1. Урок основна форма навчально-виховного процесу з іноземних мов
Скачати 116.21 Kb.
Назва1. Урок основна форма навчально-виховного процесу з іноземних мов
Дата конвертації07.03.2013
Розмір116.21 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
Сучасний урок іноземної мови та вимоги до нього

Типи та структура уроків

1. Урок – основна форма навчально-виховного процесу з іноземних мов.

2. Вимоги до уроку.

3. Типи та структура уроків.

4. Аналіз уроку.

Педагогічна наука розглядає урок як свідому й цілеспрямовану сумісну діяльність учителя та учнів.

Урочна система має позитивні якості такі, як:

 1. Чітка організаційна структура;

 2. Економічність;

 3. Простота в управлінні.

Негативні моменти урочної системи:

 1. Жорстка організаційна структура;

 2. Недостатнє врахування індивідуальних особливостей учнів.

Урок іноземної мови є основною організаційною одиницею навчального процесу, його частиною і водночас самостійною, цілісною ланкою.

До нього ставляться загально дидактичні й методичні вимоги, що й до кожного уроку. Але він має свою специфіку, яка зумовлена вимогами до уроку іноземної мови.

Вимоги до уроку.

 1. Його мовленнєва спрямованість.

Мовленнєва діяльність на уроці передбачає формування 4 видів цієї діяльності:

 • слухання;

 • говоріння;

 • читання;

 • письма.

Для реалізації мовленнєвої спрямованості кожен урок повинен мати конкретні практичні цілі, спрямовані на формування мовленнєвих навичок та вмінь; мовленнєва спрямованість означає комунікативний характер вправ.

Виконуючи комунікативну вправу, учень вирішує задану вчителем мовленнєво-розумову задачу. Мовлення учня пов’язане з конкретною природною або створеною ситуацією спілкування. Комунікативна атмосфера повинна бути н кожному уроці, починаючи з його початку і закінчуючи підсумком уроку, коли вчитель оцінює комунікативну діяльність учнів.

 1. ^ Комунікативність уроку.

На уроці іноземної мови всі рівні мови – фонетичний, лексичний, граматичний взаємопов’язані, взаємозумовлені. Мовний матеріал повинен опрацьовуватися в усіх видах мовленнєвої діяльності.

Для засвоєння структур активного граматичного мінімуму, необхідно добирати вправи з аудіювання, говоріння, читання та письма. Для засвоєння структур пасивного граматичного мінімуму необхідна практика в аудіюванні та читанні.

Але на уроці неможливо однаково розвивати усі види мовленнєвої діяльності. Один чи два з них будуть переважати над іншими.

 1. Іноземна мова – мета і засіб навчання.

Мовлення вчителя виконує важливі функції:

1. воно використовується для організації вчителем навчання та виховання на уроці. Тому воно повинно бути грамотним, виразним та економним;

2. мовлення вчителя є і засобом навчання, тобто зразком для учнів, опорою, яку учень може використати, стимулом для мовлення. Тому створення іншомовної атмосфери на уроці має стати одним з головних завдань учителя іноземної мови. Але мовлення вчителя на уроці не повинно займати більше 10% часу уроку.

 1. ^ Висока активність розумово-мовленнєвої діяльності учнів.

Завдання учтителя полягає у залученні учнів до активної внутрішньої розумової та зовнішньої мовленнєвої діяльності і підтриманні її протягом уроку. Що стимулює розумово-мовленнєву діяльність учнів?

1. Використання змістовного та інформативного навчального матеріалу, що відповідає інтелектуальному розвитку учнів.

2. Постановка цілей та завдань, що спонукають учнів до вирішення комунікативних завдань, до висловлювання власних думок.

3. Застосування таких прийомів навчання, які дають можливість кожному учню брати участь у мовленнєвій діяльності та максимально збільшувати їх активний час на уроці. На уроці повинен домінувати учень, а не вчитель. Це вимога особистісно-діяльнісного підходу, тому у центрі навчання знаходиться учень-суб’єкт. Учитель в контексті цього підхіду організовує, спрямовує і коректує навчальний процес.

 1. Різноманітність форм роботи учнів.

В умовах особистісно-орієнтованого навчання перевага належить колективним формам роботи. Це робота в парах із змінною або без змін партнерів, робота в малих групах від трьох до п’яти учасників, хорове реплікування в режимі группа – група, група – один учень, один учень – група. Колективні форми роботи є перспективними для спілкування. Вони збільшують активний час діяльності учнів, допомагають подолати боязнь помилок, формують в учнів почуття колективізму.


 1. Мотиваційне забезпечення навчальної діяльності забезпечується:

 1. Цікавим навчальним матеріалом, який відповідає смакам та уподобанням учнів. Це може бути і цікавий текст, і сучасна пісня, і поезії, гумор тощо;

 2. Прийомами роботи з навчальним матеріалом. Колективні форми роботи, навчальні ігри, проблемні завдання до вправ;

 3. Успішністю учнів у вивченні іноземної мови, яка викликає задоволення, відчуття прогресу в учінні. Вона досягається посильними та доступними навчальними завданнями, їх оцінкою з боку вчителя та учнів. Оцінки можуть бути вербальними та невербальними;

 4. Сприятливим психологічним кліматом на уроці. Взаємна довіра, рівноправність, партнерство у спілкуванні викликає в учнів задоволення від навчального процесу, бажання брати в ньому участь. Мотивації сприяють також моменти релаксації: фізкульт-хвилинки, музичний фон, які знімають втому учнів, підвищують їх загальний тонус, перешкоджають спаду мотивації.

^ Типи та структура уроків іноземної мови
В методиці узвичаєно поділ уроків на два основних типи.

Перший тип – уроки, що спрямовані на формування навичок користування мовним матеріалом (фонетичним, лексичним, граматичним), тобто це уроки ознайомлення з новим мовним матеріалом та тренування з метою його використання в аудіюванні, говорінні, читанні та письмі.

^ Другий тип – це уроки, що спрямовані на розвиток мовленнєвих умінь, тобто на уроках цього типу переважає практика в мовленнєвій діяльності.

В межах І типу уроків можна виділити такі види уроків:

1) ознайомлення з новими лексичними одиницями та формування лексичних навичок усного мовлення і читання;

2) ознайомлення з новими граматичними структурами та формування рецептивних граматичних навичок тощо.

Що стосується уроків другого типу, це можуть бути уроки розвитку умінь аудіювання та говоріння, усного мовлення та читання, говоріння та письма тощо.
^ Структура уроку

Традиційно урок складається з етапів. В цілісній структурі виділяється початок, основна та заключна частина уроку.

Початок уроку – це організаційний момент та мовленнєва зарядка. Початок уроку виконує дві важливі функції: організацію класу до активної роботи на уроці та створення іншомовної атмосфери з метою переведення учнів на іншомовну мовленнєву діяльність.

Мовленнєва зарядка найчастіше проводиться у формі бесіди з учнями, за певною ситуацією. Приводом для бесід може бути актуальна подія, новина тощо.

Функцію введення учнів в іншомовну атмосферу може виконувати аудіювання учнями коротких жартів. Розучування вірша, римівки, прислів’я, фонетична зарядка тощо.

Слід уникати одноманітності у проведенні мовленнєвої зарядки.

В основній частині уроку вирішуються його головні завдання. Це може бути подача нового матеріалу, тренування учнів у вживанні цього матеріалу в мовленні, практика в мовленнєвій діяльності, систематизація або узагальнення засвоєного і контроль мовленнєвих навичок та вмінь.

Перевірці домашнього завдання може бути присвячений окремий етап уроку, або домашня вправа може бути включена у відповідну класну вправу, що актуалізує матеріал домашнього завдання.

^ Кінець уроку повинен підсумувати те, чого було досягнуто на уроці. Його компонентами є підбиття підсумків уроку та повідомлення домашнього завдання. Не всі компоненти постійні.
^ Аналіз уроку іноземної мови

Високий професіоналізм, педагогічна майстерність учителя досягаються не лише у процесі систематичної, вдумливої, творчої підготовки до своїх уроків, але й за рахунок проведення аналізу та узагальнення досвіду колег, збагачення на цій основі своєї практики ефективними прийомами навчання. Уміння спостерігати та аналізувати педагогічний процес є професійно необхідним для кожного вчителя. Воно складає основу успішної реалізації роботи вчителя, а також є базою для оволодіння самоаналізом, що є запорукою високого професіоналізму.

Аналіз уроку іноземної мови вимагає як всебічних знань про урок, так і спеціальних умінь його спостереження та оцінювання. Складність аналізу урок полягає не тільки в багатоплановості останнього, але й у специфічності окремих його компонентів і типів. Проте існують певні характеристики, які є обов'язковими для кожного уроку іноземної мови. Це насамперед відповідність конкретного уроку основним вимогам до уроку іноземної мови, зумовлені специфікою цілей, змісту і технології навчання саме цього предмета в середніх навчальних закладах. Реалізація вчителем саме цих вимог повинна стати об’єктом загального аналізу уроку іноземної мови, метою якого є цілісна оцінка уроку через призму його особливостей, в однаковій мірі притаманних типам уроків. До таких вимог відносяться цілеспрямованість уроку, структурна цілісність і змістовність уроку, активність учнів на уроці, відповідність мовленнєвої поведінки вчителя цілям, змісту та умовам навчання, результативність уроку.
^ Схема загального аналізу уроку

I. Цілеспрямованість уроку.

1. Визначити тему уроку, місце уроку в тематичному циклі, тип уроку.

2. Назвати цілі уроку: практичні, виховні, загальноосвітні, розвиваючі.

3. Встановити відповідність поставлених цілей типу уроку та його місцю в тематичному циклі уроків.

II. Структура та зміст уроку.

1. Зафіксувати етапи уроку в їх послідовності.

2. Встановити відповідність прийомів навчання основним цілям уроку.

3. Оцінити раціональність співвідношення тренувальних і мовленнєвих вправ.

4. Назвати допоміжні засоби навчання, що використовувались, оцінити їх доцільність та ефективність.

5. Визначити розвиваючу, виховну, освітню цінність мовленнєвогоматеріалу уроку і вправ, їх відповідність віковим інтересам учнів.

ІІІ. Активність учнів на уроці.

1. Визначити основні форми взаємодії вчителя та учнів на уроці, їх місце (на якому етапі, для виконання яких завдань) та ефективність.

2. Назвати прийоми стимулювання мовленнєвої і розумової активності учнів.

IV. Мовленнєва поведінка вчителя.

1. Визначити відповідність мовлення вчителя мовній нормі, його адаптованість до рівня мовної підготовки учнів і вимог шкільної програми.

2. Визначити ступінь володіння виразами класного вжитку.

3. Оцінити чіткість і доступність формулювання вчителем завдань для учнів та зверненість його мовлення до учнів.

4. Визначити доцільність використання рідної мови вчителем на уроці.

5. Встановити співвідношення мовлення вчителя та учнів на уроці.

V. Результативність уроку.

1. Підсумувати те, чого навчились учні на уроці.

2. Визначити відповідність рівня сформованості мовленнєвих навичок та вмінь поставленим цілям.

3. Оцінити об'єктивність та мотиваційний потенціал виставлених учителем оцінок.

Схема поглибленого аналізу уроку

І. Цілеспрямованість уроку.

1. Визначити практичну, виховну, розвиваючу, загальноосвітню цілі уроку.

2. Встановити відповідність цілей уроку його місцю в ситуативно-тематичному циклі, типу уроку та етапу навчання.

II. Структура та зміст уроку.

1. Назвати етапи уроку.

2. Співвіднести їх послідовність і розподіл у часі з поставленими цілями та віковими особливостями учнів і конкретними умовами навчання.

3. Дати детальну характеристику зафіксованим етапам уроку.

А. Початок уроку:

- визначити форму проведення уроку та оцінити мотиваційний потенціал, відповідність віковим особливостям і рівню мовної підготовки учнів;

- сформулювати навчальні завдання початку уроку та визначити їх зв'язок з цільовою установкою уроку;

- встановити відповідність використаних прийомів поставленім цілям;

- оцінити ефективність використаних засобів навчання; охарактеризувати мовленнєву поведінку вчителя.

Б. Основна частина уроку (з урахуванням наявності конкретних ланок уроку):

а) подача нового мовного матеріалу:

- визначити адекватність прийомів навчання етапам формування мовленнєвих навичок, труднощам засвоєння даного матеріалу і рівню підготовки учнів;

- оцінити рівень вмотивованості та мовленнєвої спрямованості подачі мовного матеріалу, забезпечення мовленнєвої та розумової активності учнів;

- назвати використані прийоми поточного контролю та оцінити їх адекватність поставленим цілям;

- визначити виховний, освітній, розвиваючий потенціал використаних прийомів та їх відповідність віковим особливостям учнів;

- оцінити мовленнєву поведінку вчителя;

б) активізація дій учнів у використанні мовного матеріалу:

- встановити відповідність мовленнєвих одиниць та послідовності вправ етапам формування мовленнєвих навичок;

- визначити співвідношення некомунікативних і умовно-комунікативних вправ та оцінити його раціональність з урахуванням труднощів засвоєння мовного матеріалу;

- оцінити рівень вмотивованості та мовленнєвої спрямованості тренування;

- визначити прийоми активізації роботи всіх учнів та оцінити ефективність прийомів з урахуванням вікових особливостей учнів; встановити зв'язок урочного тренування з виконаним домашнім завданням, оцінити ефективність форм його перевірки; назвати використані допоміжні засоби навчання, оцінити ефективність та відповідність віковим особливостям учнів і рівню їх підготовки;

- визначити прийоми поточного контролю та оцінити їх адекватність поставленим завданням;

- визначити виховний, розвиваючий, освітній потенціал використаних прийомів навчання; оцінити мовленнєву поведінку вчителя;

в) практика учнів у спілкуванні:

- оцінити рівень вмотивованості та ситуативної забезпеченості іншомовного спілкування учнів;

- визначити відповідність методичних прийомів етапам розвитку мовленнєвих умінь;

- назвати прийоми активізації роботи всіх учнів;

- визначити адекватність прийомів контролю його об'єктам;

- встановити зв'язок урочної роботи з виконаним домашнім завданням та оцінити ефективність форм його перевірки;

- визначити виховний, розвиваючий, освітній потенціал використаних прийомів навчання;

- оцінити мовленнєву поведінку вчителя.
В. Завершення уроку:

- оцінити своєчасність і чіткість пояснення домашнього завдання, його підготовленість проведеним уроком і мотивуючий потенціал;

- визначити забезпеченість усвідомлення учнями досягнутого рівня практичного володіння мовою;

- оцінити об'єктивність виставлених оцінок, їх мотиваційний і виховний потенціал.

^ III. Результативність уроку

1. Визначити ступінь успішності виконання плану уроку.

2. Встановити відповідність досягнутого на уроці рівня сформованості мовленнєвих навичок та умінь поставленим цілям.

IV. Рекомендації щодо удосконалення уроку.

Залежно від результатів уроків сформулюйте конкретні поради щодо:

 • поліпшення вибору методичних прийомів навчання;

 • забезпечення вмотивованості і мовленнєвої спрямованості вправ;

 • удосконалення організаційних форм уроку;

 • раціональність використання допоміжних засобів навчання;

 • поліпшення мовленнєвої поведінки вчителя.

Схожі:

1. Урок основна форма навчально-виховного процесу з іноземних мов iconУрок є частиною навчально-виховного процесу, І на нього, як І на...
За традиційним визначенням, урок — це така форма організації навчальних занять, яка зберігає ча­сові та локальні рамки, постійний...
1. Урок основна форма навчально-виховного процесу з іноземних мов iconУрок, як форма організації навчання. Структура уроку
Урок — логічно закінчена, цілісна, обмежена в часі частина навчально-виховного процесу, яку проводять за розкладом під керівництвом...
1. Урок основна форма навчально-виховного процесу з іноземних мов iconЩо таке урок. Підготовка до уроку. Урок
Урок — логічно закінчена, цілісна, обмежена в часі частина навчально-виховного процесу, яку проводять за розкладом під керівництвом...
1. Урок основна форма навчально-виховного процесу з іноземних мов iconОрганізація та зміст навчально-виховного процесу
Організація навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до Закону України "Про дошкільну...
1. Урок основна форма навчально-виховного процесу з іноземних мов iconМетодичні рекомендації   щодо організації навчально-виховного процесу в школі І ступеня  
У змісті освіти враховуються наступність І неперервність, доступність І науковість, потенційні можливості для взаємозв’язку навчання,...
1. Урок основна форма навчально-виховного процесу з іноземних мов iconМетодичні рекомендації   щодо організації навчально-виховного процесу в школі І ступеня  
У змісті освіти враховуються наступність І неперервність, доступність І науковість, потенційні можливості для взаємозв’язку навчання,...
1. Урок основна форма навчально-виховного процесу з іноземних мов icon2. Забезпечення безпечного проведення навчально-виховного процесу
Наявність акту перевірки готовності навчально-виховного закладу до нового навчального року
1. Урок основна форма навчально-виховного процесу з іноземних мов iconТворчий конкурс з іноземних мов «Іноземні мови ХХІ століття відповіді...
Значення іноземних мов для між культурного взаєморозуміння прав людини І демократичної культури
1. Урок основна форма навчально-виховного процесу з іноземних мов iconІнновації та міждисциплінарні дослідження в організації навчально-виховного...
Світній простір. На необхідність модернізації навчально-виховного процесу шляхом впровадження інновацій у вищих військових навчальних...
1. Урок основна форма навчально-виховного процесу з іноземних мов iconОсобливості внутрішкільного контролю за станом виховного процесу...
Внутрішкільний контроль один із головних засобів забезпечення надійної І достовірної інформації про стан виховної роботи, яка необхідна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка