Навчально-програмне забезпечення роботи секцій, гуртків, груп та інших творчих об’єднань школярів
Скачати 65.33 Kb.
НазваНавчально-програмне забезпечення роботи секцій, гуртків, груп та інших творчих об’єднань школярів
Дата конвертації20.05.2013
Розмір65.33 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Навчально-програмне забезпечення роботи секцій, гуртків, груп та інших творчих об’єднань школярів
Навчально-виховні програми учнівських творчих об'єднань обласного відділення та НТУ області (наукових секцій, шкіл, клубів, профільних гуртків тощо) розробляються відповідно до напрямів пошуково-дослідницької роботи учнів з урахуванням впроваджених в системі МАН навчально-організаційних рівнів.

Навчальні програми МАН характеризуються значною варіативністю, що зумовлено як різноманітністю напрямів роботи наукових секцій, профільних гуртків, груп та інших творчих об’єднань школярів, так і різною спрямованістю індивідуальної дослідницької роботи учнів. Програми передбачають використання різних форм навчально-творчої діяльності учнів: групової та індивідуальної; лекційних, семінарських, навчально-практичних занять; конкурсно-ігрових, інтерактивних та розвивально-дискусійних видів робіт; групових та індивідуальних консультацій, самостійної творчої роботи слухачів тощо. Розробка навчально-програмного забезпечення може опиратися на сучасні програми загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, які передбачають застосування елементів наукового дослідження в навчально-пізнавальній діяльності школярів. Сформована база знань, умінь та навичок пошуково-дослідницької діяльності має стати основою для подальшого навчання обдарованих школярів у Малій академії наук.^ Навчальні програми наукових секцій, гуртків є нормативними документами, що розробляються керівниками секцій (гуртків) та затверджуються на засіданні кафедри (методичній раді, методоб’єднанні) навчального закладу. Навчальна програма забезпечує цілісність, цілеспрямованість та системність процесу освітньої, виховної та розвиваючої роботи, має сприяти розвитку творчих здібностей, формуванню культури творчої праці, самореалізації школярів у науково-дослідницькій діяльності. Зміст програми може відповідати змісту програм навчальних предметів загальноосвітніх навчальних закладів (з поглибленим вивченням окремих розділів, тем) та доповнюватися профільною тематикою, необхідною для здійснення пошуково-дослідницької роботи учнів.

Навчальна програма секції визначає обсяги знань та практичних вмінь, які повинен засвоїти слухач МАН протягом навчального курсу і розробляється за такою типовою структурою:

 • Пояснювальна записка

 • Зміст тем курсу

 • Тематичний план (таблиця)

 • Завдання для самостійної роботи

 • Індивідуальні завдання

 • Рекомендована література та інтернет-ресурси


В розділі ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА зазначається предмет курсу, його мета та міжпредметні зв’язки. На завершення розділу має бути чітко визначено – що повинен знати і вміти слухач після завершення навчання.

У ЗМІСТІ ТЕМ КУРСУ пропонуються основні теми курсу з коротким переліком питань, що забезпечують їх вивчення. Виходячи з основної мети навчання старшокласника в МАН, зміст тем курсу повинен включати три основні змістові модулі:

 • загальні питання, пов’язані з методикою та методологією наукового дослідження;

 • питання, пов’язані з методикою організації та проведення наукового дослідження у конкретній галузі знань;

 • перелік тем, що визначаються специфікою курсу.

^ У ТЕМАТИЧНОМУ ПЛАНІ (за схемою) наводиться перелік тем та кількість лекційних (практичних, лабораторних), інших видів (колоквіумів, дискусій, міні-захистів наукових проектів тощо) годин, передбачених на вивчення кожної теми.

У розділі ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ вказується зміст навчального матеріалу, що є предметом самостійного опрацювання. Самостійна робота може включати:

 • опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу;

 • вивчення окремих тем або питань, що не розглядаються в курсі лекцій;

 • підготовка до виступів на семінарах, колоквіумах, міні-захистах наукових проектів тощо;

 • підготовка повідомлень по окремих питаннях науково-дослідницької роботи слухача.

У розділі ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА зазначаються індивідуальні завдання – теми наукових досліджень, над якими можуть працювати слухачі МАН. Бажано перелік тем науково-дослідницьких робіт супроводжувати короткими анотаціями, в яких вказувати мету дослідження та його основні завдання.

Розділ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ складається з переліків основної, додаткової літератури та Інтернет-ресурсів.
Зразок

^ Тематичний план курсу


№ з/п


Тема

Аудиторні години


Самостійна робота

Лекції

Семінари

Лабораторні

Інші види

занять

^ Програми спецкурсів, спрямовані на розвиток інтелектуальних, комунікативних здібностей, навичок самоорганізації та самоуправління, необхідних для творчої самореалізації старшокласників, класифікуються за призначенням (наукові курси, психологічні тренінг-курси тощо) та тривалістю (річні, короткострокові) і використовуються як у системі стаціонарних секцій МАН, так і в системі наукових товариств, філій та заочної школи. Спецкурси є авторською формою роботи керівника, тому навчальні програми спецкурсів, зберігаючи загальну структуру, можуть містити інші найрізноманітніші види навчальної діяльності школярів.

^ Перелік рекомендованих спецкурсів:

- на 1-му навчально-організаційному рівні:

Спецкурс «Основи пошуково-дослідницької роботи» - спрямований на формування в слухачів спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних для систематизованої та цілеспрямованої пошуково-дослідницької діяльності. Передбачає знайомство з видами наукових досліджень, методами збору матеріалу, організацією та проведенням експерименту тощо.

Спецкурс «Основи саморозвитку творчої особистості» спрямований на розвиток у школярів вмінь ефективної організації праці, поєднання її з активним відпочинком; розвиток уваги, мислення, пам’яті, навичок конспектування, продуктивного слухання та сприймання. Після його засвоєння учні повинні вмітиоцінювати психофізіологічні якості особистості, пізнавальні здібності та потреби, здійснювати самооцінку індивідуальних здібностей, якостей та когнітивних потреб.

 • на 2-му навчально-організаційному рівні:

Спецкурс з красномовства і риторики спрямований на вдосконалення комунікативних вмінь та навичок комунікативної взаємодії, формування комунікативної компетентності слухачів та передбачає оволодіння знаннями про правила й норми спілкування, майстерність публічного виступу, ведення діалогу та дискусії тощо;

Спецкурс з основ творчої діяльності спрямований на формування та розвиток інтелектуальних умінь, комунікативних здібностей, навичок самоуправління та самоорганізації, необхідних для творчої самореалізації старшокласників. Їх основними завданнями є ознайомлення слухачів з теоретичними основами психології творчості та творчої діяльності; удосконалення досвіду учнів щодо використання своїх творчих здібностей у пошуково-дослідницькій діяльності.

 • на 3-му навчально-організаційному рівні:

Спецкурс «Організація індивідуальної дослідницької діяльності» передбачає організацію навчально-пізнавальної та пошуково-дослідницької діяльності старшокласників за тематикою їх наукових досліджень, напрямами діючих наукових та освітніх проектів; а також організацію проектно-дослідницької діяльності слухачів.

Спецкурс «Структурно-стилістичні вимоги до наукової роботи слухача МАН» спрямований на засвоєння слухачем основних правил оформлення тексту науково-дослідницької роботи, що стосуються особливостей формулювання теми, актуальності, мети та завдань дослідження, його предмету та об’єкту; мовно-стилістичних вимог (відповідність науковому стилю, дотримання логіки наукового викладу матеріалу тощо).
Індивідуальні навчальні плани та програми використовуються для організації роботи з талановитими старшокласниками на третьому (власне пошуково-дослідницькому) навчально-організаційному рівні. Ці документи можуть мати різну структуру, проте їх спільними рисами є варіативність, можливість регулювати темпи навчально-дослідницької діяльності слухачів, вводити нові види роботи (теми, завдання) відповідно до тематики їх дослідницької діяльності, узгоджувати зміст індивідуальної роботи з іншими навчальними курсами.

^ Комп’ютерні навчальні програми зорієнтовані на індивідуалізацію навчального процесу, широке використання анімації, комп’ютерного моделювання, роботу в мережі Інтернет. Застосування таких програм забезпечує порядок та точність виконання слухачами навчальних завдань, при необхідності дозволяє їм повторювати навчальний курс (або його частину), активізує формування навичок самоорганізації та самоконтролю. Проте використання таких програм в умовах роботи більшості районних та сільських загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів є проблематичним, оскільки вимагає наявності сучасної комп’ютерної техніки, доступу до мережі Інтернет та відповідно спеціально підготовлених педагогів.

^ Комплексні навчально-виховні програми розвиваючого спрямування є інновацією у програмному забезпеченні МАН. Їх складовими є профільні навчальні, розвиваючі та навчально-дослідницькі програми (блоки, модулі, розділи), спеціальні короткострокові програми розвиваючого спрямування, програми психологічних тренінгів та курсів, спрямовані на формування та розвиток творчих здібностей слухачів. Досвід роботи територіальних відділень МАН (Волинського, Київського, Кримського, Сумського, Харківського та ін.) демонструє їх перспективність та доцільність використання у навчально-виховному процесі.

Схожі:

Навчально-програмне забезпечення роботи секцій, гуртків, груп та інших творчих об’єднань школярів iconГраф І к роботи гуртків, спортивних секцій сзш №9 2011-2012 н р

Навчально-програмне забезпечення роботи секцій, гуртків, груп та інших творчих об’єднань школярів iconНаказ 01. 06. 2012 №95 Про підсумки роботи факультативів та гуртків
Перевірялися питання охоплення учнів школи позаурочною діяльністю, активність їх під час проведення занять, результативність роботи...
Навчально-програмне забезпечення роботи секцій, гуртків, груп та інших творчих об’єднань школярів iconПланування роботи творчих груп
Для забезпечення досконалої організації діяльності творчої групи можна вести п а с
Навчально-програмне забезпечення роботи секцій, гуртків, груп та інших творчих об’єднань школярів iconТема апаратне та програмне забезпечення пк
...
Навчально-програмне забезпечення роботи секцій, гуртків, груп та інших творчих об’єднань школярів iconНавчальна програма во­кально-хореогра­фіч­ного естрадного дитя­чо­го-юнацького колективу
Розділ III. Перелік навчальних програм гуртків, творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів, рекомендованих монмолодьспорту...
Навчально-програмне забезпечення роботи секцій, гуртків, груп та інших творчих об’єднань школярів iconПлан роботи районного методичного об’єднання вчителів музичного мистецтва на 2009-2010 н р
«Формування особистості, здатної до навчання І самовдосконалення, активізація пізнавальної активності, розвиток творчих здібностей...
Навчально-програмне забезпечення роботи секцій, гуртків, груп та інших творчих об’єднань школярів iconНака з
Програми «Обдаровані діти», затвердженої рішенням виконкому Петровської районної в місті Донецьку ради №314 від 14. 11. 2007 року...
Навчально-програмне забезпечення роботи секцій, гуртків, груп та інших творчих об’єднань школярів iconНапрямки виховної роботи
У виховній роботі з метою розвитку творчих здібностей та сприяння самоствердженню стимулюється зайнятість дітей у роботі гуртків...
Навчально-програмне забезпечення роботи секцій, гуртків, груп та інших творчих об’єднань школярів icon«Сучасне програмне забезпечення пк»
Протягом цієї роботи буде проведено аналіз сучасного програмного забезпечення, порівняння його різновидів та зроблено висновок відносно...
Навчально-програмне забезпечення роботи секцій, гуртків, груп та інших творчих об’єднань школярів iconМета І завдання гуртка образотворчого мистецтва
Метою гуртків є забезпечення для учнів цілісного сприймання сучасного культурного простору України, розвиток у молодших школярів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка