Критерії оцінювання критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
Скачати 64.84 Kb.
НазваКритерії оцінювання критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти
Дата конвертації01.07.2013
Розмір64.84 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Критерії оцінюванняКРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ (ВИХОВАНЦІВ) У СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

1. Ці  Критерії  визначають  загальні  підходи  до визначення рівня навчальних досягнень учнів  (вихованців)  (далі  -  учні)  у системі  загальної  середньої освіти та встановлюють відповідність
між вимогами до знань,  умінь і навичок учнів та показником оцінки в балах відповідно до рівнів навчальних досягнень.

2. Ці   Критерії   реалізуються   в  нормах  чотирьох  рівнів досягнень: початковий,  середній,  достатній,  високий (додатки  1 та 2).
^ Перший рівень  -   початковий.   Відповідь   учня   (учениці) фрагментарна,  характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення.
Другий рівень - середній.  Учень (учениця) відтворює основний навчальний  матеріал,  виконує  завдання   за   зразком,   володіє елементарними вміннями навчальної діяльності.
^ Третій рівень  -  достатній.  Учень  (учениця)  знає  істотні ознаки  понять,  явищ,  зв'язки  між  ними,  вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних
ситуаціях, володіє     розумовими     операціями    (аналізом, абстрагуванням,  узагальненням  тощо),   вміє   робити   висновки, виправляти  допущені помилки.  Відповідь учня (учениці) правильна,
логічна, обґрунтована, хоча у ній бракує власних суджень.
^ Четвертий рівень   -   високий.   Знання   учня  (учениці)  є глибокими, міцними, системними; учень (учениця) вміє застосовувати їх  для виконання творчих завдань,  його (її) навчальна діяльність
позначена  вмінням  самостійно  оцінювати  різноманітні  ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію.
Кожний наступний  рівень  вимог  вбирає  в  себе  вимоги   до попереднього, а також додає нові.

3. За  цими  Критеріями  оцінювання  здійснюється  у  процесі повсякденного вивчення  результатів  навчальної  роботи  учнів  на уроках  і  вдома,  а  також  за  результатами перевірки навчальних
досягнень  учнів:  усної,  зокрема   індивідуальне,   групове   та фронтальне опитування; письмової, зокрема самостійні та контрольні роботи,  тестування;  графічної,  зокрема  робота  з   діаграмами,
графіками,   схемами,   контурними  картами;  практичної,  зокрема виконання різних видів експериментальних досліджень та  навчальних проектів, робота з біологічними об'єктами, виготовлення виробів.
При визначенні рівня навчальних досягнень учнів враховуються:

 • характеристики відповіді: правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність;

 • якість знань;

 • сформованість загальнонавчальних  та   предметних   умінь   і навичок;

 • рівень володіння розумовими операціями:  вміння  аналізувати, синтезувати,  порівнювати,  класифікувати,  узагальнювати,  робити висновки тощо;

 • вміння виявляти  проблеми  та  розв'язувати  їх,  формулювати гіпотези;

 • самостійність оцінних суджень.

4. Обов'язковому  оцінюванню  підлягають навчальні досягнення учнів  з  предметів  інваріантної  складової   навчального   плану закладу.
У першому класі дається словесна характеристика знань,  умінь і навичок  учнів.  У  наступних  класах оцінювання здійснюється за 12-бальною   системою  (шкалою)  і  його  результати  позначаються цифрами  від  1  до 12.  За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна  характеристика  знань,  умінь  і навичок учнів другого класу.
У випадку невідповідності  рівня  навчальних  досягнень  учня (учениці) цим Критеріям позначається "не атестований".
Особливості оцінювання   навчальних   досягнень    дітей    з особливими  освітніми  потребами  здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

5. Заклад  може  використовувати  інші   системи   оцінювання навчальних  досягнень  учнів  за  погодженням з місцевими органами управління освітою.  При цьому оцінки з  навчальних  предметів  за семестри,   рік,   результати   державної   підсумкової  атестації переводяться у бали відповідно до цих Критеріїв.
До інших   систем   оцінювання  може  відноситися  рейтингова система,  яка сприяє формуванню ключових компетентностей і створює можливості для:

 • підвищення мотивації учнів до самонавчання та самооцінювання;

 • розширення можливості  в індивідуальній підготовленості учнів на кожному етапі навчального процесу;

 • підвищення об'єктивності    оцінювання   не   лише   протягом навчального року, а й за весь період навчання;

 • градації значущості  балів,  які  отримують учні за виконання різних видів робіт (самостійна робота,  підсумкова робота,  творча робота,    олімпіади,    виставки,    конкурси    творчих   робіт,

 • науково-дослідні  й  художні   проекти,   діяльність   в   органах учнівського самоврядування, у соціально-корисних проектах тощо).

З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів  може  бути використаний метод оцінювання портфоліо.
Портфоліо -  це   накопичувальна   система   оцінювання,   що передбачає  формування  уміння  учнів  ставити  цілі,  планувати і організовувати власну  навчальну  діяльність;  накопичення  різних
видів  робіт,  які  засвідчують  рух  в  індивідуальному розвитку; активну  участь  в  інтеграції  кількісних   і   якісних   оцінок; підвищення ролі самооцінки.
Таке оцінювання передбачає визначення критеріїв для включення учнівських  напрацювань  до  портфоліо;  форми  подання матеріалу;
спланованість оцінного процесу;  елементи самооцінки з  боку  учня тощо.
Впровадження рейтингової   системи   оцінювання   та   методу оцінювання  -  портфоліо  здійснюється  з урахуванням рекомендацій МОНмолодьспорту.

^ КРИТЕРІЇ
оцінювання навчальних досягнень учнів основної й старшої школи


 Рівні навчальних
досягнень


Бали 

 ^ Вимоги до знань, умінь і навичок учнів

 І. Початковий

 1

Учні розрізняють об'єкти вивчення

 І. Початковий 

 2

Учні відтворюють незначну частину навчального матеріалу, мають нечіткі уявлення про об'єкт вивчення

 І. Початковий

 3

Учні відтворюють частину навчального матеріалу; з допомогою вчителя виконують елементарні завдання

 ^ II. Середній

 4

Учні з допомогою вчителя відтворюють основний навчальний матеріал, можуть повторити за зразком певну операцію, дію

 ^ II. Середній

 5

 Учні відтворюють основний навчальний матеріал, здатні з помилками й неточностями дати визначення понять,сформулювати правило

 ^ II. Середній

 6

Учні виявляють знання й розуміння основнихположень навчального матеріалу. Відповіді їх правильні, але недостатньо осмислені. Вміють застосовувати знання при виконанні завдань за зразком

 ^ III. Достатній

 7

Учні правильно відтворюють навчальний матеріал, знають основоположні теорії і факти, вміють наводити окремі власніприклади на підтвердження певних думок, частково контролюють власні навчальні дії

 ^ III. Достатній

 8

Знання учнів є достатніми. Учні застосовують вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, намагаються аналізувати, встановлювати найсуттєвішізв'язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролюють власну діяльність. Відповіді їх логічні, хоч і мають неточності

 ^ III. Достатній

 9

Учні добре володіють вивченим матеріалом, застосовують знання в стандартних  ситуаціях, уміють аналізувати й систематизувати інформацію, використовують загальновідомі докази із самостійною і правильною аргументацією

 ^ IV. Високий

 10

Учні мають повні, глибокі знання, здатні використовувати їх у практичній     діяльності, робити висновки, узагальнення

 ^ IV. Високий

 11

Учні мають гнучкі знання в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовують їх у різних ситуаціях, уміють знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв'язувати проблеми

 ^ IV. Високий

 12

Учні мають системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм,   усвідомлено використовують їх у стандартних та нестандартних ситуаціях. Уміють самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований матеріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення

_____________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 13.04.2011  N 329 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р. за N 566/19304

Схожі:

Критерії оцінювання критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти iconПравознавство. Критерії оцінювання навчальних досягнень
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з правознавства у системі загальної освіти
Критерії оцінювання критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти iconМатематика. Критерії оцінювання навчальних досягнень Затверджені...
Теоретичні знання, що стосуються математичних понять, тверджень, теорем, властивостей, ознак, методів та ідей математики
Критерії оцінювання критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти iconІноземні мови. Критерії оцінювання навчальних досягнень Затверджені...
Оцінювання спрямовано на детальну перевірку окремих параметрів мови або вмінь мовлення, яких щойно навчили, тематичне оцінювання...
Критерії оцінювання критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти iconЗагальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти
Поступальне вдосконалення загальної середньої освіти спрямоване на переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня,...
Критерії оцінювання критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти iconЗагальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти
Поступальне вдосконалення загальної середньої освіти спрямоване на переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня,...
Критерії оцінювання критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти iconЗагальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти
Реформування загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про загальну середню осві­ту» передбачає реалізацію принципів...
Критерії оцінювання критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти iconОрганізація оцінювання навчальних досягнень учнів
Відповідно до загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загально-середньої освіти
Критерії оцінювання критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з історії
Всі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці
Критерії оцінювання критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з біології
Всі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці
Критерії оцінювання критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з етики
Всі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка