Книга як об’єкт дослідження 17 Сутність, генезис І розвиток поняття «книга»
НазваКнига як об’єкт дослідження 17 Сутність, генезис І розвиток поняття «книга»
Сторінка4/4
Дата конвертації18.08.2013
Розмір0.73 Mb.
ТипКнига
uchni.com.ua > Інформатика > Книга
1   2   3   4

ВИСНОВКИ

Підсумовуючи огляд сучасних тенденцій вивчення соціальної комунікації та її практичного застосування, маємо відзначити таке: соціальна комунікація є важливою передумовою наукового прогресу та основою динамічного розвитку суспільних відносин. Як свідчать наведені вище дані, сучасні науковці та практики, що працюють у соціокомунікативній сфері, в цілому досить чітко і в більш-менш єдиному руслі визначають функції й основні ознаки цього явища.

Втім на рівні практичного застосування при визначенні профільних аспектів існують певні особливості, які насамперед виникають через різні цільові орієнтири. Це природне явище, яке серйозно не перешкоджає процесу наукового пізнання. Більш проблемним є застосування самого терміна "соціальна комунікація", який досить часто підміняється або ширшим ("комунікація"), або вужчими термінами ("масова комунікація" тощо). Останнє вносить певні непорозуміння і призводить, з одного боку, до не зовсім точного розуміння думок авторів, а з другого боку викликає наукові дискусії, в яких насправді немає потреби.

Парадокс сучасності полягає в тім, що в нову добу людина, з однієї сторони, залежить від технологічного розвитку власного суспільства, а з іншої сторони, вона сама відповідає за своє майбутнє, яке творить своїм інтелектом та здатністю до самовдосконалення. Через це, повторимо, людина стає головним суб’єктом і головним об’єктом Глобального інформаційного Суспільства, його засобом і метою одночасно.

Розглянуто особливості феномену соціальної комунікації як невід’ємного елементу сучасної культури, принципу існування та ідентифікації людини у соціокультурному просторі. Проаналізовано основні проблеми сучасної комунікації, як на особистісному, так і на соціокультурному рівні; визначено основні поняття та принципи, що є важливими для розуміння особливостей комунікативних процесів сучасності. Окреслено модель комунікації як сфери взаємодії особистостей, методу досягнення міжсуб’єктного консенсусу, їх самоідентифікації та як інструменту, який відкриває шляхи вирішення сучасних кризових соціальних проблем культурного буття людини.

Книга є одним з найдавніших засобів комунікації. Протягом довгого періоду часу людина намагався дати визначення цьому поняттю.Наукові визначення поняття «книга» довгий час враховували лише яку-небудь одну чи кілька сутнісних характеристик книги. При розгляді книги з позиції комунікаційно-інформаційного підходу Г.М. Швецової- Водки були виявлені характерні ознаки книги в порівнянні з документом і дано таке її визначення: «Книга - це документ опублікований, виданий або депонований, представлений у громадське користування через книжкову торгівлю і бібліотеки, в тому числі фонотеки, відеотеки та медіатеки». Після аналізу основних визначень понять «книга» дане визначення слід визнати найбільш повною на сучасному етапі розвитку книгознавства.

При вивченні функцій книги дослідники спиралися на уявлення про роль книги в суспільстві. Але подібна точка зору виявила безліч функцій книги, так як дослідник спирався на своє суб'єктивне уявлення про роль книги. При розгляді книги в соціальному комунікаційно-інформаційному процесі і при порівнянні функцій книги з функціями документа були відзначені функції документа, якими володіє і книга, а також специфічні функції книжки.

Властивості книги обумовлені її функціями. Комунікаційно-інформаційний підхід дав підстави для виявлення загальних властивостей документа і книги, а також специфічних властивостей книги.

Таким чином, виконавши порівняльний аналіз кількох точок зору на поставлену проблему, можна прийти до висновку, що на сучасному етапі розвитку книгознавства комунікаційно-інформаційний підхід є найбільш перспективним при подальшому вивченні книги.


Підбиваючи підсумки щодо комунікаційних бар’єрів, варто зазначити: якщо раніше розповсюджувач та споживач інформації мали справу з відкритою легалізованою цензурою, то зараз вона втратила законність і майстерно сховалася за поняттями технічного та соціального бар'єрів. Адже у випадку технічного бар'єра можна посилатися на несправності, а у випадку соціального — на законодавство, що гарантує інформаційну безпеку держави та захищає моральні цінності суспільства. Отже, цензура існує. Більше того, із виникненням та активним розвитком мультимедійного комунікаційного каналу вона набула нового масштабу та проявів, які не мали місця в добу документної комунікації.


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1.     Почепцов Г.Г. Соціальні комунікації і нові комунікативні технології / Почепцов Г.Г. // Комунікація. – 2010. – № 1. – С. 19–26.

2.        Холод О.М. Соціальні комунікації : соціо- та психолінгвістичний аналіз :  навч. посіб. / Холод О.М. – Львів : ПАІС, 2011. – С. 35.

3.      Різун В.В. Начерки до методології досліджень соціальних комунікацій / Різун В.В. // Світ соціальних комунікацій. – 2011. – Т. 1. – с. 7,

4. Социальные коммуникации (теория, методология, деятельность) : словарь-справочник [авт.-сост. В.А. Ильганаева]. – Харьков : КП «Городская типография», 2009. – С. 296–297.

5.      Бориснев С.В. Социология коммуникаций : учеб. пособ. / Бориснев С.В. – М. : ЮНИТИ, 2003. – 270 с.

6.     Шарков Ф.И. Основы теории коммуникации : учебник / Шарков Ф.И. – М. : Изд. дом «Соц. отношения», изд-во «Перспектива», 2003. – 248 с.

7.      Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации / Соколов А.В. – СПб. : Издательство Михайлова, 2002. – 449 с.

8.    Шарков Ф.И. Истоки и парадигмы исследований социальной коммуникации / Шарков Ф.И. // Социологические исследования. – 2001. – № 8. – С. 52–61.

9.      Почепцов Г.Г. Коммуникативный инжиниринг: теория и практика / Почепцов Г.Г. – М. : Альтерпрес, 2008. – 407 с.

10.    Різун В.В. До питання про соціальнокомунікаційний підхід у науці / Різун В.В. // Комунікація. – 2010. – № 1. – С. 35–36.

11. Конецкая В.П. Социология коммуникаций: учебник / В.П. Конецкая. - М. : Международный ун-т бизнеса и. управления, 1997. - 304 с.; також див.: Конецкая В.П. Социология коммуникаций : учебник [Электронный ресурс] / В.П. Конецкая. -Режим доступа: http://lib.socio.msu.ru/l/ library

12. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. - М. : Рефл-бук ; К. : Ваклер, 2001. - С. 15, 34;

13. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии XX века / Г. Г. Почепцов. - М. ; К. : Рефл-бук ; Ваклер, 1999. - С. 8-10, 344.

14. Ларьков Н.С. Документоведение: Учебное пособие. – М., 2004. – 273c.

15. Соколов А.В. Введение в теорию социальной коммуникации: Учеб. пособие для студентов высш. учеб, заведений, обучающихся по специальности "Культурология" / СПб. гуманитар. ун-т профсоюзов. – СПб., 1996. – 319с

16. Соколов А.В. Коммуникационные каналы: Лекция 2-я // Науч. и техн. б-ки. – 1994, – № 11. – С. 43–50.

17. Швецова-Водка Г. Документознавство: Навч.посіб. – К: Знання, 2007.–398 с.

18. Мігонь, К. Наука про книгу / К. Мігонь. - М, 1991. - 198 с.

19. Немирівський, Є.Л. Книга / Є.Л. Немирівський / / Бібліотечна енциклопедія. - М.: Изд-во «Пашков будинок», 2007. - С. 493-495

20. Швецова-Водка, Г.Н. Загальне документознавство / Г.М. Швецова-Водка. - Київ.: Знання, 2009. - 488 с.

21. Беловіцкая, А.А. Загальне книгознавство: навч. Посібник [Електронний ресурс] / А.А. Беловіцкая. - М.: Книга, 1987. -. - Режим доступу: http: / / www.hi-edu.ru., Вільний.

22. Іоффе, А.М. Введення в книгознавство / А.М. Іоффе. - М.: МГИК, 1984. - 74 с.

23. Борсук, А.І. До визначення поняття «книга» / А.І. Борсук / / Видавнича справа. Книгознавство: науково-інформаційний СБ ЦБНТІ з друку. - 1970. - № 6 (12).

24. Отле, П. Бібліотека, бібліографія, документація: Вибрані праці піонера інформатики / П. Отле. - М., 2004. - 256 с.

25. ГОСТ 7.60 - 2003. Видання. Основні види. Терміни та визначення: Введ. 2003-05-22. М.: Изд-во стандартів, 2004. - 41 с.

26. Швецова-Водка, Г.Н. Функціональна сутність і властивості книжки / Г.М. Швецова-Водка / / Книга: дослідні. і матеріали. - М.: Терра, 1995. - Сб. 71. - С. 69-96

27. Кушнаренко, М.М. Документознавство: підручник для вузів. - 4-е вид., Стереотип. / М.М. Кушнаренко. - Київ.: Знання, 2004. - 459 с.(Вища освіта XXI століття)

28. Моргенштерн И.Г. Проблемы типологии современной книги // Книга: Исслед. и материалы. – 1975. – Сб. 30. – С. 43.

29. Гречихин А.А. Современные проблемы типологии книги. – Воронеж, 1989. – С. 52, 58, 61

30. Швецова-Водка, Г.Н. Книга і документ: співвідношення понять / Г.М. Швецова-Водка / / Книга: дослідні. і матеріали. - М.: Терра, 1994. - Сб. 68. - С. 19-37

31. Малихін, Н.Г. Суспільне значення книги / Н.Г. Малихін / / Книга: дослідні. і матеріали. - 1960. - Сб. 3.

32. Баренбаум, І.Є. До питання про методи книгознавчих дисциплін / І.Є. Баренбаум / / Книга: дослідні. і матеріали. - 1974. - Сб. 29. - С. 26-31

33. Документознавство: підручник/ М.М. Куня, Д.М. Уралов, А.Г. Фабрично; під ред. проф. М.М. Куняева. - М.: Логос, 2008. - 352 с.

34. Єльников, М.П. Феномен книги (теоретико-гносеологічний аспект) / М.П. Єльников / / Книга: дослідні. і матеріали. - 1995. - Сб. 71. - С. 43-62.

35. Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. – Режим доступу : http://schoollib.com.ua/sociologiya/1/index.html

36. Шарков Ф. И. Коммуникология: основы теории коммуникации : учебник / Ф. И. Шарков. — М. : Дашков и Ко, 2010.

37. Конституція України : Закон України : станом на 04.02.2011 р. // Верховна Рада України. — Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/law2/main.cgi?nreg=254%d0%ba%2f96-%d0%b2%d1%80.

38. Про інформацію : Закон України : станом на 09.05.2011 р. // Верховна Рада України. — Режим доступу : http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2657-12.

39. Про захист суспільної моралі : Закон України : станом на 20.11.2003 р. // Верховна Рада України. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1296-15.

1   2   3   4

Схожі:

Книга як об’єкт дослідження 17 Сутність, генезис І розвиток поняття «книга» iconКнига-перелік рідких тварин та рослин
Кроссворд по предмету "Тварини та рослини (укр.)" на тему "Червона книга України"
Книга як об’єкт дослідження 17 Сутність, генезис І розвиток поняття «книга» iconПершим винаходом, що дозволив зрушити навчання в часі І просторі,...
Книга — головне джерело навчальної інформації, проте необхід­ний ще один обов'язковий компонент навчання — комунікація між вчителем...
Книга як об’єкт дослідження 17 Сутність, генезис І розвиток поняття «книга» iconДитяча книга в родині
Читання художньої літератури — дуже важливий аспект у підготовці дитини до школи. Книга — це те чисте джерело, яке живить допитливість...
Книга як об’єкт дослідження 17 Сутність, генезис І розвиток поняття «книга» iconКнига. Матеріал уроку
Матеріал уроку. «З історії книг», «Як з´явилася друкована книга» за Віктором Дацкевичем
Книга як об’єкт дослідження 17 Сутність, генезис І розвиток поняття «книга» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Як її тільки не називали: І джерелом мудрості, І цілителькою душі, сонячним сяйвом І рікою, що живить Всесвіт. Книга завжди ототожнювалась...
Книга як об’єкт дослідження 17 Сутність, генезис І розвиток поняття «книга» iconКнига представляє собою необхідну допомогу у нелегкій роботі Заступника...
Казанцева Н. А., Річна робоча книга заступника директора з виховної роботи на 2012
Книга як об’єкт дослідження 17 Сутність, генезис І розвиток поняття «книга» iconКнига, про бережне відношення до неї, як до свого товариша, порадника
Мета. Ознайомити дітей з тим, як народилась перша книга, поглибити їх знання про книги. Розвивати інтерес до читання. Виховувати...
Книга як об’єкт дослідження 17 Сутність, генезис І розвиток поняття «книга» iconАмбарна книга
Амбарная книга рода Петренковых – это родовой имущественный реестр рода Петренковых, предназначенный для учёта общей совместной и...
Книга як об’єкт дослідження 17 Сутність, генезис І розвиток поняття «книга» iconНавчальна книга для
Недоходюк Г. Навчальна книга для pr-спеціалістів: вітчизняний досвід // Наукові записки. Серія: психолого-педагогічні науки (Ніжинський...
Книга як об’єкт дослідження 17 Сутність, генезис І розвиток поняття «книга» iconУрок-екскурсія до міста Читайликів Тема: «Книга мудру дасть пораду, книга розуму навчить»
Мета: розширити уявлення дітей про бібліотеку, закріпити правила користування книгами; розкрити значення окремих бібліотечно-бібліогра-...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2014
звернутися до адміністрації
uchni.com.ua
Головна сторінка