«Впровадження комп'ютерних технологій у роботу шкільних бібліотек». На семінарі розглядалися такі питання
Скачати 337.01 Kb.
Назва«Впровадження комп'ютерних технологій у роботу шкільних бібліотек». На семінарі розглядалися такі питання
Сторінка2/4
Дата конвертації23.06.2013
Розмір337.01 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4

Опис і соціально-економічний аналіз проблеми проекту

У розділі «Інформаційні технології в освіті» Національної доктрини розвитку освіти зазна­чено, що «пріоритетом розвитку освіти є впро­вадження сучасних інформаційно-комунікацій­них технологій, що забезпечують подальше удо­сконалення навчально-виховного процесу, <...> підготовку молодого покоління до життєдіяль­ності в інформаційному суспільстві». Одним із шляхів досягнення цього є «забезпечення по­ступової інформатизації системи освіти, спря­мованої на задоволення освітніх інформаційних і комунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу».

Інформаційні технології — один із найваж­ливіших рушіїв еволюції суспільства. У ролі за­собів виробництва виступають різні засоби зв'яз­ку, комп'ютерна техніка і відповідне програмне забезпечення.

Для інтенсифікації процесу обробки інформа­ції недостатньо мати надсучасну комп'ютерну техніку, важливо володіти ще й інформаційною куль­турою. Дитина повинна вільно орієнтуватися в ін­формаційному просторі, творчо підходити до ви­рішення певної проблеми.

Інформаційна культура — це складова части­на загальної та фахової культури сучасної лю­дини. У нашому закладі комп'ютерна техніка максимально використовується в навчаль­ному та виховному процесі. Це заохочує учнів до використання інформаційних технологій у підготовці домашніх завдань із різних предметів, брати участь у різ­номанітних Інтернет-конкурсах та олімпіадах. Результат цього – участь учнів НВО № 9 у різноманітних конкурсах на сьогодні є таким: (Додаток 3) Подібні результати дають можливість зробити висновок, що комп’ютеризація закладу, використання інформаційних технологій дають високі показники.

На мою думку, саме шкільна бібліотека може стати невід'ємним складником нової національної інформаційної інфраструктури. Шкільна бібліотека відіграє особливу роль у сфері освіти. Однак бібліотека — це не місце складання інформації. Головна її функція — зро­бити інформацію доступною. Шкільна бібліотека має забезпечувати доступ до інформаційних ре­сурсів і слугувати інформаційною брамою, віді­граючи важливу роль у розвитку інформаційної грамотності та культури своїх користувачів. Цього можна досягти лише за умови якісно нового рів­ня обробки та розповсюдження інформації. Саме наявність у бібліотеці сучасних технологій — без­сумнівне свідчення того, що вона виходить на пев­ний рівень інформатизації.

Центром виховання інформаційної культури підростаючого покоління повинна стати комп'ю­теризована шкільна бібліотека. Наявність комп'ютера в шкільній бібліотеці сьогодні — звичайна справа. У результаті під­ключення шкіл до комп'ютерних мереж у дітей відкривається доступ до практично необмеженої кількості інформаційних джерел, як традиційних (книг, газет, журналів, довідкових видань), так і нетрадиційних для бібліотек (відеоматеріалів, комп'ютерних програм, баз даних).

Обдаровані діти прагнуть розвивати свої творчі здібності, орі­єнтуватися в масиві літератури, не витрачаючи час на роботу з каталогами. Вони хочуть прийти в бібліотеку й отримати те, що їх цікавить, а це можливо тільки за впровадження мультимедійних технологій, розвитку мережевої взаємодії бібліо­тек, підключення до світової системи Інтернет.

На сьогоднішній день назріла необхідність ви­користання комп'ютера для полегшення праці пе­дагога. Розробка та впровадження існуючих про­грам (наприклад, «Шкільний офіс») дозволять ав­томатизувати діловодство, позбавити вчителя від стосів паперів. Отже, актуальність вибору теми проекту «Бібліотека школи — інформаційно-методичний центр» зумовлена:

• прогресивними тенденціями розвитку осві­ти в Україні; змінами соціальних вимог до випускника школи, який повинен вільно орієнтуватися в ін­формаційному просторі, творчо підходити до ви­рішення певних проблем;

 • максимальним використанням комп'ютер­ної техніки в навчальному та виховному про­цесі;

 • роллю сучасної бібліотеки в забезпеченні до­ступу до інформаційних ресурсів, розвитку інфор­маційної грамотності і культури користувачів.

Ми вважаємо, що:

Проектом передбачено створення інформаційно-методичного центру у бібліотеці школи за такою структурою:


Б і б л і о т е к а

Електронна бібліотека

Бібліотечний портал

Електронний журнал
Відеотека

Комп'ютерні програми


Медіатека

Інтернет-сайт

База даних ПД


Інформативність, оперативність, доступ­ність до джерел інформації для різних вікових ка­тегорій читачів, багатоаспектність пошуку — за­доволення цих вимог допоможе правильно спря­мувати процес спілкування дитини з комп'юте­ром, домогтися того, щоб освоєння комп'ютерної техніки та мережі Інтернет не перетворилося для неї лише на роз­вагу, марне витрачання часу, а було пов'язане з процесом мислення, пошуком інформації в освіт­ніх цілях. Це один із основних напрямів нашого проекту. З цього приводу було проведено анкетування серед учнів 9 класів. Аналізуючи дані можна сказати, що інтерес до навчання серед учнів переважає розваги.

Анкет: Інтернет для тебе це:

 • Роз­вага.

 • Пошук необхідної інформації.

 • Читання книг.

 • Участь у конкурсах. (Додаток 4) Анкета розміщена сайті бібліотеки.

Спілкування з комп'ютерними інформацій­ними системами в бібліотеці дасть можливість уч­ням, які не мають ПК, зрозуміти роль інформації та інформаційних технологій у житті людини.

 • Використання ПК дає можливість реалі­зувати індивідуальний і диференційований під­ходи в навчанні. Для цього приводу ефективними є технології «Навчання сам на сам».

 • Використання комп'ю­терних технологій для виховання естетичного смаку школярів. Так, завдяки їх упроваджен­ню бібліотекар чи вчитель за допомогою муль­тимедійних засобів має змогу вводити учнів у багатогранний і прекрасний світ мистецтва. Діти отримують інформацію про образо­творче мистецтво, слухають класичну й сучасну му­зику, переглядають фрагменти театральних і кіношедеврів. Вагомим стимулом занять на комп'ютері є виконання тестів, що дає можливість дітям будь-якого шкільного віку перевірити свої знання, а ви­пускникам —якісно підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання.

 • Створення інноваційної моделі шкільної бібліотеки спричинить широке освоєння та впро­вадження інформаційних технологій.

 • Більш дієвими є умови для ефек­тивної професійної діяльності педагогічних пра­цівників.

 • Педагогічні працівники оволодівають сучас­ними інформаційними технологіями, що дозво­ляє підвищувати їх професійну компетенцію.

 • Учасники навчально-виховного процесу мають постійний доступ до якісної ін­формації. У цьому допомагає локальна мережа нашого закладу.
  Технологія виконання завдань проекту

Організовуючи роботу над реалізацією про­екту, ми виділяємо кілька основних факторів:

 • ця робота повинна охопити всі сфери ді­яльності колективу школи;

 • ця тема стала основною в діяльності ад­міністрації, методичних об'єднань, учителів та учнів;

 • тема розглядається на засіданнях педрад, методичної ради, семінарів, конференцій тощо.

Реалізація цієї теми розглядається нами у чо­тирьох аспектах:

 1. управлінському;

 2. 2)педагогічному;

 3. 3)дидактичному;

 4. 4)методичному.
  Управлінський аспект

Адміністрація здійснює керування процесом упровадження проекту, а саме:

 • забезпечує наявність комп'ютерної техніки у бібліотеці школи;

 • проводить вивчення соціального оточення, освітніх потреб дітей і їхніх батьків;

 • налагоджує зв'язки зі спонсорами для прид­бання комп'ютерної техніки;

 • проводить кадрове, методичне, інформацій­не забезпечення.
  ^ Педагогічний аспект

Головним у цьому аспекті є створення умов для розвитку особистості, забезпечення її соціалізації, зокрема:

- учитель пропонує діалоговий підхід у по­будові роботи з учнем;

- використання технології «Навчання сам на сам» за допомогою ПК;

- використання нових інформаційних тех­нологій створює умови для розвитку учнів, за­лежно від їхніх особистісних потреб.

^ Дидактичний аспект

Ми працюємо над створенням дидактичної навчальної бази комп'ютеризації в нашій шко­лі. Для цього:

 • до навчального плану пропонується внести факультативні курси «Користувач ПК» для учнів середньої ланки, профільний спецкурс «Основи інформаційних технологій»;

 • учителі використовують комп'ютерні про­грами з предметів на уроках, разом з учнями го­тують презентації тем;

 • створено базу теоретичних і реферативних матеріалів, використання яких дозволяє учням ефективніше підготуватись до уроків;

 • започатковано створення відеотеки, яка мі­стить анімаційні та відеоматеріали з навчаль­них предметів.
  ^ Методичний аспект

Успішність виконання багатьох завдань про­екту залежить від рівня інформаційної культури педагогічних кадрів, тому методичному аспекту ми приділяємо особливу увагу.
^ Організаційна структура роботи з теми проекту складається із кількох етапів:

1. Підготовчий етап.

Метою цього етапу було вивчення ставлення до теми проекту учасників навчально-виховного процесу, формування психологічної готовності вчителів до роботи з комп'ютером, вивчення до­свіду роботи інших шкіл, придбання комп'ютерної техніки для матеріально-технічного забезпечення реалізації проекту.

2. Теоретичний етап.

Головна мета цього етапу — теоретична під­готовка педколективу і теоретичне оволодіння основними положеннями теми.

3. Етап упровадження проекту.

Метою цього етапу є апробація системи робо­ти, ефективного використання інформаційно-ме­тодичного центру в навчально-виховному процесі, що передбачає:

 • створення навчальних комп'ютерних про­грам учителями інформатики та старшоклас­никами;

 • придбання, аналіз, упровадження вже іс­нуючих програм із різних предметів;

 • корекцію роботи інформаційно-методичного центру;

 • поповнення матеріально-технічної бази центру за рахунок придбання мультимедійних засобів, ноутбука тощо;

 • створення бази даних.

4 . Аналітичний етап.

Основною метою етапу є вивчення й узагальнення результативності роботи інформаційно-методичного центру, динаміки змін рівня навчаль­них досягнень учнів і професійної компетентності вчителів:

 • узагальнення, аналіз оптимальних даних, вироблення практичних рекомендацій;

 • проведення творчих звітів шкільних ме­тодичних об'єднань, творчих груп про результати роботи;

 • оформлення результатів дослідження у фор­мі методичних рекомендацій, випуску методичних бюлетенів, інших матеріалів;

 • проведення педагогічних семінарів, кру­глих столів, конференцій;

 • засідання педагогічної ради.
  Комп’ютеризація шкільної бібліотеки – це саме те, що вимагає від освітян наше сьогодення. Наша бібліотека — це фонд, що нараховує де­кілька десятків одиниць зберігання традиційних но­сіїв інформації, екземпляри медіапродукції. Сьогодні центр оснащений двома комп'ютерами, об'єднаними в локальну мережу, має доступу до Інтернет-ресурсів.

Один комп'ютер призначений для роботи бі­бліотекаря, другий — для роботи вчителів та для роботи учнів (написання рефератів, створення презентацій тощо). (Додаток 5) Комп'ютеризація підняла роботу шкільної бібліотеки на якісно но­вий щабель розвитку. Бібліотекар заносить у ком­п'ютер поточну інформацію, починає автоматизу­вати процес, пов'язаний з обробкою першоджерел, від оформлення попереднього замовлення до спи­сання, заміняти звичний картковий каталог літе­ратури так званим електронним каталогом, ство­рювати й накопичувати бази даних періодичних видань, книг.

Склад фонду, наявність апаратури, виділення додаткового приміщення дозволили виділити ро­бочі зони з конкретно-функціональним призна­ченням: читальний зал, абонемент, комп'ютерна зона, книгосховище.

У фонді бібліотеки 40 CD — це навчальні про­грами з математики, біології, хімії, історії, іно­земних мов, енциклопедії, географічні атласи. Інформація на сучасних носіях має стати для вчи­теля доступною і простою у використанні, як і зви­чайна книга. Таким чином, у структуру комп'ютеризованої бібліотеки, крім традиційних відділів (абонемент, читальний зал, відділ підручників), виділяється фонд сучасних джерел інформації (комп'ютерні програми, CD-ROM-диски, каталоги й інформа­ційні банки даних) і комп'ютерна зона для роботи з електронними документами, множувальна тех­ніка, фонд відеозаписів тощо. Також створено умови для індивідуальної ро­боти вчителя з перегляду, оцінки й відбору за­собів навчання, необхідних для використання безпосередньо на уроці або в позакласний час для створення аудіозаписів, відеозаписів, ком­п'ютерних технологій та ін.

Самостійно працюючи в бібліотеці, учень одер­жує можливість читати не тільки книги, періоди­ку, але й об'ємну інформацію з дисків, прослуховувати й переглядати відеозаписи, добираючи ін­формацію до написання доповідей, творів, огля­дів, для підготовки до уроків, диспутів, семінарів тощо. Також учні мають змогу знаходити різ­номанітні матеріали для позаурочних заходів, на базі школи, ілю­стрування виступів із предметів, доповідей на се­мінарах тощо.

Завданням нашої бібліотеки є не тільки за­безпечення можливості доступу читачів до інфор­маційних ресурсів, а й виховання інформаційної культури. Це досягається різними формами ро­боти, починаючи від індивідуальних і групових занять з виховання бібліографічної комп'ютерної грамотності й завершуючи впровадженням ці­льових комплексних програм.
^ Реалізація заходів проекту

 1. У школі був проведений науково-методич­ний семінар «Інноваційні технології — в практику роботи». Традиційними стали семінари прак­тичного й теоретичного характеру, на яких учи­телі залучаються до обговорення педагогічних ситуацій із використанням комп'ютера, до скла­дання завдань тестового характеру для підготовки учнів до тематичного оцінювання. Щороку демонструється методичний фестиваль «Відкритий урок», «Паростки педагогічної майстерності», де представляються уроки із застосуванням комп'ютерних програм.

 2. Оволодіння вчителями комп'ютерною гра­мотою здійснюється через самоосвіту. Лише на по­чатковому етапі було розроблено план організації занять, на яких учителі можуть одержати загальні відомості про комп'ютер, призначення його основ­них складових частин, працювати з навчальними програмами з метою оволодіння навичками ро­боти з клавіатурою. Як підсумок етапу — роз­гляд питання впровадження інформаційних тех­нологій на педагогічній раді.

 3. На ринку програмних продуктів є велика кількість програм для автоматизації роботи бі­бліотеки. Але через досить високу ціну більшість навчальних закладів не зможе їх придбати най­ближчим часом. Тому творча група розробила відносно просту програму БД каталогізації під­ручників школи, призначену для введення, об­ліку та пошуку підручників за класами та ав­торами.

Усі вчителі школи накопичили чимало ко­рисної для колег інформації зі свого предмета, мо­жуть і вміють передавати досвід. Про це свідчать семінари курсів підвищення кваліфікації, міські семінари, семінари директорів, які часто про­ходять у нашій школі. Тому розроблено й створено
1   2   3   4

Схожі:

«Впровадження комп\Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний...
Використання комп’ютерних технологій у навчально-виховній І проектній діяльності
«Впровадження комп\І. Наукове обґрунтування обраної теми
«впровадження інформаційно – компютерних технологій навчання на уроках в початковій школі як засіб підвищення пізнавальної активності...
«Впровадження комп\Краснодонський професійний торгово-кулінарний ліцей
В період бурхливого впровадження комп'ютерних технологій у всі сфери діяльності людського суспільства виникає необхідність креативного...
«Впровадження комп\Робочі таблиці ббк для шкільних бібліотек
На жаль, до шкільних бібліотек України вони практично не потрапили. Крім того, розроблені в Росії, ці таблиці не завжди відповідають...
«Впровадження комп\Робочі таблиці ббк для шкільних бібліотек
На жаль, до шкільних бібліотек України вони практично не потрапили. Крім того, розроблені в Росії, ці таблиці не завжди відповідають...
«Впровадження комп\«Інтернет ресурси, якими користуються студенти другого курсу куп нану»
Але розвиток та впровадження сучасних комп'ютерних технологій відбувається настільки швидко, що не завжди вдається вчасно зрозуміти...
«Впровадження комп\Потреби сучасного життя зумовлюють пошуки нових форм організації...
Використання комп'ютерних технологій та Інтернету є одним із інноваційних засобів вивчення літератури, який дозволяє стимулювати...
«Впровадження комп\Навчальна література 0 загальний відділ
Злобін, Г. Г. Основи інформатики, комп'ютерної техніки І комп'ютерних технологій для студентів економічних спеціальностей: підручник...
«Впровадження комп\«Впровадження нових інформаційних технологій у практиці викладання...
Вони надають інформацію в зручній для учнів формі – у вигляді графіків, таблиць, діаграм, екранних картинок, а також для статичної...
«Впровадження комп\Використання ікт на уроках української мови та літератури Вступ
Бурхливий розвиток засобів інформатизації (комп’ютерів, комп’ютерних комунікацій, будь-яких електронних пристроїв), а отже, поява...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка