Дипломна робота на тему: “організація обліку
Скачати 89.26 Kb.
НазваДипломна робота на тему: “організація обліку
Дата конвертації14.07.2013
Розмір89.26 Kb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Інформатика > Диплом

ДИПЛОМНА РОБОТА


НА ТЕМУ:
“ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ

ПРАЦІ І РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ З ЙОГО ОПЛАТИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ”
Зміст

Вступ

Розділ 1. Бухгалтерський облік трудових ресурсів як інформаційна база управління.

1.1. Трудові ресурси в сфері сучасних соціальних економічних відносин.

1.2. Облікова інформація про труд і розрахунки з його оплати в системі управління.

1.3. Стратегічна політика суб’єктів господарювання щодо прийняття рішень стосовно обліку з оплати праці.

Розділ 2. Облік операцій з оплати праці та його удосконалення в умовах автоматизованої обробки інформації.

2.1. Бухгалтерський облік з оплати праці в інформаційній структурі ринкових суб’єктів господарювання.

2.2. Облікова податкова інформація щодо розрахункових операцій з робітни-ками організаційних структур управління.

2.3. Автоматизовані облікові інформаційні потоки про труд та його оплату в моделі прийняття управлінських рішень.

Розділ 3. Аналітичне моделювання про трудові ресурси в процесі фінансово - господарського контролю.

3.1. Фінансово-господарський контроль в інформаційній системі управління підприємством.

3.2. Аналіз праці і розрахунків з його оплати в обліково-управлінсікому моделюванні.
Висновок

Список літературних джерел

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ


 1. Закон України “ Про Бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” № 996-ХГУ від 16.07.99, введений у дію 01.01.2000.

 2. Абрютина М. С. Экономический анализ торговой деятелности: Учеб. Пособие. – М: Изд-во “Дело и сервис”, 2000

 3. Абтютина М. С., Грачев А. В. Аналіз фінансово-хозяйственной деятеьности. – М: ДИС, 2000

 4. Автоматизация управления предприятием / В. В. Баронов и др. — М ИНФРА-М, 2000. — 239 с.

 5. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / Под ред. проф. Г. А. Титоренко. — М.: Компьютер, ЮНИТИ, 2000. — 400 с.

 6. Астахов В. П. Анализ финансовой устойчивости фирмы. – М.: Ось-89, 2000

 7. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник. — К.:КНЕУ, 2001. —140 с.

 8. Гужва В. М., Постєвой А. Г. Інформаційні системи в міжнародному бізнесі- Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 164 с.

 9. Гордієнко І. В. Інформаційні системи і технології в менеджменті: Навч.-метод. Посібник для самост. Вивч. Диск. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: 2003. – 259 с.

 10. Экономическая информатика: Учеб. для вузов / Под. ред. проф. В. В. Евдокимова. — СПб.: Питер, 2000. — 592 с. Єлейко Я. І, Кандибка О. М., Лапішко М. Л., Смовженко Т. С Основи фінансового аналізу: Навч. посібник /НБУ, Львів, банк. інст. — К.: НБУ, 2000. — 142 с

 11. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник. — К.: Знання Прес, 2000. — 208 с

 12. Іващенко В.І., Болюх М. А. Економічний аналіз господарської діяльності. — К., 2001.

 13. Ізмайлова К. В. Сучасні технології фінансового аналізу: Навч. посіб. — К.: МАУП,2003. — 148 с

 14. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2000. — 148 с

 15. Идрисов А. Б., Картышев С. В., Постников А. В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. — М.: Инф.-изд. дом «ФИЛИНЪ», 2000.—272 с.

 16. Карпінський Б. А. Інвестиційний клімат в Україні// Фінанси України. — 2001. №7. —С139-148.

 17. Карпінський Б. А., Герасименко О. В. Фінансова система: Навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 184 с

 18. Керанчук Т. Оцінка стабільності фінансового стану підприємства // Економічний часопис. — 2000. —№ 10. — С. 42^5.

 19. Кизим Н. А., Лю Ли. Оценка и финансовый анализ деятельности предприятия.-Харьков: Бизнес — информ, 2000. — 92 с.

 20. удит, 2000.

 21. Ковалев В. В. Анализ финансового состояния и прогнозирования. – СПб.: А Калина А. В., Конева М.І., Ященко В. О. Сучасний економічний аналіз і прогнозування ( мікро- та макрорівень): Навч.-метод. посібник. — 2-е видання. — К.:МАУП, 2001.

 22. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 432 с.

 23. Козак В. Г., Козак Г. Я. Аналіз фінансового стану акціонерного товариства. — К.: Аграрн. наука, 2000. — 172 с

 24. Компьютерные системы и сети Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання: Монографія. — К.:КНЕУ, 2001. —387 с. Лазаришина І.Д. Удосконалення інституційних підходів до методики фінансового аналізу // Фінанси України. — 2004. — № 1. — С. 44-48.

 25. Компьютерные технологии обработки информации: Учеб. пособие / С. В. Назаров, В. И. Першиков, В. А. Таринцев и др.; Под ред. С. В. Назарова. М.: Финансы и статистика, 2001. — 248

 26. Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник. — 2-е вид. — К.: Знання, 2001. — 378 с

 27. Крамаренко Г. А. Финансовый анализ: Учебн. пособие /Днепропетр. Академия управления, бизнеса и права, 2000. — 150 с.

 28. Кузмінський Ю. А., Козак В. Г., Лук'яненко Л. І. та ін. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник, — К.: Аграрн. наука, 2000. — 396 с

 29. Лазаришина І.Д. Удосконалення інституційних підходів до методики фінансового аналізу // Фінанси України. — 2004. — № 1. — С. 44-48. 30. Маркарьян Е. А., Герасименко Г. Р. Финансовый анализ. — М.: ПРИОР, 2000.

 31. Марченко О.І. Економічний аналіз: Навч. посіб. — Вінниця: ВДТУ, 2002. —

 32. 4.1.— 115 с.

 33. 37.Мельник В. М. Основи економічного аналізу (короткий теоретико-методологічний курс): Навч. посібник. — Ірпінь: Акад. ДПС України, 2001. — 182 с

 34. Мельник Л. Г. Екологічна економіка: Підручник. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2002. — 346 с

 35. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій. Затверджено наказом Агентства з питань запобігання банкрутствупідприємств та організацій 23.02.98, № 22 // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. — 2000.:— № 7. — С. 18-28.

 36. Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посіб. — К.: Вища школа, 2003. — 280 с

 37. Мишенин А. И. Теория экономических информационных систем: Учебник. — 4-е изд., доп. и перераб. — М.: Финансы и статистика, . — 240 с.

 38. Мних Є. В., Фреренц І. Д. Економічний аналіз. – Львів: Армія України, 2000.

 39. Мних Є. В. Економічний аналіз: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с.

 40. Руденко Л. В. Та інш. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Нав. Посібник. – К.: Укоопспілка, 2000. – 422 с.

 41. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – 3-е изд, перераб. И доп. – М.: ИП “Экоперспектива”, 200. 42. Сидорова Т. О. Фінансовий аналіз в умовах нових стандартів обліку в підприємствах торгівлі: Нав. Посіб. – Хатків: , 2002. – 312 с.

 43. Сипко Т. Д. Економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. Посіб. – Миколаїв: УДМТУ, 2003. – 296с. 44. Ситник В. Ф., Краєва О. С. Технологія автоматизованої обробки економічної інформації: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 200 с

 45. Ситник В. Ф., Олексюк О. С, Гужва В. М. та ін. Системи підтримки прийняття рішень. — К.: Техніка, 2000. — 162 с

 46. Ситник В.Ф., Писаревська Т. А., Ерьоміна Н. В., Краєва О. С. Основи інформаційних систем: Навч. посібник / За ред. В. Ф. Ситника. — К.: КНЕУ, 2001. 252 с. : Учеб. пособие / В. П. Косарев и др.; Под ред. В. П. Косарева и Л. В. Еремина. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 464 с.

 47. Смоленюк П. С. Фінансовий аналіз: Навч. Посіб. – Хмельницький: НВП “Евріка”, 2002. – 244с.

 48. Четыркин Е. М. Методика фінансового анализа предприятия. – М.:Дело, 2002

 49. Шеремет А. Д. ,Ненашев Е. В. Методика фінансового анализа. – М.: ИНФРА-М, 2003

 50. Финансовое управление компанией / Общ. Ред. Е. В. Кузнецовой. – М.:”Правовая культура”, 2001.

 51. Холт Роберт Н. Основы фінансового менеджмента. – Пер. С англ.. – М.: Дело ЛТД, 2000. – 128 с.


Заробітна плата – основний мотив праці. Вона має мотиваційний ефект. Реальність така, що гроші змушують людини працювати, а їхня кількість стимулює трудову активність. У цьому і полягає економічний зміст оплати праці.

Питання нарахування заробітної плати, а також податкового і бухгалтерського обліку оплати праці займають особливе місце в роботі бухгалтерії кожного підприємства.

З одного боку, це зв'язано з відношенням до таких питань власне працівників, для яких заробітна плата служить основним джерелом матеріальних благ.

З іншого боку - з тією обставиною, що суми, що направляються підприємством на оплату праці, так чи інакше служать мірою, що визначає надходження податків і обов'язкових зборів у бюджет і цільові фонди.

Метою даної дипломної роботи є провести дослідження стану оплати праці на конкретному об'єкті, проаналізувати діючі системи і форми оплати праці, з'ясувати їхні недоліки, причини незадоволеності працівника своєю заробітною платою. З огляду на результати досліджень розробити рекомендації і заходи щодо усунення кризової ситуації в оплаті праці, по збільшенню задоволеності працівників заробітною платою, по удосконалюванню діючих форм і систем оплати праці.

Об'єктом дослідження обрана філія «Великобурлуцький райавтодор» ДП «Харківський Облавтодор»

У першому розділі даної роботи розглянуті сутність і структуру заробітної плати, форми і системи оплати праці, приведена діюча практика нарахування оплати праці на підприємстві. Також приведені дані статистики про середній заробітна плата України рис.1.1.1. і про скорочення заборгованості по заробітній платі, що нагромадилася в Україні за роки економічного спаду рис.1.1.2.

За даними рис1.1.1. видно що, у 1999 - 2001 роках середня зарплата виросла з 220 до 383 грн. (у доларах - з 53 до 71$ чи на 30%) , а за останні 2 роки та ж динаміка виражається в наступних цифрах: з 452 до 683 грн. (у доларах - з 85 до 129, чи на більш ніж 50%).

За даними рис 1.1.2. починаючи з 2002, борги по зарплаті скоротилися з 2 млрд. 484,3 млн. грн. до 953,9 млн. грн., чи більш, ніж на 250%. Загальна заборгованість по заробітній платі в Україні на 1 січня 2005 року склала 817,6 мільйонів гривень, при цьому як повідомляє Державний комітет статистики України 45,2% цієї суми були нараховані протягом 2004 року, а 54,8% - протягом 2003 і попередніх років. А також розглянуто удосконалювання організації і методики контролю заробітної плати. З метою посилення матеріальної зацікавленості робітників, підвищення продуктивності праці, забезпечення необхідної якості і скорочення термінів будівництва об'єктів філії я рекомендую застосовувати для оплати роботи робітників – відрядників акордну систему оплати праці, представлену на рис.1.3.7

Другий розділ дипломної роботи присвячений таким питанням як організації документообігу, облік нарахування заробітної плати та утримання з її обов'язкових зборів і податків по філії «Великобурлуцький райатводор». За даними таблиці 1.2.1. і рис 1.2.3. можна сказати, що середньомісячна заробітна плата працівників філії «Великобурлуцький райавтодор» за 2005 рік склала 860,58 грн. По статистичними даними району в транспортній галузі середньомісячна заробітна плата склала в 2005 році 310,60 грн. Слід зазначити що середньомісячна заробітна плата працівників філії в півтора разу більше (549,98 грн.) від статистичного показника району.

Третій розділ даної роботи присвячений приведенню методики контролю операцій по нарахуванню заробітної плати і правильності розрахунків по податках і зборам у бюджет і цільові фонди. За даними таблиці 1.2.1. було виявлено, що бухгалтером філія "В-Бурлукський райавтодор" було занижено фонд заробітної плати на який нараховуються обов'язкові страхові збори в серпні місяці на суму 900 грн. У вересні місяці причиною не відповідності даних звітів і головній книзі виявилася зайво включена у фонд заробітної плати одноразова допомога при народженні дитини в сумі 725 грн. Філія "Великобурлуцький райавтодор" потрібно донарахувати і сплатити в бюджет суми виявлених аудитором недоїмок.

Проведена перевірка стану системи бухгалтерського обліку на Філія "Великобурлуцький райавтодор" показала, що внутрішній контроль розрахунків з персоналом по оплаті праці знаходиться на низькому рівні, а система бухгалтерського обліку не зовсім відповідає вимогам порівнянності, вірогідності, оперативності і повноти.

Для підвищення ефективності своєї діяльності і вірогідності, правильності ведення обліку на філії "Великобурлуцький райавтодор" нами запропоновано проводити внутрішньогосподарський контроль постійно. Тобто ввести в організаційну структуру філії «Великобурлуцький Райавтодор» ДП «Харківський Облавтодор» відділу внутрішньогосподарського контролю як невід'ємного елемента організаційної структури філії для забезпечення ефективного виконання робіт філії.

В умовах ринкової економіки реалізація внутрішньогосподарського контролю є об'єктивною необхідністю. Кожне підприємство самостійне обирає напрямок розвитку, види продукції, що буде виготовляти, обсяги виробництва, політику збуту продукції, соціальну й інвестиційну політику і т.п. і, отже, виникає необхідність контролювати виконання наміченого процесу по усіх цим параметрам. Внутрішньогосподарський контроль спрямований на виконання оперативного (поточного) контролю за схоронністю власності, попередження втрат і недоліків у господарській діяльності. Тому філія «Великобурлуцький райавтодор» ДП «Харківський Облавтодор» необхідно організувати відділ внутрішньогосподарського контролю, штатні рівні структури відділу, і використовувати алгоритм оцінки системи внутрішнього контролю. Його введення є однієї з основних умов, що необхідні для прийняття правильних управлінських рішень і поліпшення господарської діяльності даного підприємства.

Схожі:

Дипломна робота на тему: “організація обліку iconДипломна робота
На тему: «Організація обліку, аналізу та контролю на малих підприємствах на прикладі пп «Компанія Ардіс»
Дипломна робота на тему: “організація обліку iconДипломна робота на тему: Методика обліку І організація аналізу І...
Розді теорико–економічна сутність виробничих запасів та їх характеристика як об’єкту обліку та аудиту
Дипломна робота на тему: “організація обліку iconДипломна робота на тему: „Облік, аналіз І контроль касового
Організація касового виконання державного бюджету за видатками на прикладі вдк у Володимирецькому районі Рівненської області
Дипломна робота на тему: “організація обліку iconДипломна робота на тему: "Автоматизація обліку І аналіз фінансових...
Облік та аналіз фінансових результатів: сучасний стан та вплив автоматизації. Аналітичний огляд 8
Дипломна робота на тему: “організація обліку iconДипломна робота
Розділ організація міжнародного бізнесу в україні та кредитування підприємств
Дипломна робота на тему: “організація обліку iconДипломна робота на тему «управління експортно-імпортними операціями»

Дипломна робота на тему: “організація обліку iconДипломна робота на тему: Облік праці та її оплати в рослинництві
Вступ
Дипломна робота на тему: “організація обліку iconДипломна робота на тему: Дослідження та удосконалення процесу активізації експортної діяльності
Анотація
Дипломна робота на тему: “організація обліку iconДипломна робота на тему: “ Зовнішньоекономічна діяльність
Розділ Міжнародні розрахунки, їхнє оформлення, облік, контроль І аналіз в Укрексімбанку
Дипломна робота на тему: “організація обліку iconДипломна робота на тему: Глобалізація світогосподарських зв’язків
Розділ особливості та характерні риси процесів глобалізації на порозі 21 століття 8
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка