Як підготувати відкритий урок із спец предметів
НазваЯк підготувати відкритий урок із спец предметів
Сторінка1/5
Дата конвертації20.05.2013
Розмір0.67 Mb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
  1   2   3   4   5
Шишкіна Л.М. Викладач вищої категорії , старший викладач.

Як підготувати відкритий урок із спец предметів: Методичний посібник. - Алчевськ: ВПУ-40, 2012. – 50с.
Анотація.

При організації сучасних педагогічних технологій особливої значущості набуває нестандартні, нетрадиційні уроки. У даному методичному посібнику, призначеному для викладачів, розробляючих відкритий захід або урок, дані короткі відомості про організацію відкритого уроку. Розкриті основні вимоги, що пред'являються до сучасного уроку. Короткий огляд форм організації учбового зайняття допоможе зорієнтуватися в їх різноманітті при підготовці до уроку, а схема самоаналізу дасть можливість викладачеві дати об'єктивнішу оцінку своєму уроку.

Не слід користуватися посібником, як шаблоном. Підготовка до уроку - це творчість, спрямована не на ідею розваги на уроці, а на ідею пізнання в найбільш приємній і легкій формі.

Відкрите учбове зайняття є формою поширення і пропаганди передового досвіду, елементом методичної роботи викладача, дієвим елементом учбового і виховного процесу.

Метою відкритого учбового зайняття є показ передових форм і методів учбово-виховної роботи, аналіз дидактичної ефективності використання технічних засобів навчання і застосування комп'ютера і мультимедіа, узагальнення прийомів наукової організації і контролю якості учбового процесу.

Завданням викладача, що готує відкрите заняття, є оцінка ефективності вживаних методів; вдосконалення окремих прийомів, педагогічних знахідок; створення своєї системи учбово-виховної роботи. Для проведення відкритого заняття може використовуватися будь-який вигляд учбових занять по будь-якій формі вчення. Проведення відкритого уроку рекомендується обмежити тимчасовими рамками (45 хвилин). За цей час надається можливість продемонструвати не лише структурні елементи уроку, але і педагогічні знахідки викладача. На початку навчального року складаються графіки проведення відкритих занять (наочного тижня) в кожній методичній комісії, на підставі яких складається єдиний графік проведення відкритих занять в училищі. Відкриті заняття проводять всі співробітники педагогічне навантаження, що має. Основними критеріями для оцінки ефективності відкритого заняття мають бути якість знання, умінь і навиків, придбаних учнями під керівництвом викладача.

Відкриті заняття для всіх викладачів училища направлені на надання ним допомозі в рішенні завдань по вдосконаленню учбово-виховного процесу. Уроки закріплення і вдосконалення знань і умінь можуть включати фронтальну бесіду з учнями за раніше вивченим матеріалом теми, лабораторно-практичні роботи, вправи в рішенні різних завдань, розробку технологічних процесів, письмові або графічні роботи, різні види самостійних робіт по закріпленню і систематизації раніше вивченого матеріалу (складання схем, робота з картками-завданнями, складання таблиць, розбір технічної документації і тому подібне), перегляди кінофільмів, роботу на тренажерах і тому подібне. Даний тип уроку включає організаційну частину, визначення і роз'яснення мети заняття, відтворення учнями знань, пов'язаних з вмістом майбутньої роботи; повідомлення вмісту завдання і інструктаж про його виконання; самостійну роботу учнів над завданням під керівництвом викладача; узагальнення і оцінка виконаної роботи; інструктаж по виконанню домашнього завдання.

5
Планування відкритих занять.

На засіданні методичної комісії в кінці навчального року проводиться аналіз взаємовідвідувань занять викладачами, на підставі, якої визначається досвід, який виправдав себе на практиці і може бути показаний в даному навчальному році. На підставі обговорення творчого досвіду викладачів, складається план проведення відкритих занять.

При складанні плану проведення відкритих занять доцільно доручати їх проведення, в першу чергу, дослідним, творчо працюючим викладачам. Можуть притягуватися до проведення відкритих занять і початкуючі (молоді) викладачі, якщо у них є цікаві педагогічні знахідки. Проведення відкритого уроку так само може плануватися по індивідуальному графіку атестації викладача. При плануванні відкритих занять необхідно відразу визначити конкретну методичну мету кожного із занять.

Вибір теми відкритого заняття надається викладачеві, який проводить заняття. За інших рівних умов, переваги повинно бути віддано складним темам програми, які важливі для здійснення міжнаочних зв'язків, недостатньо висвітлені в методичній літературі, вимагають серйозних змін в методиці їх викладу.

При плануванні відкритих учбових занять слід рівномірно розподіляти їх по учбових групах. Недоцільно планувати їх на вересень (час організаційних заходів), січень, червень (час сесії).

6

Вимоги до відкритого заняття.

Рівень занять повинен відображати науковість і точність фактичного матеріалу, використання останніх досягнень науки в даному питанні, реалізацію учбових, виховних і розвиваючих завдань. Методична оптимальність занять повинна визначити правильність вибраного нею вигляду використання наочності, ТСН, нових методів у навчанні, правильний розподіл часу на структурні елементи заняття. Вживання нових педагогічних технологій, прийомів і методів викладання, за допомогою яких реалізуються цілі заняття, формування знань, умінь і навиків на основі самостійної пізнавальної діяльності учнів, є основними вимогами до відкритого заняття. Відкрите заняття повинне служити ілюстрацією виводів, до яких прийшов викладач в результаті педагогічного експерименту, роботи над педагогічною темою, результату роботи за педагогічною технологією або на підставі багатолітнього досвіду роботи. До проведення відкритого заняття доцільно доповісти на засіданні методичної комісії про виконану роботу і свої спостереження.

У плані уроку необхідно вказати тип і вигляд учбового заняття. Форму організації по даному вигляду заняття викладач вибирає самостійно. Це може бути лекція, семінар, лабораторна роботи, екскурсія і так далі.

7

Серед багаточисельних питань вдосконалення процесу вчення і виховання кваліфікованих робітників один з найважливіших - вдосконалення уроку. У уроці в складному дидактичному взаємозв'язку акумулюються цілі, вміст, форми, методи, засоби навчання.

Під уроком розуміється частина учбового процесу, обмежена певним відрізком часу і що проводиться викладачем з групою учнів постійного складу і однакового рівня підготовки.

Для уроку як форми організації учбового процесу характерні чіткість мети і змісту, нерозривність освітніх і виховних завдань, вибір найбільш доцільних методів навчання на кожному етапі, раціональне поєднання колективної і індивідуальної роботи учнів, організаційна чіткість, керівна роль викладача.

Уроки відрізняються один від одного по цілях, змісту, структурі, методах проведення. В зв'язку з цим особливо важливе питання про класифікацію і структуру уроків. В даний час в педагогічній практиці найбільш поширена класифікація уроків за основною (домінуючою) дидактичною метою, що вирішується на даному уроці. Така класифікація найбільш характерна для спеціальних і загальнотехнічних предметів, що мають, як було відмічено, складну багатокомпонентну структуру, що визначає велику різноманітність дидактичних цілей при вивченні.

Залежно від основної дидактичної мети розрізняють основні типи уроків:

^ Уроки засвоєння нових знань - застосовуються при вивченні нового, не відомого учням учбового матеріалу інформаційного характеру, що включає відносно широкий круг питань, досить простих для засвоєння. Основна мета таких уроків - сприйняття і первинне осмислення учбового матеріалу, запам'ятовування основних, істотних фактів, понять, закономірностей.

^ Уроки закріплення і вдосконалення знань і умінь - на них відбувається вторинне осмислення матеріалу, що вивчається, відтворення і вживання отриманих знань і умінь для досягнення їх міцності. Закріплення і вживання знань при цьому може вироблятися на репродуктивному і творчому рівнях.

^ Повторно - узагальнюючі уроки - проводяться з метою систематизації знань, тобто приведення розрізнених понять, закономірностей, фактів, технічних і технологічних вимог і правил в струнку цілісну систему, в якій всі компоненти тісно взаємозв'язані. Це сприяє заповненню пропусків, глибшому розкриттю основних положень, вузлових питань теми розділу, предмету в цілому. В процесі повторення і узагальнення знання і уміння збагачуються і розширюються, учні оволодівають новими відомостями і способами учбової діяльності.

8
^ Контрольно-перевірочні уроки - їх метою є здобуття даних для обгрунтування оцінки успішності учнів, виявлення міри усвідомленості і глибини знань, міцності придбаних умінь і навиків, виявлення пропусків і ухвалення рішень про внесення коректив до діяльності учнів, щоб уникнути їх відставання і неуспішності.

^ Комбіновані уроки - на них вирішується комплекс різних дидактичних завдань. Це найпоширеніший тип уроку при вивченні спеціальних і загальнотехнічних предметів.

Однією із складних проблем учбового процесу є питання про структуру уроку, що визначає його хід, ділення на структурні тимчасові відрізки. Ця проблема викликана тим, що вживання певних типів уроків звичайне зв'язується із закріпленням за ними "жорсткої" структурної послідовності, певного шаблону. Для правильного визначення структури уроку необхідно виходити з того, що основна дидактична мета його досягається поступово, у міру вирішення завдань, що є кроками, етапи процесу діяльності викладача і учнів. Певна послідовність цих етапів складає структуру уроку.

Кожен із структурних елементів має своє певне завдання, а всі разом вони направлені на досягнення дидактичного ланцюга уроку в цілому. В той же час кожен структурний елемент уроку має свою внутрішню будову, що визначається тими способами і засобами, за допомогою яких вирішуються дидактичні (перш за все пізнавальні) завдання на кожному його етапі.

Таким чином, структуру уроку можна представити у вигляді послідовних етапів, тобто логічно завершених його частин, що мають певний вміст, завдання, місце і час, а також способів реалізації цих етапів, що характеризують взаємозв'язану діяльність викладача і учнів, відображають змістовну, операційну і мотиваційну сторони пізнавальної діяльності учнів.

Ряд дослідників називають зовнішні структурні етапи уроку макроструктурою, а способи їх реалізації, що характеризують внутрішню, операційну його сторону, - мікроструктурою .

Мікроструктурні елементи уроку відображають методичні прийоми керівництва викладачем пізнавальною діяльністю учнів. Стосовно спеціальних і загальнотехнічних предметів можна виділити наступні основні структурні елементи уроку:

- організаційна частина;

- підготовка учнів до вивчення учбового матеріалу (повідомлення теми і цільова установка на урок;
9

- актуалізація раніше засвоєних знань і умінь, тобто створення умов для активного їх вживання, використання в якості опори для засвоєння нових;

створення проблемних ситуацій і т.п.;

- повідомлення учбового матеріалу викладачем (пояснення, вживання наочних посібників і технічних засобів вчення, демонстраційний експеримент і тому подібне);

- самостійне засвоєння учнями нових знань (бесіда, робота з підручником, перегляд кінофрагментів, телепередач, виконання лабораторно-практичних робіт дослідницького характеру, робота з наочними посібниками і технічними засобами вчення і тому подібне);

- первинне закріплення і поточне повторення нового матеріалу (опитування, робота з картками-завданнями, бесіда, перегляд кінофрагментів і тому подібне);

- вправи по закріпленню і вдосконаленню знань і умінь (вирішення репродуктивних завдань, робота з картками-завданнями, робота на тренажерах і тому подібне);

- самостійна робота по вдосконаленню знань і умінь (робота з технічною літературою і документацією, вирішення завдань творчого характеру, робота з картками-завданнями і тому подібне);

- узагальнююче повторення (лекція, бесіда, виконання і розбір письмових робіт, робота з картками-завданнями, демонстрація кінофільмів і тому подібне);

- контроль і оцінка знань і умінь учнів (опитування, виконання контрольних робіт, вирішення завдань, заліки і тому подібне);

- видача домашніх завдань.

При визначенні раціональної структури уроку доцільно керуватися наступними дидактичними вимогами:

1. Структура уроку повинна відображати логічну послідовність кроків навчання, що витікає як з вмісту учбового матеріалу, так і з необхідності вирішення певних дидактичних завдань. При цьому необхідно уникати схематизму, пов'язаного з вирішенням цих завдань в "жорсткій" послідовності.

2. Структурні елементи уроку повинні слідувати в такому логічному порядку і в такому поєднанні, щоб вони відповідали логіці учбового процесу, тобто відображали основні його ланки (сприйняття, осмислення, запам'ятовування, закріплення, вдосконалення, узагальнення, систематизація і вживання знань, самоконтроль) і допомагали досягненню мети уроку.

10
3. При визначенні структури кожного окремого уроку необхідно враховувати його місце і роль в загальній системі уроків по темі, розділу, тобто зв'язок з попередніми і подальшими уроками.

4. Структурні елементи уроку слід тісно зв'язувати між собою. Кожен елемент уроку, кожна дія викладача і учнів повинно готувати подальші дії, в подальшій частині уроку необхідно використовувати результати навчання в попередній. Так, якщо на початку уроку планується перевірка знань учнів, то зміст її ув'язується з новим матеріалом, що вивчається на уроці, вправи учнів за своїм змістом і місцю на уроці базуються на знаннях нового матеріалу і закріплюють їх.

4. Структурні елементи уроку слід тісно зв'язати між собою. Кожен елемент уроку, кожна дія викладача і учнів повинно готувати подальші дії, в подальшій частині уроку необхідно використовувати результати навчання в попередній. Так, якщо на початку уроку планується перевірка знань учнів, то зміст її ув'язується з новим матеріалом, що вивчається на уроці, вправи учнів за своїм змістом і місцю на уроці базуються на знаннях нового матеріалу і закріплюють їх.

5. Структура уроку (перш за все в її "мікроскладовій") повинна передбачати умови, що забезпечують безперервність керівництва учбовим процесом з боку викладача на кожному його етапі. Складаючи план своїх дій на уроці, викладачеві необхідно продумати, що робитимуть учні в кожен конкретний момент уроку. Це дуже важливо для проектування майбутнього уроку; найбільш поширеним недоліком планів уроків є те, що викладачі планують лише свою діяльність, забуваючи, що засвоєння знань - це результат навчання, тобто діяльності учнів.

6. Тривалість структурних елементів уроку залежить також і від періоду навчання. Так, при вивченні матеріалу ознайомлювального, інформаційного характеру велика частина часу уроку відводиться на усний виклад, закріплення переноситься в основному на домашню роботу. Вивчення матеріалу, що вимагає глибокого засвоєння і упевненого вживання, викликає необхідність переважного вживання способів роботи, що активізують мислення учнів (евристична бесіда, самостійна робота учнів з книгою, вирішення завдань творчого характеру і ін.). Тривалість структурних елементів уроку залежить також і від періоду навчання. Наприклад, на першому курсі доцільно робити структурні одиниці дрібнішими, а на старших - більшими.


11
7. Кожен структурний елемент виконує свою певну роль на уроці, тому кількість їх має бути оптимальним. Уроки не мають бути одноманітними, але і не слід перенавантажувати їх різними елементами, тобто вносити різноманітність ради різноманітності. При визначенні структури уроку необхідно передбачати можливі результати діяльності учнів на кожному етапі учбової роботи і на цій основі вибирати лише ті структурні елементи, які дадуть найбільший ефект.

8. При визначенні структури уроку в якості самостійних етапів можна виділити окремі його "мікроелементи": евристичну бесіду, демонстрацію кінофільму, перегляд телепередачі, роботу на тренажері, з книгою, з картками-завданнями і тому подібне (якщо учні виконують на уроці самостійне дидактичне завдання).

9. Структура уроку має бути гнучкою, щоб викладач мав можливість оперативно варіювати намічені заздалегідь структурні елементи уроку, що перш за все "мікровстановлюють", залежно від реальних умов проведення уроку.

Дидактичний, а отже, і структурний задум уроку залежить від багатьох чинників і передбачає найрізноманітніші варіанти, навіть в рамках наміченого типа уроку. У ряді літературних джерел структуру уроку дуже жорстко пов'язують з його типом, відзначаючи, що кожен тип уроку має свою, властиву лише йому структуру з чітко певними елементами . У ланцюгах орієнтування можна рекомендувати найбільш застосовні варіанти структурної побудови ("мікроскладових") деяких типів уроків.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Як підготувати відкритий урок із спец предметів iconУкр. Мова: Підготувати усний твір-опис окремих предметів. Стор. 104,розглянути...

Як підготувати відкритий урок із спец предметів iconВідкритий урок: розробки. Технології. Досвід

Як підготувати відкритий урок із спец предметів iconВідкритий урок: розробки. Технології. Досвід

Як підготувати відкритий урок із спец предметів iconУрок 21 Українське мистецтво першої половини ХІХ ст
Цей урок проходить у формі конференції, на якій учні повинні представити свої проекти. На попередньому уроці серед учнів було сформовано...
Як підготувати відкритий урок із спец предметів iconФедоров А. В. Медiаосвiта: творчi завдання для школярiв // Відкритий...
Федоров А. В. Медiаосвiта: творчi завдання для школярiв // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. 2008. №1
Як підготувати відкритий урок із спец предметів iconТурнір з міні-футболу на Кубок Землі
Роман Зінчик, Андрій Козішкурт, Юрій Семенюк, Олександр Бернацький, Олег Панасюк, Орест Каваців, Сергій Матвійчук. Найвлучнішим бомбардиром...
Як підготувати відкритий урок із спец предметів iconОрганізувати підготовку територію ліцею до весняно-літнього сезону
Підготувати аналіз графіку переміщення учнів І майстрів виробничого навчання по робочих місцях на підприємствах. Підготувати аналітичні...
Як підготувати відкритий урок із спец предметів iconВідкритий
Мета першого етапу – провести серед учасників зріз знань з основних предметів загальної шкільної програми, перевірити рівень ерудованості...
Як підготувати відкритий урок із спец предметів iconВідкритий бінарний урок літератури
«Краса чистих людських стосунків та пошуки щастя у новелах О. Генрі та Б. Лепкого»
Як підготувати відкритий урок із спец предметів iconВідкритий урок у 5 б класі
Питання: що таке лексика, лексикологія,лексичне І граматичне значення, як користуватися тлумачним словником?
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка