Проблема І шляхи формування у науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації єдиної методології системи оцінювання знань, умінь, навичок та компетенцій
Скачати 104.71 Kb.
НазваПроблема І шляхи формування у науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації єдиної методології системи оцінювання знань, умінь, навичок та компетенцій
Дата конвертації31.07.2013
Розмір104.71 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
ПРОБЛЕМА І ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ У НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ ЄДИНОЇ МЕТОДОЛОГІЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ, НАВИЧОК ТА КОМПЕТЕНЦІЙ
к.т.н., професор РАЕ Козубцов І.М.

Науковий центр зв’язку та інформатизації
Військового інституту телекомунікацій та інформатизації
Національного технічного університету України
„Київський політехнічний інститут”
Постановка проблеми і зв'язок її з важливими науковими завданнями. Дослідження питання оцінки якості освіти є актуальним і мало дослідженим питанням сучасного інформаційного суспільства. Молоді вчителі, науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації, вчорашні випускники вищих навчальних закладів та аспірантури (ад’юнктури) найчастіше вперше приступивши до трудової діяльності задаються актуальним питанням:

як оцінювати роботу студентів, курсантів, слухачів, учнів під час проведення навчальних занять, уроків;

як обґрунтовано довести, що вони справді сформували необхідні знання, уміння, навички та компетенції.

Проблемне питання виявлено в ході комплексного дисертаційного дослідження в галузі педагогічних наук, концепція якого представлено науковому співтовариству на міжнародному науково-методичному семінарі [1].

Формулювання цілей статті. Метою статті є висвітлення проблемного питання, щодо формування у науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації єдиної методології системи оцінювання знань, умінь, навичок та компетенцій у осіб, що навчаються.

Обговорення результату дослідження.

Існуюча за радянських часів, а згодом впроваджена Болонська рейтингова система оцінювання – система, в основу якої покладено поопераційний контроль і накопичення рейтингових балів за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність студента з певного кредитного модуля (дисципліни), не об’єктивно всебічно забезпечує оцінювання навчання.

За час навчання у студентів та аспірантів(ад’юнктів) взагалі не формується єдина методологія системи оцінювання знань, умінь, навичок та компетенцій у осіб, що навчаються. З впровадженням у вищу школу Болонський процес і взаємопов’язані філософські принципи мають багатогранні тлумачення. Одні і ті види діяльності мають різні критерії і числові показники оцінювання. Це веде до непорозуміння осіб, що навчаються.

В табл. 1 в наочній формі порівняно системи оцінювання навчальних досягнень студентів вітчизняних вищих навчальних закладів за матеріалами VІІІ всеукраїнської науково-методичної конференції [2]. Як бачимо, існує значна розбіжність відповідності балів за 100-бальною шкалою, 4-бальною та ECTS. Це явище породжує хаос в оцінюванні, а отже порушує принцип єдності вимірювань та оцінювань.
Таблиця 1

Порівняльна таблиця систем оцінювання навчальних досягнень студентів вітчизняних вищих навчальних закладів

4-бальна шкала

ECTS

Відповідність балів за 100-бальною шкалою 4-бальній і ECTS

НУВГП

КНЕУ

НУ “ЛП”

КНУ ім. Т. Шевченка

Відмінно

A

90-100

85-100

88-100

90-100

Добре

B

82-89

80

80-87

85-89

C

74-81

65-75

71-79

75-84

Задовільно

D

64-73

60

61-70

65-74

E

60-63

50-55

50-60

60-64

Незадовільно

FX

35-59

30-45

26-49

35-59

F

0-34

0-25

0-25

1-34


Автор дисертаційного дослідження [Error: Reference source not found] на чисельних наукових конгресних заходах акцентував увагу на існуванні проблемного питання переосмислення критеріїв об’єктивного оцінювання навчальних досягнень студентів та курсантів [3].

В роботах, що направлені на удосконалення рейтингової системи оцінювання успішності курсантів ВВНЗ в рамках Болонського процесу, досі не приділено належної уваги, а саме:

визначенню кількості нових знань та умінь для формування в навчально-виховному процесі науково-педагогічних знань;

визначення (вимірювання) трудомісткості (навчального навантаження).

Рекомендоване переведення результатів оцінювання навчальних досягнень курсантів та студентів у національну шкалу та шкалу ECTS [4] не є догмою. Її рекомендовано використовувати як систему для перерахунків з однієї національної системи в іншу.

Другим проблемним питанням є непорозуміння викладачами ВНЗ навчального відділу по забезпеченню виконання вимог рекомендованого відсоткового розподілу студентів за оцінками. Рекомендований та реальний відсотковий розподіл студентів за оцінками представлено в табл. 2.

Таблиця 2.

Аналіз відповідності систем оцінювання вітчизняних навчальних закладів нормальному розподілу

ECTS

Діапазони позитивних оцінок

Частка оцінки у загальній сумі позитивних балів

НУВГП

НУ “ЛП”

КНУ

НУВГП

НУ “ЛП”

КНУ

A

10

11

13

11

26,8

25,5

26,8

B

25

8

8

5

19,5

15,7

12,2

C

30

8

9

10

19,5

17,6

24,4

D

25

10

10

10

24,4

19,6

24,4

E

10

4

11

5

9,8

21,6

12,2

Разом

100

41

51

41

100

100

100


Відповідність розподілу балів за різними шкалами оцінювання наочно демонструється на рис. 1. Це явище породжено не розумінням фізичного змісту цього рекомендованого розподілу [5].

Непорозуміння – це системне явище. Системно закладено не формувати осмислену методологію єдиної системи оцінювання знань, умінь, навиків та компетенцій у студентів (аспірантів) підчас навчання в закладах вищої освіти. Відсутність єдиних критеріїв об’єктивності та числових показників призводить до довільного підходу у їх виборі зі сторони педагога. Певну міру хаосу внесло введення у практику шкали ECTS, підміняючи у курсантів та студентів поняття і цінності Національної шкали оцінювання. Однак слід пам’ятати, що однією з головних завдань системи оцінювання є створення позитивного ефекту мотиваційного ставлення особи до навчання. Низька активність і пригніченість виникає у навчаючих лише у випадках несправедливого оцінювання їх знань та умінь педагогами-початківцями.

frame1
В сучасному інформаційному суспільстві філософська категорія мотивації стає першочерговим показником успішності освоєння передових технологій особою, що навчається. Імітаційне моделювання [6] переконливо свідчить, що успіх у формуванні професійної компетенції залежить від особистих здібностей особи ставлення до навчання (графік же розподілу і виражає представлений на рис. 1 нормальний або Гаусівський закон) та позитивної результуючої мотиваційної сили.

В роботі [7] висунуто припущення, що суб’єктивна оцінка сформованості науково-педагогічного працівника до професійної діяльності залежить від позитивного ставлення педагога. Отримані закономірності [Error: Reference source not found] підтверджують гіпотезу [Error: Reference source not found].

Одним з дієвих шляхів рішення цієї проблеми є введення теоретичного та практичного курсу з формування методології оцінювання. З першого навчального заняття педагог має повідомити всім навчаючим критерії і числові показники, за якими вони будуть оцінюватися.

Методологія навчання має включати:

відкрите оцінювання результатів навчання педагогами;

елементи залучення самих навчаючих до процесу оцінювання.

Відкрите оцінювання результатів навчання дає змогу навчаючим відслідкувати хід дій педагога в справедливості оцінювання. Відкрите оцінювання результатів залучати самих навчаючих до процесу оцінювання має набагато ширший зміст, ніж виставлення оцінок. Для забезпечення об’єктивності оцінювання навчання особи, що навчаються, мотивовано змушені особисто ретельно слідкувати за відповідями колег. Цим вони показують власні знання з відповідного матеріалу та набуття умінь та критеріїв оцінювати знання, як майбутні педагоги [8].

Іншим шляхом є застосування удосконаленої модульно-рейтингової системи оцінювання, вони детально представлені науковому суспільству з публікацій [9, 10].

Висновки. Отже, з розгляду питання можна зробити наступні висновки:

на сьогоднішній день існує досить багато різноманітних пропозицій, як загального, так і предметно-орієнтованого характеру, який враховує специфіку окремих навчальних дисциплін щодо оцінювання знань студентів;

зараз тлумачення оцінок значно відрізняється в одній країні від іншої, від одного предмета до іншого, і від одного закладу до іншого, що веде до серйозних наслідків для студентів при перерахунку оцінки;

шкала оцінювання ЕСТS розроблена для того, щоб допомогти закладам перенести оцінки, виставлені місцевим закладом. Вона представляє додаткову інформацію щодо роботи студентів, а не замінює загальні оцінки. Цим і пояснюється, що курсанти (студенти) на заняттях отримують не оцінки, а умовні бали. Таким чином, вони не розуміють їх природу та зв’язок з національною системою оцінювання;

недостатньо повно висвітлено у науково-педагогічній літературі питання вибору обґрунтованих коефіцієнтів вагомості для оцінювання успішності студентів;

приведення до відповідності керівних документів та поширеній в України системі оцінювання.

Отже, слід істотно удосконалити РСО в контексті Болонського процесу. Іншими словами, щоб ЕСТS внесла ясність, але не перешкодила б нормальному процесу виставлення оцінок викладачами в межах кожного закладу.

Література

1 Козубцов І.М. Філософія формування міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності вчених / І.М. Козубцов // Наука и образование : сб. тр. Международный научно-методический семинар, 13 – 20 декабря 2011 г., г Дубай (ОАЭ) – Хмельницкий: Хмельницкий национальный университет, 2011. – С. 120 – 122. – (укр., рус., англ.). – ISBN 978-966-330-133-4. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.iftomm.ho.ua/docs/MASE_2011_.pdf.

2 Ковальов С.В., Костюкевич Р.М., Валюх А.М. Методи оцінювання навчальних досягнень студентів / Матеріали VІІІ всеукраїнської науково-методичної конференції "Кредитно-модульна система підготовки фахівців для ринкової економіки: стан, проблеми та перспективи". – Рівне, НУВГП, 2007. – С.15-29.

3 Козубцов І.М., Козубцова Л.С. Необхідність переосмислення існуючих підходів для об’єктивного оцінювання міждисциплінарних знань та вмінь // Materialy VIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Kluczowe aspekty naukowej dzialalnosci – 2012» Volume 11. Pedagogiczne nauki.: Przemysl. Nauka i studia – Str. 27 – 33.

4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01.2004 р. № 48 «Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу».

5 Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведения: Пер. с англ. М.: Мир,1988. – 248 с. – ISBN 5-03-001258-3

6 Козубцов І.М. Технічний аспект мотиваційної моделі процесу компетентного навчання студентів в міждисциплінарному просторі // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 2012. – №2 (14). – С. 72 – 76.

7 Козубцов І.М. Суб’єктивна оцінка сформованості науково-педагогічного працівника до підготовки військових фахівців Збройних Сил України / І.М. Козубцов / Проблеми створення, розвитку та застосування інформаційних систем спеціального призначення: 18-та наук.-практ. конф., Житомир, 15 квіт. 2011 р.: тези доповідей. Ч. 1 / Житомир. військ. ін-т; відп. за випуск Дзюбчук Р.В. – Житомир: ЖВІ НАУ, 2011. – С. 72 – 73.

8 Козубцов И.Н. Обучения электротехнических дисциплин методом виртуальной компьютерной игры. // Электротехнологии, электропривод и электрооборудование предприятий: сб. НТ II Всерос. НТК: Т. 2 – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2009. – С. 107 – 110.

9Козубцов І.М. Модель модульно-рейтингової системи оцінювання результатів поточного контролю студентів в контексті Болонського процесу / І.М. Козубцов Л.С. Козубцова // Інноваційний розвиток регіонів та глобалізаційні процеси: матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів та студентів 13 – 14 квітня 2011 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: ТІСІ, 2011. – С. 244 – 247. – ISBN 978-966-8284-10-6.

10 Козубцов І.М. Модель середньозваженої модульно-рейтингової системи оцінювання результатів поточного контролю студентів в контексті болонського процесу / І.М. Козубцов, Л.С. Козубцова // Научный электронный архив. URL: http://econf.rae.ru/article/6185 (дата обращения: 26.06.2013).

Схожі:

Проблема І шляхи формування у науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації єдиної методології системи оцінювання знань, умінь, навичок та компетенцій iconНатурний науково-педагогічний експеримент з міжнародної системи атестації...
Науковий центр зв’язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету...
Проблема І шляхи формування у науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації єдиної методології системи оцінювання знань, умінь, навичок та компетенцій iconШляхи формування науково-методичної компетентності викладачів птнз...
Потенціал робітничих кадрів формується через систему птнз, оцінка успішності якого базується на задоволенні потреб ринку праці
Проблема І шляхи формування у науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації єдиної методології системи оцінювання знань, умінь, навичок та компетенцій iconІ. Науково-методична проблема над якою працює школа
Науково-методична проблема над якою працює школа: «Формування цілісної системи знань шляхом застосування традиційних та інноваційних...
Проблема І шляхи формування у науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації єдиної методології системи оцінювання знань, умінь, навичок та компетенцій iconГрафік підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів Миколаївського...
Учителі початкових класів І, вищої категорій зі спецкурсом «Викладання іноземної мови з першого класу за новими програмами»
Проблема І шляхи формування у науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації єдиної методології системи оцінювання знань, умінь, навичок та компетенцій iconРідна мова плани-конспекти уроків 7 клас
Посібник включає різні типи уроків, які охоплюють усі сторони навчально-виховного процесу – засвоєння знань, формування умінь та...
Проблема І шляхи формування у науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації єдиної методології системи оцінювання знань, умінь, навичок та компетенцій iconНаказ
Спрямувати діяльність педагогічних кадрів у 2013-2014 навчальному році на вирішення науково-педагогічної проблемної теми: «Модернізація...
Проблема І шляхи формування у науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації єдиної методології системи оцінювання знань, умінь, навичок та компетенцій iconПлан роботи методичної комісії викладачів гуманітарних дисциплін на 2009-2010 Н. Р проблема м. К
Шляхи формування в учнів умінь самостійного осмислення історичних фактів, подій І явищ
Проблема І шляхи формування у науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації єдиної методології системи оцінювання знань, умінь, навичок та компетенцій iconНаказ
Міністерством юстиції України 29 грудня 2011 року за №1567/20305 та з метою формування почуття патріотизму у підростаючого покоління,...
Проблема І шляхи формування у науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації єдиної методології системи оцінювання знань, умінь, навичок та компетенцій iconНака з
Плану масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2012 рік, з метою формування почуття патріотизму у підростаючого покоління,...
Проблема І шляхи формування у науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації єдиної методології системи оцінювання знань, умінь, навичок та компетенцій iconПлан-графік проведення курсів підвищення кваліфікації педагогічних...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка