Посадова інструкція учителя математики
Скачати 68.66 Kb.
НазваПосадова інструкція учителя математики
Дата конвертації16.08.2013
Розмір68.66 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ

 

І.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

 1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя. Під час розробки Інструкції враховано рекомендації з організації служби охорони праці в освітніх закладах системи Міністерства освіти України.

 1.2.    Вчитель призначається на посаду і звільняється з неї директором школи.

 1.3.   Вчитель повинен мати повну або базову вищу педагогічну освіту (без вимог до стажу педагогічної роботи).

 1.4.  Вчитель підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з навчально-виховної роботи.

 1.5.     У своїй діяльності вчитель керується Конституцією і законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, цією Інструкцією, колективним трудовим договором. Вчитель дотримується положень Конвенції про права дитини.

  

ІІ. ФУНКЦІЇ:

             Основними напрямами діяльності вчителя є:

 2.1.Навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки навчального предмета і віку школярів.

 2.2. Стимулювання соціалізації учнів, формування в них загальної культури, забезпечення свідомого вибору ними професії та формування готовності до функціювання в ринкових умовах.

 2.3. Забезпечення дотримання норм і правил техніки безпеки в навчальному закладі.

  

ІІІ. ПОСАДОВІ ОБОВ’ЯЗКИ:

 

Вчитель виконує такі посадові обов'язки:

 3.1 Здійснює навчання і виховання учнів із урахуванням специфіки навчального предмета, проводить уроки й інші навчальні заняття в закріплених за ним класах згідно з розподілом навчального навантаження, забезпечує під час занять належний порядок і дисципліну.

 3.2. Реалізує прийняті в школі освітні програми відповідно до навчального плану, власного поурочного плану і розкладу занять; використовує при цьому різноманітні прийоми, методи й засоби навчання.

 3.3. Забезпечує рівень підготовки учнів, який відповідає вимогам державного освітнього стандарту.

 3.4. Виконує правила і дотримується норм охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, забезпечує охорону життя і здоров'я учнів під час навчального процесу.

 3.5. Оперативно повідомляє керівників школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.

 3.6. Вносить пропозиції щодо покращення і оздоровлення умов здійснення навчального процесу, а також доводить до відома адміністрації про всі недоліки в забезпеченні навчального процесу, які знижують працездатність учнів.

 

3.7. Проводить інструктаж учнів з правил безпеки праці під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією в журналі реєстрації інструктажів.

 3.8. Організовує вивчення учнями правил охорони праці.

 3.9. Здійснює контроль за дотриманням правил (інструкції) з охорони праці.

 3.10. Веде в установленому порядку класну документацію, здійснює поточний контроль за відвідуванням і успішністю учнів за прийнятою в школі системою, виставляє оцінки в класний журнал і щоденник учня, своєчасно подає адміністрації школи звітні дані.

 3.11. Бере участь у встановленому порядку в підсумковій атестації учнів.

3.12. Допускає у визначеному порядку на заняття представників адміністрації школи з метою контролювання й оцінювання своєї діяльності.

3.13. Замінює на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно з розпорядженням заступника директора школи з навчально-виховної роботи.

3.14. Дотримується Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, інших правових актів школи.

3.15. Створює умови для дотримання законних прав і свобод учнів.

3.16. Готується до проведення занять, систематично підвищує свою професійну кваліфікацію, бере участь у діяльності методичного об'єднання та інших формах методичної роботи, які прийняті в школі.

3.17. Постійно працює над вдосконаленням власної інформаційної компетентності. Застосовує сучасні інформаційно-комунікаційні технології у практичній педагогічній діяльності.

3.18. Бере участь у роботі педагогічної ради школи і нарадах, які проводяться адміністрацією школи.

 3.19. Бере участь в організації та проведенні зовнішнього незалежного оцінювання.

3.20. Чергує по школі відповідно до графіку чергувань на перервах між заняттями, а також за 20 хв. до початку і протягом 20 хв. після закінчення занять.

3.21. Підтримує постійний зв'язок з батьками учнів (особами, які їх замінюють).

3.22. Проходить періодичне медичне обстеження.

3.23. Дотримується етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу вчителя, в школі, побуті, в громадських місцях

3.24.   У випадку виконання обов'язків завідувача кабінету:

-    Організовує поповнення кабінету обладнанням, приладами та іншими матеріалами, приймає матеріальні цінності (крім меблів) під відповідальність на збереження на підставі відповідних документів, забезпечує зберігання підзвітного майна, бере участь в інвентаризації та списуванні майна кабінету.

-    Розробляє і періодично переглядає (не менш як один раз на 5 років) інструкції з охорони праці, подає їх на затвердження директору.

-    Контролює обладнання навчального кабінету протипожежним інвентарем, медичними та індивідуальними засобами захисту, а також наочною агітацією з питань забезпечення безпеки життєдіяльності;

-     Проводить інструктаж з охорони   праці учнів з обов'язковою реєстрацією в журналі визначеного зразка.

-    Не допускає проведення занять, пов'язаних із не безпекою для життя і здоров'я учнів і працівників школи, з повідомленням про це заступника директора з навчально-виховної роботи;

-    Вносить пропозиції щодо покращення умов праці і навчання для включення їх в угоду з охорони праці.

 

^ IV. ПРАВА:

            Вчитель має право на:

4.1. Участь в управлінні школою в порядку, передбаченому Статутом школи.

4.2. Захист професійної честі й гідності.     

4.3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його  діяльності, надання відповідних пояснень.

4.4. Захист інтересів самостійно чи через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов'язаного з порушенням вчителем норм професійної етики.

4.5. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.

4.6. Вільний вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників, методик оцінювання знань учнів. Впровадження в освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій.

4.7. Підвищення своєї кваліфікації.

4.8. Проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації.

 4.9.  Давання учням під час занять і перерв обов'язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках, передбачених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку школи.

  

^ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1.  У визначеному законодавством України порядку вчитель несе від повідальність за:

-  реалізацію не в повному об'ємі навчальних програм у відповідності з навчальним планом і розкладом занять;

- життя і здоров'я учнів під час навчального процесу;

- дотримання прав і свобод учнів.

5.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, вчитель несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

5.3. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним  чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України ”Про освіту”. Звільнення за цей вчинок не є мірою дисциплінарної відповідальності.

5.4.  За нанесені школі чи учасникам навчального процесу збитки, у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків, учитель несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, визначених трудовим і цивільним законодавством.

 

^ VI. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

 Учитель:

 6.1.  Працює в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження у відповідності з розкладом навчальних занять, бере участь в обов'язкових планових загальношкільних заходах, самостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов'язками.

6.2.  В період канікул, які не співпадають з відпусткою, залучається адміністрацією школи до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навчальне навантаження до початку канікул. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх вчителів на умовах погодинної оплати і згідно тарифікації (в залежності від тривалості заміни).

6.3.  Замінюється на період тимчасової відсутності вчителями тієї ж спеціальності чи вчителями, які мають відставання з навчального плану у викладанні предмета в даному класі.

6.4. Одержує від адміністрації школи матеріали нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами.

6.5.  Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетентності, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи.

Схожі:

Посадова інструкція учителя математики iconПосадова інструкція учителя математики
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя. Під час розробки Інструкції враховано...
Посадова інструкція учителя математики iconПосадова інструкція №32
...
Посадова інструкція учителя математики iconПосадова інструкція №29
...
Посадова інструкція учителя математики iconПосадова інструкція №31
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційних характеристик професій «Робітник з комплексного обслуговування...
Посадова інструкція учителя математики iconПосадова інструкція вихователя дошкільного закладу №2
Дана посадова інструкція розроблена на основі Закону України „ Про дошкільну освіту, Положення про дошкільний навчальний заклад
Посадова інструкція учителя математики iconПосадова інструкція практичного психолога (код кп 2445. 2)
Ця посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність практичного психолога загальноосвітнього навчального...
Посадова інструкція учителя математики iconПосадова інструкція педагога соціального (код кп 2340) (
Ця посадова інструкція визначає функціональні обов’язки, права та відповідальність педагога соціального загальноосвітнього навчального...
Посадова інструкція учителя математики iconМіністерство освіти України Затверджую Відділ освіти райдержадміністрації...
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-ква­ліфікаційної характеристики вчителя
Посадова інструкція учителя математики iconПосадова інструкція №28
Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики секретаря-машиністки, затвердженої наказом Міністерства...
Посадова інструкція учителя математики iconПосадова інструкція вихователя групи продовженого дня
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вихователя. Під час складання інструкції враховано...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка