Практическая работа №6 «Обработка строковых данных»
НазваПрактическая работа №6 «Обработка строковых данных»
Дата конвертації17.03.2013
Розмір89.5 Kb.
ТипУрок
uchni.com.ua > Інформатика > Урок
Тема урока Символьные и строковые типы данных. Функции обработки строковых данных.. Практическая работа №6 «Обработка строковых данных »

Цель урока. Учащиеся должны иметь представление о программировании вычислительных процессов циклической структуры и с вложенными циклами;

знать функции оброботки строковых данных;

Учащиеся должны уметь

обрабатывать несложные значения строковых величин;

исследовать порядок выполнения вычислительного процесса в пошаговом режиме;

разрабатывать и выполнять программы обработки несложных строковых данных.

Способствовать воспитанию внимания, связыванию теоретических знаний с практической значимостью изучаемого материала, воспитанию информационной культуры.

^ Тип урока Урок усвоения новых знаний.

 1. К
  б) repeat

  s:=s+k;

  k:=k+1

  until k>=5;
  акое значение примет переменная s после выполнение структуры повторения:

  1. while k<=5 do

begin

s:=s+k;

k:=k+1

end;

 1. Сколько раз выполнится тело цикла в фрагменте программы:
  B:=True; X:=64;
  while B do begin
  B:=(X>=4); X:=X div 6 +2;
  end;^ Теоретический материал

Вказівки і функції опрацювання рядкових величин

Рядок — це послідовність символів кодової таблиці ЕОМ. При використанні у виразах рядок охоплюється з двох сторін апострофами. Кількість символів в рядку (максимальна довжина рядка) може змінюватися від 0 до 255.

Для опису рядкових величин використовують ідентифікатор string, після якого в квадратних дужках записується максимальне значення довжини рядка для даної величини.

Формат, var

<ідентифікатор>:string[максимальна довжина рядка];

Приклад.

Var

Rl:string[10];

R2:string[4];

Максимальна довжина рядка для змінної rl=10, для г2=4. Якщо довжина рядка не вказана, то вона автоматично приймає значення — 255 байт.

Рядкові величини можна використовувати в програмі і у вигляді констант.

Наприклад.

const

NAME='iнфopмaтикa';

Для роботи з рядковими величинами існує ряд процедур і функцій.

^ Функція Concat

Формат

Concat(Rl,R2,R3);

Функція Concat здійснює склеювання рядків Rl, R2, R3 в один рядок в такому порядку, в якому вони записані.

Наприклад.

Program Fconcat;

Const Rl='Moвa';

R2='nporpaмyвання';

R3=Turbo Pascal';

Var

R:string[35];

begin

R:=concat(Rl ,R2,R3);

writeln(R);

end.

На екрані дисплея буде надруковано: Мова програмування Turbo Pascal.

Даний результат можна отримати ще з допомогою операції склеювання — "+".

^ Функція Length

Формат: Length(R);

Функція Length видає фактичну довжину рядка, який міститься в даній змінній. При підрахуванні довжини рядка враховуються всі символи, в тому числі і проміжки.

^ Функція Copy

Формат

Copy(R,Poz,N);

Функція Copy копіює фрагмент довжиною N рядка R, починаючи з позиції Poz.

Функція Pos

Формат.

Pos(WORD,R);

Функція Pos знаходить номер позиції Р, з якої починається перше вход­ження слова WORD в рядку R. Якщо слово WORD в рядку R не знайдено, то буде надруковано число 0.

^ Процедура Insert

Формат

Insert(WORD,R,Poz);

Процедура Insert вставляє слово WORD в рядок R, починаючи з позиції Poz.

Процедура Delete

Формат

Delete(R,Poz,N);

Процедура Delete знищує слово, яке починається з вказаної позиції ^ Poz і має задану довжину N в рядку R.

Практикум

Завдання для практичної роботи

 1. Ввести довільний текст. Відредагувати даний текст, замінивши всі символи ":" на "-" і підрахувати кількість виконаних замін.

 2. Ввести довільний текст. У даному тексті знищити всі символи "," і підрахувати довжину утвореного тексту.

 3. Ввести довільний текст. Перевірити, чи в заданому тексті кількість відкритих дужок дорівнює кількості закритих дужок.

 4. Ввести довільний текст. У даному тексті замінити всі слова children на pupil.

 5. Ввести довільний текст. У даному тексті є символи ":". Надрукувати ту частину тексту, яка знаходиться до першого символу ":".

6. Ввести довільний текст. У даному тексті визначити, скільки разів зустрічається буквосполучення то.

 1. Ввести довільний текст. У даному тексті підрахувати кількість букв а і б. Якщо букв а більше, ніж букв б, то в тексті знищити всі букви б, інакше — а.

 2. Ввести довільний текст. Поміняти місцями перший і останній символи тексту.

 3. Ввести довільний текст. У даному тексті всі буквосполучення Sin замінити на Cos.

10. Ввести довільний текст. У даному тексті знайти і надрукувати всі символи, які записані після першого символу ":".:
Самостоятельное выполнение учащимися заданий под контролем и с помощью учителя (индивидуальные возможности учащихся)

.^ ПРАКТИЧНА РОБОТА №6

Тема: Обробка рядкових даних. Мета: Оволодіти практичними навичками використання рядкових функцій і обробки рядкових даних.

^ Час: 45 хв.

Завдання: Учень отримує за 3-5 днів до початку практичної роботи варіант завдання з таблиці 8. Він зобов'язаний у своєму робочому зошиті до початку практичної роботи розробити програму розв'язування отриманої задачі, а також розрахувати контрольний варіант для наведених початкових даних. У програмі необхідно обов'язково мати коментарі для основних операторів програми. На практичній роботі учень уводить програму й відлагоджує її. Вважається, що програма виконується правильно, якщо результат її виконання співпадає з контрольним.

Нижче наведено зразок програми для першого варіанта завдання.

program рго6; {програма обробки рядкових даних}

var

xl,x2,y:string;

n:integer; {оголошення змінних}

begin

х1:='вилучає починаючи з'; {присвоювання значення змінній хі}

х2:=' рядкового виразу'; {присвоювання значення змінній х2}

delete (xl,9,10); {вилучення із змінної х1 "починаючи з"}

insert (x2,xl,10); {вставлення в змінну х1 значення змінної х2}

writeln (xl); {виведення рядка "вилучає з рядкового виразу"}

n:=length(xl); {визначення довжини рядкового виразу}

writeln (n); {виведення довжини рядкового виразу}

у:=сору (х1,11,9); {виділення слова "рядкового"}

writeln (у); {виведення слова "рядкового"}

end. {кінець програми}

Довжина рядкового виразу повинна бути 26.

Порядок виконання роботи

 1. Завантажте систему Turbo Pascal. Якщо не відкритий файл NonameOO.pas, відрийте його: FlO-Filе Enter-New-Enter.

 2. Уведіть програму і в слові begin зробіть помилку.

 3. Порівняйте введену програму з розробленою. Виправте всі помилки, крім помилки у слові begin.

 4. Збережіть програму в робочому каталозі: F10 File-Enter-Save as-Enter—<ім'я файла>-Еnter.

 5. Виконайте програму: FlO-Run-Enter-Run-Enter

 6. Якщо в перших двох рядках помилки відсутні, на екран буде видано повідомлення про помилку в слові begin: Error 86:":«expected». Виправте помилку: Еsс<редагування помилок> і виконайте програму.

 7. Якщо в програмі є інші синтаксичні помилки, на екран будуть видаватися певні повідомлення. Виправте чергову помилку і виконуйте програму до тих пір, поки вона не буде виконуватися правильно.

 8. Викличте на екран результат виконання програми: Alt+F5.

9. Порівняйте отриманий результат з контрольним.

 1. Якщо результат неправильний, знайдіть помилку, виправте її і виконайте програму: Еsс-<редагування помилок> - <запуск програми>.

 2. Якщо результат правильний, збережіть програму: F10-File-Enter-Save-Enter.

 3. Відкрийте в меню Debug вікно Output для одночасного перегляду програми та результатів виконання програми: F10, Debug, Enter, Output, Enter (закриття цього вікна виконується командою Alt+F3).

 4. Виконайте програму окремими частинами. Проаналізуйте правильність її виконання: установіть курсор на певний рядок -^ F4.

 5. Вийдіть із середовища Turbo Pascal: F10-File - Enter-Exit-Enter.Таблиця 8

Варіант

Завдання

^ Початкові дані

1

Отримати речення «вилучає з рядкового виразу» зі змінних Х1 і Х2. Визначити кількість символів у реченні та вивести на екран слово — рядкового.

Х1=вилучає, починаючи з Х2=рядкового виразу

2

Отримати зі змінних Х1, Х2, і ХЗ речення «у рядок вираз2 вставляється рядок виразі». Визначити, з якої позиції починається слово вираз2.

Х1=у рядок вставляється Х2=вираз2 Х3=рядоквиразі

3

Отримати зі змінних Х1, Х2 і ХЗ речення «виділяє в рядковому виразі m символів». Виділити із речення слово — вирази.

Х1=в рядковому п виразі Х2=виділяє Х3= m символів

4

Отримати із змінних Х1, Х2 і ХЗ речення «присвоює змінній рядкового типу». Визначити кількість символів у реченні. 3 якого символу починається слово — рядкового?

Х1=тип змінній Х2=присвоює Х3=рядкового типу

5

Отримати із змінних Х1, Х2 і ХЗ речення «якщо перетворення виконано успішно». Виділити із речення слово — виконано.

Х1=перетворення або успішно Х2=якщо Х3=виконано

6

Отримати із змінних Х1 і Х2 речення «над рядковими даними може виконуватися». Визначити кількість символів у реченні. 3 якої

позиції починається слово — може?

Х1=над рядковими виконуватися Х2=даними не може

7

Отримати із змінних Х1 і Х2 речення «функція pos (виразі, вираз2)». Виділити з речення слово виразі.

Х1=функція (виразі, вираз2) X2=pos, copy

8

Отримати із змінних Х1, Х2, ХЗ і Х4 речення «необхідно розробити програму, яка». Визначити кількість символів у реченні.

Х1 =розробити програму: Х2=, Х3=необхідно Х4=яка

9

Отримати із змінних Х1. Х2, і ХЗ речення «ця задача може бути реалізована». 3 якого символу починається слово — бути?

Х1 =ця може бути в Х2=задача Х3=реалізована

10

Із змінних Х1 і Х2 отримати речення «функція виконується у тому випадку». Визначити кількість символів у реченні. Виділити з речення слово — визначити.

Х1=що функція виконується Х2=у тому випадкуД/З


       1. В заданном тексте найти и напечатать все слова, которые начинаются с буквосочетания «не».

       2. В заданном тексте заменить все буквы «а» на «о».

       3. В заданном тексте после всех букв «в» вставить букву «а».

Схожі:

Практическая работа №6 «Обработка строковых данных» iconТема: Access 2007 програма для обробки інформації
Рядок заголовку – в ньому є назва бази даних: ім’я бази даних І слова “база данных”. Основні фонди: база данных
Практическая работа №6 «Обработка строковых данных» iconКонтрольная работа по предмету «Правовая работа в народном хозяйстве Украины»
Юридична служба міністерства підпорядковується безпосередньо керівнику міністерства або за його рішенням одному із заступників, а...
Практическая работа №6 «Обработка строковых данных» iconX ІІ международная научно-практическая интернет-конференция «Проблемы...
Информируют Вас, что с 29 по 30 июня 2013 г проводится XІІ международная научно-практическая интернет-конференция «Проблемы и перспективы...
Практическая работа №6 «Обработка строковых данных» iconМеждународная научно-практическая конференция
Социально-политические перспективы развития государства и общества в условиях глобализации
Практическая работа №6 «Обработка строковых данных» iconСкачать готовую базу данных access «Співробітники»

Практическая работа №6 «Обработка строковых данных» iconМеждународная научно-практическая конференция для
«формирование экономического профиля национальной инфраструктуры украины: методологический и теоретический аспекты»
Практическая работа №6 «Обработка строковых данных» icon«Исполнение запросов к базе агрегированных данных таможенной статистики...
Наименование услуги: «Исполнение запросов к базе агрегированных данных таможенной статистики внешней торговли (бад тсвт) еаис таможенных...
Практическая работа №6 «Обработка строковых данных» iconКонтрольная работа №2

Практическая работа №6 «Обработка строковых данных» iconМетодика діагностики рівня «емоційного вигорання» В. В. Бойка
Райгородский Д. Я. (редактор-составитель). Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. — Самара: Издательский...
Практическая работа №6 «Обработка строковых данных» icon«Книга памяти Украины», Зазимко Г. П., 01601 г. Киев, >ул. Богдана Хмельницкого, 51, комната №5
Г. П. Зазимко и, по возможности, уточнила адреса. Кроме списка и письма к нему никаких данных об умерших больше нет
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка