Урок №1 Тема: Опис умов. Вказівка розгалуження та її опис навальною алгоритмічною мовою та мовою програмування Паскаль
Скачати 339.75 Kb.
НазваУрок №1 Тема: Опис умов. Вказівка розгалуження та її опис навальною алгоритмічною мовою та мовою програмування Паскаль
Сторінка1/3
Дата конвертації17.03.2013
Розмір339.75 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
  1   2   3
Тема „Вказівки розгалуження і повторення


ЗНЗ №9

Борщик Любов Іванівна


Урок №1

Тема:Опис умов. Вказівка розгалуження та її опис навальною алгоритмічною мовою та мовою програмування Паскаль.

Мета: вивчити прості та складені логічні вирази, логічні операції: not, and, or, логічні змінні, вказівку розгалуження в Паскалі та складену команду. Розвивати алгоритмічне і логічне мислення, уважність, вміння приймати рішення.

Тип уроку: урок нових знань.

Обладнання: комп’ютери, проекційна дошка, презентація..

Хід уроку

 1. Організаційний момент.

 2. Обгрунтування мети уроку.

 3. Актуалізація опорних знань.

4. Вивчення нового матеріалу:

а) Прості і складені логічні вирази.

б) Логічні операції not, and, or.

в) Пріоритети логічних операцій.

г) Вказівка розгалуження.

д) Складена команда.

5. Домашнє завдання.

6. Підсумок уроку.

1. Огрмомент (відмічаються відсутні, черговий учень включає комп’ютери)
2. Ми говорили, що будь-який алгоритм можна записати за допомогою трьох базових структур: проходження, розгалуження і повторення. Розгалудження і повторення використовуються тоді, коли в задачі присутня певна умова. Вказівка розгалудження – це команда виконати одну із двох команд: команду 1 або команду 2 залежно від істинності чи хибності деякого твердження Р(умови)

.

Приклад 1. Якщо завтра буде гарна погода, підемо на екскурсію.
Приклад 2. Якщо а- число парне, то воно ділиться на 2, в противному разі – не ділиться на 2.

3. Актуалізація опорних знань.

А тепер попробуйте дати відповіді на мої запитання. Всі ці речі ми з вами вивчали, коли знайомились з НАМ і починали вивчати Паскаль.

а) Які операції порівняння використовуються в Паскалі?

б) Який вираз називається логічним?

в) Якою буває вказівка розгалуження?

г) Як записується повне розгалуження графічно і в НАМ?

д) Як записується неповне розгалуження графічно і в НАМ?

е) Що називається розгалуженням?
^ 4. Вивчення нового матеріалу:

а)Крім арифметичних виразів в математиці і інформатиці зустрічаються логічні вирази. Логічними виразами називаються такі вирази, в результаті обчислення яких одержуються логічні значення типу “true” або false” („так” або „ні”). Вони призначені для запису різноманітних умов. Логічні вирази складають для пошуку потрібної інформації.

Логічні вирази бувають прості і складені. Простий логічний вираз – це два арифметичні вирази, з’єднані знаком порівняння.

Складені логічні вирази – це вирази, утворені з простих логічних виразів за допомогою логічних операцій not, and, or. Прості логічні вирази у складених логічних виразах записуються в дужках.

Приклад1. Прості логічні вирази: х=0, у=2.

x>2, Відповідь: false; x0, Відповідь: true.

^ Складені логічні вирази:

(х>2)or(x0), Відповідь: true.

б)Позначимо два прості логічні вирази як А і В.

Побудуємо таблицю значень складених логічних виразів.

А

not A

A

B

A and B

A

B

A or B

true

false

false

false

false

true

true

true

false

true

true

false

false

false

false

falsefalse

true

false

false

true

truetrue

true

true

true

false

true


Приклад 2. not (5>7) – true.

Приклад 3. Оцінка не 2: not (mark=2) або mark<>2

Приклад 4. 00) and (x<3)

Приклад 5. x<0; x>5 (x<0) or (x>5)

Приклад 6. літні місяці року: (month=6) or (month-7) or (month=8)

в)Найвищий пріоритет має 1) операція not

2) and

3) or.

Операції одного пріоритету виконуються по черзі зліва направо.

(x=0) 2or (x>1) 1and (x<3).

Послідовність виконання логічних операцій можна змінити за допомогою дужок.

(x=5) 3or not2 ((x<0) 1and (x<=2))

Значення логічних виразів можна надавати логічним змінним. Їх треба оголосити як boolean, вони приймуть одне з двох значень: true чи false.

Логічні змінні оголошують так:

Var <список змінних>: boolean;

Приклад 7. var z: boolean;

Begin x:=2;

Z:= x>5;

Z набуде значення false.

Логічні змінні не можна задавати командою read, але виводити значення логічної змінної командою write можна.
^ Таблиця пріоритерів арифметичних і логічних операцій:

 1. ( ) – спочатку виконуються дії в дужках

 2. функції, логічна операція not

 3. *, /, div, mod, and

 4. +, -, or

 5. >, <, >=, <=, =, <>

Розв’язування вправ:

1) Запишіть нерівності, які відповідають логічним виразам:

а) (x>2) and (x<=20) (Відповідь: 2
б) (x<-2) or (x>15) (Відповідь: x<-2; x>15)

в) (x>=5) and (x<25) (Відповідь: 5≤ x<25)

г) (x>3) and not (x>5) ( Відповідь: 3
2) Складіть логічні вирази для перевірки, чи є точка (х;у)

а) у другій чверті (Відповідь:( x<0) and (y>0) )

б) на координатних осях (Відповідь:( x=0) or (y=0) )

в) у другій або третій чверті (Відповідь: x<0)

г) Діти! Давайте ще раз згадаємо, як записують вказівку розгалуження навчальною алгоритмічною мовою.
Повна форма Неповна форма

якщо <умова> якщо <умова>

то <команда 1> то <команда 1>

інакше <команда 2> все

все

Умовний оператор мовою Паскаль

i


f <
умова>then <оператор 1>else <оператор 2> if умова> then<оператор>Після слів then чи else може стояти одна команда: проста або складена. Якщо логічний вираз істинний то виконується команда, яка стоїть після then, якщо він хибний, то виконується команда, яка стоїть після else. В короткому операторі, коли значення логічного виразу неістина, відбувається вихід з логічного оператора. Перед словом else крапка з комою не ставиться.

д) Складена команда – це команда, в якій об’єднано декілька команд за допомогою операторних дужок begin......end.

begin

<команда1>;

<команда2>;

.......................

<команда n>

end;

Задача 1. Знайти значення складеної функції у для заданого значення х, якщо функція задана формулою:var x,y:real;

begin clrscr;

writeln (‘Ввести х’);

read(x);

if x>0 then y:=x+3

else y:=x-5;

writeln (‘y=’, y)

readln

end.

Задача 2. Розв’язати квадратне рівняння (а≠0)

ax2+bx+c=0.

Блок-схема розв’язання задачі є в підручнику, напишем програму на Паскалі.
^ Program Equation;

uses crt;

var a, b, c, d, x1, x2: real;

begin

clrscr;

writeln(‘Введіть коефіцієнти a, b, c’);

readln(a, b, c);

d:=sqrt(b)- 4*a*c;

if d<0 then writeln(‘коренів немає’)

else begin

x1:= (-b+sqrt(d))/(2*a);

x2:=(-b-sqrt(d))/(2*a);

writeln(‘корені є:’, x1:6:2, x2:6:2) end;

readln

end.

Пропоную учням набрати одну зпрограм на комп’ютері і отримати результати.
5. Домашнє завдання. Верлань А. Ф., Інформатика 10-11 кл., §2.5, пит. 1 – 4, задачі №5, 7.

6. Сьогодні ми навчились записувати вказівку розгалуження мовою Паскаль. Вона в Паскалі називається умовний оператор. Навчились використовувати умовний оператор в розв’язаних задачах.

^ Урок №2
Тема: Застосування умовного оператора. Оператор безумовного переходу go to n.

Мета: ознайомити учнів з оператором безумовного переходу, поняттям мітки, виробляти навики застосовувати умовний оператор при запису алгоритмів мовою Паскаль, розвивати логічне мислення, виховувати спостережливість, вміння раціонально використовувати час.
Хід уроку.

 1. Організація класу.

 2. Актуалізація опорних знань.

 3. Засвоєння нових знань.

 4. Формування вмінь та навичок.

 5. Домашнє завдання.

 6. Підсумок уроку.
 1. Оргмомент (Відмічаю відсутніх учнів).

 2. Перевірка домашнього завдання.

Напишіть програми на Паскалі для розв’язання таких задач:

5 (за підручником Варлань)

Дано три числа а, в, с. З’ясуйте, чи має місце нерівність а<в<с. Відповідь подати у вигляді тексту: „так” чи „ні”.

^ Program P1;

uses crt;

var a, b, c:real;

begin

writeln(‘Введіть три числа а, в, с’);

readln(a,b,c);

if(aand (bthen writeln (‘так’)

else writeln (‘ні’);

readln

end.

7. Присвоїти z значення більшого з чисел х і у у тому разі, якщо х<0, і меншого, якщо х≥0.

Program EX7;

var x, y, max,min,z:real;

begin

writeln(‘Введіть два числа х,у’);

readln(x,y);

if x>y then begin

max:=y; min:=x;

writeln(‘max=’, max:4:2);

end;

else begin

max:=y; min:=x;

writeln(‘min=’, min:4:2);

end;

if xthen writeln (‘z=’, max:4:2);

else writeln(‘z=’, min:4:2);

readln;

end.

Один учень записує задачі на дошці, потім всі обговорюють зроблені програми, пропонують свої варіанти розв’язання.

3. Сьогодні ми познайомимось з вказівкою безумовного переходу go to n, поняттям мітки і продовжимо розв’язання задач з використанням вказівки розгалуження.

Програма – це послідовність вказівок, які виконуються одна за одною. Для зміни порядку виконання команд в програмі використовують оператор go to n. Коли в програмі зустрічається цей оператор, то виконується не наступний за ним оператор, а той, біля якого стоїть мітка n.

Оператор безумовного переходу має вигляд:

go to <мітка>;

Мітка – це число 1 до 9999 або інший ідентифікатор. Наприклад: 2; М5.

Усі мітки, перш ніж будуть використані в програмі, треба оголосити на початку програми в розділі оголошень так:

Label <список міток>; label 111,m1;

Мітка ставиться перед оператором, на який здійснюється перехід, і відділяється від нього двома кратками.

111: readln(a);

Вказівка безумовного переходу goto може бути записана у довільному місці програми.

Зараз розв’яжемо задачу, де треба використати вказівку безумовного переходу.

Задача 1.Чи існує трикутник, якщо його сторонами є відрізки а, в, с. Якщо трикутник не існує, то ввести нові значення а, в, с, якщо існує, то порахувати площу і периметр трикутника.

Створимо блок-схему до цієї задачі.

А тепер за цією блок- схемою напишем програму на мові Паскаль.

^ Program Triangle;

uses crt;

var a,b,c,p,s: real;

label 2;

begin clrscr;

writeln(‘Ввести довжини трьох сторін трикутника a,b,c’);

2: readln(a,b,c);

writeln(‘a=’, a, ‘b=’, b,’c=’,c);

if (aand (band (c<(a+b) then {нерівність трикутника}

begin writeln(‘трикутник існує’);

p:= (a+b+c)/2;

s:= sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));

p:=p*2;

writeln(‘s=’, s:6:2, ‘p=’, p:6:2);

end

else

begin writeln (‘трикутника не існує’);

writeln(‘ввести нові сторони а, в, c’);

goto 2;

end;

readln

end.

При створенні програм використовується вказівка неповного розгалуження. Прикладом задачі, при написанні програми до якої, використовується неповне розгалуження є наступна задача.

Задача 2. Обчислити значення функції

Y=


для заданого значення х.


Запишемо алгоритм розв’язання цієї задачі за допомогою НАМ.

^ Алг Функція (дійсн х,у)

арг х

рез у

поч

якщо х<-2 або х>2

то у:= х^2+5*х-6

все

якщо х=2 або х=-2

то у:= x^3+3*x^2+8

все

якщо х>-2і x<2

то у:=x^2*sin(x)

все

вивести(х,у)

кін

Тепер запишемо цей алгоритм мовою програмування Паскаль.

^ Program F2;

uses crt;

var x,y: real;

begin clrscr;
  1   2   3

Схожі:

Урок №1 Тема: Опис умов. Вказівка розгалуження та її опис навальною алгоритмічною мовою та мовою програмування Паскаль iconТема: Опис графічних вказівок алгоритмічною мовою, та мовою програмування. Мета
Навчальна: сформувати нові знання опису графічних вказівок алгоритмічною мовою та мовою програмування Turbo Pascal
Урок №1 Тема: Опис умов. Вказівка розгалуження та її опис навальною алгоритмічною мовою та мовою програмування Паскаль iconУрок № Інформатика клас Дата Тема. Базові структури алгоритмів: слідування,...
Порядок складання алгоритмів. Поняття програми. Величини. Основні характеристики величин. Типи величин. Опис величин навчальною алгоритмічною...
Урок №1 Тема: Опис умов. Вказівка розгалуження та її опис навальною алгоритмічною мовою та мовою програмування Паскаль iconУрок №1 Тема. Структура програми мовою Паскаль. Опис величин мовою...
Завдання класу: Наведіть приклади мов І систем програмування та заповніть таблицю
Урок №1 Тема: Опис умов. Вказівка розгалуження та її опис навальною алгоритмічною мовою та мовою програмування Паскаль iconІ. В. Коровай Урок по темі
«Табличні величини та їх опис навчальною алгоритмічною мовою. Обчислення суми І добутку елементів.»
Урок №1 Тема: Опис умов. Вказівка розгалуження та її опис навальною алгоритмічною мовою та мовою програмування Паскаль iconВказівка повторення.(14 год, 3 Пр, Тр, Кр)
Мета уроку навчити учнів описувати циклічний процес алг мовою та мовою Паскаль
Урок №1 Тема: Опис умов. Вказівка розгалуження та її опис навальною алгоритмічною мовою та мовою програмування Паскаль iconУрок 4 Тема. Перше знайомство з мовою програмування Паскаль. Створення...
Перевагами є те, що цю мову легко читати І редагувати. Використовувати для розв'язку різних задач тощо
Урок №1 Тема: Опис умов. Вказівка розгалуження та її опис навальною алгоритмічною мовою та мовою програмування Паскаль iconУрок Перше знайомство з мовою програмування Паскаль Уся наша гідність...
Мову програмування Паскаль для навчання студентів основам програмування створив у 1968-1971 рр швейцарський учений Ніклаус Вірт (рис....
Урок №1 Тема: Опис умов. Вказівка розгалуження та її опис навальною алгоритмічною мовою та мовою програмування Паскаль iconУрок №11 Тема уроку: Оператор вибору case. Правила запису та
Мета уроку: дати уявлення про оператор вибору та його використання при розв'язуванні задач, про оформлення мовою програмування Паскаль...
Урок №1 Тема: Опис умов. Вказівка розгалуження та її опис навальною алгоритмічною мовою та мовою програмування Паскаль iconУрок з інформатики 11 клас Тема «Організація алгоритмів розгалудження мовою Turbo Pascal»
Перевірити знання теорії по темі “Організація розгалуження мовою Turbo Pascal ”
Урок №1 Тема: Опис умов. Вказівка розгалуження та її опис навальною алгоритмічною мовою та мовою програмування Паскаль iconУрок 44 Тема уроку
Тема уроку: Інтегроване середовище програмування Турбо Паскаль. Практична робота «Створення та редагування програм у середовищі програмування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка