Наказ
Скачати 225.16 Kb.
НазваНаказ
Дата конвертації07.03.2013
Розмір225.16 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Відділ освіти Барвінківської райдержадміністрації
Дмитрівська загальноосвітня школа І - ІІ ступенів

Барвінківської районної ради Харківської області

____________________________________________________ ___________________________


НАКАЗ


30.08.2011. № 120
Про організацію методичної роботи

з педагогічними кадрами в 2011 - 2012

навчальному році

Рівень педагогічної майстерності протягом минулого навчального року зріс. У цьому відіграла певну роль система методичної роботи, сконцентрованої навколо науково-методичної проблеми.

Результати атестації свідчать, що методична робота в школі стимулювала окремих педагогічних працівників до підвищення кваліфікаційних категорій.

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

проатестовано

4

-

1

3

3

вища
-

-

-

1

І категорія

2

-

1

1

-

ІІ категорія

1

-

-

-

2

спеціаліст

1

-

-
-


У процесі роботи над шкільною науково-методичною проблемою, творчо працювали шкільні методичні об’єднання вчителів початкових класів (керівник Лобас Н.М.), класних керівників (керівник Грищенко Л.В.). Основну увагу в їх роботі було приділено підвищенню фахової майстерності вчителів.

Протягом минулого навчального року було розпочато створення інформаційного банку щодо впровадження інноваційних освітніх технологій у загальноосвітньому навчальному закладі, опрацьовано теоретичний матеріал технології проектів.

Належна робота здійснювалася в напрямку підвищення фахової майстерності вчителів у ході курсової підготовки.

Разом з тим в організації методичної роботи є ряд невирішених проблем:

 • робота в методичних об’єднаннях не завжди була адресною, не враховувала конкретні запити кожного вчителя;

 • у роботі методичних об’єднань не повністю реалізовано функцію діагностування;

 • недостатньо використано в практичній роботі педагогів досягнень психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду;

З метою належного виконання завдань розвитку національної освіти, реалізації Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту», Державної програми «Вчитель», Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, підвищення якості навчально – виховного процесу, створення належних умов для навчально – методичного забезпечення закладу освіти та враховуючи підсумки методичної роботи за 2010 - 2011 н.р., рекомендації Міністерства освіти і науки України, Головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації, Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти», на виконання наказу відділу освіти Барвінківської райдержадміністрації № 232 від 19.08.2011. та з метою подальшого вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи, керуючись положенням про методичну роботу з педкадрами у школі, Національною доктриною розвитку освіти
НАКАЗУЮ:
1. Виходячи з аналізу результатів навчально-виховного процесу і відповідно до плану роботи школи, основними задачами методичної роботи вважати:

 • розвиток ініціативи і творчості педагогічного колективу в процесі рішення проблеми інтенсифікації навчально-виховного процесу;

 • організацію діяльності вчителів, що працюють у пошуковому режимі;

 • впровадження в практику роботи ідей педагогіки співробітництва.

2. Спрямувати методичну роботу з педагогічними кадрами на рішення таких проблем:

 • формування глибоких і міцних знань учнів на основі інтенсифікації навчально-виховного процесу;

 • розвиток учнівського самоврядування.

3. З метою забезпечення якісної освіти, ефективного виховання дітей та учнівської молоді, удосконалення педагогічної майстерності педагогічних працівників, спрямувати роботу педагогічних колективів на реалізацію методичної теми «Створення умов для розвитку й самореалізації особистості в умовах використання нових педагогічних технологій» та вирішення таких завдань» (Додаток 1):

3.1. Підвищення в різних формах загальної педагогічної культури керівника

закладу

3.2. Сприяння створення іміджу навчального закладу.

3.3. Постійне ознайомлення педагогів із новими досягненнями, психолого-

педагогічних наук і методиками викладання навчальних предметів.

3.4. Надання практичної допомоги вчителям з питань удосконалення педаго-

гічної майстерності, розширення теоретичних знань, оволодіння новими

методами і прийомами навчання та виховання.

3.5. Оновлення навчально-виховного процесу шляхом активного впроваджен-

ня освітніх інноваційних технологій та поглиблення науково-теоретичної

роботи.

3.6. Сприяння творчій та науково-дослідницькій діяльності учнів, педагогів,

керівника закладу освіти.

3.7. Розвиток творчої активності педагогів, керівника закладу освіти: підвищен

ня професіоналізму, компетентності, духовності та відповідальності праців

ників освіти за результати своєї праці.

3.8. Удосконалення системи національного виховання учнівської молоді, утвер

дження учнівського самоврядування, учнівських об’єднань як необхідної фо

рми громадянського виховання.

  1. Вивчення рівня навчальних досягнень учнів, труднощів в опануванні навча

льним матеріалом, вироблення рекомендацій щодо підвищення ефективності

навчально-виховного процесу.

3.10.Здійснення моніторингу освітньої діяльності.

4. Затвердити структуру методичної роботи з педагогічними працівниками у Дмитрівській ЗОШ на 2011-2012 н.р. (Додаток 2).

5. З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня молодого спеціаліста, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем школи, скоординованості дій вчителів-предметників організувати роботу ШМО і затвердити науково-методичні теми, над якими працюватимуть МО і вчителі

 


Назва ШМО

Науково-методична тема, над якою працює ШМО

Керівник ШМО

1.

Вчителів початкової ланки

«Пошук»

Формування ключових компетентностей в учнів початкових класів

Лобас Н.М.

2.

Класних керівників «Скульптори дитячих душ»

Створенн умов для самовизначення, самореалізації учня і педагога


Грищенко Л.В.
><><

Науково-методична тема, над якою працює вчитель

ПІБ

1

Виховання громадянина України на уроках історії та правознавства

Сприяти національно-патріотичному вихованню учнів

<Бондаренко ><С.І.>

<

2

Ефективні форми діалогічного, моноло гічного мовлення на уроках німецької мови

Формування норм моралі, культури, вихованості в учнівської молоді

ГЛВГГрищенко Л.В.><

><><

3

Запровадження інтерактивних технологій через нестандартний урок

Формування культурної спадщини,екологічної культури, патріотичне, етичне, естетичне виховання учнів

<Єніч О.А.4

Розвиток логічного мислення через використання інтерактивних технологій

Народознавство – культурна спадщина народу

<Лобас Н.М.5

Удосконалення уроків розвитку звґязного мовлення

Формування в учнів культури мовлення та естетичного сприйняття дійсності

Нікуліна О.Ю.

6

Розвиток особистості школяра та його творчих здібностей шляхом використання інтерактивних а компґютерних технологій

Формування екологічної культури, гармонії відносин з природою, розвитку творчості, фантазії.

Стельмах ><Л.М.

7

Становлення та розвиток творчої особистості молодших школярів

Комплексне використання мистецтв у процесі естетично го виховання молодших школярів

Третинник Л. С.

>< < >

6. З метою цілеспрямованої роботи методичних об’єднань та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі створити методичну раду і затвердити її у складі:

- Тритинник Н.В. - директор школи;

- Грищенко Л.В. - керівник МО класних керівників «Скульптори»

- Лобас Н.М. - керівник МО вчителів початкових класів «По

шук»;

7. Організувати роботу з молодим вчителем з метою надання їй допомоги у профе- сійному становленні, розв’язанні конкретних проблем методики викладання предмета, сприяння виробленню власного педагогічного стилю роботи.

8. Проводити такі індивідуальні форми методичної роботи:

8.1. Самоосвіта (кожний педагог планує та реалізує план самостійно, веде записи в окремому методичному зошиті, розрахованому на п'ять років (пері- од між атестаціями). (Додаток 3) Контроль стану самоосвіти здійснюють керівники ШМО та ТГ, адміністрація школи.

8.2 Ведення папок ППД (продовжити накопичення матеріалів про ППД республіканського, обласного, районного та шкільного рівнів). Провести раз на рік (березневі канікули) виставку таких папок. Контроль здійснює ( Грищенко Л.В.) (5-9-ті класи), (Лобас Н.М.) (1-4-ті класи).

8.3. Взаємовідвідування уроків (молодий колега відвідує будь-які уроки, а всі інші - у межах однієї спеціальності кожний відвідує не менше одного-двох уроків на рік у свого колеги по предмету). Контроль здійснюють (Грищенко Л.В.) (5-9-ті класи), (Лобас Н.М.) (1-4-ті класи).

9. Забезпечити ефективну діяльність наступних колективних форм методичної роботи:

9.1. Методичних об'єднань:

 • класних керівників «Скульптори дитячої душі» - Грищенко Л.;

 • вчителів початкових класів «Пошук» - Лобас Н.М.

9.2. Постійно діючого семінару з проблеми «Формування глибоких і міц­них

знань учнів на основі інтенсифікації навчально-виховного про­цесу».

9.3. Школи «Компьютерна грамотність кожному вчителю» (Тритинник Н.)

9.4. Дискусія «Творчий учень. Який він?».

Термін: листопад

  1. Розробка анкет і тестів із виявлення умов розвитку й самореалізації особистості

9.6. Ділова гра «Складання діагностичних карт творчої діяльності учнів».

Термін: січень

9.7. Круглий стіл «Педагогічне управління твор­чістю учнів на уроках».

Термін: лютий

9.8. Семінару-практикуму за темою «Нетрадиційні прийоми розвитку здібностей

учнів».

Термін: квітень

9.9. Загальношкільної конференції на тему: «Шляхи і засоби підвищення резуль- тативності педагогічної праці».

Термін: березень

9.10. Посиденьки «Педагогічні роздуми».

Термін: квітень

10. Провести творчі звіти вчителів, що підлягають атестації.

Термін: квітень 2012

11. З метою забезпечення наступності вчителів початкових класів і викладачів основної школи провести засідання «круглого столу» на тему «Визначення рівня підготовленості дітей початкової ланки до навчання в основній школі і подальше удосконалювання спільної роботи вчителів початкової школи і вчителів - предметників».

Термін: жовтень 2011

12. Забезпечити проведення індивідуальних і групових консультацій для вчите­лів і класних керівників у методичному кабінеті

Термін: 1 і 3 четвер

13. Направити на чергову курсову перепідготоовку таких учителів:

 • Грищенко Л.В.

 • Третинник С.О.

 • Тритинник Н.В.

 • Цирульник Л.О.

14. Заслухати індивідуальний звіт про курсову перепідготовку кожного, хто побував на курсах. Визначити ефективність курсової перепідготовки (кожний, хто побував на курсах, здає інформацію про те, що можна застосовувати в умовах нашої школи з почутого та побаченого на курсах).

Термін: по завершенню курсів

15. Проводити методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, передовим педагогічним досвідом, з новинками методичної і педагогічної літератури (1 раз у чверть).

16. Протягом 2011 - 2012 н.р. вивчити і узагальнити прогресивний педагогічний досвід учителів:

 • Третинник Л.С. вчителя математики „Розвиток навичок самостійної роботив учнів на уроках математики”;

 • Лобас Н.М., вчителя початкових класів з проблеми „Групова та парна форми роботи з молодшими школярами з елементами розвивального навчання“;

17. Взяти участь у обласному ярмарку педагогічних ідей.

18. Керівнику закладу освіти:

18.1.Забезпечити системний підхід до організації методичної роботи, дбати про її результативність, координувати діяльність шкільних МО, семінарів, творчих, динамічних груп, враховуючи діагностичні показники, диференціювати методичну роботу з педагогами, спрямувати її різні форми й методи на надання дієвої практичної допомоги педагогу.

  1. Забезпечити активну участь педагогів школи у шкільних та районних за-

ходах.

  1. Спланувати і систематично проводити роботу в закладі, незалежно від наявності МО (самоосвіта, атестація, підвищення кваліфікації педкадрів, творчі, динамічні групи, проблемні семінари, робота над шкільною проблемою, практикуми, психолого-педагогічні семінари; творчі звіти педагогів; випуск методичних інформаційних бюлетенів, випуск друкованої продукції з авторськими та інноваційними матеріалами з досвіду роботи педагогів, керівника освітньої установи;

  2. Використовувати атестацію, конкурси, огляди майстерності та інші способи і форми для заохочення росту педагогічної майстерності і результативності праці педагога, розвитку його творчої активності.
Директор школи

______________

Н.Тритинник


З наказом ознайомлені:

С. Бондаренко
Л. Стельмах
Л. Грищенко
Л. Третинник
О. Єніч
С. Третинник
Н. Лобас


О. Нікуліна
 Додаток 1

наказу Дмитрівської

загальноосвітньої школи

від 30.08.2011. № 120

Робота

Дмитрівської ЗОШ, спрямована на реалізацію

науково–методичної проблеми
ІІ етап


Планування роботи ШМО, творчих груп, МР школи

Поповнення банку інфор мації щодо впровавадже ння науково-методичної теми у навчально-виховний процес (протягом року)

Організаційні

заходи


Робота над проблемними питаннями

Презентація досвіду роботи з теми:

 • відкриті уроки;

 • творчі звіти;

(січень-квітень)

Заслуховування звітів учителів на засіданнях ШМО, методичних оперативках, МР (протягом року)


Аналіз учителями результативності науково-виховного процесу: вплив нових методів та прийомів на якість знань (протягом року)
Управління навчально-виховним процесом

Семінар «Спів творчість учителів у розвит ку творчої особистості, самостійності дітей у процесі вивче ння основ наук і позакласній роботі»


Засідання МР

з питань підготовки і проведення педради

Педрада

Використан ня інновацій них техно логій у ви­хованні творчої особистості.Активізація навчально - пізнавальної діяль­ності учнів на основі впровадження елементів ін­терактив ного навчання
Робота з учнями і батька ми над проблемною темою


Моніторинг діяльності:

 • нім мова;

 • біологія;

 • хімія

робота ШМО;

Засідання МР з питань підготовки і проведення педради

Конферен ція «Реалізація принципу осо бистісного підходу при здійсненні контро лю, ор­ганізації самоконтролю й взаємоконтролю в на­вчальній діяльності учнів».Педрада

Круглий стіл «Роль навчально-методичної підгото вки й про­фесійної майстер ності вчителів у створенні умов для розвитку та самореалізації особистості»Контрольно-аналітична діяльність методкабінету(результативність роботи) (травень-червень)Відвідування годин спілкування, ПЗ

Педконсиліум «Творчість класного керівника, шляхи звільнення від стереотипів»


Батьківські збори


 Додаток 2

наказу Дмитрівської

загальноосвітньої школи

від 30.08.2011. № 120


Структура методичної роботи

Дмитрівської загальноосвітньої школи

Барвінківської районної ради Харківської області


Наставництво

Барвінківський відділ освіти

ХОНМІБО

Методичний кабінет школи

Обласні, районні семінари, конференції

Школа молодого вчителя «Ази творчості»

Психолого-педагогічний семінар

Педагогічна рада школи

Методична рада школиІнформаційний центрШкільні методичні

об’єднання

Читальний зал

БібіотекаМО КК

«Скульптори дитячих

душ»

МО

«Пошук»

(1-4 кл)

АК

Атестація

Узагальнення досвіду вчителів школи

Методичний декади,

місячники

Ярмарка педагогічних ідей

Конкурси, змагання
 Додаток 3

Затверджено

наказом Дмитрівської

загальноосвітньої школи

від 30.08.2011. № 120

План роботи

методична рада школи
ЗАСІДАННЯ І

             Вересень

 №

Зміст

Відповідальні

1.

Підсумки  роботи  методичної  ради за  2011-2012  н.р. 

Тритинник Н.В.

2.

Обговорення  і  затвердження  плану  роботи  методичної ради  на  2011-2012  навчальний  рік.

Тритинник Н.В.

3.

Розподіл  обов’язків  між  членами  методичної  ради.

Тритинник Н.В.

4.

Затвердження  плану  роботи  щодо  підготовки  учнів  до  проведення  І  та  ІІ  турів  олімпіад  з  базових  дисциплін  (шкільних  і  районних).

Тритинник Н.В.

5.

Обговорення  і  затвердження  планів  роботи  шкільних  МО  на  2011-2012  навчальний  рік.

Керівники  МО

6.

Затвердження  плану  проведення  предметних  декад  в  2011-2012  навчальному  році.

ПетровськийА.П.

7.

Обговорення  нових  навчальних  програм  з  базових  дисциплін,  рекомендацій  Міністерства  освіти  й  науки  України  щодо  викладання  предметів.

Тритинник Н.В.

8.

Організація  роботи  школи  молодого  вчителя.

Тритинник Н.В.

10.

Поновлення  інформаційних  матеріалів  (на  стендах)  в  методичному  кабінеті.

Тритинник Н.В.

11.

Інформація  про  нормативні  документи  з  питань  організації  навчально-виховного  процесу.

Тритинник Н.В.

12.

Огляд  методичної  літератури  за  літній  період.

Тритинник Н.В.

 
^ ЗАСІДАННЯ  ІІ

                                                                                                                      Жовтень

 №

Зміст

Відповідальні

1.

Робота  з  обдарованими  дітьми.  Звіт  учителів  про  науково-дослідницьку  роботу  учнів  та  учителів  у  районному  територіальному  відділенні  МАН  України.

Грищенко Л.В.

2.

Обговорення  і  затвердження  списків  учнів  для уча сті  у  районних  олімпіадах  з  базових  дисциплін.

Тритинник Н.В.,

керівники МО

3.

Про  участь  учителів  школи  в  шкільному  та  районному  конкурсах  “Учитель  року”.

Тритинник Н.В.

4.

Затвердження  плану  підготовки  та  проведення  атестації  педагогічними  працівниками  школи.

Тритинник Н.В.

5.

Курсова  перепідготовка  вчителів  протягом  навчаль ного  року.

Тритинник Н.В.

6.

Організація  взаємовідвідування  уроків.  Аналіз  особливостей  сучасного  уроку.

Тритинник Н.В.

7.

Огляд  нормативних,  директивних  документів,  новинок  психолого-педагогічної  літератури.

Третинник С.О.

 ^ ЗАСІДАННЯ   ІІІ

                                                                                                                          Лютий 

 №

Зміст

Відповідальні

1.

Аналіз  участі  учнів  у  І  та  ІІ  турах  олімпіад з  базових  дисциплін,  конкурсах,  творчих  робіт  МАН

Тритинник Н.В.

2.

Гурткова  та  позакласна  робота  з  предметів.

Члени  ради

3.

Самоосвіта  учителів  школи.

Керівники  МО

4.

Звід  про роботу  МО  учителів  початкової школили

Лобас Н.М.

5.

Ознайомлення  з  новинами  методичної  літератури.

Третинник С.О.

 ^ ЗАСІДАННЯ   ІV

                                                                                                                      Травень 

 

Зміст

Відповідальні

1.

Результати  чергової  атестації  вчителів  школи  та  підсумки  курсової  перепідготовки.

Тритинник Н.В.

2.

Підготовка  та  організація  проведення  державної  підсумкової  атестації.

Тритинник Н.В.

3.

Стан  навчально-виховного  процесу  в  школі.

Тритинник Н.В.

4.

Робота  з  молодими  вчителями.

Тритинник Н.В.

5.

Обговорення  нормативних  документів.

Тритинник Н.В.

6.

Сучасні  педагогічні  технології,  комп’ютеризація  у  навчально-виховному  процесі.

Тритинник Н.В.

7.

Огляд  методичної  літератури.

Третинник С.О.


 ^ ЗАСІДАННЯ  V

                                                                                                                      Червень Зміст

Відповідальні

1.

Діяльність  роботи  шкільних  МО  щодо  вдосконалення  педагогічної  майстерності  та  фахового  рівня  педагога.

Керівники  МО

2.

Підведення  підсумків  проведення  державної  підсумкової  атестації  в  школі.

Тритинник Н.В.

3.

Стан  проведення  предметних  тижнів.

Грищенко Л.В.

4.

Виконання  наказу  про  методичну  роботу  в  школі.

Тритинник Н.В.

5.

Інформаційні  зведення  з  періодичної  преси,  методичних  видань.

Третинник С.О.

6.

Аналіз  роботи  педколективу  над  проблемними  питаннями  школи.

Тритинник Н.В.

7.

Обмін  думками  та  пропозиціями  щодо  складання  річного  плану  роботи  школи  та  планування  методичної  роботи  на  наступний  навчальний  рік.

Члени  методичної  ради

Схожі:

Наказ iconНаказ
Наказ 01. 09. 2011 n 170 Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу
Наказ iconНаказ
Наказ 16. 11. 2011 n 290 Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації
Наказ iconНаказ
Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства праці та соціальної політики n 1 від 09. 01. 2007
Наказ iconНаказ
...
Наказ iconУманська районна державна адміністрація відділ освіти наказ
У відділі освіти забезпечено проведення особистого прийому громадян та видано наказ від 28. 01. 2011 №15
Наказ iconНаказ про затвердження положень про охорону праці 3
Наказ про призначення комісії по періодичному огляду технічного стану будівлі закладу
Наказ iconНаказ
Наказ Міністра оборони України від 17 березня 2003 року №65 «Про затвердження Положення про Збори офіцерів у Збройних Силах України»...
Наказ icon«погоджено» «затверджено»
Типового положення про атестацію педагогічних працівників України (наказ мо україни від 20. 08. 1993 р. №310), зі змінами та доповненнями...
Наказ iconАптеки, завдання, функції, класифікація, вимоги до діяльності
Стандарти акредитації аптечних установ” Наказ моз україни №2 від 12 січня 98 р., що передбачають належну аптечну практику; планується...
Наказ iconДнз «Кам’янець-Подільський професійний будівельний ліцей» наказ №2
України від 14. 12. 2000р. №588, положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка