Впровадження проектних технологій на уроках історії та правознавства
НазваВпровадження проектних технологій на уроках історії та правознавства
Дата конвертації13.05.2013
Розмір66.4 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
Впровадження проектних технологій на уроках історії та правознавства.

Сидоренко О. Л. – викладач

історії та правознавства
На сьогоднішньому етапі розвитку суспільства першочерговим завданням освіти є розвиток в учнів такого типу мислення, який надасть змогу адекватно оцінювати нові обставини та формувати стратегію подолання проблем, які виникатимуть, пристосування до нових, часом не передбачуваних, політичних, економічних або інших обставин.

Під час навчання виникає цілий ряд проблем , які пов'язані з низькою мотивацією навчальної діяльності, нерівномірністю загальної підготовки учнів.

^ Як зацікавити? Що зробити?

Досягнути цього можна лише чіткою організацією навчального процесу, створенням атмосфери доброзичливості на уроках, наданням кожному учневі можливості виявити своє «Я», відчути власну значущість. Вивчаючи сучасні педагогічні теорії щодо організації навчального процесу, зокрема особистісно орієнтованого навчання, я зацікавилася методом проектів.

^ Метод проектів — це система навчання, гнучка модель організації навчального процесу, орієнтована на творчу самореалізацію особистості, розвиток її можливостей у процесі створення нового продукту під контролем учителя. (О. Бабич « Педагогічний словник »)

Мій досвід роботи в показав, що в розвитку зацікавленості до предмета не можна покладатися тільки на зміст нового матеріалу, уникаючи залучення учня до активної діяльності. А пробудити таке прагнення можна, запропонувавши цікаву і важливу проблему (саме метод проектів дозволяє перейти від засвоєння готових знань до їх усвідомленого набуття). Новизна такого підходу полягає в тому, що учням дається можливість самим конструювати зміст спілкування, починаючи з першого заняття роботи над проектом.

^ Метод проектів завжди орієнтовано на самостійну діяльність учнів -індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують у визначений термін.

Цей метод органічно поєднується з груповим підходом до навчання. ^ Метод проектів завжди припускає розв'язування якоїсь проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з другого, інтегрування знань, умінь з різних галузей науки.

Моє завдання, як учителя, полягає в тому щоб будувати свої уроки на основі потреб кожного учня, максимально забезпечити прояв активності, самостійності, розвивати ситуацію успіху , творчості , поважати інтереси кожного. Закінчивши курси «Інтел. Навчання для майбутнього», зацікавилась можливістю використання нових інформаційних технологій на уроках історії. З того часу накопичений досвід допомагає мені активно використовувати комп'ютер на уроці в ході підготовки до нього і при проведенні позакласних заходів.

Зрозуміло, що впровадження методу проектів на уроках та в позаурочній діяльності професійно-технічних навчальних закладів - процес досить складний. З метою досягнення позитивних результатів педагогу необхідно пройти багаторівневу систему підготовки, яка включає, перш за все, переосмислення та творчий аналіз своєї діяльності, інформаційно-теоретичну складову, апробацію отриманих знань.

Метод проектів стимулює самостійну пізнавальну діяльність і здійснюється за схемою: все, що я пізнаю, я знаю, для чого мені потрібно і де я можу ці знання застосувати.

Навчальні проекти можуть бути дослідницькими, творчими, ігровими, інформаційними; форми роботи - індивідуальними або груповими.

Проектне навчання будується за таким алгоритмом:
Підготовка (визначення теми та мети проекту);

Планування (визначення джерел інформації, послідовності виконання проекту);

^ Збір та аналіз інформації;

Презентація і захист власних напрацювань;

підбиття підсумків,

оцінювання результатів діяльності.

Проект-це робота, що самостійно планується та реалізується учнями. Робота

над проектом-практика особистісно-орієнтованого навчання у процесі конкретної праці учня, на основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів.

На основі аналізу фахових педагогічних джерел можна навести найбільш прийнятну класифікацію проектів:

 • за основною діяльністю: дослідницькі, інформаційні, творчі, ігрові, соціально-значущі;

 • за предметно-змістовими напрямами: монопроекти (в рамках однієї предметної галузі), міжпредметні проекти;

 • за кількістю учасників: індивідуальні, групові, колективні;

- за терміном виконання: короткотермінові, довготермінові.
^ Дослідницькі проекти за своєю структурою найбільш наближені до

реальних наукових досліджень, оскільки передбачають наявність таких складових, як висвітлення актуальності обраної теми, визначення об'єкту та предмету дослідження, конкретизація мети, висунення гіпотези, узагальнення результатів дослідницької роботи, формулювання висновків, передбачення нових проблем для дослідження. В умовах професійно-технічного навчального закладу такі проекти поки що є скоріше винятком, ніж правилом.

Реалізацією творчих проектів не передбачено чіткого визначення та прописування етапів здійснення дослідницької роботи, оскільки явною є підпорядкованість кінцевому результату: газеті, презентації, фільму, виховному заходу тощо.

Метою інформаційних проектів є збір необхідних даних, ознайомлення з їх змістом зацікавлених осіб, аналіз та узагальнення наявних матеріалів. Відповідно впровадженням інформаційного проекту передбачено планування діяльності учителя й діяльності учнів на кожному з етапів здійснення самостійної дослідницької роботи учнів та презентації ними кінцевих результатів.

^ Соціально значущі проекти, орієнтовані на інтереси певної групи учнів, потребують конкретизації дій кожного з учасників, передбачають оцінювання кінцевих результатів. Різновидом соціально значущих проектів є телекомунікаційні проекти, сутність реалізації яких полягає в колективній навчально-пізнавальній, творчій та ігровій діяльності учнів. Вони характеризуються спільною метою,узгодженими методами й способами діяльності з використанням комп'ютерної телекомунікації.

Яким би не був навчальний проект, в його основі - наявність проблеми, що вимагає інтегрованих знань і дослідницького пошуку її вирішення. Результати запланованої діяльності повинні мати практичну, теоретичну, пізнавальну значимість. Головною складовою методу є самостійність учня. Дуже важливою також є структуризація змістовної частини проекту із зазначенням поетапних результатів.

Для учнів участь у проектній діяльності - це можливість максимального розкриття свого творчого потенціалу. Вона дозволить проявити себе індивідуально або в групі, спробувати свої сили, показати публічно досягнутий результат. Це діяльність, направлена на вирішення цікавої проблеми, сформульованої у вигляді завдання, коли результат цієї діяльності — знайдений спосіб вирішення проблеми — носить практичний характер, має важливе прикладне значення і, що дуже важливо, цікавий і значущий для самих учнів.

Для викладача проектна діяльність - це інтеграційний дидактичний засіб розвитку, навчання і виховання, який дозволяє виробляти і розвивати специфічні уміння і навички проектування і дослідження, а саме вчити учнів:

 • плануванню власної діяльності;

 • пошуку і відбору актуальної інформації і засвоєнню необхідних знань;

 • проведенню дослідження (аналізу, синтезу, висуненню гіпотези,
  деталізації і узагальненню);

 • практичному застосуванню знань у різних, у тому числі й нетипових, ситуаціях;

 • вибору, освоєнню і використанню відповідної технології виготовлення продукту проектування;

 • представлення результатів своєї діяльності й ходу роботи;

 • презентації в різних формах спеціально підготовленого продукту
  проектування (макету, плаката, комп'ютерної презентації, театралізації, відео, аудіо і сценічних уявлень та ін.);

 • самоаналізу і рефлексії (результативності і успішності вирішення проблеми проекту).

^ Спробую проілюструвати вище викладене конкретними прикладами.

Курс історії, що нині викладається , на мій погляд, надто схематизований. При вивчені історії згадуються лише наивидатніші особистості.

Недостатня увага до конкретних людей, життя яких повне навчальних фактів, обертається певними втратами в навчанні й вихованні учнів. А традиційна схема навчання «причини - явище - наслідки - значення» нерідко зменшує можливість пережити події минулого разом з їхніми героями.

Враховуючи вище сказане, на своїх уроках при роботі над проектами велику увагу приділяю розкриттю ролі особистості в історії, які якимсь чином впливають на розвиток та перебіг тих чи інших історичних подій.

Особливої уваги надаю урокам узагальнення і систематизації знань , які
проводяться у формі презентацій власних проектних досліджень по темі.

При проведенні аналізу роботи учні відповіли на питання: «Що вам дала проектна діяльність на уроках історії? » Підсумовуючи відповіді, можна відзначити наступне:

 • вивчаючи окремі теми історії учні отримували абсолютно нові, деколи несподівані факти;

 • вони вивчили історичну епоху "зсередини";

- в процесі роботи зміцніли психологічні контакти учнів з вчителем
історії; педагогіка співпраці стала реальністю;

- робота сприяла збереженню традицій, історичного досвіду;

Ці результати стали можливими тому, що учні не просто почули від викладача історичні факти, а «пропустили» їх через свій життєвий досвід. Вони зрозуміли, що історія - це не просто один з предметів у їхньому розкладі, а реальне життя усього людства.

Схожі:

Впровадження проектних технологій на уроках історії та правознавства icon«Формування мотивації навчальної діяльності учнів за допомогою інформаційно-комунікаційних...

Впровадження проектних технологій на уроках історії та правознавства icon«Впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчо ї особистості»
«високими технологіями». Апробація та впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес є вимогою сьогодення. Свою...
Впровадження проектних технологій на уроках історії та правознавства iconУроках англійської мови
Впровадження інноваційних технологій, пошук ефективних форм І методів виховання
Впровадження проектних технологій на уроках історії та правознавства iconМузика Світлана Іванівна
Проблемна тема: Розвиток творчих здібностей учнів на уроках хімії через впровадження інноваційних технологій
Впровадження проектних технологій на уроках історії та правознавства icon«впровадження ігрових технологій на уроках географії»
Розробка уроку по темі: Електроенергетика як складова пек україни, її значення. Основні типи електростанцій та
Впровадження проектних технологій на уроках історії та правознавства icon«Історичні та правові аспекти становлення Конституції України» Підготувала...
Основи правознавства у визначеннях, таблицях І схемах. В. В. Нартов, «Ранок» 2008р
Впровадження проектних технологій на уроках історії та правознавства iconІ. Наукове обґрунтування обраної теми
«впровадження інформаційно – компютерних технологій навчання на уроках в початковій школі як засіб підвищення пізнавальної активності...
Впровадження проектних технологій на уроках історії та правознавства iconТема: «Впровадження нових технологій на уроках літератури рідного краю»
Учителька доброзичлива, тактовна, відповідальна, добросовісна, комуні-кабельна. Її уроки відзначаються високим рівнем майстерності....
Впровадження проектних технологій на уроках історії та правознавства iconПро систему роботи вчителя правознавства Дудник Нелі Вікторівни
Дудник Неля Вікторівна закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка в 2002 році. Розпочала трудову...
Впровадження проектних технологій на уроках історії та правознавства iconО. Ф. Трухан викладач кафедри
Слід творчо використовувати як традиційні, так І інтерактивні технології навчання. Дозволимо собі запропонувати декілька методів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка