Антирабiчну вакцину та антирабiчний iмунглобулiн не вводять Дитинi, яку вкусила за гомiлку знайома собака (одиничний укус)
НазваАнтирабiчну вакцину та антирабiчний iмунглобулiн не вводять Дитинi, яку вкусила за гомiлку знайома собака (одиничний укус)
Сторінка1/6
Дата конвертації06.03.2013
Розмір0.79 Mb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4   5   6
А
Антирабiчну вакцину та антирабiчний iмунглобулiн не вводять -- Дитинi, яку вкусила за гомiлку знайома собака (одиничний укус)
Акушер попереджає вас, що породiлля є носiєм поверхневого антигену гепатиту В (НВsAg). Якi будуть вашi першочерговi дiї вiдносно новонародженого? -- Якнайшвидше введення дитинi вакцини проти гепатиту В

Ангiна при скарлатинi може бути -- Всi вiдповiдi вiрнi

Алергiчнi ускладнення при скарлатинi частiше за все розвиваються -- На третьому-четвертому тижнi вiд початку захворювання

Антибактерiальнi препарати у хворих iнфекцiйним мононуклеозом не показанi при -- Типовому перебiгу хвороби

Ангiни викликаються найчастiше наступними збудниками -- Бетагемолiтичним стрептококом групи А

Антибiотики з метою лiкування кашлюка потрiбно використовувати -- В катаральному перiодi

Аденовiрусною iнфекцiєю частiше хворiють -- Дiти раннього вiку

Аденовiрус вiдрiзняється вiд iнших респiраторних захворювань -- Вираженим тропiзмом до лимфоїдної тканини

Аденовiрусний кон'юнктивiт вiд дифтерiї ока вiдрiзняють -- Щiльнiсть плiвчастого нальоту

Аденовiрусну iнфекцiю вiд iнфекцiйного мононуклеозу вiдрiзняють -- Гематологiчнi показники

Аденовiрусне захворювання вiд РС-iнфекцiї вiдрiзняють -- Кон'юнктивiт

Антибiотики при гострих кишкових iнфекцiях призначаються -- При гемоколiтах у дiтей раннього вiку

Антибактерiальна терапiя при дизентерiї -- Всi вiдповiдi вiрнi

Активацiя аденiлатциклази призводить до накопичення циклiчного аденозинмонофосфата (цАМФ) в епiтелiальних клiтинах слизової оболонки. Якi бактерiї виробляють токсин, що активує аденiлатциклазу -- Esherichia coli

Абсцес печiнки (рiдше мозку та легень) може розвинутись як ускладнення -- Амебного колiту

Антипсевдомонадним пенiцилiнам не властиво -- Висока активнiсть проти грампозитивних мiкроорганiзмiв, особливо S. aureus
Б

Бактерiальнi продукти та цитокiни стимулюють наступну фiзiологiчну вiдповiдь проти мiкробної iнвазiї при сепсисi -- Всi вiдповiдi вiрнi

Бета-гемолiтичний стрептокок групи А - пусковий фактор ревматичної атаки у тому випадку, якщо -- Є причиною захворювання верхнiх дихальних шляхiв -- Всi вiдповiдi вiрнi

Бактерiальнiй суперiнфекцiї при грипi сприяють -- Всi вiдповiдi вiрнi
В

Все перераховане є результатом активацiї комплементу, за винятком -- Зниження активностi фагоцитозу

Вкажiть клас iмуноглобулiнiв, який утворюється першим при iмуннiй вiдповiдi? -- Ig М

В день призначення щеплення проти кору, паротиту та кашлюку у дитини температура тiла 38,2 С, нежить, кашель. Як поступити? -- Вiдкласти щеплення до нормалiзацiї температури тiла та одужання

ВIЛ-iнфiкованi дiти не можуть бути щепленi: -- Живою полiомiєлiтною вакциною

Введення АДП анатоксину забезпечує розвиток -- Антитоксичного iмунiтету

Виберiть можливi ускладнення при вакцинацiї АКДП -- Всi вiдповiдi вiрнi

Вакцинасоцiйованi форми полiомiєлiту характеризуються -- Всi вiдповiдi вiрнi

В травматологiчний пункт звернувся пiдлiток 13 рокiв з рваною раною кистi. Проти правця дитина вакцинована вiдповiдно з вiком за календарем. Як слiд поступити? -- Не проводити негайну профiлактику правця

Вхiдними воротами при сепсисi можуть бути -- Всi вiдповiдi вiрнi

Вхiдними воротами при дифтерiї можуть бути -- Будь-яка слизова оболонка i пошкоджена шкiра

Вкажiть малоймовiрнi ускладнення менiнгококової iнфекцiї -- Печiнкова недостатнiсть

Висип при менiнгококцемiї може зникати -- Всi вiдповiдi вiрнi

Вкажiть найбiльш характерний початок при менiнгококовому менiнгiтi у дiтей --Раптовий, батьки вказують точно час захворювання

В результатi перенесеної скарлатини формується -- Стiйкий антитоксичний iмунiтет

Висип при скарлатинi вiдсутнiй на наступних частинах тiла -- Пiдборiддi

В кровi хворих скарлатиною не зустрiчається -- Анемiя

Видiлення вiрусу при вродженiй краснусi у дiтей триває -- Протягом 13 - 30 мiсяцiв

В перiферичнiй кровi при краснусi спостерiгається -- Збiльшення кiлькостi плазматичних клiтин

В патогенезi вродженої краснухи не має значення -- Визначення вiрусу в дихальних шляхах матерi

Вкажiть нетиповий шлях передачi для вiтряної вiспи -- Фекально-оральний

Вагiтна жiнка, що захворiла на вiтряну вiспу, може передати вiрус трансплацентарно плоду. Вкажiть можливi наслiдки iнфiкування плода вiрусом вiтряної вiспи в першому триместрi вагiтностi -- Аномалiї очей та мозку, рубцi на шкiрi

Вiрус Епштейн-Барра виявляє тропiзм до -- В-лiмфоцитiв

Все вказане характерно для iнфекцiйного мононуклеозу, окрiм -- Дитина може бути iнфiкована екзогенним штамом вiрусу бiльше 1 разу

Вирiшальним у постановцi дiагнозу епiдпаротиту є -- Всi вiдповiдi вiрнi

Визначення якого показника у сечi застосовують для пiдтвердження -- Амiлази

Вкажiть можливi варiанти ураження нервової системи при епiдемiчному паротитi -- Всi вiдповiдi вiрнi

В комплексному лiкуваннi хворих на кашлюк не використовують -- Нейроплегiчнi препарати

Вирiшальне значення для дiагностики паракашлюка має все, крiм -- Клiнiчних даних

В патогенезi кашлюка значення не має -- Бактерiємiя

В класифiкацiї кашлюка не передбачено видiлення перiоду -- Залишкових явищ

Вирiшальним у дiагностицi паракашлюка є -- Видiлення паракашлюкової палички зi слизу носоглотки

Встановiть етiологiю енцефалiту за результатами визначення антитiл в сироватцi кровi -- Ig М антитiла проти НSV -1 (+)

Важкiсть РС-iнфекцiї зумовлена -- Дихальною недостатнiстю

Вкажiть вiрус, який найчастiше є причиною ларинготрахеобронхiту (крупу): -- Вiрус парагрипу 1-го типу

В лiкуваннi хламiдiйної iнфекцiї у новонароджених не використовують -- Пенiциллiн

В лiкуваннi пситакоза (орнiтоза) не ефективнi -- Сульфанiламiди

Вiрус Коксаки В частiше iнших ентеровiрусiв викликає -- Всi вiдповiдi вiрнi

Виявлення лейкоцитiв у фекалiях дитини з дiареєю дозволяє клiнiцисту встановити попереднiй дiагноз -- Колiту

Враховуючи зростання резистентностi мiкрорганiзмiв до антибiотикiв, найбiльш ефективними стартовими антибiотиками при важких формах iнвазивних дiарей у дiтей на сучасному етапi є -- Цефалоспорини 3 поколiння

Враховуючи зростання антибiотикорезистентностi шигел на сучасному етапi, для стартової терапiї важких форм дизентерiї слiд використовувати -- Цефалоспорини 3-го поколiння, як резерв фторхiнолони

Вибiр стартової антибактерiальної терапiї при дизентерiї здiйснюється залежно вiд -- Всi вiдповiдi вiрнi

Вирiшальне значення в формуваннi хронiчної дизентерiї має -- Порушення iмунологiчної реактивностi

В патогенезi черевного тифу не має значення -- Безпосереднє ураження клiтин епiтелiю кишкiвника

Внаслiдок генералiзацiї сальмонельозної iнфекцiї у новонароджених найчастiше розвивається -- Гнiйний менiнгiт

В основi класифiкацiї сальмонел лежить -- Антигенна структура за О-антигеном

Враховуючи зростання антибiотикорезистентностi сальмонел на сучасному етапi, у дiтей до року лiкування важких форм сальмонельозу слiд розпочинати з -- Цефалоспоринiв 3-го поколiння

Водяниста дiарея без лихоманки, що персистує бiльше 2-х тижнiв у дитини першого року життя, найбiльш характерна для -- Ентеропатогенної кишкової палички (EPEC)

Вирiшальним у встановленнi дiагнозу кишкового кампiлобактерiозу є -- Видiлення збудника з фекалiй

Виявлення у калi токсину Clostridium difficile може бути використано для дiагностики дiареї, що cпостерiгається при -- Прийомi антибiотикiв

Вхiдними воротами для збудника ботулiзму є -- Всi вiдповiдi вiрнi

Вкажiть характер висипу, що не типовий для iєрсинiозу -- Везикульозний

Вiдмiнною особливiстю псевдотуберкульозних бактерiй є -- Здатнiсть росту при низьких температурах (1-4 град.С)

Ведучим фактором саногенезу при псевдотуберкульозi є -- Клiтинний фактор iмунiтету

Вiрус гепатиту А вiдноситься до -- Ентеровiрусiв (пiкорнавiрусiв)

Вiрусу гепатиту А не властиво -- Має зворотню транскриптазу

Вiрус гепатиту В вiдноситься до -- Гепаднавiрусiв

Вiрус гепатиту В залишається стабiльним у висушенiй краплi кровi при кiмнатнiй температурi -- 7 днiв

В гострiй жовтяничнiй стадiї ВГВ в кровi не виявляється -- Нbс Аg

В периферичнiй кровi в гострому перiодi ВГВ не виявляється -- Нейтрофiльоз

Вiрус гепатиту С вiдноситься до групи -- Флавiвiрусiв

Вiрусу гепатиту С не властиво -- Швидко елiмiнується з iнфiкованого органiзму

В спиномозковiй рiдинi в нормi вiдсутнi -- Нейтрофiли

Ведучi клiнiчнi синдроми при гострих нейроiнфекцiях -- Всi вiдповiдi вiрнi

Витiкання лiквору рiдкими каплями при гнiйному менiнгiтi маловiрогiдно при: -- Перивентрикулiтi

Вiдмiчають наступнi форми клiщового енцефалiту -- Всi вiдповiдi вiрнi

Все перелiчене характерне для простих фебрильних судом, окрiм -- Супроводжуються невеликим плеоцитозом

Вiрус полiомiєлiту не виявляється в -- Сечi

В патогенезi сказу iстотного значення не має -- Вiрусемiя

В клiнiчному перебiгу сказу розрiзняють наступнi стадiї захворювання -- Всi вiдповiдi вiрнi

Вертикальна трансмiсiя Тoxsoplasma dondii вiд гостро iнфiкованої матерi до її плоду найчастiша при iнфiкуваннi -- В третьому триместрi

Вкажiть правильно морфологiчну характеристику Bartonella henselae -- Грам-негативна бацила

Вкажiть найчастiшу локалiзацiю аденопатiї при хворобi котячої подряпини -- Шийнi лiмфовузли

Все правильно характеризує хворобу котячої подряпини, окрiм -- Характерний петехiальний висип у бiльшостi дiтей

Вкажiть найбiльш типовий перебiг хвороби котячої подряпини -- Лiмфаденiт має доброякiсний перебiг i закiнчується виздоровленям самостiйно через декiлька тижнiв чи мiсяцiв

Вкажiть, яка з атипових форм хвороби котячої подряпини зустрiчається частiше -- Залозисто-очна форма

Вiрус iмунодефiциту людини вiдноситься до -- Ретровiрусiв

ВIЛ зберiгається в зовнiшньому середовищi протягом -- 3 днiв

Вiрус iмунодефiциту людини в заражаючий дозi не мiститься в -- Сечi

Вкажiть основнi причини загибелi СД4-клiтин та зниження їх рiвня при ВIЛ-iнфекцiї: -- Всi вiдповiдi вiрнi

Вкажiть клiтини, якi не несуть на поверхнi молекулу СД4 i не можуть бути iнфiкованi ВIЛ -- Епiтелiальнi клiтини ротової порожнини

ВIЛ-серопозитивна вагiтна жiнка без клiнiчних проявiв СНIДу звернулась за порадою - чи може противiрусна терапiя знизити можливiсть фетальної ВIЛ-iнфекцiї. Яке з положень правильне в данiй ситуацiї -- Лiкування знижує можливiсть фетальної iнфекцiї бiльше нiж на 50%

Вкажiть неiнфекцiйну легеневу патологiю у дiтей зi СНIДом -- Лiмфоїдна iнтерстицiальна пневмонiя

Вкажiть найменш iмовiрну причину iзольованого вогнищевого ураження ЦНС у хворих з розгорнутою клiнiчною картиною СНIДу -- Aspergillus fumigatus

Вкажiть основнi причини гематологiчних порушень при ВIЛ-iнфекцiї у дiтей -- Всi вiдповiдi правильнi

Вкажiть найбiльш часту причину холангiопатiй у хворих на СНIД -- Цитомегаловiрус, криптоспоридiї

Вкажiть, яка з бiологiчних рiдин представляє найбiльший ризик трансмiсiї вiрусу iмунодефiциту людини у новонародженого -- Грудне молоко

В чому проявляється токсичнiсть нуклеозидних iнгiбiторiв зворотньої транскриптази -- Всi вiдповiдi вiрнi

В якому положеннi слiд транспортувати дитину з набряком головного мозку -- Лежачи з пiднятим на 10-15 градусiв головним кiнцем

В патогенезi крупу суттєвого значення не мають -- Iнтоксикацiя токсинами бактерiй

В гостру фазу опiсторхозу не зустрiчаються наступнi ознаки -- Еозинофiлiя до 8-10%

В сiчнi мiсяцi в дитини з'явились летючi iнфiльтрати в легенях, еозинофiлiя, лейкоцитоз.

Який дiагноз неправомiрний -- Ехiнококоз

Вкажiть вiрне з положень про фактори ризику iнфiкування борелiозом -- Ризик iнфiкування значно зростає при експозицiї клiща бiльше 36-48 годин

Вкажiть стадiї перебiгу клiщового борелiозу -- Всi вiдповiдi вiрнi

Вкажiть, що правильно характеризує мiгруючу еритему при хворобi Лайме -- У бiльшостi дiтей при хворобi Лайме висип вiдсутнiй

В патогенезi грипу визначну роль вiдiграє -- Всi вiдповiдi вiрнi

В дiагностицi грипу враховується -- Всi вiдповiдi вiрнi

Важкi форми грипу супроводжуються -- Всi вiдповiдi вiрнi

Вiрус грипу А вiд других типiв вiдрiзняється -- Мiнливiстю поверхневих антигенiв - гемаглютинiну i нейрамiнiдази

В основi ураження рiзних органiв при грипi лежать -- Мiкроциркуляторнi розлади

Вхiдними воротами при сепсисi новонародженого найчастiше за все є -- Пупкова ранка

В нормi у сечi хлопчикiв вiдсутнi -- Гiалiновi цилiндри 4-5 в полi зору
Г

Гострому септичному ендокардиту не властиво -- Є головною причиною порокiв серця

Головний критерiй вiдмiни антибактерiаної терапiї при менiнгококовому менiнгiтi -- Санацiя лiквору

Група А бета-гемолiтичних стрептококiв характеризується -- Наявнiстю загального групоспецифiчного токсину

Геном цитомегаловiрусу представлений -- ДНК

Гостра вроджена цитомегаловiрусна iнфекцiя характеризується -- Всi вiдповiдi вiрнi

Гострий геморагiчний кон'юнктивiт при аденовiруснiїй iнфекцiї не супроводжується -- Поверхневими iнфiльтратами рогiвки

Гострому мiоперикардиту, зв'язаному з вiрусами Коксаки, не характерно -- Доброякiсний (легкий) перебiг хвороби

Головною ланкою патогенетичної терапiї хворих на гострi кишковi iнфекцiї є: -- Адекватна регiдратацiйна терапiя глюкозо-сольовими розчинами

Генералiзовану системну iнфекцiю у дiтей викликають: -- Salmonella typhi

Гостра фебрильна кров'яниста дiарея з розвитком гемолiтичної анемiї, тромбоцитопенiї та ниркової недостатностi найбiльш характерна для -- Ентерогеморагiчної кишкової палички (EHEC)

Гостра дiарея з лихоманкою 38 С, кров'янистим калом зi слизом, болючою дефекацiєю, лейкоцитами у копрограмi найбiльш характерна для -- Ентероiнвазивної кишкової палички (EIEC)

Генералiзованi септичнi форми кампiлобактерiозу здебiльшого викликаються -- Campylobacter fetus

Гемодинамiчнi розлади в початковому перiодi ботулiзму мають прояви у виглядi -- Всi вiдповiдi вiрнi

Головний резервуар та джерело псевдотуберкульозу -- Мишевиднi гризуни

Головний фактор передачi псевдотуберкульозу -- Сирi овочi, вода

Головна бiологiчна ознака цитолiзу гепатоцитiв є -- Пiдвищення активностi АлАТ та АсАТ

Гепатити можуть викликати усi перерахованi вiруси, окрiм -- Вiрусу грипу

Головним механiзмом патогенезу вiрусного гепатиту є -- Цитолiз гепатоцитiв залежить вiд iмунної вiдповiдi

Гiпертрансфераземiя при ВГА найчастiше -- Значна

Головний принцип лiкування хворих на хронiчнi гепатити з мiнiмальною активнiстю -- Вiдмова вiд медикаментозної терапiї, дотримання дiєти та режиму

Головним перенощиком чуми є -- Блохи

Головною ланкою iмунiтету, що забезпечує одужання вiд бруцельозу є -- Формування Т-клiтинного iмунiтету, що сприяє активацiї макрофагiв i руйнуванню бактерiй

Головним природним джерелом туляремiї є -- Гризуни

Головними клiнiчними симптомами туляремiї є -- Всi вiдповiдi вiрнi

Головнi критерiї важкостi при лептоспiрозi -- Всi вiдповiдi вiрнi

Головний структурний бiлок нуклеокапсиду ВIЛ-1 -- р 24

Гематологiчнi порушення характернi при ВIЛ-iнфекцiї у дiтей -- Всi вiдповiдi вiрнi

Геморагiчний синдром при тяжких формах грипу проявляється -- Всi вiдповiдi вiрнi

Гарячковий перiод при неускладненому грипi в середньому триває -- 3-5 днiв

Гiпертрансфераземiя при ВГВ звичайно -- Помiрна
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Антирабiчну вакцину та антирабiчний iмунглобулiн не вводять Дитинi, яку вкусила за гомiлку знайома собака (одиничний укус) iconГалина могильницька літос (або камінь із пращі правди на розбиття митрополичного блудословія)
Очевидно, дехто з вас відчув, що назва книжечки, яку Ви тримаєте в руках, уже чимось знайома Вам
Антирабiчну вакцину та антирабiчний iмунглобулiн не вводять Дитинi, яку вкусила за гомiлку знайома собака (одиничний укус) iconСкільки кутів зображено на малюнку?
Накресліть координатний промінь І позначте на ньому точки: К(0), Е(2), М(4) І р(6), якщо одиничний відрізок дорівнює 3 клітинки
Антирабiчну вакцину та антирабiчний iмунглобулiн не вводять Дитинi, яку вкусила за гомiлку знайома собака (одиничний укус) iconУроку №2. Тема. Пристрої введення інформації
Як ви вже знаєте, за допомогою пристроїв введення користувачі вводять до комп'ютера нову інформацію та подають йому команди. Найпоширеніші...
Антирабiчну вакцину та антирабiчний iмунглобулiн не вводять Дитинi, яку вкусила за гомiлку знайома собака (одиничний укус) iconАвтор: Трофімова О. В
Ріпка плаче.(Звучить мелодія «Марш Верхолазів»). На сцені з’являється кіт І собака І співають
Антирабiчну вакцину та антирабiчний iмунглобулiн не вводять Дитинi, яку вкусила за гомiлку знайома собака (одиничний укус) iconМетод проектів у системі
Проблема мусить бути з реального життя, знайома І значуща для дитини, для її розв'язання дитині необхідно застосовувати здобуті знання...
Антирабiчну вакцину та антирабiчний iмунглобулiн не вводять Дитинi, яку вкусила за гомiлку знайома собака (одиничний укус) iconБілик І. Цар, якого вигодувала собака
Бордуляк Т. Дід Макар. Перший раз. Дай, Боже, здоровля корові
Антирабiчну вакцину та антирабiчний iмунглобулiн не вводять Дитинi, яку вкусила за гомiлку знайома собака (одиничний укус) iconЗразок
Відповідно до статті 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він...
Антирабiчну вакцину та антирабiчний iмунглобулiн не вводять Дитинi, яку вкусила за гомiлку знайома собака (одиничний укус) iconЛитература Прочитати повість А. Конан Дойла “Собака Баскервілів”
Повторити правила вживання розділових знаків у реченні з дієприслівниковим зворотом, одиничним дієприслівником
Антирабiчну вакцину та антирабiчний iмунглобулiн не вводять Дитинi, яку вкусила за гомiлку знайома собака (одиничний укус) icon1. Законодавче забезпечення трудової діяльності жінок. 5
Стаття 43 Конституції України проголошує право кожного на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку людина...
Антирабiчну вакцину та антирабiчний iмунглобулiн не вводять Дитинi, яку вкусила за гомiлку знайома собака (одиничний укус) iconЦуцик конав на осонні. Він хекав, конвульсійно здригався І плазував...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка