«Впровадження комп'ютерних технологій у роботу шкільних бібліотек». На семінарі розглядалися такі питання
Скачати 337.01 Kb.
Назва«Впровадження комп'ютерних технологій у роботу шкільних бібліотек». На семінарі розглядалися такі питання
Сторінка3/4
Дата конвертації23.06.2013
Розмір337.01 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
1   2   3   4
базу даних перспективного педагогічного до­свіду вчителів школи, що дає можливість кож­ному педагогу підвищувати професійну майстер­ність, стимулювати до інноваційної діяльності. Складено анотований каталог перспективного пе­дагогічного досвіду.

 1. Створено шкільний бібліотечний портал, що вміщує відеотеку (відеофільми, відкриті уро­ки, відкриті заходи), медіатеку, електронні до­кументи, систему рефератів із предметів і для класних керівників тощо. На дисках DVD переважно представлені художні фільми, зняті за мотивами літературних творів, а також різні історичні та географічні документальні фільми. Використовувати документальні фільми-подорожі з географії й історії можуть не тільки педагоги, але й учні школи. Аудіодиски містять переважно музичні композиції, які можна використовувати при підготовці до позакласних заходів і уроків музики, а також аудіокниги. Диски формату CD, CD-R, CD-RW, як правило, є самописними й мі­стять продукти, створені безпосередньо в шко­лі або скопійовані з інших цифрових ресурсів. Отож, у наш час змін і модернізації до бібліотеки йде новий читач із новими запитами, потребами, цілями. Змінюються шкільні програми, і зростає інтелектуальний рівень школярів. У користувачів з'явилася можливість отримувати необхідну інформацію не тільки за допомогою наявного книжкового фонду, а й за допомогою всесвітньої мережі Інтернет.

Це дає змогу забезпечити широкий доступ до інформації для розвитку пізнавальних та творчих здібностей; створюються різні можливості у по­шуку інформації для користувачів різних вікових груп; допомагаємо становленню та розвитку інформаційної, інтелектуальної культури.

Адже сучасній бібліотеці недостатньо мати інфор­мацію, потрібно організувати доступ до неї у зручній для читача формі. У бібліотеку прийшло нове покоління користувачів, добре обізнаних із комп'ютерною технікою, роботою в Інтернеті. Тому роль бібліотекаря як консультанта, інфор­маційного посередника між користувачем і різноманітними базами даних набула особливого значення.

Для нашої шкільної бібліотеки комп’ютеризація це не далекі мрії, а вже давно постійна реальність.

Одні з найефективніших технологій у нашій бібліотеці - телекомунікаційні і комп'ютерні. Їх ефективність - у зручності доступу до різно­манітних джерел інформації.

Використання цих технологій можливе за таки­ми напрямами:

 • довідково-бібліографічне обслуговування із за­лученням усіх баз даних у бібліотеці і мережі Інтернет;

 • виставкова діяльність;

 • видавнича діяльність (компакт-диски і комп'ютерні видання).

Використовування комп'ютерних технологій у бібліотечному обслуговуванні обумовлено рядом чинників. До них, зокрема, відносяться:

 • можливість індивідуальної самостійної роботи з матеріалами, що представляються;

 • нетрадиційна подача матеріалу;

 • наочність;

 • структуризація матеріалу.

Застосування комп'ютерних технологій у вис­тавковій діяльності нашої бібліотеки - це графічне оформлення заголовків, цитат та ілюстрацій або включення роздрукованих матеріалів сайтів у бібліотечні експозиції.

Велику увагу ми приділяємо розвитку медіатеки. Медіатека в школі — структурний підрозділ, який включає сукупність фонду книг і різно­манітних технічних та інформаційних засобів.

Ми прагнемо, щоб саме медіатека стала центром педагогічної та наукової інформації у нашій бібліотеці.

^ Складові медіатеки:

— комп'ютерна зона: комп'ютери, фонд комп'ю­терних програм, CD-ROM-дисків, інформаційний банк даних, комп'ютерні мережі, зокрема Інтернет, локальна мережа, принтери, сканери;

— відеотека: фонд відеозаписів, телевізор, відеомагнітофон, мультимедійний проектор;

 • бібліотека: фонд книжок та підручників, періодика;

 • фонотека: фонд фоно- і магнітних записів, апаратура і комплекти навушників для прослуховування фоно- і магнітних записів;

— діатека: фонд діафільмів і діапозитивів (слайдів), апаратура для перегляду, цифровий фотоапарат;

— ксерокопіювальна техніка: ксерокс. (Додаток 6)

Медіатека повинна мати обладнання не тільки для пошуку і перегляду різноманітних матеріалів, але і для їхнього створення. Також медіатека поновлюється матеріалом створеним у програмі Windows Movie Maker. Накопичення фотоматеріалу дає змогу створювати тематичні відео ролики. Так до виховного заходу, присвяченого визволенню Хмельниччини від німецьких загарбників, створено відео «Солдатський платок». Це відео відтворює ще раз учнівські роботи, власноруч виготовлені «солдатські хустини» із іменами воїнів-героїв Великої Вітчизняної війни, як символ пам'яті та шани. (Взірець представлено у електронному варіанті)

Таким чином можна створювати різноманітні тематичні ВІДЕО.
Завдання нашої шкільної медіа теки:


1. Збір, накопичення, обробка, систематизація педагогічної інформації і доведення її до спожи­вачів.

 1. Виявлення інформаційних потреб і задоволен­ня запитів педагогічних кадрів школи в галузі нових інформаційних технологій і педаго­гічних інновацій.

 2. Комп'ютерна каталогізація і обробка інфор­маційних засобів (книг, відеоматеріалів, магніт­них записів та ін.).

 3. Здійснення взаємодії з інформаційними цен­трами та іншими бібліотеками з метою обміну інформацією і накопичення власного банку педа­гогічної інформації.

6. Здійснення посередницьких послуг за за­питами споживачів (адміністрації школи, пе­дагогів, батьків, учнів) із надання (доставки) інформації.

 1. Організація навчання користувачів методиці знаходження інформації із різноманітних джерел.

 2. Надання допомоги в діяльності учнів і вчи­телів в освітніх проектах (телекомунікаційних, відеопроектах, журналістських).

На даний час основні фонди не повністю відповідають завданням шкільного абонементу. У зв'язку з цим особливо актуальною є проблема використання електронних ресурсів. Зокрема, наш медіа-центр складається із CD, DVD-дисків з розробками уроків, допоміжними матеріалами до їх проведен­ня, особливо для проведення відкритих уроків, семінарів, конференцій, читань тощо. Учні вико­ристовують їх для написання рефератів, підготов­ки цікавих повідомлень, для написання манівсь­ких робіт. Також є у наявності мультимедійні підручники з окремих предметів, словники, атласи.

Саме мультимедійні технології дозволя­ють значно розширювати межі пред'явлення інформації, створювати різноманітні інфор­маційні продукти.

Медіатека має обладнання не тільки для пошуку і перегляду різноманітних матеріалів, але і для їх створення.

Ми прагнемо успішно використовувати різні електронні проекти: web-сайти бібліотек, елект­ронні краєзнавчі сайти, віртуальні експозиції літературних музеїв. Також реалізуємо мультимедійні проекти. Наприклад, організовуємо віртуальну бібліотечну виставку і літературну вікторину.

Хочеться поділитися досвідом, що електронну виставку нескладно створити за допомогою прикладної програми MICROSOFT «PowerPoint». У даний час ця програма використовується переважно для підготовки і проведення публічного виступу: лекцій, докладів, повідомлень, відкритих уроків, предметних тижнів, виховних заходів, бібліотечних уроків. Але його можливості дозволяють створювати і електронні виставки літератури, де перший слайд представляє всю сукупність експо­нованих видань, а всі подальші - окремі видання. Подібні виставки у нас створюються до щорічної Всеукраїнської конференції «Безпечна Європа. Безпечна Україна. Безпечний світ», до шкільної науково-методичних конференцій «Збережемо нашу планету», до річниць з дня народження видатних особистостей (до річниці з дня народження Лесі Українки: «Красо України, Подолля…»). (Додаток 7)

Такі виставки при відповідному звуковому оформленні і використанні мультимедійного проекто­ра використовуємо як ілюстративний ма­теріал на комплексних заходах: літературному ве­чорі, дні інформації а також уроках історії та літератури.

Наша шкільна бібліотека зараз на шляху створення комп'ютеризованого інформаційно-методичного виховного та культурного центру. Книжковий фонд налічує біль­ше 27 тисяч примірників. Учні мають вільний доступ до електронного каталогу. У бібліотечному комп'ютері щодо кожної предметної комісії створена сторінка, де зібрано і систематизовано всі ті ма­теріали, які готувалися вчителями-предметниками; це програми і поуроч­но-тематичні плани, методичні рекомендації, роз­робки уроків, тематичні та тестові завдання, запи­тання до атестації, матеріали для рефератів на різноманітні теми.

Учні та вчителі школи мають можливість знайти, переглянути та використати для своїх потреб потрібну інформацію, що міститься у комп'ютері. Є в комп'ютері і художні твори, які в електронному вигляді поповнюють фонд бібліоте­ки та мультимедійні енциклопедії на компакт-дисках.

Найбільшим інтересом в учнів користується мультимедійна система навчання «Office шаг за шагом», інтерактивний електронний підручник «Учебник по Windows», «Енциклопедія персо­нального комп'ютера», мультимедійна система навчання з фізики, електронний підручник з української мови літератури, мультимедійна система навчання з англійської мови «1000 Words», комп'ютерний журнал з мистецтвознавства, мультимедійна енциклопедія «Історія України», мультимедійна енцикло­педія «История мира», «Мультимедійна енцикло­педія «Атлас мира», «Бібліотека електронних наочностей «Фізика», 10-11 кл.», «Віртуальна хімічна лабораторія 7-8 кл.» (додаток 8), «Шкільний курс із біології», «Шкільний курс із фізики».

Підсумовуючи можна зазначити, що в медіа­теці:

 • учні працюють не тільки з книгою, але й з іншими інформаційними засобами (з комп'ютерними програмними засобами, з CD-ROM-технологіями, з діафільмами, з фоно- і маг­нітними записами);

 • вчителі готуються до уроків із використан­ням різноманітних засобів інформації, готують заходи (тематичні вечори, усні журнали, аудіо-конференції), удосконалюють свою професійну майстерність, отримуючи методичні матеріали за допомогою баз даних;

 • учні та вчителі створюють нові засоби творчої діяльності (на основі тих, що є у фонді медіатеки): відеоматеріали, фоно- і магнітозаписи, web-сторінки.

Превентивне виховання учнів має велике значення у навчально-виховному процесі нашого закладу. Як запобігти захворюванням, як перешкодити дитячій злочинності – саме над цими питаннями пліч-о-пліч працює колектив. Нещодавно НВО № 9 долучилось до Всеукраїнської акції «Школа сприяння здоров’ю». Добірка методичної літератури розміщена на сайті нашої школи: nvo-9.km.ua З цього приводу проводимо бібліотечні уроки, книжкові виставки. Так, при проведенні виховного заходу: «СНІД – загроза людству» використовуємо у нашій роботі відеофільми, фрагменти фільмів, презентації. (Додаток 9). Бібліотечний урок «Знай свої права та обов’язки», електронні книжкові виставки-презентації допомагають ознайомити учнів з Конституцією України, з Конвенцією ООН про права дитини. (Додаток 10)

Велика увага приділяється у нашій бібліотеці роботі з обдарованими дітьми, з цього приводу ведеться електронний каталог статей періодичних видань, новинок методичної та наукової літератури і також перелік сайтів, де учні знайдуть необхідну інформацію у підготовці до олімпіад, написання наукових робіт у МАН.

З цього приводу, ми бібліотекарі, використовуємо всі можливі засоби щодо виховання освіченої, гармонійно розвиненої людини, для формування творчих здібностей учнів. У бібліотеці нагромаджується інформаційний банк даних з різних тем і напрямків, в тому числі для підготовки учнями доповідей, рефератів, виступів на семінарах, конференціях, наукових робіт МАН України. Уже багато років при школі працює літературна студія «Відлуння», керівником якої є вчитель української мови та літератури Саннікова Р.І. Літературна студія покликана формувати у підростаючого покоління засобами художнього слова високі гуманістичні ідеали, національну свідомість, глибокі патріотичні почуття, прищеплювати любов до художньої літератури.

Плануючи роботу нашої судії, разом із керівниками та членами робимо добірку літератури використовуючи відповідні сайти мережі Інтернет. Протягом 2010-2011 н.р. було підготовлено та роздруковано збірки: «Відлуння», «Собори наших душ», «Велика Перемога», в яких зібрано творчі роботи, поезії учнів закладу. (Додаток 11)

Представники літературно-художньої студії «Відлуння» НВО № 9 розпочали збір спогадів членів своїх родин про трагічні роки Великої Вітчизняної війни.

Перший випуск літературної збірки: «Будемо пам'ятати!» містить
літературні доробки членів студії, побудовані на основі спогадів, архівних родинних матеріалів . У творчих роботах збережені справжні прізвища,
факти біографії, події.

Матеріали збірки можуть бути використані для проведення учнівських наукових конференцій, виховних годин, уроків мужності, творчих зустрічей. Матеріали збірок збережені у нашій медіатеці та електронних носіях.

Також доробки членів студії будуть розміщені в мережі Інтернет на сторінках нашого сайту.

На даний момент ми не можемо уявити наше шкільне життя без роботи у мережі ІНТЕРНЕТ. Хоча у бібліотеці поки що у наявності тільки два комп’ютера, за допомогою локальної мережі діти передають інформацію у інформатичний кабінет, де її опрацьовують. (Додаток 12. Робота учнів у локальній мережі допомагає не тільки готуватись до занять, а й створювати свої перші видання)

Як було сказано вище, у бібліотеці нагромаджується інформаційний банк даних з навчальних предметів, що допомагає учням у підготовці до уроків. (Додаток 13) У документі «Навчальні предмети» накопичується інформація з усіх предметів, наприклад з історії збір інформації виглядає таким чином - Додаток 13а.

Виховні заходи, бібліотечні уроки проводимо з використанням мультимедійних проектів, подібні інформація накопичується у документі «Проект презентацій» (Додаток 13а)

Тісною є наша співпраця із класними керівниками. Спільно ми проводимо виховні години, бібліотечні уроки, усні журнали, застосовуючи при цьому мультимедійні презентації. При проведенні виховної години: «Без верби та калини нема України» (5 класи, Додаток 14) за допомогою слайдів, у яскравій формі було відтворено минуле життя нашого народу, його традиції.

Мультмедійний матеріал також застосовано при проведенні виховного проекту: «^ Твори добро - бо ти людина» (3 класи). Учням було представлено полотна української народної художниці, представниці “народного примітиву”

М.О. Примаченко, адже саме її картини зображують боротьбу добра зі злом. (Додаток 15 ) (Фото 2) Слід зазначити, що захід «Твори добро, бо ти людина» - опублікований у журналі Шкільна бібліотека, №2, 2011р.

Виховний захід «Стежина здоров’я» (3 класи), присвячений Всесвітньому дню здоров’я, проведений з використанням презентації та фонотеки. (Додаток 16)

Електронні книжкові виставки використовуються на бібліотечних уроках. Так на бібліотечному уроці: «Рослинний світ нашої планети», шкільна бібліотека інформує, які є періодичні видання саме з цієї теми, які рослини занесені до Червоної книги. (Додаток 16а)

«На перехресті блискавиць» - цей захід проведено для учнів початкової школи. Захід присвячений визволенню Хмельниччини від німецько-фашистських загарбників. Були запрошені
1   2   3   4

Схожі:

«Впровадження комп\Впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний...
Використання комп’ютерних технологій у навчально-виховній І проектній діяльності
«Впровадження комп\І. Наукове обґрунтування обраної теми
«впровадження інформаційно – компютерних технологій навчання на уроках в початковій школі як засіб підвищення пізнавальної активності...
«Впровадження комп\Краснодонський професійний торгово-кулінарний ліцей
В період бурхливого впровадження комп'ютерних технологій у всі сфери діяльності людського суспільства виникає необхідність креативного...
«Впровадження комп\Робочі таблиці ббк для шкільних бібліотек
На жаль, до шкільних бібліотек України вони практично не потрапили. Крім того, розроблені в Росії, ці таблиці не завжди відповідають...
«Впровадження комп\Робочі таблиці ббк для шкільних бібліотек
На жаль, до шкільних бібліотек України вони практично не потрапили. Крім того, розроблені в Росії, ці таблиці не завжди відповідають...
«Впровадження комп\«Інтернет ресурси, якими користуються студенти другого курсу куп нану»
Але розвиток та впровадження сучасних комп'ютерних технологій відбувається настільки швидко, що не завжди вдається вчасно зрозуміти...
«Впровадження комп\Потреби сучасного життя зумовлюють пошуки нових форм організації...
Використання комп'ютерних технологій та Інтернету є одним із інноваційних засобів вивчення літератури, який дозволяє стимулювати...
«Впровадження комп\Навчальна література 0 загальний відділ
Злобін, Г. Г. Основи інформатики, комп'ютерної техніки І комп'ютерних технологій для студентів економічних спеціальностей: підручник...
«Впровадження комп\«Впровадження нових інформаційних технологій у практиці викладання...
Вони надають інформацію в зручній для учнів формі – у вигляді графіків, таблиць, діаграм, екранних картинок, а також для статичної...
«Впровадження комп\Використання ікт на уроках української мови та літератури Вступ
Бурхливий розвиток засобів інформатизації (комп’ютерів, комп’ютерних комунікацій, будь-яких електронних пристроїв), а отже, поява...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка