку творчих здібностей учнів під час занять.

  2. За життя і здоров’я учнів гуртка під час навчально-виховного процесу, за дотримання їхніх прав і свобод, визначених законодавством України.

  3. За застосування, у тому числі одноразове, методів виховання, пов’язаних із фізичним чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і закону України «Про освіту».

  4. За збереження сурдологічного обладнання під час навчально-виховного процесу.

  5. За дотримання режиму роботи школи.

  6. За правильне ведення шкільної документації.

  7. За рівень взаємовідносин з педагогами школи і батьками учнів.

  8. За рівень роботи з корекції індивідуальних особливостей, інтересів, нахилів учнів під час занять.

  9. За відповідність напрямку гуртка, систематичність, своєчасність підготовки демонстраційних матеріалів.

  10. За дотримання санітарних та протипожежних правил.

  11. За своєчасне надання учням першої долікарської допомоги.

  12. За формування в учнів моральних якостей, культури поведінки, відповідальне ставлення до навчання, праці.

  13. За економне використання електроенергії, води та інших ресурсів, навчання цьому дітей.

  14. За систематичне підвищення своєї педагогічної кваліфікації, участь у роботі методичних об’єднань та інших формах методичної роботи.

  15. За своєчасне повідомлення адміністрації школи про кожний нещасний випадок.

  16. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, визначених цією Інструкцією, вчитель несе відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

  17. За навмисно завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитки вчитель несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і (чи) цивільним законодавством.
 1. Взаємовідносини ( зв’язки за посадою)

Керівник гуртка:

  1. Працює за розкладом занять, затвердженим директором школи.

  2. Самостійно планує свою роботу на навчальний семестр і навчальний рік. План роботи затверджується заступником директора школи з навчально-виховної роботи.

  3. Одержує від директора школи та його заступників інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

  4. Робочий час регламентується розкладом занять, затвердженим директором школи. Час осінніх, зимових, весняних, літніх канікул, який не співпадає з черговою відпусткою, є робочим часом вчителя.


Посадову інструкцію отримав

з її змістом ознайомлений

______ ___________200 __ р. __________ _____________________

П І П

Схожі:

Посадова інструкція керівника гуртка iconТипова посадова інструкція керівника гуртка
Керівник гуртка (педагог додаткової освіти) призначається на посаду та звільняється з неї завідуючим відділом освіти (керівником...
Посадова інструкція керівника гуртка iconПосадова інструкція керівник гуртка
Керівник гуртка (педагог додаткової освіти) призначається на посаду та звільняється з неї начальником відділу освіти
Посадова інструкція керівника гуртка iconПосадова інструкція №32
...
Посадова інструкція керівника гуртка iconПосадова інструкція №29
...
Посадова інструкція керівника гуртка iconПосадова інструкція класного керівника
Класний керівник призначається на посаду та звільняється з неї директором загально­освітнього навчального закладу (знз)
Посадова інструкція керівника гуртка iconПосадова інструкція №31
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційних характеристик професій «Робітник з комплексного обслуговування...
Посадова інструкція керівника гуртка iconПосадова інструкція вихователя дошкільного закладу №2
Дана посадова інструкція розроблена на основі Закону України „ Про дошкільну освіту, Положення про дошкільний навчальний заклад
Посадова інструкція керівника гуртка iconПосадова інструкція учителя математики
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя. Під час розробки Інструкції враховано...
Посадова інструкція керівника гуртка iconПосадова інструкція учителя математики
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя. Під час розробки Інструкції враховано...
Посадова інструкція керівника гуртка iconПосадова інструкція педагога соціального (код кп 2340) (
Ця посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність педагога соціального загальноосвітнього навчального...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка