Курсової роботи
Скачати 175.95 Kb.
НазваКурсової роботи
Дата конвертації17.08.2013
Розмір175.95 Kb.
ТипДокументы
uchni.com.ua > Інформатика > Документы
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра радіоелектроніки

ЗАВДАННЯ
на виконання курсової роботи


студента Недожури Віталія Владиславовича

Тема курсової роботи: «Синтез узагальненого лінійного регістра зсуву з лінійними зворотними зв’язками»

 1. Термін виконання роботи: _____________________________

2.Вхідні дані для роботи беруться із таблиці 1 в додатках.

3. Етапи роботи над курсовою роботою:

- Знаходяться елементи матриці;

- розраховуються стани регістра;

- побудова структурно логічної схеми регістра;
Зауваження:

По кожному пункту даються пояснення. Приводяться таблиці
параметрів, вибраних у довіднику цифрових інтегральних мікросхем
.
4. Завдання видав ( )

(підпис керівника) (П. І. Б. керівника)
”____ “ _______________2012 р.
_

5. Завдання прийняв до виконання____________________________


(підпис студента)

Курсова робота захищена з оцінкою

Голова комісії: ____ _____2012 р.

Члени комісії: _________________________________________________

ЗМІСТ

1.Завдання …………………………………………………………………………1

2.Реферат…………………………………………………………………………...4

3.Синтез регістра………………………………………………………………….8

4.Схема регістра………………………………………………………………….14

5.Висновок………………………………………………………………………...15

6.Список літератури……………………………………………………………..16

7.Додатки………………………………………………………………………….17

Реферат

Скінченне поле або поле Галуа (на честь Евариста Галуа) — поле, яке складається зі скінченної множини елементів.

Найменше поле Галуа gf(2)=\mathbb{f}_2 містить лише два елементи, 0 та 1, арифметичні операції над якими поводяться майже як звичайно, за винятком правила 1+1=0. Це поле широко застосується в дискретній математиці, комп'ютерних науках і теорії кодування.

Ідея застосування поля \mathbb{f}_2 полягає в тому, що доцільно розглядати послідовності з нулів й одиниць як елементи деякої алгебраїчної структуривекторного простору над цим полем, розширення \mathbb{f}_{2^n}, кільця многочленів \mathbb{f}_{2}[t], тощо.

Алгебраїчні операції в цій структурі приводять до низки важливих конструкцій в означених галузях, напр., скінчених проективних площинкодів Ріда-Мюлера ікодів Гоппа. Засновані на теорії скінчених полів алгоритми перевірки на простоту і факторизації цілих чисел відіграють важливу роль у сучасній прикладній теорії чисел.

Для будь-якого простого числа \ p, кільце залишків (\operatorname{mod}\, p) — це скінчене поле з \ p елементів, яке позначається gf(p)=\mathbb{f}_p=\z/p\z. Елементи цього поля можуть бути представлені цілими числами 0,1,\ldots,p-1, які додаються і множаться «за модулем p.» Будь-яке скінчене поле містить p^n елементів і однозначно задається своєюхарактеристикою p і степенем n.
Регістр — послідовний або паралельний логічний пристрій, який виконує функцію приймання, запам'ятовування і передавання інформації.

Інформація в регістрі зберігається за видом числа (слова), зображеного комбінацією сигналів 0 і 1. Кожному розряду числа, що записаний в регістр, відповідає свій розряд, побудований, як правило, на базі тригерів RS-, D- або JK- типу.

На регістрах можна виконувати операції перетворення інформації з одного виду на інший, наприклад, послідовного коду на паралельний. Регістри можуть використовуватися для виконання деяких логічних операцій, наприклад, логічне порозрядне множення.

Класифікація регістрів

^ За способом запису і зчитування двійкової інформації

Послідовні

В послідовних регістрах запис і зчитування інформації здійснюється послідовно за часом, тобто почергово. Вони мають послідовні виходи. Інформація записується шляхом послідовного зсуву числа синхроімпульсами. Тому регістри послідовного типу носять назву регістрів зсуву.

Паралельні

В паралельних регістрах, які мають паралельні входи та виходи, запис інформації виконуються одночасно в усіх розрядах за один такт керування. Такі регістри називають регістрами пам'яті.

Паралельно-послідовні

Паралельно-послідовні регістри мають або паралельний вхід та послідовний вихід, або послідовний вхід та паралельний вихід. В перших регістрах інформація записується одночасно по паралельних входах, а зчитується почергово, в других — записується почергово, а зчитується почергово. Паралельно-послідовні регістри можуть бути як регістрами зсуву, так і регістрами пам'яті.
^

За способом приймання та передавання інформації


 • Регістри типу SISO - з послідовним входом та послідовним виходом;

 • Регістри типу SIPO - з послідовним входом та паралельним виходом;

 • Регістри типу PISO - з паралельним входом та послідовним виходом;

 • Регістри типу PIPO - з паралельними входом та виходоми.

Найбільш універсальними вважаються регістри, які мають у своєму складі одноразово послідовні і паралельні входи й виходи. Такі регістри називають регістрами з послідовно-паралельним прийманням інформації та послідовно-паралельним передаванням.

^ Регістр зсуву з лінійним зворотним зв'язком (англ. linear feedback shift register, LFSR) — поширений спосіб отримання псевдовипадкових послідовностей, наприклад ключ-потоків. Це зумовлене такими причинами:

 • LFSR добре втілюються на апаратному рівні;

 • вони можуть утворювати послідовності із великими періодами;

 • вони можуть утворювати послідовності з хорошими статистичними властивостями; і

 • завдяки своїй будові, вони легко піддаються аналізу за допомогою алгебраїчних технік.

Означення

Регістр зсуву з лінійним зворотним зв'язком містить l комірок (англ. stages, delay elements) пронумерованих 0, 1, \dots, l - 1, кожна з яких може зберігати 1 біт інформації і має один вихід і один вхід, а також таймера, який керує рухом даних. Впродовж кожного такту виконуються такі операції:

 • вміст комірки 0 подається на вихід і стає частиною виходової послідовності;

 • вміст комірки i пересувається в комірку i-1 для 1 \le i \le l-1; і

 • новим значенням комірки l-1 стає біт зворотного зв'язку s_j, який обчислюється додаванням за модулем 2 попередніх значень певної підмножини з 0, 1, \dots, l - 1.Синтез примітивних матриць Галуа і Фібоначчі над

Терміни «матриця Галуа» і «матриця Фібоначчі» запозичені з теорії криптографії і кодування [1, 2], в яких широко використовуються так звані генератори псевдовипадкових послідовностей (ПСП) за схемами Галуа і Фібоначчі. На рис. 1 наведена структура пристрою (генератора елементів поля ) в конфігурації Галуа (генератора Галуа), відповідного ПРП .В якості елементів пам'яті розрядів ЛРС використані двійкові тригери, рівень сигналу на виході яких (0 або 1) після подачі синхроімпульса повторює рівень сигналу, підведеного до входу тригера. Елемент в ЛРС здійснює операцію складання по модулю 2 (операцію XOR). Генератор Галуа, представлений на рис. 1, зіставляє кожному ненульових елементів поля відповідний ступінь примітивного елемента за модулем ПРП .

Як випливає з структурної схеми генератора (рис. 1) зворотні зв'язки в простих (класичних) регістрах Галуа однозначно визначаються вибраним ПРП і формуються наступним чином: відгуки кожного розряду надходять на входи наступних розрядів, будучи для них функціями збудження. Крім того, відгук старшого розряду регістра подається (за схемою XOR) на входи тих і тільки тих розрядів регістра, номери яких збігаються з ненульовими номерами Мономах ПРП. При цьому молодшому моному, розташованому праворуч полінома , відповідає номер 1, як і молодшого розряду (D -тригери) регістра.
^ Узагальнена структурна схема базового чотирирозрядний ЛРС Галуа, що збігається з узагальненою схемою базового генератора Фібоначчі, показана на рис. 6. Вертикально розташовані регістри генераторів, відзначені зверху символом, реалізують операцію порозрядного множення, а регістри, відмічені символом операцію складання вмісту регістра по модулю 2.Синтез регістра

1.Знаходження елементів матриці Галуа .= 106420

знаходиться шляхом дописування до утворюючого елемента двох нулів так як поліном у нас шостого степеня.

знаходиться шляхом підвищення попереднього ряду на один розряд вліво , так само ми поступаємо і у випадку ;

знаходиться шляхом порозрядного віднімання по модулю 7. Від (до якого дописуємо 0 в кінці) віднімаємо незвідний поліном.

знаходиться так само як і попереднє – від віднімаємо незвідний поліном по модулю 7 .

З знайдених елементів записуємо матрицю(але в зворотньому порядку – перший рядок, а останній )

G=
Знаходимо стани регістра шляхом множення попереднього стану на перший по модулю сім, перший стан відповідає .

Отже:

і так дальше.

Якщо після множення результат має розрядів більше ніж у першому стані , зводимо його до такого самого виду шляхом віднімання незвідного полінома ( по модулю 7).

Всього буде 117647 станів – це для наших вхідних даних. Запишемо перших 500 станів:


001614

333516

623400

111462

240040

211111

020263

266202

031322

034014

210063

202300

663241

643240

622526

515661

361345

312121

546550

631144

403225

434104

065533

423442

651563

104535

123051

635036

542101

056166

420112

525315

050262

225044

143345

216545

363014

133435

351233

200665

103556

431301

411100

215356

410164

562054

663421

100130

224400

126056

466313

330146

460452

104156

415605

205330

453626

142404

622114

140500

664641

011244

643531

250163

333321

452261

042641

045556

424503

411254

355111

333136

214410

125254

235165

263034

052225

300353

625515

331012

056634

216611

423562

060403

420063

410312

060543

554113

122223

444503

431061

136230

634052

152242

421555

632460

401460

532144

015302

233662

663605

331362

304224

045344

231512

405114

455021

350226

553456

023304

123054

631464

064235

441666

053651

405365

613525

215616

010244

232034

311042

063400

250433

642541

555436

120465

542543

451530

646450

646164

316006

602021

042005

160101

251162

043211

065503

466162

136622

354633

460263

632033

013345

150446

555626

363425

500612

422121

655142

665113

642312

340663

240006

244554

216325

163404

353425

560040

535415

151534

346232

144515

145162

101521

354241

040312

324012

502160

006561

106640

340643

222566

155101

126626

341333

351423

443625

131625

402662

420562

234305

043400

230626

161422

254513

252633

246242

054235

431024

166245

601050

364644

410112

515443

163556

421436

524464

411041

161213

064250

461620

031652

334164

650043

620621

556511

606203

445311

604014

151664

464212

123231

162626

144052

360254

525150

543333

601164

461056

155025

050001

051100

552460

322554

243630

644446

514516

512530

416353

323303

426630

655100

620642

505635

321465

451410

530540

323636

022445

540214

030063

024044

234401

130535

616535

050154

120025

142623

121510

364001

532434

342032

425513

131121

650420

333253

320662

226355

130626

062002

114250

510154

652334

300566

112413

600661

502424

303213

324563

303464

552360

231154

016155

440514

204143

502520

460341

003402

262126

425502

121144

661423

050350

305553

055314

214104

540656

432434

243312

355250

466342

363512

656514

001351

030001

031363

001341

021631

305105

341145

110214

304104

636434

615354

111553

323214

345214

410322

006613

210301

552426

355220

432062

541641

136612

345563

034005

202530

102621

156445

143215

161565

314361

116601

315002

264652

325011

212050

312103

523161

431016

152626

134110

403541

021542

224452

103360

266255

016540

160465

512164

013005

541226

452451

215601

003625

465164

420646

304130

666442

652352

323255

312541

221260

102411

665205

026463

030505

553535

165650

635344

122220

441145

216634

444430

301213

202262

565222

642525

534561

516655

060344

303620

064405

666416

622344

356250

100146

232633

226435

203116

130101

221413

305456

660342

202456

035524

455530

113352

262501

136313

003600

442405

220511

053531

366455

360360

621355

655430

220022

245615

046016

344050

563503

146421

111561

330533

112154

301425

465253

501362

542615

510401

240616

162224

415031

326045

654406

551031

221114

033563

305042

220430

616434

665540

330434

022361

400452

114021

302311

002645

002500

640201

124615

216055

554254

250250

412223

031421

124500

111036

553532

162222

413210

430420

115306

336654

511104

311341

335363

542033

624560

604526

610455

325461

621040

305311

535043

456163

120664

023036

516355

424544

455511

166056

436634

662314

362221

610443

314500

306234

106015

402242

045152

063031

551420

645330

126450

124420

045546

415433

055066

625615

422412

213416

413543

033235

000413

446005

030213

224354

014411

621021

351015

002106

212164

416215

261004

603344

040240Висновок: У ході виконання курсової роботи я навчився синтезувати узагальнений лінійний регістр зсуву з лінійними зворотними зв’язками. Також ми закріпили свої знання щодо знаходження матриці Галуа, розрахунку станів регістра, та побудували структурно-логічну схему регістра.

Список літератури:

1.«СИНТЕЗ ПРИМИТИВНЫХ МАТРИЦ НАД ПРОСТЫМИ ПОЛЯМИ ГАЛУА И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ» А.Я. Белецкий

2. Воробйова О.М., Іванченко В.Д. Основи схемотехніки: У двох частинах: Навчальний посібник. - Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова. - 2004, Ч. 2. - 172с.: іл.

Додаток 1

Таблиця варіантів КР-309
П.І.П.

Хар-ка

поля

Тип

регістра

Незвідний

поліном

Утворюючий

елемент м-ци

1

Алабужев Антон

71243224

4624
2

Ємець Олександр

71134326

4616
3

Картавенко Олексій

71265102

2515
4

Кашкадамова Тетяна

71631453

3431
5

Коваленко Віталій

51140431

3411
6

Лицар Петро

51421023

3202
7

Максименко Артем

51012124

1413
8

Матюхін Олексій

51213144

2214
9

Недожура Віталій

71203203

1614
10

Приміська Ілона

71543023

5234
11

Свердлова Анастасія

71423061

1213
12

Слобода Катерина

71363064

3634
13

Хобот Дмитро

51232001

2430
14

Шевченко Сергій

51341332

1403
Таблиця 1

Схожі:

Курсової роботи iconКурсової роботи
Деу-ек-1сп денної форми навчання факультету Економічних, управлінських та освітніх технологій спеціальності 01010430 «Професійне...
Курсової роботи iconРеферат Метою курсової роботи є досконале вивчення процесу виготовлення...
Темою курсової роботи є “Технологія сиру твердого «Углічеського», проект цеху та аналіз показників якості»
Курсової роботи iconА. В. Сипко Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Планування І контроль на підприємстві" для студентів денної та заочної...
Курсової роботи iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Системне програмування» для студентів денної форми навчання за напрямом...
Курсової роботи iconМетодичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Політична економія»
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Політична економія», складені на основі робочої навчальної програми,...
Курсової роботи iconМетодичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії
Леоненко П. М., Поліванов В.Є., Сліпенчук О. П. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з політичної економії (для студентів...
Курсової роботи iconЕкономічний аналіз методичні вказівки для виконання курсової роботи...
Економічний аналіз. Методичні вказівки для виконання курсової роботи. – Мелітополь. – 2011. – 36 с
Курсової роботи iconКурсової роботи обирається за порядковим номером із переліку робіт...
Цивільного та сімейного права України або пов’язана з його професійною діяльності. Самовільна зміна теми курсової роботи без дозволу...
Курсової роботи iconТема курсової роботи

Курсової роботи iconКурсової роботи
Вступ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка