Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія Вєлєс Капітал»
Скачати 171.64 Kb.
НазваТовариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія Вєлєс Капітал»
Дата конвертації17.05.2013
Розмір171.64 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы

ДОГОВІР №___

на брокерське обслуговування

BROKERAGE SERVICE

AGREEMENT №___м.Бровари «___» ______ 2007 р.

Brovary «___» ______ 2007


БРОКЕР: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія Вєлєс Капітал», юридична особа, що зареєстрована у відповідності із законодавством України (діє на підставі Ліцензії серії АВ № 115151 на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів, виданої ДКЦПФР 28.04.2006р.), в особі Директора _____________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та


BROKER: INVESTMENT COMPANY VELES CAPITAL LIMITED, legal entity, registered according to the laws of Ukraine (acting on the basis of the License АВ №115151 issued by the SSMSC on 28.04.2006), represented by Director ______________________, acting on the basis of Statute, on the one side, and


КЛІЄНТ: __________________, юридична особа, що створена у відповідності з законодавством ________________, в особі Директора _________________, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони,


CLIENT: ________________________, legal entity incorporated in accordance with the laws of _______________, represented by Director ______________, acting on the basis of Statute, on the other side,


разом іменуються ^ Сторони, а окремо - Сторона, уклали цей Договір (надалі – «Договір») про наступне:

hereinafter referred to as the Parties and individually as the Party, have concluded this Agreement (hereinafter referred to as the Agreement) to stipulate the following:


1.Предмет Договору.


1.Subject of the Agreement.

1.1. Клієнт доручає, а Брокер зобов’язується виконувати Доручення по здійсненню угод з цінними паперами та похідними цінними паперами (в подальшому - ЦП) на первинному і вторинному ринках цінних паперів, при цьому:

 • здійснювати угоди від імені і за рахунок Клієнта;

 • здійснювати угоди для Клієнта і за рахунок Клієнта, але від імені Брокера;

 • надавати Клієнту консультаційні, інформаційні та інші види послуг на ринку цінних паперів.

1.1. The Client assigns and the Broker takes upon itself an Obligation to conduct transactions with securities and derivative securities (hereinafter referred to as the Securities) at primary and secondary stock markets thereby:

 • entering into agreements on behalf and on account of the Client;

 • entering into agreements for the Client, on account of the Client, but on behalf of the Broker;

 • providing the Client with advisory, informational and other types of services pertinent to the securities market.

1.2. Цей Договір має силу довіреності (при відсутності такої), що видана Клієнтом Брокеру, на право ведення операцій з цінними паперами в інтересах Клієнта в межах компетенції, що обумовлена цим Договором, в додатках, доповненнях і протоколах до нього, а також в Дорученнях, що мають посилання на цей Договір.

1.2. The present Agreement stands for the Letter of Authorization (in the absence of such) issued by the Client to the Broker and empowers the latter to engage in transactions with Securities on behalf of the Client within the bounds of authority spelled out by the present Agreement, the appendices, amendments and protocols herein, as well as the Letters of Authorization pertinent to the present Agreement.


2. Порядок виконання Доручення.


2. Order of Implementation.

2.1. Клієнт може давати Брокеру наступні види Доручень:

 • купити ЦП;

 • продати ЦП;

 • здійснити міну ЦП;

 • отримувати дивіденди на ЦП;

 • здійснювати перереєстрацію прав власності на ЦП;

 • оплачувати послуги реєстратора по перереєстрації прав власності на ЦП.

У випадку прийняття рішення про зміну умов Доручення, або їх коригування, Клієнт надає Брокеру доповнення до Доручення з посиланням на реквізити Доручення.


2.1. The Client may provide the Broker with the following Orders:

 • buy the Securities;

 • sell the Securities;

 • exchange the Securities;

 • collect the dividends on the Securities;

 • conduct re-registration of ownership title for the Securities;

 • pay the registrar’s charges implied by the re-registration of the ownership title for the Securities.

In case the decision about the amendment or revision of the provisions of the Order is made, the Client shall provide the Broker with relevant appendices to the Order with reference to the essential elements of the Order.

2.2. Одночасно з Дорученням Клієнт надає Брокеру всі документи та відомості необхідні для виконання Доручення.

2.2. Along with the Order the Client shall provide the Broker with all relevant documents and information necessary for successful execution of the Order.

2.3. Угоди з ЦП можуть здійснюватися Брокером на біржі або на позабіржовому ринку цінних паперів.

2.3. The Broker may engage in transactions with Securities at securities exchange or the OTC securities market.

2.4. Сторони приймають наступний порядок виконання доручень:

2.4. The Parties have undertaken the following execution procedure:

2.4.1. Клієнт направляє Брокеру Доручення на проведення угод з ЦП.

Доручення, яке направлено Клієнтом Брокеру, з дня його підписання Брокером стає невід’ємною частиною цього Договору.

Після прийняття Брокером до виконання отриманого Доручення, про що свідчить підписане Доручення з боку ^ Брокера, Клієнт втрачає право розпоряджатися отриманними до продажу ЦП до закінчення терміну дії Доручення або отримання повідомлень про неможливість виконання Доручення, а Брокер набуває право розпоряджатися цими ЦП.

2.4.1. The Client passes the Order for the provision of brokerage services to the Broker.

The Order sent by the Client to the Broker, once signed by the latter, becomes an integral part of the present Agreement.

As soon as the Broker accepts the Order as evidenced by the appropriate signature of the Broker, the Client foregoes its right to dispose of the Securities subject for sale until the expiration date of the Order or until the appropriate notification about the impossibility of execution is received, and the Broker acquires the right to dispose of the Securities.

2.4.2. Брокер, що підписав Доручення, повинен негайно розпочати роботу по його виконанню.

2.4.2. Once the Broker signs the Order, he shall commence the execution with expedition.

2.4.3. Виконавши Доручення, Брокер зобов’язаний надати Клієнту Звіт по виконаній угоді.

Одночасно з цим Звітом надаються документи, що підтверджують здійснення угоди.

Брокер має право виконувати Доручення Клієнта по частинам, при цьому Звіт надається на кожну здійснену угоду або декілька здійснених угод, в цьому випадку загальний Звіт не складається.

Днем виконання Доручення або частини Доручення вважається день отримання Брокером документів, що підтверджують перереєстрацію права власності на ЦП.

2.4.3. As soon as the order is implemented, the Broker shall provide the Client with the Report on the completed order.The Report on the completed order shall be provided along with the appropriate documents verifying such execution.

The Broker is entitled to implement the order in parts; in such case the Report shall be provided for every completed transaction or several completed transactions and the general Report shall not be prepared.

The day when the Broker receives the documents verifying the appropriate transfer of title to the contractual Securities from the Broker to the Client is considered the date of order execution.

2.4.4. Контрагент сплачує куплені ним через Брокера у Клієнта ЦП перерахуванням коштів на розрахунковий рахунок Клієнта, Контрагент також отримує належні йому кошти за відчуження цінних паперів (пряма проплата). Під поняттям «Контрагент» в цьому Договорі мається на увазі будь-яка юридична особа або фізична особа, з якою у Брокера в процесі виконання Доручення Клієнта були укладені угоди.

Кошти, що надходять на розрахунковий рахунок ^ Брокера, використовуються як сплата винагороди Брокера;

Одночасно з перерахуванням коштів, Брокер направляє Клієнту документи, що підтверджують здійснення угоди.

^ Клієнт зобов’язаний відшкодувати Брокеру по факту виконанння Доручення винагороду у розмірі, визначеному в Дорученні.

Наведені вище умови взаєморозрахунків поширюються і на купівлю ЦП за Дорученням Клієнта у Контрагента.

2.4.5. Винагорода Брокеру сплачується Клієнтом після фактичного виконання доручення в кожному індивідуальному випадку.

2.4.6. Оплату загальної суми вартості цінних паперів, здійснюють між собою Клієнт та Контрагент самостійно.

2.5. Форму розрахунків за цінні папери визначають між собою власник цінних паперів та Контрагент.

2.4.4. The counteragent pays for the Securities purchased from the Client through the Broker by transferring finances to the Client’s settlement account, the counteragent also receives finances belonging to him, for alienation of securities (direct payment). In this Agreement the term “counteragent” denotes any legal entity or an individual that enters into agreement with the Broker within the course of execution of the of the Client’s Order.

Finances, which are transferred to the Broker’s settlement account, are used as payment of Broker’s remuneration.

Simultaneously with transfer of finances, the Broker directs to the Client’s documents which confirm realization of the agreement.

On the fact of order’s performance The client is obliged to pay compensation to the Broker defined in order.

The above mentioned conditions of mutual calculations are distributed also to the purchase of Securities by the Client’s order at the counteragent.

2.4.5. The Client shall pay compensation to the Broker after actual execution of the order in each individual case.

2.4.6. Payment of a total amount of securities cost the Client and the Contractor carry out among themselves independently.

2.5 The form of calculations for securities the owner of securities and the Counteragent define among themselves.

2.6. Якщо Брокер не виконав Доручення Клієнта за незалежними від нього умовами, він зобов’язаний повідомити про це Клієнта, Клієнт же в свою чергу зобов’язаний сплатити Брокеру понесенні ним витрати по виконанню Доручення.

2.6. In case the Broker fails to perform on the Order for reasons beyond his control, he shall notify the Client of such failure; the Client shall reimburse the expenses incurred by the Broker within the course of the execution of the Order.

2.7. Закінчення дії Доручення оформляється Актом виконаних робіт, який підписаний Сторонами.

2.6. The Acceptance certificate signed by the Parties shall confirm the expiration of the Order.

2.8. У порядку здійснення інформаціних послуг Брокер за письмовим запитом Клієнта надає інфомацію:

 • про поточні ціни на ЦП (периодичність надання інформації вказується у запиті);

 • про емітента ЦП;

 • про динаміку розвитку курсу ЦП.

2.7. Upon the receipt of appropriate written inquiry sent by the Client, the Broker shall supply information related to:

 • current prices for the Securities (the periodicity of such reports shall be spelled out in the inquiry);

 • the issuer of the Securities;

 • the price dynamics for the Securities.


3. Гарантії виконання Доручення.


3. Completion Guarantees.

3.1. У випадках, коли Клієнт виступає у якості продавця, він зобов’язаний надати Брокеру оригінал ЦП або свідоцтво про право власності на ЦП.

3.1. In cases when the Client acts as the seller, he is requested to submit the Security original or the relevant ownership certificate to the Broker.

3.2. ЦП, у відношені яких надане Доручення на продаж, повинні бути не обтяжені заставою і ніякими іншими правами третіх осіб, а також не знаходитись під арештом. Для цілей цього пункту третіми особами не вважаються особи, з якими Брокер уклав Угоди з продажу ЦП на виконання умов Доручення.

3.2. The Securities for which the sales order extends shall be free of pledge and other claims of third persons and should not be under arrest. For the purpose of this Section the term ‘third persons’ shall not include the persons in respect of which the Client sent the Order to the Broker.

3.3. Брокер зобов’язаний інформувати Клієнта (за його вимогою) про гарантії, які надаються за угодою третьою особою (контрагентом).

3.3. The Broker shall inform the Client (upon the Client’s request) on the relevant guarantees granted by the third party.


4. Умови розрахунків.


4. Terms of Settlement.

4.1. Розмір винагороди Брокера за виконання Доручень Клієнта узгоджуються Сторонами в умовах Доручень.

4.1. The amount of the Broker’s remuneration for the implementation of the Client’s orders shall be stated in the provisions of the Orders.

4.2. За надання інформаціоних послуг у відповідності з п.1.1. цього Договору Клієнт сплачує Брокеру винагороду у відповідності з домовленністю Сторін шляхом виплати сум на підставі виставленого Брокером рахунку.

4.2. The Client shall reward the Broker for the provision of information services, as mentioned in Article 1.1 of the present Agreement, in accordance with the agreed-upon terms based on the invoice supplied by the Broker.

4.3. Винагорода Брокера за покращання умов угоди визначаються в додаткових умовах Доручення.

4.3. The amount of the Broker’s remuneration for outperformance shall be stipulated by the additional terms of the Order.

4.4. Загальна сума, яка належить Брокеру за виконання Доручення Клієнта, складається з суми винагороди Брокера.

4.4. The total amount, which belongs to the broker for the implemenetation of the Client’s orders, shall consist of the Broker’s remuneration;

4.5. Сплата загальної суми винагороди, яка належить Брокеру, здійснюється:

4.5. The total amount of remuneration payable to the Broker shall be performed:Шляхом перерахування безготівкових коштов на поточний рахунок Брокера в строки, встановлені в Дорученні.

By transferring of cashless finances to the Broker’s current account in time determined in the Order.


5. Порядок здійснення зв’язку між Сторонами.


5. Means of Communication.

5.1. Доручення, Звіти та інші документи можуть направлятися Сторонами за допомогою наступних засобів зв’язку :

 • кур’єром;

 • факсимільним зв’язком (факс).

5.1. The Orders, Reports and other documents shall be communicated between the Parties with the use of the following means of communication:

 • courier;

 • facsimile (fax).

5.2. Доручення, Звіти та інші документи, які підписані керівником або його уповноваженою особою, що завірені печаткою і передані протилежній Стороні за допомогою факсимільного зв’язку (факсом), признаються Сторонами повноцінними юридичними документами.

5.2. The Orders, Reports and other documents signed by the directors or other authorized persons, affixed with the seal and transferred to the other Party by the means of facsimile communication (by fax) shall be recognized by the Parties as legitimate legal documents.

5.3. Всі повідомлення, матеріали, запити вважаються врученими тільки у випадку їх фактичної доставки по вказаній Сторонами адресі, а якщо вони відправлені за допомогою факсимільного зв’язку (факсом), то по отриманню підтвердження про успішну відправку факсимільного повідомлення.

5.3. All memos, materials and inquiries shall be considered to be transferred to the other Party only if the physical delivery to the sited address was successfully conducted, or if the appropriate sending report is obtained after the documents are sent by fax.


6. Зобов’язання та відповідальність Сторін.


6. Obligations responsibilities of the Parties.

6.1. Брокер приймає на себе виконання наступних зобов’язань:

6.1. The Broker undertakes the following responsibilities:

6.1.1. Приймати до виконання Доручення Клієнта (з дотриманням умов Доручень), крім випадків, що спеціально обумовлені в цьому Договорі.

6.1.1. To execute the Orders issued by the Client and observe the terms and provisions of such Orders, unless otherwise specified by the present Agreement.

6.1.2. При виконанні Доручень дотримуватися виключно інтересів Клієнта, не використовувати надані йому Клієнтом можливості в своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

6.1.2. To act in the Client’s interest during the execution of Orders and refrain from exploiting the opportunities provided by the Client to the benefit of third parties or oneself.

6.1.3. Надавати Клієнту необхідну інформацію, дотримуючись при цьому вимоги її повноти, достовірності та своєчасності, консультувати Клієнта по питанням ринку цінних паперів і інвестування.

6.1.3. To ensure the relevance, reliability, adequacy and timeliness of information provided to the Client and advise the latter on the matters related to the securities markets and investment.

6.1.4. Невідкладно сповіщати Клієнта про настання обставин, що можуть призвести до порушення його інтересів.

6.1.4. To provide the Client with prompt notice of the circumstances that may impede the execution of Orders or may interfere with the Client’s interests.6.2. Брокер несе повну відповідальність за належне оформлення документів, пов’язаних з операціями чи угодами з ЦП.

6.2. Broker is fully responsible for proper filling out of the documents related to deals or Transactions of Securities.

6.3. Брокер не несе відповідальності, якщо через сформовану на ринку кон’юнктуру, він не в змозі виконати доручення Клієнта, хоча б і прийняв міри для цього.

6.3. Broker does not bear any responsibility in case the formed demand on the market disabled him to fulfill Client’s orders despite taking measures for that.

6.4. Клієнт приймає на себе виконання наступних зобов’язань:

6.4. Client undertakes the fulfillment of the following obligations to:

6.4.1. Суворо виконувати зобов’язання, що випливають із умов угод, укладених Брокером за дорученням Клієнта.

6.4.1. Strictly fulfill the obligations that come out of the agreements conditions, made by the Broker following Client’s instructions.

6.4.2. Своєчасно сплачувати роботу Брокера в розмірі і формах, що передбачені цим Договором.

6.4.2. Timely pay Broker for the work in the amount and forms stipulated in this Agreement.

6.4.3. Своєчасно сплачувати обов’язкові платежі при оформленні переходів прав власності на ЦП.

6.4.3. Timely make all necessary payments in legalization of the Securities ownership rights transition.

6.4.4. Надавати Брокеру необхідну йому інформацію, дотримуючись при цьому вимоги її повноти, достовірності та своєчасності. На першу вимогу Брокера вчасно оформлювати та передавати належним чином оформлені документи і матеріали, що необхідні Брокеру в зв'язку з виконанням умов цього Договору згідно з Дорученням Клієнта.

6.4.4. Provide Broker with all necessary information, adhering to the requirements of its fullness, truthfulness and timeliness. Upon the Broker’s request and in a timely manner prepare and transfer appropriate documents and materials necessary for the Broker to perform its obligations under this Agreement in accordance with the Client’s Order.

6.4.5. Не завдавати шкоди честі, гідності та діловій репутації Брокера, не розголошувати відомості, що стосуються умов цього Договору, якщо це прямо не вимагається чинним законодавством України.

6.4.5. Not inflict damages to honor and business reputation of the Broker, nor disclose any information about terms of this Agreement, unless specifically required by effective Ukrainian legislation.

6.4.6. Нести інші зобов'язання, передбачені законодавством України та цим Договором.

6.4.6. Fulfill other obligations in accordance with Ukrainian laws and this Agreement.

6.5. Клієнт несе матеріальну відповідальність за невиконання ним умов цього Договору і, у випадку їх порушення, зобов’язаний відшкодувати Брокеру прямі збитки, що виникли з вини Клієнта.

6.5. Client bears material responsibility for not fulfilling the conditions of this Agreement and in case of violating them, he is obligated to repay Broker the direct losses that occurred because of Client’s fault.

6.6. Клієнт несе матеріальну відповідальність за порушення ним умов здійснених за його Дорученням угод. У випадку таких порушень Клієнт зобов'язаний відшкодувати всі збитки контрагенту по угоді, сплатити неустойку Брокеру, крім винагороди, штраф у розмірі, визначеному в додаткових умовах Доручення. Крім того, у цьому випадку Брокер має право вжити заходів до оповіщення зацікавлених осіб про невиконання Клієнтом своїх зобов'язань по угодах із ЦП. Відшкодування збитків і сплата штрафу не звільняють Клієнта від виконання зобов'язань за цим Договором.

6.6. Client bears material responsibility for violating the conditions made following by his Instructions conditions. In case of such violations, Client is obligated to repay all losses to counteragent according to the agreement, repay the forfeit to the Broker, apart from commission, fine in the amount stipulated in the additional conditions of the Instruction. Apart from that, in this case Broker has the right to take measures to inform all the interested persons of Client’s infulfillment of his obligations regarding Securities agreements. Repayment of the losses and payment of the fees do not relieve Client from the fulfillment of the obligations according to this Agreement.

6.7. Клієнт, у випадку порушення умов, передбачених п.3.3. даного Договору, зобов'язаний сплатити штраф у розмірі загальної вартості ЦП доручених до продажу виходячи з ціни призначеної до продажу.

6.7. Client in case of violating of the conditions stipulated in p.3.3. of this Agreement, is obligated to pay the fine in the amount of the total value of Securities entrusted for sale coming out from the price set for sale.

6.8. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невірогідність інформації, яка передана іншій Стороні, і зобов'язаний відшкодувати збитки, якщо вони виникли в результаті її використання.

6.8. Parties bear material responsibility for untruthfulness of the information given to the other party, and are obligated to repay the losses if they arise as a result of using it.

6.9. Сторони не несуть відповідальності за своїми обов'язками, якщо в період дії даного Договору відбулися зміни в чинному законодавстві або дії нездоланної сили (форс-мажор), що роблять неможливим їхнє виконання.

6.9. Parties do not bear the responsibility for their obligations if during the period of this Agreement validity the changes in the current legislation or because of the acts of irresistible force (force-major), which make impossible their fulfillment.


7. Умови конфіденційності.


7. Confidentiality Conditions.

7.1. Будь-яка інформація, передана однією Стороною іншій Стороні в період дії даного Договору, яка містить відомості про ЦП, ціни і пропозиції (включаючи умови даного Договору), розголошення яких може завдати шкоди кожної зі Сторін, є конфіденційною і не підлягає розголошенню третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

7.1. Any information given by one Party to another Party during the validity period of this Agreement which contains information as for Security, price and propositions (including the conditions of this Agreement), disclosure of which can do harm to either Party is confidential and is not permitted for disclosure to the third parties apart from the cases foreseen in the current legislature.

7.2. Будь-яка інша інформація, пропозиції або ідеї не повинні розглядатися як секреті або конфіденційні, за винятком тих випадків, коли це спеціально обмовляється в "Угоді про нерозголошення", що підписана Сторонами.

7.2. Any other information, proposals or ideas are not to be considered as secret or confidential, apart from the cases when it is specifically stipulated in the “Nondisclosure Agreement” signed by the Parties.


8. Порядок вирішення спорів.


8. Order of Settling of Disputes.

8.1. Сторони домовилися приймати всі міри до вирішення розбіжностей між ними шляхом двосторонніх переговорів.

8.1. Parties agreed to take all the measures to settle all the differences between them by the means of bilateral negotiations.

8.2. Всі інші суперечки між Сторонами розглядаються відповідно до діючого законодавства України, крім випадків, обговорених взаємно підписаними документами.

8.2. All other disputes between the Parties are settled according to the current Ukrainian legislature apart from the cases stipulated in the mutually signed documents.


9. Інші умови.


9. Other terms.

9.1. Даний Договір набуває сили з дня його підписання і діє необмежений період часу. Договір укладений українською та англійською мовами. У випадку розбіжностей відносно трактування тексту Договору та пов’язаних з ним (чи з його виконанням) документів, пріорітетним є текст на українській мові.

9.2. Договір укладений у 4 (чотирьох примірниках), по одному – для Сторін, та зберігача/реєстроутримувача кожної зі Сторін.

9.1. Current Agreement comes into force from the day of its signing and is in force for the unlimited period of time. Agreement is executed in the Ukrainian and English languages. In case of divergences in treatment of the Agreement and hereto related documents’ wordings, the priority shall be given to the Ukrainian text.

9.2. Agreement is performed in 4 (four) counterparts - in one for each parties and for Custodian/Registrar of each party.

9.3. Дія даного Договору, крім випадків, що спеціально обумовлені у тексті Договору, може бути припинена в таким чином:

 • по взаємній письмовій угоді Сторін;

 • у будь-який час, будь-якою Стороною, з наявністю або без наявності причини, при подачі письмової заяви не менш, ніж за 30 днів до припинення.

9.3. This Agreement’s validity, apart from the cases specifically stipulated in the text of the Agreement, can be stopped in the following way:

 • by the bilateral written consent of the Parties;

 • at any time by any of the Parties with or without presence of the cause after the presentation of the written notice no less than 30 days prior to the stoppage.
10. Реквізити Сторін/ Requisites of the Parties.

10. Requisites of the Parties/ Реквізити Сторін.

Брокер/ Broker:

^ ТОВ «ІК ВЄЛЄС КАПІТАЛ»/ INVESTMENT COMPANY VELES CAPITAL LIMITED

Адреса/ Legal Address:07400, Київська обл., м.Бровари, б-р Незалежності, 16, офіс 804

Код ЄДРПОУ/ EDRPOU Code: 33847438

Банківські реквізити/ Bank Requisites:

п/р 2650532368 в АБ "ДІАМАНТ", м. Київ, МФО: 320854

Intermediary bank: CITIBANK N.A., NEW YORK, usa

S.W.I.F.T. CITIUS33, Acct 36154589

Beneficiary`s bank: jsb’diamant’ , KYIV, UKRAINE

S.W.I.F.T. DMBAUAUK, ACCt2650532368

Від імені Брокера /On behalf of Broker:

…………………/_____________/ _____________

м.п./seal

Client/ Клієнт:

Від імені Клієнта /On behalf of Client:

……………………/_______________ / _______________

м.п./sealСхожі:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія Вєлєс Капітал» iconТовариство з обмеженою відповідальністю «інвестиційна компанія вєлєс капітал»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія Вєлєс Капітал» iconТовариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія Вєлєс Капітал»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія Вєлєс Капітал» iconМ. Київ «01» квітня 2013 року Товариство з обмеженою відповідальністю «смсцентр»
Товариство з обмеженою відповідальністю «смсцентр» (надалі іменується тов «смсцентр» або «виконавець»), код за єдрпоу 38404962, в...
Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія Вєлєс Капітал» iconМ. Київ «1» грудня 2013 року Товариство з обмеженою відповідальністю «смсцентр»
Товариство з обмеженою відповідальністю «смсцентр» (надалі іменується тов «смсцентр» або «виконавець»), код за єдрпоу 38404962, в...
Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія Вєлєс Капітал» icon«справжній бізнес» товариство з обмеженою відповідальністю
Прошу надати дозвіл на працевлаштування Гончарова Олексія Вікторовича, грома-дянина республіки Білорусь, на посаду директора Товариства...
Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія Вєлєс Капітал» iconТовариство з обмеженою відповідальністю «Туристична компанія „музенідіс...

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія Вєлєс Капітал» iconЗ конкурсних торгів Гриньова М. О
Карнеол", товариства з обмеженою відповідальністю "Южная лакокрасочная компания", товариства з обмеженою відповідальністю "Лакофарба...
Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія Вєлєс Капітал» iconПлатник податку на прибуток на загальних підставах, що діє від свого...
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Ортос Ессет Менеджмент»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія Вєлєс Капітал» iconЗ конкурсних торгів Гриньова М. О
Техноплаза Україна", товариства з обмеженою відповідальністю "Виробничо – комерційне підприємство "Євросервіс", товариства з обмеженою...
Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія Вєлєс Капітал» iconТема: «Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві»
Об'єктом дослідження виступає товариство з обмеженою відповідальністю компанія «Юнівест Маркетинг», що здійснює видавничу діяльність...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка