Дипломної роботи магістра
Скачати 261.05 Kb.
НазваДипломної роботи магістра
Дата конвертації02.03.2013
Розмір261.05 Kb.
ТипДиплом
uchni.com.ua > Інформатика > Диплом


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»
Кафедра менеджменту


Загальні вимоги до структури, обсягу
та оформлення


дипломної роботи магістра

2011

Зміст
1. ОБСЯГИ та структура дипломних РОБІТ 3

2. ЗМІСТ ПІДРОЗДІЛУ «ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» 8

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНИХ ЗАПИСОК 10

4. Оформлення списку використаних джерел інформації 16

^ 5. План анотаціі, яку пише керівник роботи 18
Додатки:

Титульний аркуш 19

Порядок шифрування текстової документації 20

завдання на роботу 21

Відгук керівника 23

рецензія 24

замовлення теми 25

зразок акту впровадження 26

РАмка для плакату вертикальна 27

рамка для плакату горизонтальна 28

^ 1. ОБСЯГИ та структура магістерських РОБІТ
1.1. Обсяги роботи

Результати роботи над магістерською роботою оформляються в пояснювальній записці й графічній частині (кресленнях і плакатах).

Рекомендується обсяг пояснювальної записки для магістерських робіт - 100 - 120 сторінок формату А4 (без додатку); кількість плакатів - не менше 10 аркушів формату А1; обсяг теоретичного розділу не повинен перевищувати 30%.

Додаток може бути будь-якого обсягу (по розсуду студента), але не повинен перевищувати 20-30 сторінок.
^ 1.2. Структура магістерських робіт

Структура роботи за розділами наведена в табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Зміст пояснювальної записки та графічного матеріалу дипломної роботи

Найменування

структурного елементу

Короткий зміст розділу

у пояснювальній записці

Приблизний обсяг, [стор.], зміст плакатів

1

2

3

Титульний аркуш

Оформляється відповідно до прийнятої у вузі форми (див. в додатку)

1

Завдання на дипломну роботу

Назва дипломної роботи й короткий зміст її частин (див. в додатку)

2

РЕФЕРАТ

Короткий переказ дипломної роботи на трьох мовах з розкриттям структури роботи. Ключові слова (5—10), кількість сторінок у роботі, таблиць, рисунків, використаних джерел інформації

3Продовження табл. 1.1

1

2

3

ЗМІСТ

Список розділів і пунктів пояснювальної записки із вказівкою номерів сторінок

1-2

ВСТУП

Мета проекту, постановка завдань, актуальність теми, об'єкт і предмет

дослідження, практичне значення роботи

1-2, плакат (тема, мета, завдання,

об'єкт і предмет дослідження.)

^ РОЗДІЛ 1. НАЗВА ТЕОРЕТИЧНОГО РОЗДІЛУ
Аналіз проблеми й постановка завдання, об'єкт і предмет дослідження.

Огляд літератури по темі роботи, порівняльний аналіз різних підходів до дослідження з теми.

Вибір методів і засобів вирішення поставлених завдань.

Теоретичні основи, суть, значення,

історія й сучасні тенденції предмета дослідження, методологічні підходи до вирішення поставлених завдань.

Роль і місце досліджуваних процесів у функціонуванні об'єкта дослідження

20-40, плакати (Методи й засоби рішення поставлених завдань)

Висновки до розділу

Короткий перелік основних висновків

0,5

^ РОЗДІЛ 2. НАЗВА АНАЛІТИКО-ДОСЛІДНИЦЬКОГО РОЗДІЛУ
Опис і характеристики об'єкту дослідження

Діагностика й аналіз сучасного стану проблеми по обраному напрямку

35-50, плакати (Техніко-економічні та


Продовження табл. 1.1

1

2

3
досліджень, для чого використовуються планові й фактичні показники діяльності, дані статистичного, бухгалтерського,

управлінського обліку, результати спостережень, опитувань і інших методів збору первинної інформації. Аналіз існуючих наукових підходів та їх адаптація до вирішення поставлених завдань. Аналіз, синтез, удосконалення виробничо-збутових, кредитно- фінансових, соціально-економічних і інших бізнес-процесів при різних станах внутрішнього й зовнішнього середовища об'єкта дослідження. Визначення сутності управлінських процесів, їхньої особливості, тенденції розвитку й резерви підвищення ефективності

інформаційні характеристики об'єкта й предмета досліджень.

Моделі, алгоритми, інформаційні технології

підтримки прийняття управлінських рішень у менеджменті й маркетингу)

Висновки до розділу

Короткий перелік основних висновків

0,5

^ РОЗДІЛ 3. НАЗВА ПРОЕКТНО-РЕКОМЕНДАЦІЙНОГО РОЗДІЛУ
Розроблення рекомендацій і пропозицій щодо вдосконалення діяльності об'єкта дослідження з використанням розробленого в попередньому розділі інформаційно-аналітичного інструментарію на конкретному прикладі з використанням ЕОМ. Розроблення технології виконання однієї зі спеціалізованих функцій управління.

20-35, плакати (Ілюстрація ефективності запропонованих заходів щодо теми роботи)


Продовження табл. 1.1

1

2

3
Кількісна оцінка критеріїв раціональності, ефективності й практичної реалізуємості запропонованих заходів.

Розрахунок очікуваного економічного ефекту й перспективи подальшого застосування результатів роботи у т.ч. елементів наукової новизни.

Дослідження з використанням комп’ютерних технологій.

Рекомендації з охорони праці.
Висновки до розділу

Короткий перелік основних висновків

0,5

ВИСНОВКИ

Стислий виклад результатів роботи.

Опис найбільш важливих теоретичних положень.

Оцінка результатів досліджень і відповідності теми й мети роботи отриманим результатам.

Наукова цінність і практична значимість результатів роботи.

2-3

АНОТАЦІЯ

- об'єкт і предмет досліджень,

- актуальність роботи,

- наукова цінність,

- використання обчислювальної техніки та програмного забезпечення,

- реальність розробки,

1


Закінчення табл. 1.1

1

2

3
- ефективність досліджень
^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ

Вітчизняні й закордонні літературні джерела по темі дослідження, електронний ресурс

1-2

ДОДАТКИ

Дані статистичного, бухгалтерського, управлінського обліку, інші результати збору первинної інформації.

Описи й тексти програм і т.п.

0-30

Додаткові матеріали

(не нумеруються, не зшиваються з роботою, подаються у прозорому файлі)

Замовлення на тему

Акт впровадження

Рецензія

Відгук керівника

Анотація керівника

Копії публікації студента по темі роботи (статті та тези)

5-…

^ 2. ЗМІСТ ПІДРОЗДІЛУ «ДОСЛІДЖЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
Підрозділ «Дослідження з використанням комп’ютерних технологій» має відобразити ступінь володіння студента комп’ютерними програмами, використання ЕОМ та інформаційних технологій.

Для цього має бути виділений комплекс задач (корисних для розкриття теми дипломної роботи) для вирішення за допомогою інформаційних технологій, визначені алгоритми їх рішень та інформаційне забезпечення.

Задача може бути виконана за допомогою:

1) використання готових програмних продуктів (використання їх стандартних функцій), наприклад:

– використання інструментів MS Exсel для автоматизації розрахунків статистичних параметрів та ін. (пакет аналізу, створення макросів);

– створення презентації проекту або дипломної роботи у MS PowerPoint;

– створення бази даних у MS Access (або інших програмних продуктах) для удосконалення процесів кореспонденції, документообігу, обліку та інших функцій;

– автоматизація аналізу чуттєвості проекту, сценарного аналізу What-if, статистичного аналізу ризиків за методом Монте-Карло (у MS Exсel з використанням макросів або у середовищі Project Expert тощо);

– календарне планування у середовищі MS Project, PrimaVera або Project Expert;

– облік та аналіз господарських операцій на підприємстві за допомогою програми «1С Підприємство»;

– об’ємне та календарне планування за допомогою програми «1С Підприємство»;

– АВС-XYZ аналіз за допомогою програми «1С: Управління торгівлею для України».

2) авторської розробки, наприклад:

– вирішення наявної управлінської задачі з використанням будь-якої мови програмування;

– побудова фінансово-економічної моделі діяльності підприємства, наприклад у середовищі Project Expert;

– побудова імітаційної моделі діяльності підприємства, наприклад у середовищі Business Studio або BPWin тощо;

– вдосконалення програми «1С Підприємство» за допомогою вбудованих засобів настроювання та програмування;

– розробка макету реклами (графічної у Photoshop, Corel та ін.)

– розробка інтернет-сайту та ін.

^ 3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНИХ ЗАПИСОК
3.1. Загальні вимоги

Будь-яка робота повинна мати титульну сторінку, зміст, вступ, основну частину та висновки. Завершену і оформлену належним чином роботу обов’язково підписує автор на титульній сторінці, після чого пред’являє на підпис керівникові.

Пояснювальна записка оформлюється в одному екземплярі на аркушах білого паперу формату А4 (297х210 мм) на одній стороні аркуша й представляється в переплетеному вигляді. Пояснювальну записку (текстову частину та ілюстративну) виконують комп'ютерним способом з дотриманням наступних вимог:

 • мова виконання – державна, стиль науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок, послідовність – логічна;

 • шрифт - Times New Roman, 14 кегль, текстовий інтервал «звичайний», міжрядковий інтервал 1,5, вирівнювання по ширині, курсив не допускається;

 • поля для текстової та ілюстративної частини: верхнє та нижнє – 20 мм, ліве – 25 мм, праве –10 мм;

 • абзац (відступ першої строки) – 1,25 см. У рядках з вирівнюванням по центру та в таблицях абзацного відступу немає;

 • вписувати у друкований текст будь-які символи не дозволяється;

 • перед останньою обкладинкою пояснювальної записки вставляється прозорий файл для рецензії, відгуку та анотації керівника та акту впровадження.


^ 3.2. Структурні елементи

 • заголовки розділів, а також усі заголовки структурних елементів (ВСТУП, РОЗДІЛИ, ДОДАТКИ і т.д.) друкують ПРОПИСНИМИ буквами без крапки наприкінці жирним шрифтом і розташовують по центру; переноси в словах заголовка не допускаються, після такого заголовку лишати одну пусту строку;

 • заголовки підрозділів і пунктів необхідно друкувати з абзацу малими літерами, крім першої ПРОПИСНОЇ, без крапки наприкінці жирним шрифтом. Заголовки підпунктів – звичайним шрифтом. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою;

 • кожний розділ записки необхідно починати з нової сторінки; підрозділи, пункти та підпункти починати з нового абзацу, залишаючи один пустий рядок перед ним. Між заголовком першого рівня та текстом або заголовком другого рівня залишати один пустий рядок, а між підрозділом та пунктом, або пунктом та підпунктом пустий рядок не залишають;

 • розділи повинні мати порядкову нумерацію з крапкою наприкінці в межах усього тексту (1., 2., 3.), за винятком додатків (наприклад, ^ РОЗДІЛ 1. НАЗВА РОЗДІЛУ);

 • номер підрозділу або пункту розділу містить у собі номер розділу й порядковий номер підрозділу або пункту розділу, розділені крапкою, з крапкою наприкінці (наприклад: 1.1., 1.2.);

 • пункт підрозділу нумерують так: 1.1.1., 1.1.2., а підпункт - 1.1.1.1., 1.1.1.2.;

 • якщо в розділі всього один пункт, його не нумерують, але його заголовок форматують як пункт;

 • між заголовками розділу й підрозділу може бути розташований текст.


3.3. Нумерація

 • номер сторінки позначають арабськими цифрами в правому верхньому куті аркуша без крапки наприкінці та без будь-яких інших символів;

 • нумерація - наскрізна, включаючи титульний аркуш і всі додатки;

 • номер сторінки на титульному аркуші й аркушах завдання не проставляють, хоча вони входять у загальну нумерацію аркушів.


3.4. Додатки

 • додатки розміщають у порядку посилань на них у тексті записки;

 • кожний додаток починають з нової сторінки, на якій зверху посередині пишуть слово «Додаток» і нумерують його літерами (наприклад, ^ ДОДАТОК А);

 • у наступному рядку посередині розміщують заголовок додатку, починають із ПРОПИСНОЇ букви;

 • текст кожного додатка може бути розділений на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, які нумерують у межах кожного додатка, позначення якого ставлять перед номером структурного елемента (аналогічно нумерують ілюстрації, таблиці й формули, наприклад, Рис. Б.2. Схема);

 • посилання на додатки у тексті роботи обов’язкові.


3.5. Перерахування

 • текст перед перерахуванням закінчують двокрапкою, початок кожної позиції починають з абзацу, додатково ставиться дефіс (ніякі інші символи не використовувати), а за необхідності посилання в тексті на деякі позиції перерахування – використовувати арабські цифри з дужкою;

 • для подальшої деталізації перерахування використовують малі літери української абетки (за винятком ґ, є, з, і, ї, й, о, ч, ь) з дужкою після них або дефіс;

 • допускається виділення всіх позицій перерахування арабськими цифрами з дужкою, якщо кількість цих позицій зазначено в тексті безпосередньо перед перерахуванням;

 • позиції перерахування розділяють крапкою з комою (;). Крапку ставлять наприкінці перерахування, а також між реченнями в межах однієї позиції;

 • запис всіх позицій перерахування починають з малої літери (крім власних імен і абревіатур);

 • допускається використання арабських цифр з крапкою, якщо по кожній з позицій дається розгорнуте пояснення. В цьому випадку після цифри з крапкою запис починають з великої літери, а позиції перерахування розділяють крапкою.


3.6. Формули

 • формули розташовуються безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, по центру нового рядка; вище й нижче кожної формули можна залишити по одному вільному рядку, якщо вона громіздка;

 • формули мають наскрізну нумерацію в межах розділу; номер формули складається з номера розділу й порядкового номера формули, розділених крапкою; номер формули вказують на рівні формули в дужках у крайньому правому положенні на рядку (приклад наприкінці підрозділу);

 • формули додатків нумерують у межах кожного додатку з додаванням перед цифрою позначення додатку через крапку. Наприклад:

; (Б.2)

 • нумерація формул (як і ілюстрацій та таблиць) у записці повинна бути однотипною в межах кожного розділу та складатись лише з двох чисел;

 • безпосередньо після формули ставиться кома, якщо далі перелічуються пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, інакше – крапка;

 • пояснення значень символів і числових коефіцієнтів формули повинні бути наведені безпосередньо під формулою, якщо це не було зроблено раніше в тексті, їх подають з нового рядка в такій послідовності, як вони наведені у формулі, починаючи перший рядок зі слова «де», вирівнявши його по краю поля (без відступу) (приклад наприкінці підрозділу);

 • пояснення значень символів, починаючи з другого, вирівнюють по першому символу (можна з відступом 1,25), кожний рядок пояснення, окрім останнього, закінчується крапкою з комою;

 • формули, які приводяться одна за іншою і не розділені текстом, розділяють коми.

Приклад оформлення формул розрахунку відносних показників якості:

Кij =, (3.1)

Кij =, (3.2)

де – абсолютні значення х показників варіантів;

– мінімальне значення го показника;

– максимальне значення го показника.
^ 3.7. Ілюстрації, графіки, діаграми

 • ілюстрації всіх видів (фотознімки, рисунки, схеми, креслення, діаграми та ін.) мають у записці єдину назву «рисунок»;

 • на всі ілюстрації повинні бути посилання в записці (приклад наприкінці підрозділу);

 • ілюстрації розташовують безпосередньо після тексту, в якому про них згадується вперше, або на початку наступної сторінки, а при необхідності - в додатку;

 • ілюстрації повинні мати назву, що поміщають під ілюстрацією в одному рядку з позначенням рисунка (приклад наприкінці підрозділу);

 • ілюстрації, за винятком тих, що в додатках, нумерують арабськими цифрами, нумерація наскрізна в межах розділу; номер складається з номера розділу й порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою (загалом два числа).

Приклад оформлення рисунку:

Сегментацію споживачів ми можемо побачити на рис. 3.1.Рис. 3.1. Ринок споживачів лічильників води

3.8. Таблиці

Дивиться зразок оформлення таблиці на стор. 3-6.

 • таблицю варто розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на початку наступної сторінки, а при необхідності – в додатку;

 • слово «Таблиця» розташовують праворуч над таблицею (вирівнювання по правому краю); нумерація таблиць аналогічна нумерації ілюстрацій, складається з двох чисел (наприклад, Таблиця 2.10), крапка після другого числа не ставиться;

 • на всі таблиці повинні бути посилання в записці (наприклад, у табл. 1.1 наведено…);

 • кожна таблиця повинна мати назву, що друкується в наступному рядку після її нумерації, з великої букви безпосередньо над таблицею з вирівнюванням по центру, крапка наприкінці не ставиться;

 • заголовки граф (колонок) і рядків таблиці пишуть в однині з прописної букви, підзаголовки – з малих літер, якщо вони становлять одне речення з заголовком, або з прописної букви, якщо вони мають самостійне значення; наприкінці заголовків і підзаголовків таблиць крапка не ставиться;

 • графа «Номер за порядком» у таблиці не допускається, при необхідності нумерації порядкові номери показників розташовують безпосередньо перед їхньою назвою;

 • у випадку розбивки таблиці слово «Таблиця» з позначенням її номера пишуть один раз праворуч над першою частиною таблиці, а над іншими – «Продовження табл. 1.1», якщо таблиця не закінчується на цій сторінці, в іншому випадку – «Закінчення табл. 1.1» (з позначенням номера таблиці);

 • допускається нумерація граф таблиці арабськими цифрами при посиланні на них у тексті записки, при розбивці таблиці на частини та при переносі частини таблиці на наступну сторінку.


^ 4. Оформлення списку використаних джерел інформації
Приклади оформлення бібліографічного списку джерел наведені в табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Приклади оформлення літературних джерел, що приводяться в бібліографічному списку пояснювальної записки

Характеристика джерела

Приклад оформлення

Монографії (один, два або три автори)

Бланк И.А. Управление прибылью: монографія / И.А. Бланк. - СПб.: Ника-Центр: Эльга, 1998.-543 с.

Чотири автори

Финансовое управление компаний / Смит Дж. В., Кузнецова Е.В., Курочкин С.К., Уолперс К.Дж.; под ред. Е.В. Кузнецовой.

- М: Фонд «Правовая культура», 1995. -383 с.

П'ять і більше авторів

Финансы предприятий : тексты лекций / Л.Д. Буряк, Г.Г. Нам, А.Н. Павликовский и др.; под ред. А.Н. Поддерегина. - К.: Междунар. ун-т финансов, 1998. - 256 с.

Колектив авторів

Діяльність підприємств, які змінили форму власності у 1998 р. : стат. зб. - К.: Держ. ком. стат. України, 1999. - 100 с.

Багатотомні видання

Бланк И.А. Основи финансового менеджмента : в 2 т. - / И.А. Бланк. Т. 2. - К.: Ника-Центр: Эльга, 1999.

Перекладні видання

Блех Ю. Инвестиционные расчеты / Ю. Блех, У. Гетце; пер. с нем. - Калинингр: Янтар, сказання, 1997. - 438 с.

Збірники наукових праць

Маркетинг: теорія та практика : зб. наук. пр. - К., КДТЕУ, 1996. - 244 с.


Закінчення табл. 4.1

Депоновані наукові праці

Обзор аналитических методов расчета и оптимизации мультиресурсных систем обслуживания / А.З. Мешков, Н. Константинов; науч.-произв. корпорации «Киев. ин-т автоматики». - К., 1996. - 44 с. - Деп. в ГНТБ Украйни 11.11.96, № 2210-Ук 96. Аннот. в журн. «Автоматизация производственных процессов». - 1996. - № 2.

Складова частина книги

Фатхутдинов Р.А. Разработка стратегического управленческого решения // Стратег. менеджмент. - М: ЗАО «Бизнес-школа»: Интел-синтез, 1998. - С. 65-113.

Стаття з журналу, тези доповідей

Панасюк Б. Концептуальні основи економічного прогнозування і планування // Економіка України. - 1996. -№ 5. - С. 7-17.

Web-сторінки сайта

Афанасьев, А. Методы управления документооборотом

в организации. - 2000 // web: http://www.citforum.ru/ofis/104.html


^ 5. План анотаціі, яку пише керівник на роботу
1. Оформлення дипломної роботи відповідно до вимог стандарту.

2. Актуальність та обґрунтування теми, у тому числі:

- наукова новизна та інноваційність теми дослідження;

- постанова темі проблеми та обґрунтування теми дослідження;

- відповідність змісту та структури роботи її темі;

- наявність замовлення на певну обрану тему від підприємства.

3. Глибина проведеного дослідження, рівень науковості та інноваційність використання дослідницького інструментарію (ступінь науковості), у тому числі:

- архітектоніка (структурно-логічна побудова) роботи;

- рівень теоретичного дослідження і ступінь застосування сучасних методів їх проведення (високий, середній, низький);

- глибина діагностування досліджуваної проблеми на матеріалах конкретної організації (-цій) та відповідність аналізу досліджуваної частини тематиці роботи (високий, середній, низький);

- ступінь наукової новизни роботи.

4. Використання ЕОМ та інформаційних технологій, у тому числі:

- використання адаптованих автором стандартних продуктів (наявний опис авторської адаптації;

- авторська програма (наявний алгоритм і опис розробки).

5. Рівень реальності розробок і пропозицій, у тому числі:

- рівень обґрунтування рекомендацій (високий, середній, низький);

- ступінь обґрунтованості прийнятих рішень та результатів запровадження рекомендацій дослідження;

- наявність довідки (акту) по впровадження запропонованих рекомендацій;

- наявність публікацій з теми роботи (опубліковані на момент захисту роботи статті чи матеріали конференцій).

УДК ______

Інв. № _____

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"

Кафедра 602

ДО ЗАХИСТУ ДОПУСКАЮ

Завідувач кафедри,

д.т.н., проф.

(наук. ступінь, вчене звання)

І.В. Чумаченко

(підпис)

*тема роботи*

пояснювальна записка до дипломної роботи магістра

напрямок підготовки – «Менеджмент»

спеціальність 8.050201 – «Менеджмент організацій»

ХАІ.602.***.***.050201.****** ПЗ
Виконавець студент гр.

(№ групи)(підпис, дата) (П.І.Б. повністю)

Керівник

(наук. ступінь, вчене звання)(підпис, дата) (П.І.Б)

Нормоконтролер старший викладач

(наук. ступінь, вчене звання)

^ Мостова М.П.

(підпис, дата) (П.І.Б)

Консультанти:

з теоретичної частини

(наук. ступінь, вчене звання) (П.І.Б)(підпис, дата)

з аналітично-дослідної частини

(наук. ступінь, вчене звання) (П.І.Б)(підпис, дата)

з проектно-рекомендаційної частини

(наук. ступінь, вчене звання) (П.І.Б)(підпис, дата)

з використання комп’ютерних технологій

(наук. ступінь, вчене звання) (П.І.Б)(підпис, дата)

з охорони праці

(наук. ступінь, вчене звання) (П.І.Б)(підпис, дата)

2011

Порядок шифрування текстової документації
При складанні шифру документу використовується десятинна система, яка складається з наступних полів, які заповнюються через крапку, наприклад: «ХАІ.602.651М.11В.050201.060001 ПЗ».
Структура шифру:

номер поля

1

2

3

4

5

6

7

зміст

ХАІ

602

651M

11В

050201

060001

ПЗ


– в полі 1 вказується назва навчального закладу – ХАІ;

– в полі 2 – номер випускаючої кафедри – 602;

– в полі 3 – навчальна група – 651M;

– в полі 4 – дві останні цифри року (11) та перша літера семестру (О – осінній, В – весняний);

– в полі 5 – шифр спеціальності – 050201 – шифр спеціальності «менеджмент організацій»;

– в полі 6 – повний номер залікової книжки (без знака «№»)

– в полі 7 – дві літери, якими визначається вид роботи – ПЗ (пояснювальна записка). Між полями 6 та 7 ставиться пробіл без крапки.

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"

Кафедра 602

ДО ЗАХИСТУ ДОПУСКАЮ

Завідувач кафедри,

д.т.н., проф.

(наук. ступінь, вчене звання)

І.В. Чумаченко

(підпис)

завдання

на дипломну роботу

Студенту(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема роботиВихідні дані: матеріали переддипломної практики, інформація періодичних видань, ресурси інформаційної мережі Internetа) теоретична частина:Консультант

б) аналітично-дослідна частина:

Консультант

в) проектно-рекомендаційна частина:

Консультант

г) дослідження з використанням комп’ютерних технологій:

Консультант

д) охорона праці:

Консультант

2. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік запитань, які належать розробці):

3. Перелік графічного матеріалу:
4. Дата видання завдання:

5. Дата подання закінченої роботи:

Керівник

(підпис)

Завдання прийняв до виконання

(дата, підпис студента)

ВІДГУК


на дипломну роботу магістра

студента групи факультету Економіки і менеджменту

Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського

"ХАІ"(П.І.Б. повністю)
^

Керівник роботи


(П.І.Б. повністю)

Національний аерокосмічний університет «ХАІ»,

(організація, посада, наук. ступінь, вч. звання)


^

Тема дипломної роботиАктуальність


Практична цінність

Наукова цінність

Коротка характеристика студентаВисновок Дипломна робота виконана в повному обсязі. На підставі вище переліченого вважаю, що дипломна робота заслуговує позитивної оцінки, а студент заслуговує присвоєння кваліфікації «магістр з менеджменту, менеджер-економіст».

Керівник

(посада, вч. ступінь, ПІБ)

" " 2011 р. _________

(підпис)

РЕЦЕНЗІЯ


на дипломну роботу магістра
студента групи факультету Економіки та менеджменту

Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"(П.І.Б. повністю)

Рецензент


(П.І.Б. повністю)(організація, посада, вч. ступінь, вч. звання)
^

Тема дипломної роботи

Актуальність

Глибина розкриття

Практична та наукова цінність

^

Переваги

Недоліки

Висновок. Проте, вказані недоліки не знижують рівня виконання дипломної роботи, яка заслуговує оцінки « », а студент заслуговує присвоєння кваліфікації «магістр з менеджменту, менеджер-економіст».Рецензент

(посада, вч. ступінь, ПІБ)

" " 2011 р. _________

(підпис)

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"

Завідувачу кафедри менеджменту

д.т.н., професору

Чумаченку І.В.


Заява

Просимо доручити студенту гр.

(ПІБ повністю)

виконання магістерської дипломної роботи на тему(тема роботи)
Керівник

(назва організації) (дата, підпис, ПІБ)


Схожі:

Дипломної роботи магістра iconРоботи
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи магістра для студентів спеціальності 050108 – ”Маркетинг” / Уклад.: Т. Б. Решетілова....
Дипломної роботи магістра iconДипломної роботи
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи за напрямом 030601 «Менеджмент» (для студентів денної І заочної форм навчання)....
Дипломної роботи магістра icon1. Зміст І структура дипломної роботи Обсяг окремих розділів курсової...
Загальний обсяг дипломної роботи не повинен перевищувати 35-40 сторінок машинописного тексту, чи 40-45 сторінок рукописного тексту...
Дипломної роботи магістра iconДипломної роботи: «Управління фінансовими ресурсами підприємства»
Вихідні дані до дипломної роботи: законодавчі та нормативні акти з врегулювання фінансово-господарської діяльності підприємств в...
Дипломної роботи магістра iconВимоги щодо структури, змісту та обсягу магістерської дипломної роботи
Відмітними ознаками магістерської дипломної роботи має бути дослідний характер, самостійність, практична спрямованість (цінність)....
Дипломної роботи магістра iconРоботи магістра за спеціальністю 050107 «економіка підприємства»...
Методичні вказівки до організації виконання випускної роботи магістра за спеціальністю 050107 «Економіка підприємства» / Укл.: Л....
Дипломної роботи магістра iconРеферат Тема дипломної роботи
Тема дипломної роботи – „Пантелеймон Куліш – видавець літературно-художніх творів”. Дипломна робота включає в себе вступ, два розділи,...
Дипломної роботи магістра iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи: для студентів спеціальності денної та заочної форми навчання за...
Дипломної роботи магістра iconДипломної роботи

Дипломної роботи магістра iconТема дипломної роботи

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка