Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/11
Дата конвертації02.03.2013
Розмір1.38 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
uchni.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

22.05.2009 N 1/9-353

Міністерству освіти і науки

Автономної Республіки Крим,

управлінням освіти і науки

обласних, Київської

та Севастопольської міських

державних адміністрацій,

інститутам післядипломної

педагогічної освіти,

загальноосвітнім навчальним

закладам

Міністерство освіти і науки України надсилає для практичного

використання інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення

шкільних дисциплін у 2009/10 навчальному році.

Просимо довести їх до відома вчителів загальноосвітніх

навчальних закладів.

Заступник Міністра П.Б.Полянський

Додаток

^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо вивчення української мови в загальноосвітніх

навчальних закладах у 2009/10 навчальному році

Оновлення змісту освіти, структури, методів, організаційних

форм навчання української мови спрямоване на створення оптимальних

умов для піднесення ефективності навчально-виховного процесу,

реалізації особистісного потенціалу кожного учня.

Одним із стратегічних завдань реформування змісту мовної

освіти є вироблення на основі державних стандартів системи та

обсягу знань про мову і мовлення, мовних і мовленнєвих умінь та

навичок, досвіду творчої діяльності та емоційно-ціннісного

ставлення до світу, переорієнтація процесу навчання на розвиток

особистості учня, формування його компетентностей. Тому предметні

цілі сучасного курсу української мови максимально наближені до

життєвих потреб учнів, відображають їхні життєві орієнтири,

спрямовують курс на інтенсивний мовленнєво-мислительний,

інтелектуальний і духовний розвиток школярів. При цьому розвиток

мовленнєвої діяльності учня розглядається як інтегрований показник

його особистісного зростання.

З огляду на це зміст навчання: української мови і технології

його засвоєння базуються на прогресивних (особистісно

зорієнтованому, компетентнісному, соціокультурному,

функціонально-комунікативному) підходах до навчально-виховного

процесу, що сприяє розв'язанню комунікативних завдань, успішність

яких залежить від розуміння учнями спілкування як засобу вираження

основної функції мови - комунікативної. Досягти цього можна тоді,

якщо навчити дітей не тільки мовних засобів для одержання й

передачі інформації, а й самого процесу одержання і передачі

інформації.

У 2009/10 навчальному році вивчення української мови у

5 - 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів

здійснюватиметься за програмою, затвердженою Міністерством освіти

і науки України (лист N 1/11-6611 від 23.12.2004 року): Українська

мова. 5 - 12 класи /Автори Г.Т.Шелехова, В.І.Тихоша,

А.М.Корольчук, В.І.Новосьолова, Я.І.Остаф. За редакцією

Л.В.Скуратівського. - К.: Ірпінь: Перун, 2005. - 176 с.

Однією із передумов якісної роботи вчителя і ефективності

навчання учнів української мови є наявність підручників і

навчально-методичних комплектів. Так, вивчення української мови у

9 класах загальноосвітніх навчальних закладів у

2009/10 навчальному році здійснюватиметься за підручниками,

рекомендованими Міністерством освіти і науки України:

Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Українська мова. Підручник для 9 класу

загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Зодіак-Еко, 2009;

Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Українська мова. Підручник для 9 класу

загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Грамота, 2009;

Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова. Підручник для

9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Генеза, 2009;

Пентилюк М.І, Гайдаєнко І.В. та ін. Українська мова. Підручник для

9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Освіта, 2009.

Усі представлені підручники відповідають вимогам чинної

програми з української літератури для загальноосвітніх навчальних

закладів 12-річної школи, хоча кожен з них має, звісно, свої

особливості. Усі зазначені видання продовжують реалізацію

концепції вивчення української мови, що закладена кожним

авторським колективом в серії підручників нового покоління для

12-річної школи (5 - 8 класи). Підручники продовжують вивчення

розділу "Синтаксис і пунктуація", розпочатого у виданнях для

8 класу, оскільки впродовж двох років учні засвоюють відомості з

синтаксису української мови: просте (8 кл.) і складне (9 кл.)

речення.

В основу методичного апарата підручника Глазової О.П.,

Кузнецова Ю.Б. покладено особистісно зорієнтований підхід до

вивчення української мови. Подані в підручнику завдання та вправи

розраховані на різний рівень мотивації навчання (завдання

підвищеної складності, для інтерактивного навчання, міжпредметні

завдання, для тих, хто товаришує з комп'ютером, хто любить мріяти

та фантазувати, хто хоче навчитися мислити самостійно тощо). З

метою розвитку критичного мислення учнів система поданих у

підручнику вправ передбачає застосування прийомів дослідницької

діяльності (мовного експерименту, відкритих, проблемних запитань і

завдань, проектної діяльності тощо), передбачено залучення

школярів до використання різноманітних джерел інформації.

Підручник містить потужне "Довідкове бюро", у якому зібрані

узагальнювальні таблиці і пам'ятки, різноманітні словнички перелік

корисних інтернет-ресурсів.

Зважаючи на те, що 9 клас є своєрідним підсумком для

засвоєння курсу української мови, матеріал підручника має

узагальнювальний характер, спрямований на те, щоб дати можливість

учням навчитися застосовувати мовну теорію у практиці живого

спілкування - у всіх видах мовленнєвої діяльності. Гуманістичному

навчанню мови та формуванню учнівської самосвідомості допомагає і

введення рубрики "До вашого портфоліо". За задумом авторів, для

дев'ятикласників мовне портфоліо матиме форму збірки найбільш

вдалих творчих робіт (творів різних жанрів і стилів, творчих

проектів, текстів наукових повідомлень, рефератів тощо). Основна

ідея художньої концепції підручника така: гармонійно поєднуючи

зміст і форму, впливати на різні сфери сприйняття дійсності

підлітком з метою розвитку образного художнього мислення.

Структура підручника Єрмоленко С.Я., Сичової В.Т. зумовлена

поєднанням власне лінгвістичної (розкриття змісту основних понять

із синтаксису складного речення) та комунікативної (мовленнєвої)

лінії, дотриманням настанов на активне володіння мовою, її усними

і письмовими жанрами, чергування різноманітних вправ, які

розвивають комунікативні здібності учнів, несуть культурологічну

інформацію про Україну, українців, національний характер, духовні

цінності, сприяють вихованню морально-етичних норм поведінки в

суспільстві тощо.

У підручнику запропоновано нові форми роботи із текстами в

рубриках "І пензлем, і словом", "Із бабусиної скрині і не тільки"

та ін. З метою розвитку критичного мислення школярів запропонована

рубрика "Усміхнімось", у якій вміщені невдалі, неоковирні фрази із

учнівських творів, робота над якими привертає увагу до відомостей

з історії, літератури (української і зарубіжної) і таким чином не

лише забезпечує реалізацію міждисциплінарних зв'язків, а й

підтверджує думку про універсальний характер мови, її зв'язок з

мисленням і загальною культурою. Принциповою позицією авторів

підручника є думка, що виробити навички грамотного письма можна

тільки постійною цілеспрямованою роботою на уроках або самостійно.

Тому в рубриці "Повторюємо орфографію" запропоновано виконання

вправ, що орієнтують на повторення різних орфограм. Особлива увага

приділяється завданням для самоперевірки, що подаються наприкінці

кожного розділу переважно у формі тестів.

Навчальний матеріал у підручнику Заболотного О.В.,

Заболотного В.В. чітко структурований, подається в логічній

послідовності. У побудові параграфів видання простежується чітка

етапність роботи. Спочатку окреслюються ключові питання теми та

повторюються раніше здобуті знання, які мають стати опорними для

вивчення нового. Потім учням пропонується виконати завдання

проблемно-пошукового характеру, ознайомитися з теоретичними

відомостями та практично осягнути тему в системі тренувальних

вправ різних видів. Кожен параграф закінчується висновками, у яких

у вигляді стислих формувань подається виклад найголовніших

положень, що даватиме змогу повертатися до матеріалу в процесі

повторення та систематизації вивченого. На основі таких висновків

дев'ятикласники матимуть змогу робити власні узагальнення.

Теоретичні відомості в параграфах згруповано в окремі

підрозділи із зазначенням ключових понять, а деяку інформацію

оформлено у вигляді таблиць і схем, що значно полегшуватиме Її

сприйняття, опрацювання та запам'ятовування. Положення, у яких

учні найчастіше припускаються помилок, подаються із позначкою

"Зверніть увагу!". Активізують роботу із фактажем спонукальні

рубрики типу "Розрізняйте!", "Порівняйте!", "Пригадайте",

"Міркуйте!". Дотримується баланс між завданнями репродуктивного і

пошукового характеру, що сприяє активізації процесів мислення та

пізнання. Уміщено вправи на повторення вивченого, систематизацію і

синтез щойно засвоєного, наводяться зразки виконання того чи

іншого завдання і розборів речень. Значну увагу приділено питанням

інтонації, виразного читання, сприйняття прочитаного. Наявні

внутрішньопредметні зв'язки з орфографією, фонетикою,

лексикологією, фразеологією, морфологією, а також міжпредметні

зв'язки з краєзнавством, літературою, історією, географією,

образотворчим мистецтвом. Для організації навчальної діяльності

пропонуються пояснювальне-ілюстративний, репродуктивний і

пошуковий методи.

У підручнику Пентилюк М.І., Гайдаєнко І.В., Ляшкевич А.І.,

Омельчука С.А. усі мовні явища розглядаються у тексті, коли за

допомогою таблиць, схем, алгоритмів учні формують уявлення про

певне поняття, потім закріплюють вивчене, знаходячи відповідні

правила в рубриці "Прочитайте і запам'ятайте". Основні поняття

теми винесено в рамку. До вправ подаються посилання на сторінки,

нові терміни виділено кольором. Підручник зорієнтований на різні

види роботи: індивідуальну, в парах, у групах, під керівництвом

учителя та самостійну. У позначках до вправ враховано рівень знань

та ступінь зацікавленості учнів: "Завдання підвищеної складності",

"Ситуативні завдання", "Ігрові завдання", "Робота, над проектом",

"Робота з комп'ютером".

Різні види робіт із розвитку мовлення включені в матеріал

підручника наскрізною лінією: цікаві тексти, пам'ятки виконання

робіт, уроки роботи над помилками. У підручнику подано "Тлумачний

словник" і "Відповіді до вправ та ігрових завдань".

Вивчення української мови у 10 - 11 класах здійснюватиметься

за однією з двох програм, затверджених Міністерством освіти і

науки України: Рідна мова. 5 - 11 класи. Програма для

загальноосвітніх навчальних закладів /Автори: Л.В.Скуратівський,

Г.Т.Шелехова, В.І.Новосьолова. - К.: Шкільний світ, 2001. Рідна

мова: 5 - 11 клас. Програма для загальноосвітніх навчальних

закладів /Автор: І.П.Ющук. - К.: Освіта, 2003.

Учителеві, який працюватиме у 10 - 11 класах за програмами

11-річної школи, доцільно ознайомитися зі змістом та структурою

програми для 12-річного навчання, оскільки її розроблено з

урахуванням змін, які відбулися в освітній галузі останнім часом.

При цьому слід більше використовувати ресурс варіативної частини

навчального плану та можливість поділу класів на групи, за умови

кадрового і фінансового забезпечення.

У вечірніх (змінних) загальноосвітніх навчальних закладах

українська мова вивчатиметься за програмою: Українська мова: 6 -

12 класи. Програми для вечірніх загальноосвітніх навчальних

закладів /Автори: Л.В.Скуратівський, Г.Т.Шелехова, В.Л.Федоренко

та ін./ Програми з філологічних та суспільно-гуманітарних

дисциплін для вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів: 6 -

12 класи. - К.: Педагогічна преса. - 2006. - С. 3 - 80.

У наступному навчальному році продовжується етап

допрофільного навчання (8 - 9 кл.) - становлення профільних

намірів учнів. Суть допрофільної освітньої підготовки учнів

8 - 9 класів зводиться до формування готовності школяра до освіти

в старшій школі в умовах профільного навчання. Така готовність

складається із сукупності відповідних компетентностей, серед яких

вирізняється комунікативна компетентність, зокрема вона

розглядається як готовність використовувати засоби мови й мовлення

з метою одержання і передачі інформації, уміння брати участь в

навчальному діалозі, будувати монологічні висловлювання різних

типів, жанрів мовлення з урахуванням завдань мовлення і ситуацій

спілкування (знайомих і нестандартних).

Згідно з наказом МОН від 18.02.2008 р. N 99( v0099290-08 )

"Про Типові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів з

поглибленим вивченням окремих предметів" розроблено навчальну

програму з української мови: Програма для загальноосвітніх

навчальних закладів (класів) з поглибленим вивченням української

мови. 8 - 9 класи. / Програму підготували С.О.Караман,

О.В.Караман, М.Я.Плющ, В.І.Тихоша; за редакцією С.О.Карамана. -

К.: Грамота, 2009.

У цій програмі враховано суспільні функції української мови,

взято до уваги специфіку навчального предмета, що має виразні

інтегративні функції, здатність справляти різнобічний навчальний,

розвивальний і виховний впливи на учнів, сприяти формуванню

особистості, готової до активної, творчої діяльності у всіх сферах

життя демократичного суспільства, сучасні організаційні форми,

методи і технології навчання української мови, визначено

стратегічні напрями (змістові лінії: мовна, мовленнєва,

соціокультурна, діяльнісна) та основоположні дидактичні принципи:

взаємозв'язку навчання, виховання і розвитку; демократизації і

гуманізації; особистісної орієнтації; комунікативно-діяльнісний;

органічного поєднання навчання мови й мовлення; здійснення

поліфункціональності рідної мови у процесі навчання; практичної

спрямованості навчання, які покладено в основу побудови змісту

базових програм з української мови для учнів 8 - 9 класів.

Для досягнення основної освітньої мети в загальноосвітніх
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки, Київської, Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconСтр с. 180 Міністерство освіти І науки україни
З метою вдосконалення функціонування гімназій, ліцеїв, колегіумів Міністерство освіти І науки України роз’яснює застосування окремих...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни
Міністерство освіти І науки України вносить наступні зміни І доповнення до Методичних рекомендацій із питань порядку формування штатів...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни лист
Міністерство освіти І науки України надсилає для практичного використання методичний лист “Організація та зміст навчально-виховного...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки України Національна академія наук України...
Відповідно до Положення про Міністерство освіти І науки України, затвердженого Указом Президента України від 07. 06. 2000 №773, постанови...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка