Апробація досягнень науково-дослідної лабораторії міждисциплінарних досліджень з наукової та науково-технічної діяльності нцзі віті нтуу «кпі» 2012-13 роки
Скачати 59.29 Kb.
НазваАпробація досягнень науково-дослідної лабораторії міждисциплінарних досліджень з наукової та науково-технічної діяльності нцзі віті нтуу «кпі» 2012-13 роки
Дата конвертації03.08.2013
Розмір59.29 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
УДК 001.18.

АПРОБАЦІЯ ДОСЯГНЕНЬ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЦЗІ ВІТІ НТУУ «КПІ» 2012-13 РОКИ
к.т.н., професор РАЕ Козубцов І.М., Герасименко О.О.,

Срібний С.П., Куцаєв В.В.

ВІТІ НТУУ «КПІ»
Постановка проблеми і зв'язок її з важливими науковими завданнями. Науково-дослідна лабораторія міждисциплінарних досліджень є структурною складовою частиною Наукового центру зв’язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України ”Київський політехнічний інститут” на яку покладається вирішення не стандартизованих (міждисциплінарних) проблем сучасного інформаційного суспільства.

Формулювання цілей статті. Метою статті є апробація наукових і науково-технічних досягнень науково-дослідної лабораторії міждисциплінарних досліджень НЦЗІ ВІТІ НТУУ ”КПІ” за 2012-13 роки які є практичною основою дисертаційної концепції [1].

Обговорення результату дослідження. Науково-дослідна лабораторія міждисциплінарних досліджень Наукового центру зв’язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Національного технічного університету України ”Київський політехнічний інститут”

До основних результатів науково-дослідної лабораторії міждисциплінарних досліджень НЦЗІ ВІТІ НТУУ” КПІ” за 2012-13 роки слід віднести:

1. Розробка вперше філософії технічної побудови науково-педагогічної міждисциплінарної призми та підходу до проведення міждисциплінарних досліджень [2]. Отриманий зазначений результат сприяв розробці теорії наукових реконфігурованих призматичних фільтрів [3], які дали якісному поштовху до прогресивного розвитку теорії експертних систем [4]. Реконфігурований призматичний фільтр на відміну від описаних [Error: Reference source not found] полягає у можливості зміни чисельності та якісного складу експертів за окремими науковими напрямами в результаті чого можна змінювати результуючу консенсусну думку. Така необхідність виникає в тому випадках, коли думки різних експертів можуть призвести до збільшення похибки або створення антинаукового синтезованого результату.

2. Синтезовано інформаційну філософську категорію динамічного набору ключових компетенції (ДНКК) у складі професійної, міждисциплінарної та науково-педагогічної компетенцій. Унікальність ДНКК полягає в тому, що набор вміщує мінімальне число компетенцій, які здатні до прогресивного розвитку творчої особи в умовах сучасної філософії освіти «освіта крізь все життя» [5]. Модель динамічного розвитку підтверджується розвитком освітньо-кваліфікаційного рівня фахівця. Застосування інформаційної моделі сприяє позитивному створенню методологічного апарат узгодження філософії освіта в продовж життя особливо на смузі загальноосвітня школа (ЗОШ) – вищий навчальний заклад (ВНЗ). Соціально-економічна ефективність подібного рішення обговорювалась на науковому конгресному заході [6].

3. Розроблено теоретичні положення започаткування фрактального міждисциплінарного науково-педагогічного пізнання майбутнього вченого [7]. Воно ґрунтується на складній біологічній природі зародженні творчого мислення у людини [8]. Успішно результат адаптовано під фрактальну наукову систему України [9]. Описано фрагмент інформаційного каналу фрактальної динамічної наукової картини світу знань на прикладі фахового науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка» [10].

4. Проведено міжнародний натурний науково-педагогічний експеримент результатом якого стало розробка філософії обґрунтування організації міждисциплінарних Інтернет-онлайнових семінарів у вищих військових навчальних закладах України [11] та створено міжнародний міждисциплінарний науково-випробувальний полігон бізнесу, освіти та юридичного права [12]. Унікальність експерименту полягало в підготовці та створенні реалістичних умов проведення, що за ряду збігу обставин вдалось досягти ефекту понад 97%. В результаті відпрацювання науково-освітніх заходів проведено сумісне онлайн-семінар.

Висновки. Таким чином, за результатами обговорення наукових і науково-технічних досягнень науково-дослідної лабораторії міждисциплінарних досліджень НЦЗІ ВІТІ НТУУ ”КПІ” за 2012-13 роки слід вважати такими, що апробовані та відповідають функціональному призначенню визначених в Положенні.

Не стандартизованість наукових досліджень засвідчує міждисциплінарний характер наукового розвитку сучасного інформаційного суспільства.

Прогноз перспективних напрямів досліджень. Перспективним науковим напрямком подальших досліджень є апробація результатів напівнатурного науково-педагогічного експерименту з оцінки адекватності:

методологічної компетентної моделі підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в закладах аспірантури, ад’юнктури вищого (військового) навчального закладу, наукової установи;

методологічної компетентної моделі курсів підвищення кваліфікації наукових керівників при закладах аспірантури, ад’юнктури.

Література

1 Козубцов І.М. Філософія формування міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності вчених / І.М. Козубцов // Наука и образование : сб. тр. Международный научно-методический семинар, 13 – 20 декабря 2011 г., г Дубай (ОАЭ) – Хмельницкий: Хмельницкий национальный университет, 2011. – С. 120 – 122. – (укр., рус., англ.). – ISBN 978-966-330-133-4. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.iftomm.ho.ua/docs/MASE_2011_.pdf.

2 Козубцов І.М. Ідея побудови науково-педагогічної міждисциплінарної призми // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. Статей: - Ялта: РВВ «Кримський гуманітарний університет», 2012. – Вип. 36. – Ч.2. – С. 269 – 273.

3 Kozubtsov I., Fedorova K. Fundamentals of building the interdisciplinary prism and filters in scientific and pedagogical aspects «Ғылым және білім» Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің ғылыми-практикалық журналы. Ғылым және білім. 2012. №4 (29) – С. 145 – 15155. – ISSN 2305-9397.

4 Самохвалов Ю.Я. Экспертное оценивание. Методический аспект / Ю.Я. Самохвалов, Е.М. Науменко. – К.: Изд-во ГУИКТ, 2007. – 264 с. – ISBN 966-2970-08-8.

5 Козубцов І.М. Від ідеї до синтезу професійної міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності, що забезпечить свідому самоосвіту майбутнім вченим // Науковий журнал „Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми. Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, 2012. – №8(26). – С. 268 – 274. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pednauk/2012_8/268.pdf.

6 Козубцов І.М., Козубцова Л.С. Методологічний апарат узгодження філософії освіта в продовж життя на смузі – ЗОШ – ВНЗ // Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Додаток 1 до Вип. 27, Том VIII (41) : Тематичний випуск „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К.: Гнозис, 2012. – С. 60 – 68.

7 Мараховський Л.Ф., Козубцов І.М., Куцаєв В.В. Початок фрактального міждисциплінарного науково-педагогічного пізнання майбутнього вченого // Вісник Чернігівського національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка [текст]. Т.2. Вип. 104 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів, 2012. – с. 3 – 5. (серія: Педагогічні науки). http://archive.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Vchdpu/ped/2012_104_2/Marahov.pdf.

8 Козубцов І.М., Козубцова Л.С. Квінтесенція знань про природу зародження творчості і креативного мислення у вчених // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. Статей: - Ялта: РВВ «Кримський гуманітарний університет», 2013. – Вип. 38. – Ч.1. – С. 271 – 281.

9 Мараховський Л.Ф., Козубцов І.М. Представлення наукового пізнання в фракталі наукової системи України // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць / Гол. ред. В.Г. Воронкова. – Вип.53. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2013. – С. 60 – 69.

10 Мараховський Л.Ф., Козубцов І.М. Фрагмент інформаційного каналу фрактальної динамічної наукової картини світу знань : науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» // Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах Грані. Дніпропетровськ. Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2013. – №4 (96). – С. 46 – 50.

11 Козубцов И.Н. Законодательная философия обоснования организации междисциплинарных Интернет онлайновых семинаров в военных высших учебных заведениях Украины / И.Н. Козубцов // Наука и образование: Сборник статей IX Международной научной конференции / Беловский институт (филиал) государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования “Кемеровский государственный университет” В 2Ч. – Белово: БИФ КемГУ, 2012. Ч.2. – С.69 – 72. ISBN 978-5-8353-1281-8.

12 Ващенко А.Н., Козубцов И.Н. Научный журнал «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса» – междисциплинарный научно-испытательный полигон бизнеса, образования и права: приглашение к научной дискуссии // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса, 2013, № 1 (22). – С. 132 – 135. [Електронний ресурс]. Электронная версия журнала (скачать бесплатно). Бизнес. Образование. Право. – Режим доступу URL: http://vestnik.volbi.ru/files/vestnik_22.pdf.

Схожі:

Апробація досягнень науково-дослідної лабораторії міждисциплінарних досліджень з наукової та науково-технічної діяльності нцзі віті нтуу «кпі» 2012-13 роки iconНака з
З метою підвищення ефективності наукових досліджень, удосконалення організації наукової І науково-технічної діяльності, нормативно-правової...
Апробація досягнень науково-дослідної лабораторії міждисциплінарних досліджень з наукової та науково-технічної діяльності нцзі віті нтуу «кпі» 2012-13 роки iconВпі нтуу „кпі” професора Р. Г.Іванченка (1929 2004)]. К.: Нтуу„кпі”, 2010. 254 с. С. 164 174
Наукова школа Романа Іванченка: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції : [До 80-ї річниці від дня народження вченого,...
Апробація досягнень науково-дослідної лабораторії міждисциплінарних досліджень з наукової та науково-технічної діяльності нцзі віті нтуу «кпі» 2012-13 роки iconЗакон україни про внесення змін до Закону України «Про наукову І науково-технічну діяльність»
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування І розвитку науково-технічної сфери, створює умови для...
Апробація досягнень науково-дослідної лабораторії міждисциплінарних досліджень з наукової та науково-технічної діяльності нцзі віті нтуу «кпі» 2012-13 роки iconОбласна програма залучення практичних працівників освіти до експериментальної...
Наступає новий етап зв'язку науки та практики. Він полягає в тому, щоб залучити вчителів до науково-дослідної діяльності, познайомити...
Апробація досягнень науково-дослідної лабораторії міждисциплінарних досліджень з наукової та науково-технічної діяльності нцзі віті нтуу «кпі» 2012-13 роки iconПояснювальна записка до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України
Закону України “Про наукову І науково-технічну діяльність” є необхідність модернізації законодавчого забезпечення сфери наукової...
Апробація досягнень науково-дослідної лабораторії міждисциплінарних досліджень з наукової та науково-технічної діяльності нцзі віті нтуу «кпі» 2012-13 роки iconДо 80-ї річниці від дня народження вченого, завідувача кафедри видавничої...
Наукова школа Романа Іванченка: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції : [До 80-ї річниці від дня народження вченого,...
Апробація досягнень науково-дослідної лабораторії міждисциплінарних досліджень з наукової та науково-технічної діяльності нцзі віті нтуу «кпі» 2012-13 роки iconЗатверджую ректор рдгу проф. Р. М. Постоловський положення про організацію...
Це Положення регламентує наукову, науково-технічну діяльність (далі – ннтд) Рівненського державного гуманітарного університету
Апробація досягнень науково-дослідної лабораторії міждисциплінарних досліджень з наукової та науково-технічної діяльності нцзі віті нтуу «кпі» 2012-13 роки iconДо 80-ї річниці від дня народження вченого, завідувача кафедри видавничої...
Наукова школа Романа Іванченка: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції : [До 80-ї річниці від дня народження вченого,...
Апробація досягнень науково-дослідної лабораторії міждисциплінарних досліджень з наукової та науково-технічної діяльності нцзі віті нтуу «кпі» 2012-13 роки iconПоложення про Раду молодих вчених двнз «Придніпровська державна академія...
Рада молодих вчених (далі Рада)- організація, метою діяльності якої є розвиток науково дослідної роботи молодих вчених, учать у вихованні...
Апробація досягнень науково-дослідної лабораторії міждисциплінарних досліджень з наукової та науково-технічної діяльності нцзі віті нтуу «кпі» 2012-13 роки iconНаціональний технічний університет України
«Енергетика: економіка, технології, екологія». Наукові праці нтуу «кпі», іее. – Київ: нтуу «кпі», іее, 2010 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка