Впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» Про впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»
Скачати 101.95 Kb.
НазваВпровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» Про впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»
Дата конвертації26.06.2013
Розмір101.95 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»Про впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»
(методичний аспект)


У сучасних умовах розвитку освіти в Україні виняткового значення мабуває система методичної роботи. Головною метою якої є не лише надання реальної, дійової допомоги педагогічним кадрам, але й активізація творчого потенціалу кожного педагога. Вона є важливим фактором підвищення професійного рівня як одного з основних шляхів реформування освіти, визначеного Державною національною програмою «Освіта» («Україна ХХІ століття»), Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні».
Сьогодні ми стоїмо на порозі вивчення й активного впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», що є для кожного дошкільного навчального закладу і кожного педегога зокрема, державним документом. Останнім часом різні форми методичної роботи активно насичуються змістом щодо виокремлення пріоритетів процесу розвитку дошкільної освіти, актуалізації напрямів її модернізації, центрування завдань на проблемах особистості дитини. Проте окремі публікації, матеріали науково-практичних конференцій представляють педагогам нову програму як незвичну, відмінну від попередніх, оригінальну за концепцією, формою, структуруванням. Тому педагог, на нашу думку, гостро потребує таких різноманітних систематичних, організованих форм методичної роботи, які б допомогли йому без остраху, а з зацікавленістю, без примусу, а з готовністю, неупереджено і з надією взяти до рук незнайому програму та з часом зробити її своєю настільною книгою. Цьому можуть сприяти потужні управлінські та методичні напрями роботи, що між собою тісно пов’язані, нерідко об’єднані спільною метою.
Реалізувати ці завдання можна лише за умови дотримання якісно нових підходів до роботи з педагогічними кадрами. Адже «... педагогічні працівники, – говориться Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», мають стати основоною рушійною силою відродження та створення якісно нової національної системи освіти» [3,36].
Для реалізації вимог Базової програми розвитку дитини «Я у Світі» районним(міським) методичним кабінетам слід забезпечити:
1. Формування бібліотечних фондів навчальної, наукової, довідкової, методичної літератури, фахових періодичних видань, зокрема, художньої дитячої літератури, орієнтовний перелік якої пропонується Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»;
2. Інформаційно-консультативне обслуговування педагогічних та керівних працівників закладів освіти.
3. Визначення роботи в районі, місті.
4. Розробка рекомендацій, пропозицій щодо впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».
Не слід відмовлятися від таких традиційних масових форм роботи з педагогічними кадрами ДНЗ як:
наради, конференції (комплексні, проблемно-тематичні) визначають пріоритетні напрями і перспективи розвитку дошкільної освіти, націлюють на розв’язання першочергових завдань, що диктуються часом і є актуальними для регіону, області, району. Доцільно запланувати розгляд питань організаційного чи організаційно-методичного плану. Наради матимуть ступінчатий характер: від широкого кола (регіон, область) до вузького (педагогічний колектив дошкільного навчального закладу). Доцільно послуговуватися різними видами нарад, конференцій:
- інструктивно-методичні наради (розглядають шляхи, способи, методи, прийоми як тактику впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» );
- науково-практичні конференції (орієнтовні теми загального погляду на стратегічні напрями, прогнозування результатів, вироблення поетапного руху на основі наукових висновків та практичних спроб. Наприклад, «Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та ключ (інструментарій) до неї»;
- педагогічні читання (підбір усіх публікацій від початку роботи над Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні до окремих фрагментів методичних рекомендацій у часописі «Дошкільне виховання»);
семінарська робота має прослідковуватися в таких видах: теоретичні семінари; семінари-практикуми; проблемні семінари і науково-методичні семінари.
Перед семінарами шляхом анкетування, опитування, бліц-інтерв’ю корисно означити коло актуальних тем, питань задля:
- визначення поінформованості педагогів про нововведення,
- ставлення до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», обізнаності щодо неї та попередніх документів,
- визначення мотивації роботи в умовах модернізації дошкільної освіти, власного бачення змін та прогнозування результатів,
- вивчення професійної діяльності, рівня компетентності педагогів,
- вияву професійних запитів і потреб.
Варто звернути увагу на такі форми методичної роботи як: психологічний практикум, навчальний тренінг, інтелектуальний тренінг.
Акцентуємо увагу на таку форму методичної роботи як, методичні об’єднання. Як правило, вони організовуються за ознакою категорійності педагогічних працівників, а серед вихователів – за ознакою віку дітей, з якими ті працюють. З огляду на розподіл матеріалу Базової програми не зайвим буде розглянути варіант щодо підготовки методоб’єднань за сферами життєдіяльності дітей. Тоді можна сподіватися на глибинне теоретичне вивчення та практичну реалізацію цієї частини змісту. А ще неприпустимо пропустити повз увагу аспект вікової наступності. Окремою темою може бути питання про відсутність самостійного розділу, сфери і змістової лінії мовленнєвого розвитку. Сама постановка питання здатна викликати інтерес у педагогів і спричинити неоднозначне ставлення, трактовку такої позиції, пошук пояснень у Базовій програмі, коментарі. Детально опрацювавши, наприклад, цю тему, педагог якщо не ідеально, то достатньо буде підготовлений до самостійної практичної роботи.
Основна роль в організації життєдіяльності дошкільника покладається на вихователя і вимагає від нього професійної та особистісної зрілості, то консультативну допомогу йому має надавати методична служба дошкільного навчального закладу. Цю функцію виконує вихователь-методист, а в разі його відсутності – керівник закладу та методист з питань дошкільної освіти районного (міського) методичного кабінету.
Завдання адміністрації дошкільного навчального закладу – створити таку психологічну атмосферу, яка стимулювала б розвиток майстерності педагога, сприяла підвищенню його фахового рівня.
У річному плані роботи дошкільного навчального закладу слід передбачити різні дієві форми роботи з педагогічними кадрами. Окрім традиційних форм роботи (консультацій, семінарів, семінарів-практикумів, засідань круглих столів, методичних порад), доцільно організувати роботу творчих, експериментальних, пошукових, ініціативних груп; педагогічні ярмарки; ділові ігри, дискусії, аукціони, педагогічні ринги, прес-конференції тощо.
Орієнтовними темами на методичні заходи можуть бути:
– Життєва компетентність дошкільника та її розвиток у різних соціальних інституціях.
– Формування життєвої активності дошкільника.
– Розвиток базових якостей особистості дошкільника за Програмою розвитку дітей дошкільного віку.
– Створення навчально-розвивального середовища.
– Шляхи реалізації основних ліній розвитку дитини дошкільного віку.
– Зміст та умови оптимізації педагогічної діяльності.
– Структура програми розвитку дитини дошкільного віку.
– Пізнавальний розвиток активності у всіх сферах життєдіяльності.
– Дитина і соціум.
Окрім масових форм підвищення культурно-освітнього та фахового рівня педагогів, радимо звернути увагу на індивідуальні та групові форми які безпосередньо організовуються на базі ДНЗ.
Методична робота в дошкільному закладі повинна базутися на таких засадах:
• Відповідність системи методичної роботи сучасному соціальному замовленню суспільства і держави.
• Науковість методичної роботи.
• Комплексний характер методичної роботи, що передбачає єдність і взаємозв'язок усіх сторін і напрямків підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
• Систематичність, послідовність, наступність, безперервність, масовість.
• Творчий характер методичної роботи, максимальна активізація діяльності педагогів.
• Окретність, врахування особливостей роботи дошкільного закладу, індивідуалізація та диференціація у підході до педпрацівників.
• Єдність теорії і практики, оперативність, гнучкість та мобільність методичної роботи.
• Колективний характер при розумному співвідношенні групових та індивідуальних, формальних і неформальних, обов'язкових і добровільних форм та видів методичної роботи, самоосвіти педагогів.
• Створення сприятливих умов для ефективної методичної роботи, творчих пошуків педагогічних працівників.
Будується методична робота дошкільного закладу на основі:
• Державних директивних документів про освіту, зокрема тих, що регламентують і визначають основні напрямки та зміст навчально-виховної роботи з дітьми (Закон України «Про дошкільну освіту», «Базовий компонент дошкільної освіти в Україні», «Національна доктрина розвитку освіти» тощо).
• Науково-педагогічних дослідженнях, у тому числі й таких, що стосуються проблем методичної роботи з педагогами.
• Інформації про перспективний педагогічний досвід, технології навчання і виховання.
• Навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій, новинок психолого-педагогічної літератури.
• Інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, удосконалення навчально-виховного процесу, напрямків діяльності педагогів.
Основними компонентами змісту методичної роботи в дошкільному закладі є:
- отримання знань педагогами;
- вміння їх реалізувати на практиці;
- наявність результативності в педагогічній роботі;
- створення умов для безперервного вдосконалення фахової майстерності та навчально-виховного процесу з дітьми.
Методичне навчання педагогів в дошкільному закладі тісно пов'язане з іншими формами підвищення кваліфікації педпрацівників, діяльністю районних методичних об'єднань, семінарів, роботою творчих груп та самоосвітою.
Особливе місце у методичній роботі займає питання теорії і методики дошкільного виховання. З метою розширення знань педагогів у дошкільному навчальному закладі слід здійснювати: [5,223].
- діагностику фахової майстерності і професійного рівня педагогів з корекцією адміністрації;
- методичну допомога вихователям з усіх питань навчально-виховної роботи з дітьми та батьками, враховуючи їхні занити;
- річне планування дошкільного закладу;
- контроль за роботою педагогів;
- вивчення, узагальнення, впровадження в практику роботи передового педагогічного досвіду.
Зміст методичної роботи варто реалізувати через різні форми (колективні, групові, індивідуальні):
Колективні:
- педагогічні ради - виставки та конкурси
- консультації
- анкетування
- колективні перегляди
- засідання круглого столу
- ділові ігри
- інші форми роботи (дискусійні клуби, шоу-розваги, методичні брейн-ринги, години колективного мислення, дружні зустрічі з педагогами інших дитячих садків тощо).Групові:
- методичні об'єднання
- школа молодого вихователя
- творчі групи
- консультації
- семінари-практикуми


Індивідуальні:
- самоосвіта
-докурсові та післякурсові завдання
- наставництво
- консультації
- анкетування
- тижні педагогічної майстерності (звіти за обраними темами для самоопрацювання).

Підготовка до впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» має будуватися за такими напрямами:
• означення потреб у змінах та оновленні педагогічного процесу, учасниками якого є і діти, і педагоги, і батьки;
• інформованість педагогів про нововведення;
• формування психологічної грамотності педагога, його професійної зрілості, педагогічної культури і майстерності;
• оцінка ступеню готовності педагога до роботи за Базовою програмою.
• обізнаності педагога щодо модернізації дошкільної освіти;
• вияв особистої зацікавленості;
• мотивації, переконання, усвідомлення педагогами необхідності змін.
Задля об’єктивності та повної картини радимо зібрати цю інформації на всіх рівнях методичної служби. Об’єктивна оцінка ситуації уможливить виявлення проблем та їх істинних причин. Це допоможе вибудовувати плани щодо різних форм методичної роботи, їх змістового наповнення та диференційованого підходу. Доцільно переглянути попередній досвід, вдатися до визначення його актуальності з позиції сьогодення (зіставлення результату досвіду зі стратегічними напрямами Державних стандартів дошкільної освіти – Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні).
Цілісність, розуміння, а в кінцевому результаті й прийняття нових підходів можливе лише за наявності та умови глибокого опрацюванню комплекту документів у такій послідовності:
1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (1998р.)
2. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні (2003р.)
3. Тематичний підбір публікацій у часописі «Дошкільне виховання» (від 1998 р. і до сьогоднішнього дня). Доцільно їх систематизувати за напрямами (методиками), сферами.
4. Матеріали Всеукраїнських конференцій, семінарів, нарад з даного питання.
5. «Програма розвитку та виховання дитини раннього віку «Зернятко» та методичні рекомендації до неї (2004).
Зазначимо, що Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» не порційна, не фрагментарна, а спрямована на комплексний педагогічний процес формування у дитини дошкільного віку цілісної картини світу, що унеможливлює її поєднання з іншими програмами як такими, що мають інші філософські, концептуальні основи. Тому й завданням методичної служби є побудова роботи з таким змістовим наповненням, щоб уникнути:
спотворення концептуальних підходів Базової програми;
перекручування її стрижневих ліній;
змішування змісту різних програм, які на сьогоднішній день є чинними в державі.
Отже, кака скрупульозна планомірна поступова робота дасть змогу захистить дітей від некомпетентного педагогічного впливу в умовах модернізації дошкільної освіти.


Список рекомендованої літератури
1. Дитячий садок: управління/ Упоряд. Т.Вороніна.- К.: Ред. загальнопед. газ., 2005.- 128с.- (Б-ка „Шк. світу”).
2. Дошкільна освіта в Україні: Нормативно-правове регулювання / Упоряд. Л.Гураш, Т.Вороніна. – К.: Вид. дім «Шкільний світ»: Вид. Галіцина, 2006.– 120 с. [4] арк. – (Б-ка «Шкіл. світу»).
3. Збірник законодавчих і нормативних актів про дошкільну освіту/ Упоряд. К.Крутій, Н.Маковецька.- Вид. 3-тє, доп.- Запоріжжя: ТОВ „ЛІПС” ЛТД, 2003.- 272с.
4. Керівництво дошкільним навчальним закладом: Інформативно-методичні матеріали на допомогу керівникові дошкільного навчального закладу/ Упор.: Н.Майор, Ю.Манилюк, М.Марусинець, О.Тимофеєва.- Тернопіль: Мандрівець, 2006.- 168с.
5. Книга керівника дошкільного навчального закладу: Довідково-методичне видання / Упоряд. О.А.Копейкіна: Л.В.Гураш. – Харків: Торсінг плюс, 2006. – 512 с.
6. Методичний кабінет – творча лабораторія за редакцією Л.А.Грищук, М.І.Каратаєвої. – Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова. 2003.–260 с.
7. Методична робота в ДНЗ / Упорядник: Л.А.Швайка. – Х.: Вид. група «Основа», 2008. – 287, [1] с. – (серія ДНЗ. Керівнику).
8. Методичний кабінет у дитячому садку. – К.: Шк. світ, 2008. – 128 с – (Б-ка «Шкіл. світу»).
9. Поздняк Л.В., Лященко Н.Н. Управление дошкольным образованием: Учебное пособие для студентов педагог. вузов.- М.: Издательский центр „Академия”, 2001.- 432с. Схожі:

Впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» Про впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» iconМетодичний бюлетень
Організаційно-педагогічні умови ефективного впровадження у практику Базової програми розвитку дитини дошкільного віку
Впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» Про впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» iconБазової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»
Ялинка” Т. Шутенко «Морозець»,Г. Компанійця «Дід Мороз», А. Філіпенко «Осінь», Н. Вересокіної
Впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» Про впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» iconДо Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» Алла Гончаренко
Та що край – то й звичай, що сторона – то й новина, що сільце – то й слівце, тому нема одноманітності у засобах здійснення педагогічного...
Впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» Про впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» iconСучасний зміст та завдання дошкільної освіти на засадах Базової програми...
Виховання людини в дусі загальнолюдських ідеалів І національних традицій починається з раннього дитинства – важливого етапу становлення...
Впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» Про впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» iconРекомендації до програми розвитку дитини дошкільного віку
Наказ мон україни від 22. 05. 2012 №615 «Про затвердження Базового компоненту дошкільної освіти» (нова редакція)
Впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» Про впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» iconМетодичні рекомендації призначені для практичного використання психологами...
Психологічне обстеження дітей дошкільного віку для проходження психолого-медико -педагогічну консультації
Впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» Про впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» iconГотовність шестирічок до навчання у школі
Найважливішим чинником психічного розвитку дитини дошкільного віку є формування психологічної готовності до шкільного навчання. По...
Впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» Про впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» iconАнкета для опитування вихователів днз
Просимо Вас відповісти на запитання анкети. Опитування не є перевіркою Вашої діяльності. Його мета – збір та узагальнення інформації...
Впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» Про впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» iconІнтерактивні форми роботи з педагогами
Впровадження Базової програми "Я у Світі" вимагає від педагогів високого рівня знань, умінь, нетрадиційних підходів до виховання...
Впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» Про впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» iconПроект річного плану роботи дошкільного відділу освіти на 2011 2012 н р. Основні завдання
Спрямовувати діяльність дошкільних навчальних закладів на реалізацію оновлення змісту дошкільної освіти відповідно до вимог Базової...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка