«Впровадження комп'ютерних технологій у роботу шкільних бібліотек». На семінарі розглядалися такі питання
Скачати 337.01 Kb.
Назва«Впровадження комп'ютерних технологій у роботу шкільних бібліотек». На семінарі розглядалися такі питання
Сторінка1/4
Дата конвертації23.06.2013
Розмір337.01 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
  1   2   3   4
Хто володіє інформацією,

той володіє світом.

Уїнстон Черчілль,

прем’єр-міністр

Великобританії.

Ці слова є основою у роботі нашої бібліотеки. Особливо актуальний цей вислів сьогодні - у час інноваційних технологій.

У Національній доктрині розвитку освіти од­ним із провідних напрямків визначено «впрова­дження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують подальше вдоско­налення навчально-виховного процесу, доступ­ність та ефективність освіти, підготовку молодо­го покоління до життєдіяльності в інформацій­ному суспільстві».

Бібліотека школи, поєднуючи в собі багатогран­ні функції дитячої, юнацької та спеціальної педа­гогічної бібліотеки, сьогодні активно розвивається як інформаційно-методичний, культурно-освітній, інформаційно-бібліографічний центр.

Нова школа і новий навчальний процес вимагають нових форм і методів роботи від бібліотек загально-освітніх на­вчальних закладів. Реформування системи роботи шкільних бібліотек тісно пов'язане з процесами їхньої інформатизації та комп'ютеризації. Шкіль­на бібліотека повинна демонструвати учневі все­осяжне багатство наявних інформаційних техно­логій. Саме перед шкільним бібліотекарем стоїть завдання об'єднати всіх учасників навчально-виховного процесу в справі виховання інформаційно компетентної особистості.

Для інтенсифікації процесу обробки інформації недостатньо мати суперсучасну комп'ютерну техніку, важливо володіти ще й інформаційною культурою. Дитина повинна вільно орієнтуватися в інформаційному просторі, творчо підходити до розв'язання певної проблеми.

Комп'ютеризована шкільна бібліотека є цен­тром виховання інформаційної культури моло­дого покоління. У результаті підключення шкіл до комп'ю­терних мереж у дітей відкривається доступ до практично необмеженої кількості інформацій­них джерел.

Комп'ютер повинен існувати в бі­бліотеці як реальний інструмент для найповні­шого розкриття фонду та забезпечення інформаційних потреб учнів і вчителів при необмеженій кількості звертань.

Проблема, над якою працює наш заклад: «Формування основних компетентностей учнів через використання інноваційних технологій навчання в умовах сучасного реформування освіти». Саме тому велику увагу ми приділяємо комп’ютеризації нашого закладу.

Комп’ютеризація закладу допоможе нам успішно вирішити цю проблему. З приводу розв’язання питання шкільна бібліотека тісно співпрацює з учнівським та педагогічним колективом закладу.

^ Мета нашої роботи - виховання всебічно розвинутої осо­бистості та підготовка дитини до активної й успішної творчої діяльності.

Для формування навичок роботи з комп'ютером, використання мультимедійних технологій у роботі шкільної бібліотеки для вчителів проведено науково-практичний семінар на тему: «Впровадження комп'ютерних технологій у роботу шкільних бібліотек». На семінарі розглядалися такі питання:

• Комплексна автоматизація бібліотечної діяльності на основі новітніх інформаційних технологій.

• Практичне ознайомлення з пакетом комп'ю­терних програм «EXCEL».
Оновлюється освіта, впроваджуються нові програми, технології навчання, але головним за­лишається вміння учнів вчитися, вміння само­стійно знаходити інформацію, оцінювати її, об­робляти, аналізувати, використовувати та ство­рювати якісно нову. Тому шкільні бібліотеки потребують розширення технічних засобів. У бібліотеці нашого закладу створено комп'ютеризоване місце для читачів.

У НВО № 9 робота бібліотеки спрямована на виконання таких завдань:

 • впровадження новітніх форм і методів роботи;

 • виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, розвиток пізнавальних ін­тересів і здібностей;

 • виховання шанобливого ставлення до бібліо­теки, книги як скарбниці людських знань.

Застосування мультимедійного обладнання при проведенні бібліотечних уроків, книжкових виставок, усних журналів дає змогу більш яскраво та наочно ознайомити дітей із різноманітною інформацією. Так при ознайомлені дітей з творчістю українських та зарубіжних письменників ефективним є використання електронних книжкових виставок. «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття…» Ця виставка використовується при проведені Шевченківських днів у закладі. Подібні виставки використовуємо на уроках української та зарубіжної літератури, виховних заходах. (Додаток 1 Книжкова виставка, присвячена творчості Т.Г. Шевченка та М.В.Гоголя). Використання ілюстрацій до книжок на екра­ні, електронних довідників, атласів зробить вік­торину, конкурс або книжкове свято сучасним і цікавим. Так проведення літературної вікторини, присвяченої Шевченківським дням, та вікторини з зарубіжної літератури «Юні поети» викликало великий інтерес учнів до творчості поета та написання власних віршів. (Фото 1)

Усе більше вчителів та учнів урізноманітню­ють навчальний процес мультимедійними пре­зентаціями до певних тем з географії, історії, біології та інших предметів, матеріали до яких допомагають знаходити й бібліотекар при наяв­ності необхідної бази.

Нові інформаційні технології дозволяють розв'язати деякі проблеми зберігання фондів і обслуговування, тобто задоволення потреб ко­ристувачів. Вони дають можливість збільшити обсяг інформації, яка збирається та зберігається, прискорювати пошук, надають можливість роз­ширити діапазон функцій бібліотек, подолати просторові й часові бар'єри і, отже, зробити більш доступною інформацію, яка міститься в фондах бібліотек у будь-якому місці земної кулі.

Навчити читачів орієнтуватися у світі інфор­мації, користуватися джерелами інформації, зна­ти, де і як можна підібрати необхідну літературу з певної теми - це основне завдання у вихованні інформаційної культури. У навчанні цієї грамот­ності значна роль належить використанню мате­ріалів новітніх засобів інформації: електронних дисків, відео- та аудіокасет, глобальної мережі Інтернет, інших сучасних медіа-ресурсів. Нещо­давно бібліотека придбала унікальні диски з медіа-словниками, електронними атласами для курсу географії та історії (Географія України: для 8-9 класів; Економічна і соціальна геогра­фія світу: для 10-11 класів; Географія матери­ків та океанів: 7 кл.; Атлас з історії України: 5, 8 кл., Атлас із всесвітньої історії: 8, 9 кл.), програмно-методичні комплекси з математики, фізики, хімії, англійської мови, інформатики, з курсу «Людина, суспільство і світ». Ці диски можуть бути гарною допомогою як учителям при підготовці та проведенні уроків із використанням комп'ютерної техніки, так і учням, які можуть у читальному залі попрацювати з цими дисками.

За допомогою програми «EXCEL» ведеться робота зі створення електронного ката­логу, здійснюється друкування каталожних кар­ток. Створена та постійно поповнюється база да­них статей періодичних видань, яка допомагає в тематичному пошуку інформації. За допомогою програми «EXCEL» створена база да­них читачів бібліотеки (вчителів, учнів).

Створено електронну версію картотеки під­ручників та інвентарних книг, що суттєво по­легшує облік підручників і книг та підрахунок фонду підручників і фонду книг. Також ство­рено алфавітну картотеку назв періодичних виданнях. Ця кар­тотека допомагає швидше та якісніше обслуго­вувати читачів бібліотеки, надавати бібліогра­фічні довідки.

Пакет комп'ютерних програм «EXCEL» може використовуватися у локальній мережі школи і дає можливість читачеві замовляти книж­ки за допомогою комп'ютера, користуватися базою даних бібліотечного каталогу. У бібліоте­ці планується робоче місце читача, обладнане комп'ютером та принтером. Для повноцінного використання програмного пакету і для надан­ня різної інформації читачеві на базі сучасних телекомунікаційних технологій бібліотека підключена до системи Інтернет. Велику увагу приділяємо роботі по безпечному використанню мережі Інтернет. З цього приводу проводяться місячники «Безпечний ІНТЕРНЕТ». Поради для батьків та учнів з цього приводу розміщені на сайті шкільної бібліотеки. (http://librarynvo9.ucoz.ru). Ефективними є бібліотечні заняття з учня­ми на тему «Пошук інформації за допомогою комп'ютера». Під час заняття учні вчаться самостійно шукати інформацію за допомогою комп'ютера, ознайомлюються з різними дже­релами інформації, визначають кращого еруди­та, вони зрозуміли, що для них інформаційні технології відкривають доступ до інформації, а значить до знань, дають зовсім нові можливості для навчання і творчості, залучають до ціннос­тей світової культури.
Поява комп'ютера в шкільній бібліотеці ви­кликає багато суперечок, але, здається, вже ні в кого не виникає сумнівів, що він є гарною альтернативою книжці. Досить часто електрон­на машина сприймається як зло, як дорога та шкідлива розвага. Між тим, очевидно - зло полягає не в самому комп'ютері, а в його не­правильному використанні. Як показує досвід, під час роботи з комп'ютером у багатьох дітей проблем технічного характеру не виникає. Тому завданням бібліотеки залишається не тільки за­безпечення можливостей доступу читачів до ін­формаційних ресурсів, але й виховання інфор­маційної культури, перетворення бібліотеки на центр інтелектуального розвитку дитини. Все це досягається різними формами роботи, починаю­чи від індивідуальних і групових занять із вихо­вання бібліографічної комп'ютерної грамотності та завершуючи впровадженням цільових комп­лексних програм.

Бібліотеки має не тільки допомогти учневі ра­зом із учителем засвоїти шкільну програму, але й доповнити знання, закласти в кожній дити­ні основи незалежного користувача бібліотеки, який упевнено працює з різноманітними дже­релами інформації, виховати людину, яка цінує не тільки свої думки і погляди, але й інформа­цію, що є у суспільному користуванні. Основ­ною ідеєю роботи зі школярами, на мій погляд, має бути закладання ставлення до бібліотеки як до невичерпного джерела інформації.

Успіхи в розвитку обчислювальної техніки, електронних засобів зберігання та відтворювання інформації сприяють активному впровадженню нових технологій у бібліотеці. Читачам бібліотеки стає доступним гігантський обсяг інформації і баз даних, комп'ютеризовані архіви довідники та енциклопедії. Комп'ютеризована бібліотека сьогодні виконує особливу місію забезпечує читачам оперативний доступ до світових інформаційних ресурсів і одночасно центром формування інформаційної культур читача.

Пріоритети застосування новітніх технологій у шкільній бібліотеці:

 • Значне скорочення часу на обслуговувані читачів.

 • Збільшення кількості відвідування та книговидачі.

 • Можливість підбору інформації за максимально короткий термін із максимальні кількості джерел.

 • Можливість самостійного пошуку інформації

 • Уміння працювати з різними видами джерел інформації.

 • Найповніше розкриття фонду бібліотеки.

 • Осучаснення навчального процесу.

 • Збільшення інтересу до бібліотеки.
  НВО № 9 іс­нує з вересня 1956 р. У школі навчається близь­ко 800 учнів, працює 80 учителів. В основу управ­лінської діяльності адміністрації школи покла­дено системно-цільовий підхід, спрямований на створення цілісної науково-методичної системи щодо формування професійної компетент­ності, пошуку нових оригінальних форм роботи, упровадження в освітній процес сучасних ефек­тивних технологій. Визначивши для вивчення та реалізації методичну проблему «Удосконалення організації навчально-виховного процесу шляхом застосування інноваційних технологій та впро­вадження моніторингових досліджень для ви­вчення його ефективності», ми обрали шлях удо­сконалення кожної окремо взятої підструктури для розвитку взаємозв'язків між ними і створення єдиного освітнього простору як у самій школі, так і поза нею. Тема «Використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі» ви­значена як одна з основних при розробці мето­дичної проблеми.

Важливе місце в загальній структурі навчаль­ного закладу посідає шкільна бібліотека. Вона бере на себе важливу функцію: допомогти пе­дагогам, учням і батькам у формуванні творчої, соціально активної особистості.

«Комп'ютеризована шкільна бібліотека — центр виховання інформаційної культури підростаючого покоління, інформаційно-методичний центр»

У 2007 р. в нашій школі почав діяти проект «Комп'ютеризована шкільна бібліотека — центр виховання інформаційної культури підроста­ючого покоління, інформаційно-методичний центр». Сучасний навчальний процес на 70 % скла­дається із самоосвітньої діяльності. Це означає, що в кожного учасника навчально-виховного про­цесу повинен бути вільний доступ до інформації. На мою думку, бібліотека, яка традиційно ре­алізує цю функцію, має стати не просто місцем зберігання інформації, а й надавати послуги із сучасних інформаційних джерел. Визначаючи напрями роботи, ми виходимо з того, що ця робота повинна охопити всі сфери діяльності, усі процеси, які відбуваються в шко­лі. Тема впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес стала системоутво­рюючим початком у практичній діяльності адмі­ністрації, бібліотекарів, учителів та учнів. Модель бібліотеки, яку обрала школа, відповідає логіці та закономірностям процесу навчання, де новим інформаційним технологіям приділяється особ­лива роль, адже комп'ютер дає можливість для ре­алізації власної творчої діяльності як учителям, так і учням.

Унікальність та інноваційний потенці­ал: активно впроваджує в практичну діяльність інформаційні технології, метод проектів, інтелект-карти, застосовує різні форми роботи. Постійно розвиваючи інтерес до предмета, включає у свої уроки дидактичні ігри й ігрові моменти, цікаві прийоми самоконтролю учнів.
Мета проекту: створення комп'ютеризова­ної шкільної бібліотеки як центру виховання ін­формаційної культури підростаючого покоління та умов для максимального використання ком­п'ютерної техніки в навчальному та виховному процесі. Завдання проекту:

 • забезпечення дієвої системи шкільного управління в організації, удосконаленні й роз­витку життєдіяльності школи, адаптації до нових сучасних умов;

 • реалізація педагогічним колективом інно­ваційних процесів, спрямованих на підвищення професійної компетенції та рівня навчальних до­сягнень учнів;

 • систематичне запровадження у навчальний процес комп'ютерно-орієнтованих засобів навчан­ня та ефективного їх використання;

 • модернізація матеріально-технічної бази та обладнання бібліотеки школи;

 • організація постійного доступу учасни­ків навчально-виховного процесу до якісної ін­формації;

відкриття доступу до практично необмеже­ної кількості інформаційних джерел: книг, га­зет, журналів, довідкових видань, електронної бі­бліотеки, комп'ютерних програм, каталогів;

 • створення бази даних, основою якої є інформативність, оперативність, доступність до джерел інформації для різних вікових катего­рій читачів;

 • формування в дітей сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок самостій­ного наукового пізнання, самоосвіти й самореалізації особистості;

 • створення умов для розвитку обдарованих ді­тей і підтримки дітей з особливими потребами. (Додаток 2)

Проект «Комп'ютеризована шкільна бі­бліотека — центр виховання інформаційної культури підростаючого покоління, інформаційно-методичний центр» спрямований на ре­алізацію завдань, поставлених перед освітою у Національній доктрині розвитку освіти.

Інформаційна культура — це складова ча­стина загальної та фахової культури сучасної людини. Навчити дитину вільно орієнтувати­ся в інформаційному просторі повинна школа. Потрібно максимально використовувати ком­п'ютерну техніку в навчальному та виховному процесі, а не лише на уроках інформатики.

Створення інформаційно-методичного цен­тру у бібліотеці школи допоможе вчителям і учням мати постійний доступ до інформа­ційних ресурсів, адже комп'ютер має бути в бі­бліотеці не як самоціль чи гарна іграшка, а як реальний інструмент для найповнішого роз­криття фонду та забезпечення інформаційних потреб учнів і вчителів при необмеженій кіль­кості звертань.
  1   2   3   4

Схожі:

«Впровадження комп\Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний...
Використання комп’ютерних технологій у навчально-виховній І проектній діяльності
«Впровадження комп\І. Наукове обґрунтування обраної теми
«впровадження інформаційно – компютерних технологій навчання на уроках в початковій школі як засіб підвищення пізнавальної активності...
«Впровадження комп\Краснодонський професійний торгово-кулінарний ліцей
В період бурхливого впровадження комп'ютерних технологій у всі сфери діяльності людського суспільства виникає необхідність креативного...
«Впровадження комп\Робочі таблиці ббк для шкільних бібліотек
На жаль, до шкільних бібліотек України вони практично не потрапили. Крім того, розроблені в Росії, ці таблиці не завжди відповідають...
«Впровадження комп\Робочі таблиці ббк для шкільних бібліотек
На жаль, до шкільних бібліотек України вони практично не потрапили. Крім того, розроблені в Росії, ці таблиці не завжди відповідають...
«Впровадження комп\«Інтернет ресурси, якими користуються студенти другого курсу куп нану»
Але розвиток та впровадження сучасних комп'ютерних технологій відбувається настільки швидко, що не завжди вдається вчасно зрозуміти...
«Впровадження комп\Потреби сучасного життя зумовлюють пошуки нових форм організації...
Використання комп'ютерних технологій та Інтернету є одним із інноваційних засобів вивчення літератури, який дозволяє стимулювати...
«Впровадження комп\Навчальна література 0 загальний відділ
Злобін, Г. Г. Основи інформатики, комп'ютерної техніки І комп'ютерних технологій для студентів економічних спеціальностей: підручник...
«Впровадження комп\«Впровадження нових інформаційних технологій у практиці викладання...
Вони надають інформацію в зручній для учнів формі – у вигляді графіків, таблиць, діаграм, екранних картинок, а також для статичної...
«Впровадження комп\Використання ікт на уроках української мови та літератури Вступ
Бурхливий розвиток засобів інформатизації (комп’ютерів, комп’ютерних комунікацій, будь-яких електронних пристроїв), а отже, поява...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка