К т. н., проф. Рае, Козубцов І. М., Котова Ю. В
Скачати 59.99 Kb.
НазваК т. н., проф. Рае, Козубцов І. М., Котова Ю. В
Дата конвертації12.06.2013
Розмір59.99 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
к.т.н., проф. РАЕ, Козубцов І.М., Котова Ю.В.

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Україна

Проблема варіативності між науковою та науково-педагогічною видами діяльностей військових вчених
Постановка проблеми та зв’язок її з важливими науковими завданнями. Аналітично дослідивши зміст підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів (НПНК) [1] та Інструкцію з організації підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у Збройних Силах України (ЗСУ) [2] можна виділити існуючу проблему протиріччя варіативності між науковою (НД) та науково-педагогічною (НПД) видами діяльностей військових вчених, що супроводжується не забезпеченням в належному чині формуванням науково-педагогічної компетентності. В статті висвітлюється основний результат дисертаційного дослідження, націлений на вирішення проблем професійної підготовки вчених, що проводиться в рамках наукових програм: Національна доктрина розвитку освіти в Україні; основні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009–2013 р.

^ Аналіз останніх досліджень і публікацій. Всі дослідження проводяться в рамках Національної доктрини розвитку освіти в Україні, однак питанню проблеми варіативності між науковою та науково-педагогічною видами діяльностей військових вчених в цих дослідженнях незнайдена належної уваги.

^ Формулювання цілей статті. Метою статті є висвітлення суперечностей між цільовою підготовкою НПНК вищої кваліфікації та законодавчою базою України при умовах компетентного виконання обов’язків. Працівник не компетентний у певній галузі знань, є не спроможним належним чином виконувати передбачені посадою обов’язки, що набуває істотного значення, коли такий фахівець повинен здійснювати обов’язки пов’язані з забезпеченням обороноздатності країни.

^ Основний матеріал дослідження. Існує пряма залежність штату НПК у ВВНЗ від числа замовлення курсантів для потреб Міністерства оборони (МО) України. Замовлення курсантів щорічно змінюється як і штат НПК ВВНЗ. Негативним явищем цього процесу є скорочення (руйнації) сформованого науково-педагогічного колективу, що по різному адаптується до скорочення. В зв’язку з чим виникає необхідність у варіативності між НД та НПД у межах одного ВНЗ для збереження колективу НПК з числа працівників ЗСУ та військовослужбовців (офіцерів) оскільки процес його формування є тривалим.

Порядок заміщення на конкурсній основі особами офіцерського складу та працівниками ЗСУ вакантних посад НП, НПП ВВНЗ визначається Інструкцією [3] розробленою відповідно до Законів України [4-9]. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на інші посади НПП та НП ВВНЗ визначені в Положенні про ВВНЗ [8]. Конкурс на заміщення посад НП, НПП ВВНЗ проводиться за наявності вакантної посади та на посади, які стають вільними у поточному навчальному семестрі. Особи офіцерського складу, обрані на конкурсній основі, призначаються на вакантні посади наказами по особовому складу командирів, відповідно до Номенклатури посад для призначення осіб офіцерського складу, що затверджується МО України. Даний процес призначення займає тривалий час, внаслідок чого спостерігається негативна тенденція призначення на посади співробітників після початку нового навчального року. Призначення цивільних осіб на посади НП, НПП можливо за умови, якщо штатом (штатним розписом) передбачені посади які заміщуються працівниками ЗСУ, це здійснюється на підставі конкурсного відбору у відповідності з положенням про обрання та прийняття на роботу при укладанні з ними відповідного контракту [7].

Підготовка НПНК здійснюється за цільовим призначенням і науковими спеціальностями (п. 2.1 [2]). Підготовка здійснюється за цільовим призначенням у докторантурах та ад'юнктурах інших ВВНЗ та НУ (п. 1.3. [2]), перспективним і річним планами тих наукових спеціальностей, за якими в даних закладах вона не проводиться. Зміст навчальної програми підготовки ад’юнктів і тривалість професійної підготовки істотно різниться для тих, ад'юнктів, які готуються для заміщення посад НПП та НП.

Третьою обставиною є істотна відмінність між підготовками – згідно п. 4.1.16 педагогічну практику проходять ад'юнкти, які готуються для заміщення посад НПП, а згідно п. 4.1.17 науково-дослідну практику в наукових підрозділах проходять ад'юнкти, які готуються для заміщення посад НП [1]. Враховуючі цю розбіжність можна констатувати, що ад'юнкти, які готуються на заміщення посад НПП під час навчання формують лише педагогічну, а не науково-педагогічну компетентність, і відповідно на заміщення посад НП вони формують наукову компетентність. Таким чином, ад’юнкт (майбутній вчений) вочевидь виконуватиме компетентно ті професійні обов’язки, які пов’язані лише з профілем його цільової підготовки. Внаслідок чого виникає проблема протиріччя, де законом дозволяється НП та НПП здійснювати варіативність між НПД та НД, з не урахуванням умови компетентної сумісності підготовлених НПНК.

Згідно п. 5.2 [10] суб'єктами НД і НТД ВВНЗ є наукові і науково-педагогічні працівники. В статті 4. [6] уточнюється, що суб'єктами НД і НТД є: вчені, НП, НПП, а також НУ, наукові організації, ВВНЗ III-IV рівнів акредитації. Стаття 5 [6]. Визначено поняття вчений – фізична особа (громадянин України, іноземець або особа без громадянства), яка має повну вищу освіту та проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження і отримує наукові та (або) науково-технічні результати. Дана особа є основним суб'єктом НД і НТД (наукової діяльності та науково-технічної діяльності). Науковий працівник – вчений, що має відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або вченого звання, підтверджену результатами атестації та за основним місцем роботи та відповідно до трудового договору (контракту) професійно займається видами діяльності зазначеними на (рис. 1). Науково-педагогічний працівник – вчений, який за основним місцем роботи займається професійно у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти III-IV рівнів акредитації видами діяльності зазначеними на (рис. 1).

Стаття 16 [5]. Визначає НД і НТД у системі вищої освіти як невід'ємну складову частину навчального процесу ВНЗ III-IV рівнів акредитації і будується за принципом інтеграції науки і освіти (п. 5.5 [10]) у відповідності до законів України [4-6]. Згідно п. 5.8 [10] для проведення наукових досліджень, на виконання оперативних завдань НПП може плануватися до 30 відсотків річного обсягу робочого часу. НП співробітники науково-дослідних підрозділів весь річний обсяг часу використовують на виконання наукової роботи за рішенням керівника ВВНЗ. Вони мають право займатися педагогічною діяльністю в обсязі до 180 годин на рік [10].

frame1

^ Висновки даного дослідження. Згідно законодавства України [10] просліджується варіативність у діяльності НД та НПД. З урахуванням особливостей підготовки НПНК згідно чинного закону [1, 2] виникає протиріччя у відмінностях професійної підготовки НПНК. Відповідним чином підготовлені НП формують наукову компетентність, а НПП формують педагогічну компетентність. Варіативність у діяльності НД та НПД на законодавчому рівні вирішена, однак важливо констатувати факт того, що програма підготовки вчених [1, 2] не гарантує формування міждисциплінарної науково-педагогічні компетентності. Вчений з сформованою міждисциплінарною науково-педагогічною компетентністю здатен виконувати свої обов’язки на високопрофесійному рівні. Отже, важливою науковою проблемою дисертаційного дослідження є розробка теоретичних положень щодо системи формування міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності вчених, що виступає гарантією економії і обороноздатності держави.

Література

1. Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 р. N309.

2. Інструкція про організацію підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у Збройних Силах України Наказ Міністра оборони України та Міністра освіти і науки України від 30 червня 2000 р. № 194/265.

3. Інструкція про порядок заміщення вакантних посад командування, наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у ВВНЗ (військових навчальних підрозділах ВНЗ) на конкурсній основі Наказ МО України та МОН України від 20.08.2001 р. № 285/602 (зміни згідно Наказу МО України та МОН України від 06.11.2007 р. № 625/981).

4. Закон України "Про освіту" Відомості Верховної Ради, 1991, N34, ст.451.

5. Закон України "Про вищу освіту" №2984-III, із змінами від 12.03.2009.

6. Закон України „Про наукову і науково-технічну діяльність” Постанова ВР № 1978-XII ( 1978-12 ) від 13.12.1991 р.

7. Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів акредитації, затвердженого наказом МОН України від 24.12.2002 р. N 744 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2003 р. N600/7921.

8. Положення про вищі військові навчальні заклади ЗС України, затвердженого наказом МО України від 21.06.2004 р. N221, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.07.2004 р. N841/9440.

9. Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, затвердженого наказом МОН України та МО України від 20.06.2003 р. N400/192, зареєстрованого в МЮ України 27.10.2003 р. за N978/8299.

10. Наказ МО України від 13.04.2005 р. N 221/217 Інструкцію про організацію освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах ЗС України та військових навчальних підрозділах ВНЗ України, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.05.2005 р. N 574/10854.

Схожі:

К т. н., проф. Рае, Козубцов І. М., Котова Ю. В iconК т. н., проф. Рае, Козубцов І. М., Козубцова Л. С
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»,...
К т. н., проф. Рае, Козубцов І. М., Котова Ю. В iconК т. н., професор рае козубцов І. М. Герасименко О. О. Ткач В. О
Науковий центр зв’язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету...
К т. н., проф. Рае, Козубцов І. М., Котова Ю. В icon1д т. н., професор Мараховський Л. Ф., 2к т. н., професор рае козубцов І. М
Науковий центр зв’язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету...
К т. н., проф. Рае, Козубцов І. М., Котова Ю. В icon1д т. н., професор Мараховський Л. Ф., 2к т. н., професор рае козубцов І. М
Науковий центр зв’язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету...
К т. н., проф. Рае, Козубцов І. М., Котова Ю. В iconПрограма IV міжнародного симпозіуму з біоетики «Розвиток ідей біоетики...
Зозуля І. С., д м н., проф. Карагодіна О. Г., к філ н. Крейн І. М., к філос н. Крилова С. А., д б н. Левченко В. Ф., д м н., проф....
К т. н., проф. Рае, Козубцов І. М., Котова Ю. В iconПрограма 24-28 лютого 2010 М. Рахів
Головуючі – академік амн україни, проф. Г. В. Дзяк,, проф. В. Й. Целуйко, проф. О. С. Стичинський
К т. н., проф. Рае, Козубцов І. М., Котова Ю. В iconКурс лекцій «основи економічної науки»
...
К т. н., проф. Рае, Козубцов І. М., Котова Ю. В iconКотова Тетяна Олександрівна, вчитель математики
«Трикутники», «Чотирикутники», «Кути в колі», «Многокутники», «Теорема Піфагора»
К т. н., проф. Рае, Козубцов І. М., Котова Ю. В iconЕкспериментальна психологія
Рецензенти: М. Й. Боришевський, д-р психол наук, проф. Ю. О. Приходько, д-р психол наук, проф
К т. н., проф. Рае, Козубцов І. М., Котова Ю. В iconКалендар проф. Щеплень в україні
Календар проф. Щеплень в україні наказ Міністерства охорони здоров'я №48 від 03. 02. 2006
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка