Міністерство освіти України Затверджую Відділ освіти райдержадміністрації директор школи Маловодянська зош І – ІІІ ступенів
Скачати 45.52 Kb.
НазваМіністерство освіти України Затверджую Відділ освіти райдержадміністрації директор школи Маловодянська зош І – ІІІ ступенів
Дата конвертації11.08.2013
Розмір45.52 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
Міністерство освіти України Затверджую

Відділ освіти райдержадміністрації директор школи

Маловодянська ЗОШ І – ІІІ ступенів
Посадова інструкція

педагога – організатора
1. Загальні положення

1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква­ліфікаційної характеристики педагога-організатора.

1.2. Педагог-організатор призначається на посаду і звільняється з неї директором школи.

1.3. Педагог-організатор повинен мати вищу або середню спе­ціальну освіту (без вимог до стажу роботи).

1.4. Педагог-організатор підпорядковується безпосередньо за­ступнику директора школи з виховної роботи.

1.5. У своїй діяльності педагог-організатор керується Консти­туцією законами України, Указами Президента України, рішен­нями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а та­кож Статутом і локальними правовими актами школи (в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами, роз­порядженнями директора, цією Інструкцією, трудовим договором (контрактом).

Педагог-організатор дотримується Конвенції про права ди­тини.

2. Функції

Основними напрямами діяльності педагога-організатора є:

2.1. Сприяння розвитку і діяльності дитячих громадських орга­нізацій.

2.2. Організація дозвілля учнів.

3. Посадові обов'язки

Педагог-організатор виконує такі посадові обов'язки:

3.1. Сприяє розвитку і діяльності дитячих і громадських органі­зацій, об'єднань, допомагає в плануванні їхньої діяльності на принципах добровільності, самостійності, гуманності і демократизму з урахуванням ініціативи, запитів і потреб учнів.

3.2. Сприяє оновленню змісту і форм діяльності організацій, об'єд­нань, організовує їхню колективну творчу діяльність відповідно до вікових інтересів учнів і вимог життя.

3.3. Забезпечує умови для широкого інформування учнів про діючі дитячі й молодіжні організації, об'єднання.

3.4. Організовує наочне оформлення школи за тематикою робо­ти, яку проводить.

3.5. Створює в школі сприятливі умови, які дозволяють учням виявляти громадянську і моральну позицію, реалізовувати свої інте­реси та потреби, цікаво і з користю для власного розвитку проводи­ти вільний час.

3.6. Турбується про здоров'я і безпеку довірених йому учнів, дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і проти­пожежного захисту.

3.7. Проходить періодичні медичні обстеження.

3.8. Організовує канікулярний відпочинок учнів.

3.9. Вивчає і використовує досвід роботи з дітьми і підлітками, підвищує свою кваліфікацію.

3.10. Проводить роботу з добору й підготовки керівників (орга­нізаторів) дитячих організацій, об'єднань.

3.11. Планує свою роботу, веде у встановленому порядку доку­ментацію.

3.12. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога, в школі, в побуті, в громадських місцях.

4. Права

Педагог-організатор має право на:

4.1. Самостійний вибір форм і методів роботи з учнями і плану­вання її на основі плану роботи школи і педагогічної діяльності.

4.2. Участь в управлінні школою в порядку, визначеному Стату­том школи; участь у роботі педагогічної ради школи.

4.3. Захист професійної честі й гідності.

4.4. Ознайомлення зі скаргами й іншими документами, що містять оцінку його роботи, надання щодо них пояснень.

4.5. Захист своїх інтересів самостійно і/або через представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного або службового

розслідування, пов'язаного з порушенням педагогом норм профе­сійної етики.

4.6. Конфіденційність дисциплінарного (службового) роз­слідування, за винятком випадків, передбачених законодав­ством.

4.7. Підвищення своєї кваліфікації.

4.8. Атестацію на добровільній основі на відповідну кваліфіка­ційну категорію.

4.9. Давання учням під час занять, перерв обов'язкових для ви­конання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотри­мання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідаль­ності у випадках і в порядку, встановлених Правилами заохочення і покарання учнів школи.

5. Відповідальність

5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних при­чин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, інших нормативних актів школи, законних розпоряджень адмініст­рації школи, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, педагог-організатор несе дисциплінарну відповідальність у поряд­ку, визначеному трудовим законодавством.

5.2. За застосування, в тому числі одноразове, методів вихован­ня, пов'язаних із фізичним і/або психічним насиллям над особистістю учня, скоєння іншого аморального вчинку педагог-організатор може бути звільнений з посади, яку він обіймає, відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту».

5.3. За завдані школі або учасникам навчального процесу збит­ки у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обо­в'язків педагог-організатор несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і/або цивільним законо­давством.

^ 6. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Педагог-організатор:

6.1. Працює згідно з графіком, складеним виходячи з 36-годин-ного робочого тижня і затвердженим директором школи.

6.2. Підтримує тісні контакти з органами учнівського самовря­дування, педагогічними колективами школи і установ позашкіль­ної освіти дітей, громадськими організаціями.

6.3. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік і навчаль­ний семестр. План роботи затверджується заступником директора школи з виховної роботи.

6.4. Подає заступнику директора школи з виховної роботи пись­мовий звіт про свою діяльність за навчальний семестр.

6.5. Отримує від адміністрації школи інформацію нормативно-
правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюєть­ся з відповідними документами.

6.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які належать до його компетенції, з педагогічними працівниками школи.

Схожі:

Міністерство освіти України Затверджую Відділ освіти райдержадміністрації директор школи Маловодянська зош І – ІІІ ступенів iconМіністерство освіти України Затверджую Відділ освіти райдержадміністрації...
На цю роботу прий­маються особи, що досягли 18-річного віку, мають відповідну підго­товку і/чи досвід роботи
Міністерство освіти України Затверджую Відділ освіти райдержадміністрації директор школи Маловодянська зош І – ІІІ ступенів iconМіністерство освіти України Затверджую Відділ освіти райдержадміністрації...
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква­ліфікаційної характеристики вчителя
Міністерство освіти України Затверджую Відділ освіти райдержадміністрації директор школи Маловодянська зош І – ІІІ ступенів iconДо відома директорів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ та І-ІІІ ступенів
Відділ освіти райдержадміністрації надсилає для практичного використання зразок номенклатури справ теребовлянської спеціалізованої...
Міністерство освіти України Затверджую Відділ освіти райдержадміністрації директор школи Маловодянська зош І – ІІІ ступенів iconВідділ освіти Віньковецької райдержадміністрації Районний методичний...
Відоме та невідоме: посібник для вчителів та учнів основної школи загальноосвітніх навчальних закладів. – 2009. – 30с
Міністерство освіти України Затверджую Відділ освіти райдержадміністрації директор школи Маловодянська зош І – ІІІ ступенів iconВідділ освіти Віньковецької райдержадміністрації Інформаційно-методичний...
Автор: В. Д. Нагорна, учитель початкових класів Пилипо-Олександрівської зош І-ІІІ ступенів
Міністерство освіти України Затверджую Відділ освіти райдержадміністрації директор школи Маловодянська зош І – ІІІ ступенів iconМіністерство освіти та науки України Відділ освіти Гощанської райдержадміністрації...
Особливості навчання іншомовного спілкування на уроках іноземної мови за проектною методикою
Міністерство освіти України Затверджую Відділ освіти райдержадміністрації директор школи Маловодянська зош І – ІІІ ступенів iconЗвіт про роботу директора Чорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ...
Чорноморська зош І-ІІІ ступенів у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню...
Міністерство освіти України Затверджую Відділ освіти райдержадміністрації директор школи Маловодянська зош І – ІІІ ступенів iconРозклад уроків по станичненській зош І ііі ступенів
Директор школи о. В. Немашкало начальник Нововодолазького міськрайонного управління
Міністерство освіти України Затверджую Відділ освіти райдержадміністрації директор школи Маловодянська зош І – ІІІ ступенів iconДиректор Кобеляцької зош І-ІІІ ступенів №2 імені Олеся Гончара, Таміла шара-махно
Світлана грінько, директор Кобеляцької зош І-ІІІ ступенів №2 імені Олеся Гончара
Міністерство освіти України Затверджую Відділ освіти райдержадміністрації директор школи Маловодянська зош І – ІІІ ступенів iconНаказ м. Балаклія
Вишнівської зош І-ІІІ ступенів, Червонодонецької зош І-ІІІ ступенів №2, Балаклійської зош І-ІІІ ступенів №1 ім. О. А. Тризни з питання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка